Bu Talimatın amacısayfa1/4
  1   2   3   4
YAĞLI GÜREŞ MÜSABAKA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Madde 1:

Bu Talimatın amacı: minder güreşine kaynak teşkil eden ve geleneksel olarak yapılan, yağlı güreşimizin tarihi çizgi içerisinde ülke düzeyinde disiplin altına alarak kurallar doğrultusunda yapılmasını sağlamaktır.

Kapsam Madde 2:

Bu Talimatın; Güreş Federasyonunca ülke düzeyinde düzenlenecek tüm Yağlı güreş organizasyonlarındaki görev, yetki ve sorumlulukları, teknik oyun, müsabaka yolluk ve ödüllerle, bunlara ait usül ve esasları belirleyen hükümleri kapsar.

Dayanak

Madde 3:

Bu Talimat:3 (l) Bu Talimat 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanunun Ek.9 maddesi, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Spor Federasyonları Çerçeve Statüsü ile 22 Kasım 2007 tarihli ve 26708 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü „ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4:

Bu Talimatta geçen:

Genel Müdürlük

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünü,

Federasyon

Güreş Federasyonunu,

Yürütme Kurulu

Yağlı Güreş Kurullarının En Üst Kurulunu,

Hakem Kurulu

Güreş Federasyonu Yağlı Güreş Merkez Hakem Kurulunu,

Bilim ve Eğitim Kurulu

Yağlı Güreş Eğitim Kurulunu,

Teknik Kurul

Yağlı Güreş Teknik Kurulunu

Sağlık Kurulu

Yağlı Güreş Sağlık Kurulunu,

Federasyon Organizasyon Kurulu

Ulusal ve Uluslararası Yağlı Güreş Müsabakalarının Yapılmasını Sağlayan Organizasyon Kurulunu,

Bölge Organizasyon Kurulu

Yağlı Güreşleri Düzenleyen Kuruluşlar Tarafından Oluşturulan Kurulu,

Temsilci

Müsabakada Güreş Federasyonunu Temsil Eden Kişiyi,

Gençlik ve Spor İl Başkanı

Valiyi, Gençlik ve Spor İlçe Başkanı ,Kaymakamı,

Ağa

Düzenlenecek Organizasyonun Manevi Hamiliğini Üstlenen Kişiyi,

Cazgır

Pehlivanları Boylarına Göre Maniler Söyleyerek Seyirciye Takdim Eden Kişiyi,

Mahalli Organizasyonlar

Kuruluşlarca Aralıklı Olarak Yapılan Organizasyonları,

Birinci Sınıf Organizasyonlar

Aralıksız Olarak 3 Yıl Yapılan Organizasyonları,

Geleneksel Organizasyonlar

Aralıksız 5 Yıl Yapılan Ve Gelenekselliğe Terfİ Eden Organizasyonları.


BÖLÜM

Yetki Belgesi Yağlı Güreşleri Düzenleyen Yetki Belgesi, Bildirimi ve Taahhütname

Madde 5:Güreş Federasyonundan her Yağlı güreş organizasyonları için Yetki Belgesi almak şartı ile Kamu Kuruluşları, Belediyeler, Sosyal Amaçlı Dernekler, Sendikalar, Kuruluş yıl dönümü kutlamaları, Festivaller düzenleyen tertip komiteleri bu Talimat hükümleri çerçevesinde Yağlı güreş müsabakası düzenleyebilir. Siyasi parti ve yan organları Yağlı güreş müsabakası düzenleyemezler.

a)Gençlik ve Spor İl Müdürleri kanalı ile Güreş Federasyonuna müracaatta bulunarak Yetki Belgesi talep eden birden çok tüzel kişinin organizasyon yapmaya talip olması halinde bunlardan birini tercih ve tespite Federasyon yetkilidir.

1-Güreş Federasyonu, geleneksel yağlı güreş organizasyonlarının tarihlerini belirlemek için her yıl Aralık ayında toplanır ve Ocak ayı içerisinde ilgili organizasyon kurulunca Federasyondan yetki belgeleri alınır.

2-Tarihi Kırkpınar, birinci sınıf ve mahalli güreşler için müracaatlar, müsabaka tarihinden en az 10 gün önce gençlik ve spor il veya ilçe müdürlüklerine yapılır. İl müdürlükleri görüşlerini de eklemek suretiyle bu müracaatları, organizasyonun yapılacağı tarihten en az 10 gün önce gerekli evrak ile birlikte Federasyona teslim etmek zorundadır. Aksi halde organizasyon yapılamaz.

3- Tarihi Kırkpınar güreşleri süresi içinde, Türkiye‟de hiçbir yağlı güreş organizasyonuna yetki belgesi verilmez.

4- Köy düğünleri için düzenlenecek güreş müsabakalarında, bağlı bulundukları Gençlik ve Spor il Başkanlığından izin alınması ve Bir hafta önceden Güreş Federasyonuna bilgi verilmesi yeterlidir. Bu düğünlerde ağalık seçimi ve bilet satışı yapılamaz. Görevli hakemler; il hakem komitesi, yoksa Merkez Hakem komitesince görevlendirilir. Güreş Federasyona bilgi verilir. (Gerek görüldüğünde Federasyondan Gözlemci gönderilir.)

5- Aynı ilde birden fazla geleneksel organizasyona aynı tarihte izin verilmez. Birinci sınıf ve mahalli organizasyonlara yetki belgesi vermeye Federasyon yetkilidir. (Birinci sınıf ve mahalli güreşlerde Aynı Bölgede aynı tarihte güreş olursa karşılıklı yazı alınarak yetki belgesi verilir.)

6-Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri her yıl Haziran veya Temmuz ayı içerisinde düzenlenir. Belediye Başkanlığınca tespit edilen müsabaka tarihi Güreş Federasyonundan izin ile Valilik makamı onayı alınarak kesinlik kazanır.

b)Yetki belgesi müracaatı yapılırken yağlı güreş organizasyonlarında pehlivanlar için konulan para ödülleri toplamı esas alınmak sureti ile bu toplamın %5’i Güreş Federasyonu Başkanlığının uygun göreceği banka hesabına yatırılır.

( Edirne / Saray içinde yapılan Tarihi Kırkpınar Güreşlerinden % 10 alınmaz) Yatırılan paranın banka makbuzunun yetki belgesi talep yazısı ekinde ibraz edilmesi zorunludur. Ancak; yatırılan miktar pehlivanların ödüllerinden kesilmez. Güreş Federasyonu Yürütme Kurulunca ve Merkez Hakem Komitesi her yıl mahalli, birinci sınıf, geleneksel güreşlerinin ödülleri İl Müdürlüklerine bildirilir.

Yetki belgesi talebinde bulunanlar aşağıdaki belgeleri vermek zorundadır.


1

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü izin belgesi

( 3 Adet )

2

Taahhütname

( 3 Adet )

3

Ödül Çizelgesi

( 3 Adet )

4

Banka Makbuzu

( 3 Adet )

5 Yurt dışında yapılacak olan, Yağlı güreş organizasyonlarında, yönetim kurulunun her yıl belirleyeceği miktarda parayı federasyonun ilgili hesabına yatırır.Organizasyon Çeşitleri

Madde 6: Yağlı güreşleri müsabaka çeşitleri aşağıda gösterilmiştir:

a)Mahalli organizasyonlar. Yıl içerisinde yapılan organizasyonlardır.

b)Birinci sınıf organizasyonlar. En az 3 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır. Süresi tamamlanmadan geleneksel ve birinci sınıf statüsüne alınacak organizasyonlar Federasyon Merkez Hakem Komitesi veya Yürütme Kurulu kararı ile olur. Yağlı güreş için yeterli teknik imkânların mevcut olması hali dikkate alınır.

c)Geleneksel organizasyonlar. En az 5 yıl aralıksız düzenlenen organizasyonlardır. (Organizasyona 3 yıl ara verilmiş ise birinci sınıf organizasyon olarak izin verilir.)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görev ve Yetkileri Güreş Federasyonu Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 7:

Güreş Federasyonu Yürütme Kurulunun Yağlı güreş ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

a) Gerekli hallerde Yağlı güreş Talimatında değişiklik teklifi hazırlamak,

b)Yağlı güreşlerin organizasyona müracaatlarını incelemek, değerlendirmek uygun bulunursa yetki belgesi vermek, gerekli hallerde kriterler tespit etmek,


c)Yağlı güreş organizasyonlarına temsilci göndererek, Talimat hükümlerinin uygulanmasını takip ettirmek, organizasyon kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak,

d)Disiplin Kuruluna sevk edilen sporcular ve hakemlerle ilgili ceza işlemlerini takip etmek,

e) Hakem Komitesinin teklifini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.

f)Cazgırların; anonslarının ve tavırlarının genel ahlaka uygun ve sportmenliğe yakışır bir şekilde olmasını teşvik ve kontrol etmek.

g)Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerine Temsilci göndermek, Talimat hükümlerinin uygulanmasını takip ettirmek, Organizasyon Kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak,

h)Yağlı Güreşle İlgili aldığı kararları Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunun onayına sunar.

ı) Bu çalışmalar federasyonun onayı ile yürürlüğe girer.
Federasyon Temsilcisi, Hakem Gözlemcisi Görevleri ve Yetkileri

Madde 8: Federasyon Temsilcisi ve Hakem Gözlemcisi Federasyon tarafından görevlendirilir. Görev ve yetkileri ise aşağıda belirtilmiştir:,
Temsilcinin Görev ve Yetkileri

a) Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Müsabakanın Talimata uygunluğunu sağlamak, organizasyona yardımcı olmak,

c) Müsabakanın devamı sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek Federasyona sunmak,

d) Organizasyon kurulu ve müsabakada görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,

e) Müsabaka yerinin kontrol ulun yapmak eksiklikleri federasyonu bildirmek ( bir dahaki yılda aynı eksiklikler görülürse yetki belgesi verilmeyecektir.)
Hakem gözlemcisi görev ve yetkileri;

a) Meydan ve Kule hakemleri hakkında rapor tutmak,

b) Görevli hakemlerin yönetmeliğe göre kılık ve kıyafetlerini denetlemek,

c) Müsabakada tutulan raporlarının Federasyona ulaşmasını sağlamak
Yağlı Organizasyonları Ağalık Seçimi ve Görevleri

Madde 9: Ağa seçimi ve ihale bedelleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Ağalık geleneği bulunan mahallerde düzenlenecek organizasyonların maddi destekçiliğini ve manevi hamiliğini üstlenmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ağa seçimi, baş güreşlerinin finalinden önce bir yıl sonrasının organizasyonu için açık artırma yolu ile organizasyonu düzenleyen kuruluşlarca yapılır. Ağa organizasyon kurulunun tabii üyesidir.

b)Ağalık seçimlerinde; sözlü açık artırmada en yüksek bedeli söyleyen ve ödeyen ağalığı kazanır. Diğer ağa adayları herhangi bir ücret ödemez. Torba usulü ile yapılan ağalık geçersizdir.
Cazgır Olabilme Şartları

Madde 10:Cazgır olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

b)En az ortaöğretim mezunu olmak.(Yağlı Güreş yapmış olanlar için İlköğretim mezunu olmak.)

c)Cazgırlık yapmaya mani bir vücut arızası bulunmamak,

d)Düzenlenen cazgır kurslarında başarılı olmak,

e)Ceza kurullarından altı ay veya daha fazla müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası almamış olmak,

f)Ağır hapis veya bir yıldan fazla hapis ya da yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezası ile hükümlü bulunmamak,

g)Faal güreşçi olmamak. (Faal güreşçiler cazgır lisansı alabilirler, ancak fiilen cazgırlık yapamazlar, aktif güreşçiliğin sona ermesinden sonra fiilen cazgır olarak görev yapabilirler.)
Cazgırın Görevleri ve Kıyafeti

Madde 11: Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Edirne Belediye Başkanlığı tarafından Tarihi Kırkpınar Güreşlerine yeteri kadar cazgır atanır.

a) Cazgır, pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişidir.

b) Cazgır hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söyleyemez.

c) Er meydanında siyasi partilerin reklam yapmasına imkan vermez.

d)Yağlı güreş seyretmeye gelen siyasi kişiler ( Parti adı Milletvekili, İl ve İlçe Başkanları ) unvanları kullanılarak anons eder (Tarihi Kırkpınar Güreşleri Hariç )

e)Yağlı güreş meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere kule Baş Hakeminin direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar. ( Organizasyonda görevli Davul ve Zurnacılardan sorumludur)

f)Resim satıp para-parsa toplayamaz.

g)Federasyonun belirleyeceği folklorik kıyafetini giyer.

h)Yürütme kurulu, Merkez Hakem Kurulu veya Kule hakemleri talimatları doğrultusunda anonslarını yapar. (Protokol dışındaki karşılamalarda sadece anons yapılır. Güreşler devam ederken davul ve zurnalar protokole dahil gelenleri karşılamaya gidemez.)

ı) Cazgır, unvanı bulunmayan sporculara unvan vererek anons yapamayacağı gibi kulübü ve sponsoru haricinde başka bir unvanda ekleyemez. Bu kurallara uymayanlar Disiplin Kuruluna sevk edilir ve cezası bitinceye kadar görev verilmez.

i)Unvanı bulunmayan sporculara unvan vererek anons yapamaz. Bu kurallara uymayanlar Disiplin Kuruluna sevk edilir ve cezası bitinceye kadar görev verilmez. Cazgır Federasyondan lisans almak zorundadır. Lisansı olmayanlara görev verilmez. Federasyonca açılacak cazgırlık kursuna katılıp teorik ve uygulamalı sınavlarda başarılı olanlar cazgır olurlar, 60 Yaşı dolmuş cazgırların performanslarına bakılarak Yürütme kurulu ve Merkez Hakem Kurulu Tarafından görevleri 1 yıl dan az olmamak kaydı ile süreleri uzatılır.
Cazgır Lisansları

Madde 12: Hakem Lisansları Federasyonca verilir (Yıl içerisinde) Federasyonca vize edilir.
Cazgır Lisansı İptali

Madde 13: Aşağıdaki hallerde Yürütme Kurulunca Cazgırların lisansları iptal edilir.

a) Cazgır olabilme şartlarından birini kaybetme,

b) Mazeretsiz olarak üç defa Cazgırlık görevine gelmemesi,

c) Yüz kızartıcı, onur kırıcı hareketlerde bulunması,

d) Kasıtlı olarak tarafsızlığa aykırı harekette bulunulduğunun tespit edilmesi,

e) Hakikate uymayan rapor tanzim ettiği veya gizlediği yada ayrı taraflardan maddi veya manevi menfaat temin ettiğinin anlaşılması,

f) Teşkilat mensupları aleyhine basın ve yayın yoluyla suçlamalarda bulunulması, Güreş Federasyonu Ceza Kurulunca, altı ay ve daha fazla görevden men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılan cazgıra, Yürütme Kurulunca cazgırlık yaptırılmaz. Lisansın iptali için gerekli işlemler yapılarak onaya sunulur. Yürütme Kurulu tarafından ceza kurullarına sevk edilen ve cezaları kesinleşen cazgırların ceza süresince lisansları askıya alınır. Bu süre boyunca cezalı cazgırlar görev yapamaz
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu Talimatın amacı iconBu Talimatın amacı; Türkiye Yüzme Federasyonu Atlama Teknik Kurulunun

Bu Talimatın amacı iconBu Talimatın amacı Yapı Malz. Laboratuvarı’nda bulunan Betoniyer...

Bu Talimatın amacı iconBu Talimatın amacı, buz pateni yarışmalarını yönetecek hakemlerle...

Bu Talimatın amacı icon1 Bu Talimatın amacı; judo müsabakalarında organizasyon sorumluluğunu...

Bu Talimatın amacı iconBu talimatın amacı, KaramanoğluMehmetbey Üniversitesine bağlı akademik...

Bu Talimatın amacı iconBu Talimatın amacı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna...

Bu Talimatın amacı iconBu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları

Bu Talimatın amacı iconBu talimatın uygulanmasında

Bu Talimatın amacı iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu Talimatın amacı iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev