Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneğisayfa1/15
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Satın Alma Rehberi

EKLER LİSTESİ
SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu
SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu
SR EK 3: Teklif Dosyası

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri

Söz. Ek-1: Genel Koşullar

Söz. Ek-2: Teknik Şartname (İş Tanımı)

Söz. Ek-3: Teknik Teklif

Söz. Ek-4: Mali Teklif

Söz. Ek-5: Standart Formlar ve Diğer Gerekli Belgeler

Bölüm C: Diğer Bilgiler

Kısa Liste

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu (SR EK7’den sonra)

Teknik Değerlendirme Tabloları (İdari uygunluktan sonra)

Bölüm D: Teklif Sunum Formu

Beyanname Formatı

Hizmet Alımı İhalelerinde Kilit Uzmanlar İçin Münhasırlık ve Müsaitlik Taahhüdü
SR EK 4: Değerlendirme Komitesi Tayini
SR EK 5: Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı
SR EK 6: Teklif Alındı Belgesi Örneği
SR EK 7: Teklif Açılış Kontrol Listesi
Bölüm C: Diğer Bilgiler

İdari Uygunluk Değerlendirme Tablosu (SR EK7’den sonra)

Teknik Değerlendirme Tabloları (İdari uygunluktan sonra)
SR EK 8: Mali Teklif Oturumu Teklif Açılış Tutanağı
SR EK 9: Teklif Değerlendirme Raporu
SR EK 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği
SR EK 11: Seçilmeyen İstekliye Mektup
SR EK 12: Sözleşmeye Davet Mektubu


İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU
açıklama: c:\users\dulac\desktop\ankaraka.jpgYapım İşi ve Mal Alımı İçin İhale İlanı
Şeyh Ali Semerkandi Hz. Yaşatma ve Tanıtma Derneği, T.C. Ankara Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Çamlıdere’de Kırsal Turizm Çeşitleniyor Projesi için bir yapım işi ve mal alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyaları Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA adresinden veya www.ankaraka.org.tr internet adresinden temin edilebilir.
Yapım İşi için Teklif teslimi için son tarih ve saati: 06 Şubat 2014 saat 10:30

Mal alımı için Teklif teslimi için son tarih ve saati: 06 Şubat 2014 saat 11:00
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; Çamlıdere Belediyesi ve Dernek duyuru panosundan ve www.ankaraka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.
Teklifler, 06/02/2014 tarihinde, yapım işi ihalesi için saat 11 : 00’da, mal alımı ihalesi için 11:30’da Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA adresinde yapılacak oturumlarda açılacaktır.


ŞEYH ALİ SEMERKANDİ HZ. YAŞATMA VE TANITMA DERNEĞİ

İHALEYE DAVET MEKTUBU

…./…./20..

Sayın:

________________

Proje Adı : Çamlıdere’de Kırsal Turizm Çeşitleniyor

1. Sizi aşağıda belirtilen yapım işi alımı için teknik teklif ve fiyat teklif(ler)i vermeye davet ediyoruz:

(i) Bungalov Yapım İşi

(ii) ____________________

(iii) ____________________

2. İstenen hizmetler hakkındaki bilgiler ekli ihale dosyasında verilmektedir.

3. Bu davet mektubunda yer alan hizmetlerin tamamı için teklif vermeniz gereklidir. Sözleşme bütün olarak ihale edilecektir.

4. İstenen formata uygun hazırlanmış teklifiniz aşağıdaki adrese gönderilmelidir:

Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA

Telefon: 312 753 2301 Faks:

5. Fiyat teklifiyle birlikte, istenen evrakları, özgeçmişleri (CV) ve istenen her bir yapım işi hakkında basılı materyal veya ilgili bilgileri; çözüm önerinizi, öngörülen yaklaşımın ana hatlarını, zamanlama, hazırlık safhası dahil faaliyet planını, vb içeren bir teknik teklif verilmelidir. Fiyat teklifi ve Teknik teklif kapatılmış ve kaşelenmiş ayrı zarflara konulmalıdır.

 1. Fiyata KDV dahil edilmelidir.

 2. Teknik ve mali teklifler 06/02/2014 günü saat 10:30 ve 11:00’a kadar Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA adresine elden ya da kargo veya iadeli taahhütlü posta ile teslim edilmelidir.

8. Sözleşmenin diğer şartları aşağıdaki gibidir:

 1. ÖDEME: Sözleşmede öngörüldüğü gibi yapılacaktır. Ödemeler TL cinsinden yüklenicinin bildireceği banka hesabına yapılacaktır.

(iii) BÜTÇE: Bu sözleşme için tespit edilen en yüksek bedel ........TL’dir ,

(iv) DEĞERLENDİRME: (İhalenize aşağıdaki ifadelerden hangisi uygun ise onu seçiniz ve bu açıklama ile diğer ifadeleri siliniz)

 1. Mal alımı ve Yapım İşlerinde: Şartnameyi karşılayan ve en ucuz teklifi veren istekliye iş ihale edilecektir.)

 2. Hizmet Alımlarında: Teknik değerlendirmenin %80, fiyatın %20 olarak ağırlıklandırılarak mukayese edileceği en uygun teklif seçilecektir.

(v) GEÇERLİLİK SÜRESİ Teklifiniz, ihale tarihinden itibaren en az 60 gün süreyle geçerli olacak şekilde hazırlanmalıdır.

9. Daha fazla bilgi aşağıdaki adresten elde edilebilir:

Körler Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA

Telefon: 03127532301 Faks: ______________

10. Lütfen bu davet mektubunu aldığınızı faks veya e-posta yoluyla teyit ederek teklif verip vermeyeceğinizi bildiriniz.

Saygılarımızla.

İmza

Ahmet Naci TAŞKAN

TEKLİF DOSYASI

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Kalkınma Ajansı ile imzalamış olduğu sözleşme kapsamında mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve ihalelerin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Kalkınma Ajansı; ihalenin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ihalenin yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Kalkınma Ajansı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Madde 1- Sözleşme Makamına ilişkin bilgiler

Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı : Şeyh Ali Semerkandi Hz. Yaşatma ve Tanıtma Derneği

b) Adresi: Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA

c) Telefon numarası: 0312753 23 01

d) Faks numarası: 0312 753 24 88

e) Elektronik posta adresi…an.taskan@gmail.com

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı:. Hasan ÇAKIR / Proje Koordinatörü
İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
Madde 2- İhale konusu işe ilişkin bilgiler

İhale konusu işin;

 1. Projenin Adı: Çamlıdere’de Kırsal Turizm Çeşitleniyor

 2. Sözleşme kodu: TR51/12/KIR/0036

 3. Miktarı ve türü:

Yapım İşi: Çamlıdere Yaylası’nda proje Alanına bungalov yapımı

Mal Alımı: Proje alanında kullanılmak üzere 3 adet ATV motor alımı.

 1. İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Yapım işi için proje alanına Çamlıdere Yaylası’nda İdarece belirlenmiş yere, Mal alımı için ise Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No:2/A Çamlıdere- Ankara adresidir.


Madde 3- İhaleye ilişkin bilgiler

İhaleye ilişkin bilgiler;

 1. İhale usulü: Açık ihale usulü

b) İhalenin yapılacağı adres: Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA

c) İhale tarihi: 06/02/2014

d) İhale saati:

d.1 ) Yapım İşi İhalesi için 11:00

d.2) Mal Alımı İhalesi için 11:30
Madde 4- İhale dosyasının görülmesi ve temini

İhale dosyaları Sözleşme Makamının yukarıda belirtilen adresinde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, her iki ihaleye ya da belirlediği ihaleye teklif verecek olanların Sözleşme Makamı tarafından onaylı ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almak zorunludur.
İstekli ihale dosyasını bedelsiz imza karşılığı teslim almakla, ihale dosyasını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır.
İhale dosyasını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanıp isteklilere satılması / sunulması halinde, ihale dosyasının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve Sözleşme Makamı ile istekliler arasında oluşacak anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınacaktır.
Madde 5- Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati

Teklifler aşağıda belirtilen adrese elden veya posta yoluyla teslim edilebilir:

 1. Tekliflerin sunulacağı yer: Cumhuriyet Caddesi İlklimnur Sokak No: 2/A Çamlıdere/ANKARA
 1. Son teklif verme tarihi (İhale tarihi) : 06/02/2014
 1. Son teklif verme saati (İhale saati) : Yapım işi ihalesi için 11:00 / Mal alımı ihalesi için 11:30’dur.Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamına verilen veya ulaşan teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır. Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)’nun ulusal saat ayarı esas alınır.
Madde 6- İhale dosyasının kapsamı

İhale dosyası aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

 1. İhaleye davet mektubu

 2. Teklif Dosyası (Sözleşme Taslağı, Özel Koşullar, Genel Koşullar, Teknik Şartname, Teklif Sunma Formları, Teklif Değerlendirme Formları ve ilgili satın almaya mahsus diğer belgeler)Ayrıca Genel Koşulların veya bu talimatların ilgili hükümleri gereğince, Sözleşme Makamının çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine Sözleşme Makamı tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dosyasının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder.
İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dosyasında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için gereken belgeler

İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

 1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

 2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,


c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,


d) Bu talimatların Madde 9 ve Madde 10' unda sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,

e) Şekli ve içeriği bu belgede belirlenen teklif mektubu,

f) Bu belgede tanımlanan geçici teminat, (hem yapım işi hem de mal alımı ihaleleri için istenmemektedir)

g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi ile konsorsiyumların da teklif verebilecekleri öngörülmüş ise, isteklinin konsorsiyum olması halinde konsorsiyum beyannamesi,

i) İhale dosyasının satın alındığına dair belge her iki ihale için de istenmemektedir.

j) Ortağı olduğu veya hissedarı bulunduğu tüzel kişiliklere ilişkin beyanname,

İsteklinin iş ortaklığı olması halinde (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi zorunludur. İhaleye katılabileceklerinin öngörülmesi halinde Konsorsiyumlarda (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilmesi gerekir.

k) Sözleşme Makamı tarafından ihalenin niteliğine göre belirlenecek ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin (vergi dairesi veya Serbest Muhasebeci - Mali Müşavir (SM-MM) onaylı son 3 döneme ait bilanço, SM-MM tasdikli rapor, referans mektubu, banka teminat mektubu, mevduat hesap dökümü, pazar payları vb.) belgeler istenmemektedir.

l) Sözleşme Makamı tarafından belirlenecek mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler (İş bitirme belgeleri, hak ediş belgeleri, personel sayısını gösteren belgeler vb)

İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi’nin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde; Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca "aslının aynıdır" şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir.

Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce Sözleşme Makamının yetkili personeli tarafından “aslı Sözleşme Makamı tarafından görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconMal alimi ihaleleri uygulama yönetmeliĞİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconBİLGİ teknolojileri değerlendirme tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconKamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconOnline Değerlendirme Sistemi: 17. Akademik Bilişim Sempozyumu Örneği

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconHİzmet iÇİ EĞİTİm plani örneğİ

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconStrateji geliŞTİrme daire başkanliği hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconSosyal biLİmler enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu

Sr ek 10: Hizmet Alımı İhaleleri İçin Değerlendirme Tablosu Örneği iconEk-2 sağlik biLİmleri enstiTÜSÜ kamu hizmet standartlari tablosu


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev