Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktırsayfa1/56
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56


iskur_logo
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İNSAN KAYNAKLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI

EĞİTİM MATERYALİ

2013

İ Ç İ N D E K İ L E R

Aktif İşgücü Hizmetleri /4

Destek Hizmetleri /28

Fon Yönetimi ve Aktüerya /42

İstihdam Hizmetleri /47

İş ve Meslek Danışmanlığı /158

İşgücü Piyasası ve İstatistik /182

İşsizlik Sigortası /202

Bütçe /221

Performans Programı /232

Harcırah Kanunu /235

İç Mali Kontrol /251

Taşınır Mal Yönetmeliği /280

İdari Para Cezaları /293

ÖNEMLİ NOTLAR:

Bu materyal, 1.2.2013 tarihi itibari ile güncel mevzuat dikkate alınarak Genel Müdürlük ana hizmet birimleri tarafından hazırlanmıştır.

Materyalde yer alan bilgiler ile mevzuat hükümleri arasında tereddüt oluşması halinde, mevzuat hükümleri dikkate alınacaktır.

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır.

Mevzuatta bu tarihten itibaren meydana gelecek değişikliklerden de sınavda sorumlu olunacaktır.

Sorumlu Olunan Sınav Konuları ve Mevzuat
1- GÖREVDE YÜKSELME SINAVI EĞİTİM MATERYALİ
2- KANUNLAR

 • Türkiye İş Kurumu Kanunu

 • İş kanunu

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

 • Toplu İş İlişkileri ve Sendikalar Kanunu

 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun

 • İşsizlik Sigortası Kanunu

 • Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

 • Kabahatler Kanunu

 • Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Kanunu


3- YÖNETMELİKLER

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Görev-Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği

 • Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerinin Görev, Yetki, Sorumlulukları İle Hizmet Merkezlerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulamasına İlişkin Esas Usuller Hakkında Yönetmelik

 • Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri ile Koruma Kurulları Yönetmeliği

 • Disiplin Amirleri Yönetmeliği

 • Türkiye İş Kurumu Genel Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliği

 • İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelikler

 • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 • Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

 • Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik

 • Muhasebe Uygulama Yönetmeliği

 • Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

 • Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Komisyonun Kuruluşu İle Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Özürlülük Ölçütü,Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

 • Sakatların Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Hangi İşlerde Çalıştırılacakları Hakkında Yönetmelik

 • Seferberlik ve Savaş Halinde Uygulanacak İnsan Gücü Planlaması Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliği

 • Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

 • Taşınır Mal Yönetmeliği

 • Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik

 • Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum,Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Dair Kanunun Uygulanması Hakkındaki Yönetmelik

 • Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

 • Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

 • Yönetim Kurulunun Toplanma ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 • Yurt Dışında İşe Yerleştirme Hizmeti Hakkında Yönetmelik

 • Yurt İçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik


4- DİĞER MEVZUAT

 • İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

 • Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği

 • 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 • Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İç Denetim Birim Yönergesi

 • Türkiye İş Kurumu Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi

 • Türkiye İş Kurumu Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

 • 442 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği (İdari Para Cezaları ile İlgili)


AKTİF İŞGÜCÜ HİZMETLERİ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   56

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır iconBazi alacaklarin yeniden yapilandirilmasi ile sosyal sigortalar ve...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır iconDeniZ ÇevresiNİn petrol ve diĞer zararli maddelerle kirlenmesinde...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır iconGÜMRÜk kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde değİŞİKLİk...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır icon1. Çizim ekranı etrafında yer alan içerisinde ilgili komutların bulunduğu...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır iconYetkilendiRİLMİŞ TÜzel kiŞİler ile iLGİLİ YÖnetmeliK

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır icon1 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır icon667 sayili olağANÜSTÜ hal kapsaminda alinan tedbirlere iLİŞKİn kanun...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır icon6552 sayili iŞ kanunu ile bazi kanun ve kanun hüKMÜnde kararnamelerde...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır icon3 Bu yönergede belirtilmeyen diğer hususlarda, 2547 Sayılı Yükseköğretim...

Sınavda, bu materyal dışında anlatılan konularla ilgili Kanun, Yönetmelik ve diğer mevzuatlardan da sorumlu olunulacaktır iconEv ve SÜs hayvanlarinin üretiM, satiş, barinma ve EĞİTİm yerleri...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev