Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlarsayfa1/27
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

İÇİNDEKİLER

 1. TALİ POSTA HATLARI HİZMET ALIMI YÖNERGESİ 2

 2. HAKEDİŞ VE İŞÇİLİK ÜCRETLERİNİN HESAPLANMASI 18

 3. POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. MAL VE HİZMET ALIMINA İLŞKİN ESAS VE USULLER. 24

 4. SSYS EĞİTİM NOTLARI 44

 5. 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU ÇERÇEVESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN MAL ALIMI İHALELERİNE İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER 57

 6. İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ŞİKAYET VE İNCELEME SÜRECİ 69

 7. HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 79

 8. FATURA, E-FATURA, E-ARŞİV FATURA 96

 9. DAMGA VERGİSİ 101

 10. KATMA DEĞER VERGİSİ 110

 11. GELİR VERGİSİ 114


TALİ POSTA HATLARI HİZMET ALIMI YÖNERGESİ


TALİ POSTA HATLARI HİZMET ALIMI YÖNERGESİ

Amaç ve kapsam


MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, gerçek veya tüzel kişilere her türlü posta maddesinin iller ve ilçeler arasında hizmet alımı yoluyla taşıttırılmasında uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak


MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar


MADDE 3- (1) Bu Yönergede yer alan:

a) Açık İhale: Bütün isteklilerin teklif verebildiği usulü,

b) İhale: Bu Yönergede yazılı usul ve şartlarla hizmet alımının istekliler arasından seçilecek biri veya birkaçı üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

c) İhale süreci: İhale yetkilisince ihale onayı verildiği tarihten itibaren başlayan, sözleşmenin taraflarca imzalanmasıyla tamamlanan süreci,

ç) İhale dokümanı: İhale konusu hizmet alımına ilişkin idari şartnameler, teknik şartnameler, ihale ilanı, sözleşme ile gerekli diğer belge ve bilgileri,

d) İhale yetkilisi: PTT’nin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileri,

e) Kontrol merkezi: Taşıma işinin yapıldığı güzergah üzerinde bulunan işyerlerinden PTT tarafından sözleşme konusu işin yürütülmesi, denetlenmesi, fiyat farklarının, cezaların ve hak edişlerin hesaplanması için yetkili kılınan PTT işyerini,

f) İstekli: İhale konusu işe teklif veren gerçek veya tüzel kişileri,

g) İstiap haddi: Araç Tescil Belgesinde gösterilen “Azami Yüklü Ağırlık” ile “Net ağırlığı” arasındaki farkı (yük taşıma kapasitesi),

ğ) İşyeri: PTT ’ye ait Başmüdürlük, Merkez Müdürlüğü ve Şubelerini,

h) İhalenin onaylanması: İhale yetkilisince onaylanan ihaleyi,

ı) Mutemet/Sürücü: Yüklenicinin nam ve hesabına Şartname konusu iş’de fiilen çalışan elemanı,

i) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

j) Pazarlık usulü: Şirketin ihale konusu işin gerçekleştirme yöntemlerini ve belli hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usulü,

k) Posta maddesi: PTT’nin mevzuat dahilinde kabul ettiği ve yurtdışında kabul edilip ülkemizde dağıtılmak üzere gelen veya çeşitli nedenlerle teslimi sağlanamayıp yurtdışına iade edilecek değer konulmuş/sigortalı yada değer konulmamış her türlü gönderiyi kapsayan kap, kafes, torba, çuval, çanta, kutu, evrak paketi ve açıktan sevk edilen APS kurye/kargo/koliler ile şirketin kendi birimleri arasında sevk edeceği gönderileri,

l) Posta teslim bordrosu: (PTB) İşyerleri arasında sevk edilen postaların alınıp verilmesinde kullanılan teslim belgesini,

m) Posta kabı (kap)/torba: İçeriğinde posta gönderileri / kargo / koli / APS / APS kurye / Turpeks bulunan torba, çuval, çanta, kutu, evrak paketi ile kafesleri,

n) Posta taşıma işleri: PTT işyerlerince, bir yerden bir yere götürülmek üzere yükleniciye teslim edilen postaların varış işyerine teslim edilinceye kadar yapılan yükleme, boşaltma dahil taşıma işlemlerinin tümü,

o) Posta hattı: Şirketçe belirlenen işyerleri arasında belirli bir sefer tarifesine uygun şekilde gidiş dönüş posta taşınacak güzergahı,

ö) PTT (Şirket): Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi merkez ve taşra teşkilatını,

p) Sefer: Posta hattı güzergahında yer alan işyerleri arasında, ayrı saat ve günlere rastlasa dahi, gidiş ve gelişin tamamlanması eylemini,

r) Sözleşme: PTT ile yüklenici arasında imzalanan “Posta Taşıma Hizmetine Ait Sözleşme ve Şartname”den ibaret anlaşmayı,

s) Teklif: Bu Yönergeye göre yapılacak ihalelerde isteklinin PTT’ye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya yazılı bilgileri,

ş) Yüklenici (müteahhit): Üzerine ihale bırakılan ve sözleşme imzalanan gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

t) Uç merkez: İlgili posta hattının sefer tarifesinde gösterilen ilk çıkış ve son varış işyerini,

u) Ara merkez: İlgili posta hattının sefer tarifesinde gösterilen ilk çıkış ve son varış yerlerinin dışında kalan posta alınıp verilen işyerleri,

ü) Ana posta hattı: İller ve/veya belirlenmiş aktarma merkezleri arasında oluşturulan posta hattını,

v) Tali posta hattı: Aynı il sınırları içerisindeki işyerleri ve/veya belirlenmiş aktarma merkezlerine bağlantılı olarak oluşturulan farklı il veya ilçelerdeki işyerleri arasındaki posta hattını,

y) Doğrudan temin: Bu yönergede belirtilen hallerde posta taşıma işinin isteklilerle görüşülerek hizmet alımının gerçekleştirildiği usulü,

z) Başkanlık: Posta ve Kargo Hizmetleri Daire Başkanlığını,

İfade eder.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak madde 2- (1) Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Lisans...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconPosta ve telgraf teşKİlati anoniM Şİrketinde çaliştirilacak idari...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconKapsam Madde 2 − Bu Yönerge, Bartın Üniversitesi, Orman Fakültesi,...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconDayanak Madde 2- bu Yönetmelik, 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconİÇİŞleri bakanliği merkez ve taşra teşKİlati arşİv hiZMETleri ve...

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconMadde 1 Amaç, Kapsam ve Dayanak

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Dayanak madde 2 (1) Bu Yönerge, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Esas ve Usuller dayanak alınarak hazırlanmıştır. Tanımlar iconAmaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev