Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa16/27
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Sözleşme kapsamında iş artışı veya eksilişi

MADDE 52 – (1) Mal alımlarında iş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi halinde mevcut sözleşme fiyat ve şartlarıyla sözleşme bedelinin yüzde yirmisine kadar oran dahilinde artırma veya eksiltme yapılabilir.

(2) Hizmet alımlarında iş artışının veya eksilişinin uygun görülmesi halinde mevcut sözleşme fiyat ve şartlarıyla sözleşme bedelinin yüzde kırkına kadar oran dahilinde artırma veya eksiltme yapılabilir.
Sözleşmede değişiklik yapılması

MADDE 53 – (1) Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve PTT ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

a) İşin yapılma veya teslim yeri, teslim şekli,

b) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

(2) İdareye ilave maliyet getirmemesi şartıyla; ihale dokümanının hazırlanması sırasında öngörülemeyen hususlarda ve/veya yüklenici tarafından sözleşme konusu işle ilgili olarak özellikleri itibariyle denk veya daha üstün nitelikte mal veya hizmetin verilmesinin teklif edilmesi halinde sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.


Sözleşmenin devri

MADDE 54 – (1) Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. İzinsiz devredilen veya devir alanların sözleşmeleri feshedilir ve haklarında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20, 22 ve 26 ncı madde hükümleri uygulanır.

Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya mahkumiyeti durumunda yapılacak işlemler

MADDE 55 – (1) Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır.

a) Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere PTT’nin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen otuz gün içinde varsa ek teminatlar dahil taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir.

b) Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilir.

c) Ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti nedeni ile yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesi halinde, bu durumun oluşunu izleyen otuz gün içinde yüklenicinin teklif edeceği ve PTT’nin kabul edeceği birinin vekil tayin edilmesi şartıyla taahhüde devam edilebilir. Ancak, yüklenicinin kendi serbest iradesi ile vekil tayin edecek durumda olmaması halinde, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Bu hükümlerin uygulanmaması halinde, sözleşme feshedilir.
Yüklenicinin ortak girişim olması halinde ölüm, iflas, ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet durumunda yapılacak işlemler

MADDE 56 – (1) Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkum olması veya ortak girişimin dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz.

(2) Diğer ortakların teminat dahil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getireceklerine dair başvuruda bulunması ve PTT’ce uygun görülmesi halinde sözleşme devam ettirilebilir. Aksi takdirde sözleşme tasfiye edilir.

İdarenin sözleşmeyi fesih veya tasfiye etmesi

MADDE 57 – (1) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi halinde, ihale dokümanında belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, PTT’nin on günden az olmamak kaydıyla yirmi güne kadar süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde PTT sözleşmeyi fesheder.

(2) Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi veya sözleşmenin uygulanması sırasında 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil ve davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın teminatları gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

(3) Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek teminatları iade edilir.

(4) Sözleşme imzalandıktan sonra PTT ve yükleniciden kaynaklanan sebeplerle sözleşme konusu işin ifasının mümkün olmadığı veya ifa edilmekle birlikte PTT lehine beklenen faydayı sağlanamayacağı anlaşıldığı takdirde PTT ve yüklenici karşılıklı mutabakat anlaşması imzalayarak sözleşme tasfiye edilebilir. Tasfiye usul ve esasları PTT tarafından belirlenir.

(5) Sözleşmenin fesih veya tasfiye edilmesi halinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifi veren istekliye; tasfiye veya fesih edilen sözleşmeden geriye kalan mal veya hizmetin tamamlanması hususunda PTT tarafından yazılı olarak teklifte bulunulabilir. Görüşmeler sonunda en fazla teklifinde belirttiği fiyatlar üzerinden sözleşme imzalanabilir.

(6) Yüklenicinin çalıştırdığı personelin ücretleri ile sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması veya uygulamada işçilere bordrolarında yer alan net ücretlerinden daha az ücret ödendiğinin tespit edilmesi durumlarında sözleşme feshedilebilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler
Parasal limitlerin ve sürelerin değiştirilmesi

MADDE 58 – (1) Parasal limitler ile sürelerin değiştirilmesinde Yönetim Kurulu
Hüküm bulunmayan haller

MADDE 59 – (1) (Değişik:04/08/2015 tarihli ve 244 sayılı Yönetim Kurulu Kararı) Ceza ve yasaklama durumları hariç bu Esas ve Usullerde belirtilmeyen hususlarda Şirketin takdiri geçerlidir.

(2) Uygulamada, tip şartname ve sözleşme tasarıları ile standart form düzenlenmesinde Kamu İhale Kurumunca yapılan düzenlemelerden faydalanılır.

İşlemlerde temsil ve ilzam
MADDE 60 – (1) İhale iş ve işlemlerinde PTT, gerçek ve tüzel kişilere karşı çift imza ile temsil ve ilzam edilir.
İlan edilmiş veya duyurusu yapılmış ihale işlemleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esas ve Usullerin yürürlük tarihi ve öncesinde ilan edilmiş veya duyurusu yapılmış ihale işlemleri o tarihteki tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre tamamlanır.
Yürürlük

MADDE 61 – (1) 11/09/2013 tarih ve 05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller” yürürlükten kaldırılmış olup yeniden düzenlenen “Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller” Yönetim Kurulunun kabul tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme MADDE 62 – (1) Bu Esas ve Usullerin hükümlerini Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

SSYS EĞİTİM NOTLARI
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

MAL ALIMI İHALE MEVZUATI

 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,

 • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

 • Standart Formlar

 • Tip İdari Şartnameler

 • Tip Sözleşmeler

 • Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik

 • Mal Alımı Fiyat Farkı Hesabında Uygulanacak Esaslar

 • Kamu İhale Genel Tebliği

 • Kamu İhale Kurulu Düzenleyici Kararları

MAL ALIMI NEDİR

4734 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinde mal, “satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklar” olarak tanımlanmıştır.

4734 sayılı Kanunun Ek 6’ncı maddesinde de, finansal kiralama alımlarının mal alımı ihalesi olarak gerçekleştirilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

ÖZEL İMALAT NEDİR

Özel imalat: Piyasada hazır halde alınıp satılmayan, projelendirme veya bir talep üzerine üretimi yapılacak olan, özel ihtisas ve üretim tekniği gerektiren işlerdir.

TEKNOLOJİK ÜRÜN DENEYİM BELGESİ

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, rekabet öncesi iş birliği projelerinde ve teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlara,

Yararlandıkları destekler çerçevesinde yürüttükleri proje sonucu ortaya çıkan mal ve hizmetlerin piyasaya arz edilmesinden sonra proje sonucu ortaya çıkan hizmetler ile yerli malı belgesine sahip ürünler için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Kurumca belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenen ve Piyasaya arz tarihinden itibaren beş yıl süreyle kullanılabilecek olan iş deneyimini gösteren belgeyi ifade eder.

KISMİ TEKLİF

Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde; alımın birden fazla kalemden oluşması halinde, alımın niteliğine uygun olarak belirlenen bir veya birden fazla kısmına, ihale konusu alımın tek bir mala ilişkin olması durumunda ise; aynı malın miktarlar itibarıyla belirlenen bir veya birden fazla kısmına verilen tekliftir.

ALTERNATİF TEKLİF

İhale dokümanında hüküm bulunması halinde; bir ihalede aynı aday veya istekli tarafından, ihale konusu malın teknik şartnamesinde belirlenen asgari özellik ve şartları sağlamakla birlikte, birbirinden farklı teknik özelliklere sahip ürünlerin, asıl teklifin yanı sıra alternatif olarak sunulmasıdır.

İHALE USULLERİ

Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel ihale usulleridir.

Pazarlık usulü ile ihale ve doğrudan temin yöntemi ile alım, ancak 4734 sayılı Kanunda belirtilen özel hallerde yapılabilir.

İHALE SURECİ

 1. İhtiyacın ortaya çıkması

 2. Teknik şartnamenin veya projenin hazırlanması

 3. Yaklaşık maliyetin hesaplanması

 4. İhale usulünün tespiti

 5. İhale dokümanının hazırlanması

 6. İhale onayının alınması

 7. İhale ilanının verilmesi

 8. İhale komisyonunun kurulması

 9. İhale dokümanının görülmesi, satın alınması, değişiklik ve açıklama yapılması

 10. Tekliflerin sunulması

 11. Tekliflerin değerlendirilmesi ve ihalenin karara bağlanması

 12. İhale sonucunun bildirilmesi ve sözleşme imzalanması

İHTİYACIN TESPİTİ

İhale sürecinin başlatılmasının ilk adımı, ihtiyacın belirlenmesidir. Bu kapsamda, idarelerin ilgili birimleri ihtiyaçlarına ilişkin taleplerini tabi olduğu mevzuata göre görevli birim/dairelere bildirirler.

TEKNİK ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI

İhalelerde teknik şartnamenin hazırlanması zorunludur.

Teknik şartnamenin idarelerce hazırlanması esastır.

Teknik Şartnamede Malın veya yaptırılacak işin teknik kriterleri ve özellikleri gösterilir.

Verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olmalıdır.

Rekabeti engelleyici hususlar içermemeli ve fırsat eşitliğini sağlamalıdır.

Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve bu yönde özellik ve tanımlamalara yer verilemez. (Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir.)

Teknik şartnamede yapılan düzenlemelerin idari şartname ile uyumlu olması gerekmektedir.

Teknik şartnamede, alım konusu malın ambalajlanması ve etiketlenmesi ile kullanım kılavuzuna yönelik düzenleme yapılabilir.

Teknik şartnamede, alım konusu malın montajı ve satış sonrası servisi ile yedek parçasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılabilir.

Teknik şartnamede, varsa ulusal standart veya dengi uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenleme yapılabilir.

Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, yüklenici tarafından öncelikle malın prototipinin idareye sunulmasına ve bu prototipin kabulünden sonra üretiminin yapılmasına yönelik teknik şartnamede düzenleme yapılabilir.

Alım konusu malın niteliği esas alınarak yüklenicinin personel çalıştırmasının öngörülmesi halinde, bu personelin sayısı ve niteliği teknik şartnamede veya sözleşme tasarısında belirtilir.

Özel imalat süreci gerektiren mal alımlarında, malın ilgili mevzuat uyarınca teknik düzenleme kapsamında bulunması ve piyasaya arz edilmesinin belirli kurallara tabi olması durumunda; idare ve yüklenicinin malın uygunluk değerlendirilmesine yönelik yükümlülükleri, teknik şartnamede ve/veya sözleşme tasarısında belirtilir.

YAKLAŞIK MALİYET

Mal alımı ihalesi yapılmadan önce idarece, her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda yaklaşık maliyet de bu kapsamda danışmanlık hizmet sunucularına hazırlattırılabilir.

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

İşin bütçesinin programlanması, istenecek yeterlik belgeleri, ilan süresi ve ilan yerleri, KİK’e başvuru bedeli, ihalenin yabancı isteklilere açık olup olmadığı, isteklilerden gelen tekliflerin karşılaştırılması, aşırı düşük teklif sınır değeri, pazarlık usulü (21/f) ve doğrudan teminin (22/d) uygulanıp uygulanamayacağı vb. alanları etkilemektedir.
EŞİK DEĞERİN KULLANILDIĞI YERLER

Eşik değer, yeterlik kriterlerinin belirlenmesi, ilan süreleri ve ilan yapılacak yerler, eşik değerlerin altındaki ihalelerin sadece yerli isteklilere açık olması şeklinde düzenleme yapılabilmesi hususlarında kullanılır.

ALIM YÖNTEMLERİ

İhale yetkilisi, 4734 sayılı Kanunda öngörülen hususları gözeterek; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü, pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemlerinden birine karar verir.

(NOT: 4734 sayılı Kanunun 3. maddesinde sayılan istisnalardan durumuna uygun olanı kullanabilir. Örneğin; Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak mal alımı gibi)

İHALE DOKÜMANI

İhale dokümanı, idari şartname, sözleşme tasarısı, teknik şartname ve gerekli diğer belge ve bilgilerden (standart formlar, vs.) oluşur.

İhale dokümanında yapılan düzenlemeler birbirine aykırı olmamalıdır.

İHALE DOKÜMANININ HAZIRLANMASI

İhale dokümanının hazırlanmasında ilgili Uygulama Yönetmeliğinin ekinde yer alan tip idari şartnameler, standart formlar, tip sözleşmeler ve Kurum tarafından yayımlanan diğer mevzuat esas alınır.

İdareler tarafından ihale ve/veya ön yeterlik dokümanı EKAP üzerinden hazırlanır.

Dokümanın her sayfası onaylanır. Bu asıl nüshanın, ihale işlem dosyasında muhafazası gerekmektedir.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev