Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa14/27
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

İKİNCİ BÖLÜM

İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı
İlan süreleri ve duyuru şekli

MADDE 23 – (1) İhale ve ön yeterlik ilan süresi en az beş, en fazla yirmisekiz gün olarak PTT tarafından belirlenebilir.

(2) Yaklaşık Maliyeti beşyüzbin TL ve altındaki ihaleler Kamu İhale Bülteninde ve yerel gazetelerin birinde bir defa, yaklaşık maliyeti beşyüzbin TL’nin üzerindeki ihalelerde ise Kamu İhale Bülteninde ve gerekli görülmesi halinde yerel gazetelerin birinde bir defa yayımlanmak suretiyle ilan edilir.

(3)Yukarıda belirtilen haller dışında ayrıca, PTT’nin resmi internet adresinde, ulusal gazetelerde, televizyon, radyo ve benzeri yazılı ve görsel yayın organlarında da ihale duyurusu yapılabilir.

(4) Uluslararası ilan yapılması halinde yukarıda belirtilen ilan sürelerine oniki gün eklenir.

(5) Uluslararası yapılacak ihalelere ilişkin duyurular yerli ve yabancı yayın organlarının birinde veya bir kaçında ilan edilir.
İhale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 24 – (1) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilânlarda yer verilemez. İhale ilânlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.

a) İhaleyi yapan birimin adı, adresi, telefon ve varsa faks numarası veya Kayıtlı Elektronik Posta adresi,

b) İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı,

c) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler,

ç) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ihalelerinde işin yapılacağı yer,

d) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi,

e) İhale dokümanının nerede görülebileceği,

f) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı,

g) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği,
İhale dokümanında değişiklik, açıklama yapılması veya ihalenin ertelenmesi

MADDE 25 – (1) İhale yetkilisi; ihale saatine kadar gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi en fazla yirmi güne kadar erteleyebilir.

(2) İhalenin ertelenmesi halinde bu durum bütün isteklilere bildirilir.

(3) Bu durumda, ertelenme nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin ertelendiği teklif veren isteklilere duyurulur. İhalenin ertelenmesi durumunda, teklif zarfı ve varsa geçici teminatları yazılı dilekçeleri alınarak isteklilere iade edilir. İhalenin ertelenmesi nedeniyle isteklilerce PTT’den herhangi bir hak talebinde bulunulamaz ve PTT ihalenin ertelenmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

(4) İlan yapıldıktan sonra ihale ve ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak; ilan yapıldıktan sonra tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir. Yapılan değişiklikler nedeniyle ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi güne kadar ertelenebilir.

(5) İlanda yer alan hususlarda sonradan yapılan değişiklikler; ihale tarihinden beş gün öncesine kadar düzeltme ilanı yapılarak ihale gerçekleştirilebilir. Bu durumlarda düzeltme ilanı, hatalı ilanın yayımlandığı yayın organında aynı şekilde yayımlanır.

(6) Düzeltme ilanının ihale tarihinden beş gün öncesine kadar yayınlanamayacağının anlaşılması durumunda ihale tarihi, ihale yetkilisinin onayına istinaden bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi güne kadar ertelenebilir.

(7)Yapılan bu değişikliklere ilişkin zeyilname ve düzeltme ilanı son teklif verme gününden en az üç gün öncesinde ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir.

(8) Zeyilname düzenlenmesi veya düzeltme ilanı yapılması hallerinde, önceden teklif vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı sağlanır.


İhale dokümanına itiraz

MADDE 26 – (1) İtiraz başvurusu, ihale dokümanı satın alan aday veya istekliler tarafından ihaleyi yapan birime yapılır. İtirazın geçerli olabilmesi için başvuranın, yetkili olduğunu gösterir belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneklerinin itiraz başvuru dilekçesine eklemesi gerekir.

(2) İhale dokümanı ile ilgili itiraz başvuruları ihale gününden en az üç gün öncesine kadar yapılabilir. Yapılan itiraz başvurusunun değerlendirmesi sonucunda, ilana yansıyacak durumun tespit edilmesi veya zeyilname için yeterli sürenin bulunmaması halinde 25 inci maddede yer alan hükümler uygulanır.

(3) Başvuru sahibi ihaleye teklif verdi ise; ihale dokümanının içeriğine yönelik itiraz başvurusu değerlendirilmez.

(4) Başvurular ihale yetkililerince değerlendirilir. İhale yetkilisi bizzat yapacağı veya yaptıracağı inceleme sonucuna göre kararını verir. Karar, ihale dokümanında değişiklik yapılmasını gerektiriyor ise yapılan değişiklik tüm isteklilere, değişiklik getirmiyor ise sadece başvuru sahibine bildirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tekliflerin Sunulmasına ilişkin hususlar
Teklif mektuplarının şekli

MADDE 27 – (1) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması,

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile yazılması,

ç) Üzerinde kazıntı, silinti düzeltme bulunmaması,

d) İsteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı yazılmak veya bu bilgileri içeren kaşe basılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

e) İsteklinin, teklif mektubunda bildirime esas açık adresini belirtmesi,.

f) Teklif mektubunda, faks numarası, kayıtlı elektronik posta veya elektronik posta adreslerinden en az birinin belirtilmesi ve öncelikle bunlardan hangisine bildirim yapılacağının kabul edilmesi,

(2) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya teklif vermeye yetki verdikleri kişiler tarafından imzalanması gerekir.
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 28 – (1) İhaleye ait teklif mektubu ve teminata ilişkin belge dahil istenen tüm belgeler bir zarf içine konularak sunulur.

(2) İstekli veya teklif vermeye yetkili kılınan kişi tarafından zarfın ağzı kapatılarak imzalanır ve kaşelenir veya mühürlenir. Bu zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı, açık adresi veya bu bilgileri taşıyan kaşesi, teklifin hangi ihaleye ait olduğu ve ihaleyi yapan birimin açık adresi belirtilir.

(3) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.

(4) Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

(5) İstekliler teklif mektubunu sunmakla ihale dokümanında belirtilen bütün şartları kabul etmiş sayılır.
Belgelerin sunuluş şekli

MADDE 29 – (1) İstekliler; ihale dokümanında istenen belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak, 27 Ocak 2013 tarih ve 28541 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Sicili Yönetmeliği çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilir. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez.

(2) Aday veya istekliler, teklif ve teminat mektubu hariç, istenen belgelerin aslı yerine ön yeterlik veya ihaleden önce PTT tarafından "Aslı görülmüştür" veya bu anlama gelecek ibarenin şerh düşüldüğü ve aslının kendilerine iade edildiği belgelerin suretlerini de teklif veya başvurularına ekleyebilir.

(3) Yerli veya yabancı isteklilerce sunulacak Türkçe dışındaki belgelerin ait olduğu ülke mevzuatına uygun olarak düzenlendiği, ait olduğu ülkenin Türkiye konsolosluğu veya elçiliğince onaylanmış olması, veya apostille kaşesi taşıması ve Türkçe tercümelerinin, isteklinin merkezinin veya meslek odasına kayıtlı bulunduğu yerdeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunca veya Türkiyede Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olarak verilmesi gerekir.

(4) İhale dokümanında istenen ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir tarafından onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında PTT’ye sunulan belgelerin ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmiş ve mevzuatında öngörülen kaşe veya mühürle onaylanmış olması gerekir.

(5) Yetkili mercilerin web sayfalarından temin edilen ve Kamu İhale Mevzuatında belge olarak kabul edileceği belirtilen çıktıların isteklilerce sunulması halinde PTT tarafından teyidi sağlanmak suretiyle belge olarak kabul edilir.
Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 30 – (1) Tekliflerin asgari geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İhtiyaç duyulması halinde bu sürenin, teklif ve sözleşme şartları değiştirilmemek kaydıyla bir defaya mahsus olmak üzere en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılması teklif sahiplerinden yazılı olarak istenebilir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılmasının isteklice kabul edilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresi teklif geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olacak şekilde teklifi ile uyumlu hale getirir. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması isteklice kabul edilmezse teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teminatlara İlişkin Hususlar
Teminat olarak kabul edilecek değerler

MADDE 31 – (1) Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Mevduat bankaları ve katılım bankaları tarafından verilen teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

(2) İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların yabancı istekli adına düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.
Teminat mektupları

MADDE 32 – (1) Teminat mektupları ihaleyi yapan birime muhatap ve Türkçe olmalıdır. Teminat mektuplarında; hangi işe ait oldukları, kimin adına verildiği, muhatabın ve lehtarın adları belirtilmelidir.

(2) Yabancı banka ve katılım bankalarının teminat mektuplarının 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa göre kurulmuş bir bankanın veya katılım bankasının kontrgarantisinde olduğunun belgelenmesi gerekir.

(3) Teminat mektupları ile teklif mektupları aynı para biriminden verilir.

(4) Geçici teminat mektuplarının süresi teklifin geçerlik süresinden en az otuz gün fazla olmalıdır.

(5) Kesin teminat ve ücret teminatı mektupları süreli olacaktır. Ancak teminat mektuplarının süresi hiçbir durumda on yılı aşmayacaktır.

(6) Teminat mektuplarının şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilir.

Geçici teminat

MADDE 33 – (1) Teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, isteklilerce belirlenecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar dışında diğer isteklilerin talebi halinde geçici teminatları iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, diğer isteklilere ait geçici teminatlar iade edilir.
Kesin teminat ve ücret teminatı tutarları

MADDE 34 – (1) Sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle en az yüzde altı oranında kesin teminat alınır.

(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında ise, ihale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olması durumunda, birinci fıkrada belirtilen sınırın altında olmamak şartıyla yaklaşık maliyetin % 9’u oranına kadar kesin teminat alınabilir.

(3) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında birinci ve ikinci fıkrada belirtilen oranlara ilave olarak, en fazla yüzde üç oranında ücret teminatı alınabilir. (4) (Değişik:04/08/2015 tarihli ve 244 sayılı Yönetim Kurulu Kararı) Teminat oran/miktarları işin özelliğine göre PTT tarafından tespit edilerek ihale dokümanında belirtilir.

(5) Kısmi teklif verilmesine imkân tanınan ihalelerde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için verilen kısmi teklifler yukarıdaki fıkralarda düzenlenen hususlar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir.

Ek kesin teminat

MADDE 35 – (1) Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen ve iş artışı yapılan işlerde, fiyat farkı veya iş artışı olarak ödenecek bedelin o sözleşme için belirlenen kesin teminat yüzdesi oranında, teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden veya ilk hak edişten kesinti yapılmak suretiyle ek kesin teminat alınır.
Kesin teminat, ek kesin teminat ve ücret teminatlarının geri verilmesi

MADDE 36 – (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı PTT’ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar, ücret teminatları; Sosyal Güvenlik Kurumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği belirlendikten sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde garanti süresi dolduktan sonra yükleniciye iade edilir.

(2) İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp-satılan mal olması halinde, Sosyal Güvenlik Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Ancak, mal veya hizmetle ilgili değişik süreli kısmi garantiler varsa, süresi daha sonra bitecek garanti kapsamındaki kısmın parasal değerinin kesin teminat yüzdesi oranında teminatı alındıktan sonra garantisi biten kısmın teminatı iade edilir.

(3) Yüklenicinin ihale konusu işle ilgili olarak İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin malın kesin kabul tarihine/garanti süresinin bitimine kadar ödenmemesi halinde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilir. Varsa borçlarına karşılık mahsup edilir, kalanı Yükleniciye iade edilir.

(4) Sözleşmenin feshi ve ihalelerden yasaklama durumlarında, varsa ödenmeyen işçi ücretleri ödendikten sonra kalan meblağa karşılık gelen teminat tutarı gelir kaydedilir.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev