Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa11/27
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

Tamamlayıcı süre


MADDE 28- (1) Şirket gerekli görürse taahhüt süresi sonunda yükleniciden mevcut sözleşme birim fiyat ve şartlarıyla toplam 6 (altı) ayı geçmemek üzere bir defada ya da parçalı olarak postaların taşınmasını isteyebilir. Tamamlayıcı süreler (uzatma süresi) içerisinde Şirket, istediği zaman sözleşmeyi feshetmek suretiyle taşıma işine son verebilir, yüklenici bundan dolayı herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

Kesin teminatın iadesi


MADDE 29- (1) Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı PTT’ye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar; Sosyal Güvenlik Kurumundan taahhüt konusu işle ilgili olarak ilişiksiz belgesi ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan vergi kesintilerinin ödendiğinin belgelendiği saptandıktan sonra yükleniciye iade edilir.

(2) Yüklenicinin bu iş nedeniyle PTT’ye ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin hizmetin kabul tarihine kadar ödenmemesi durumunda protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin ve ek kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye geri verilir.

(3) Bu madde hükümlerine göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; sözleşmenin fiilen sona erdiği tarihten itibaren PTT’nin yazılı uyarısına rağmen iki yıl içinde hak sahipleri tarafından talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen kurumuna iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar iki yıllık sürenin bitiminde geri alınmazsa gelir kaydedilir.

İhalesi yapılamayan hatlarda postanın nasıl taşınacağı


MADDE 30- (1) Tamamlayıcı sürenin de sona ermesinden sonra, yüklenicisi işe başlatılamayan veya ihale edilemeyen hatlarda, postalar mevcut haftalık seferlerinden aşağı olmamak üzere şirket araçları veya mutat vasıtalardan faydalanılmak suretiyle emanet usulü taşınır.

Emanet usulü posta taşınması


MADDE 31- (1) Lokal dışı işyerlerimize ait postaların şirket imkanlarıyla taşınmasına karar verilmesi, her ne sebeple olursa olsun posta taşıma işinin ihale edilememesi veya tekrar ihaleye çıkarılmasında bir fayda görülmemesi durumunda; postanın yaya olarak veya mutat vasıta, kiralık veya şirket taşıtlarından faydalanmak suretiyle personel marifetiyle emanet usulü taşınması hususunda Başkanlığa teklifte bulunulur ve alınacak talimata göre işlem yapılır.

(2) Bu madde kapsamında posta taşıttırılması halinde, 32 inci madde eki Emanet Usulü Posta Taşıma Formülü (Form 5) usulünce doldurularak bir yazı ile Başkanlığa gönderilir.

(3) Mutat vasıtalardan yararlanmak suretiyle personel tarafından emanet usulü taşınan merkez ya da şube postaları için ilgili personele mutat vasıta ücretleri ile varsa fazla mesai ücretleri ödenir. Ancak bunun dışında harcırah veya benzeri adlar altında her hangi bir ödeme yapılmaz.

Düzenlenecek formlar


MADDE 32- (1) Posta taşıma ihalelerinin sağlıklı olarak takibinin sağlanabilmesini teminen, Başmüdürlükçe aşağıda açıklanan formların hazırlanması ve belirtilen sürelerde Başkanlıkta olacak şekilde gönderilmesi gerekir.

a) Form 1: İhaleye çıkıldığında usulünce doldurulup, ihale ilanı ile birlikte Başkanlığa gönderilecektir.

b) Form 2: Posta hattının ihalesi sonucu teklif edilen en düşük bedel Başmüdürlük yetki limitini aşıyorsa usulünce doldurulup Komisyon Kararı, Teklif mektupları ile geçici teminat makbuzlarının birer örneği ve Yaklaşık Maliyet Tespit Tutanağı ile birlikte Başkanlığa gönderilecektir.

c) Form 3: İhale onaylandıktan sonra usulünce doldurulup Başkanlığa gönderilecektir.

ç) Form 4: İsteklinin temin edilememesi ile pazarlık devresine ilk geçişte ve ondan sonra ihaleye ne şekilde devam edilirse edilsin ihale sonuçlanıncaya kadar ayda bir defa Başkanlığa gönderilecektir.

d) Form 5: Emanet Usulü taşınan postalara ait bilgiler forma eksiksiz işlenerek Başkanlığa gönderilecektir.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

Benzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev