Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını(NOT: Anket sorularına, sonradan anket istatistikleri ilave edilmiştir.)

Saygıdeğer meslektaşlarımız,

25/12/2014 tarih, 100780 sayılı Makam Oluru ile yürürlüğe konulan 2015 yılı İç Denetim Programı uyarınca yürütülmekte olan “Hukuki Dokümanların Elektronik Ortamda Tasnifi, Paylaşımı ve Yönetimi Süreci” sistem ve BT denetimi devam etmektedir.

Bu denetim çalışmasında sizlerle işbirliği ve istişareye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle;

  • Aşağıdaki anket sorularının cevaplarının Ek’te bulunan anket formundaki ilgili kutucuğa işaretlenmesini,

  • İlgili soruların cevap şıkkı kutucuklarına koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını, (anket formlarının tarayıcıda taranması suretiyle OCR/OMR sistemiyle bilgisayara otomatik veri aktarımı yapılacağından dolayı)

  • Formun cevap kutucukları dışındaki her hangi bir yerine başkaca bir yazı yazılmamasını,

  • Eğer yazılı öneri belirtilecek ise, bunun ayrı bir kağıtta belirtilmesini,

İstirham ederiz.

Bize vakit ayırarak değerli görüş ve önerilerinizi paylaştığınız için çok teşekkür ederiz.

İlhami ÖZÇUBUK Öner SAMAT

İç Denetçi İç Denetçi

ANKET SORULARI

1) Görevim nedeniyle karşılaştığım bir hukuki problemle ilgili hukuki düzenlemelere; (Genelge, genel yazı, mukteza, ret kararına yapılan itirazı değerlendirme kararı…vs.)

a) Hemen hemen hiç zaman kaybı yaşamadan kolayca ulaşabiliyorum.

b) Az bir zaman kaybı yaşayarak ulaşıyorum.

c) Çok zaman kaybederek kısmen ulaşıyorum.

d) Çok fazla zaman kaybı yaşıyorum.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )2) Karşılaştığım hukuki problemle ilgili hukuki dokümanları, (Genelge, genel yazı, mukteza, ret kararına yapılan itirazı değerlendirme kararı, …vs. şeklinde türlerine göre)

a) Derli toplu olarak bir arada görebiliyorum.

b) Hukuki dokümanların çoğunu derli toplu olarak bir arada görebiliyorum.

c) Hukuki dokümanların az bir kısmını derli toplu olarak bir arada görebiliyorum.

d) Bazı türdeki hukuki dokümanların çok az bir kısmını bir arada görebiliyorum.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )3) Kurumumuzda hukuki dokümanların, türlerine göre elektronik ortamda tasnifi, paylaşımı ve yönetimi için bir bilgisayar sistemi geliştirilmesine,

a) İhtiyaç olmadığını düşünüyorum.

b) İhtiyaç olduğunu, ancak bu ihtiyacın çok da acil olmadığını düşünüyorum.

c) Acil ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.

d) Çok acil ihtiyaç olduğunu düşünüyorum.


( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )4) Kurumumuz birimlerinin kullandığı hukuki ve/veya teknik kavramlar listesinin bilgisayar sisteminde mevcut olduğunu farz edelim.

Kurumumuzun her hangi bir birim yetkilisinin, her hangi bir hukuki dokümanı yeni (ilk defa) oluşturduğu esnada; bu doküman ile, yaklaşık 620 kavramdan oluşan kavram listesindeki hangi kavramların ilişkili olduğunu, sayı sınırlaması olmaksızın, gerekirse birden fazla kavramı da özgürce seçebilmek suretiyle, bilgisayar sisteminden işaretleyebildiğini farz edelim. Bu takdirde, sistem, o hukuki dokümanı ve ilgili olduğu kavramları veritabanında eşleştirir.

Yeni oluşan bütün hukuki dokümanların, ilgili olduğu kavramlarla eşleştirilmesi; kararı veren birim adı, karar türü, tarihi ve sayısı metadata verilerinin de sisteme girilmesi suretiyle, zaman geçtikçe sistemdeki veriler biriktiği takdirde,

Her hangi bir güncel hukuki problem hakkında evvelce oluşturulmuş hukuki dokümanların görülebilmesi için, sistemde mevcut kavram listesinden, o hukuki problemle ilgili olan kavramların seçilmesi suretiyle, evvelce bu kavramlarla eşleştirilmiş durumda olan hukuki dokümanlar veritabanından kolayca süzülerek görülebilir.

Bu görüş hakkındaki düşünceleriniz, aşağıdakilerden hangisine yakındır?

a) Destekliyorum. Böyle bir sistem geliştirilmelidir.

b) Temkinli yaklaşıyorum. Deneme amaçlı olarak küçük çaplı bir sistem kurulup uygulandıktan sonra, zamanla sistemden memnum kalındığı takdirde yaygınlaştırılabilir.

c) Endişeliyim. Kavram listesindeki kavramların seçilerek işaretlenmesi suretiyle, hukuki dokümanların ilgili kavramlarla eşleştirilmesi ve tarih, sayı, birim gibi diğer verilerin sisteme girilmesi çalışanlarımıza ek külfet getirebilir.

d) Böyle bir sistem kurulmasına karşıyım.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )5) Bilgisayarlı klasik hukuki doküman arama sistemleri; aramaya konu edilen hukuki kavramın, arama yapılan veri kümesindeki doküman adında ve/veya içeriğindeki her hangi bir yerde geçip geçmediği kriterine göre arama ve bulma yapmaktadır. Örneğin: “Rüşt” kavramıyla ilgili hukuki dokümanları belge içeriğinden sorguladığımızda, içeriğinde “Rüştiye mektebi” ifadesi geçen doküman da ekrana gelir.

Ayrıca, aranan kavram, bir resmi dokümanın ilgi metni veya alıntısında geçiyorsa, o doküman özü itibariyle arama yapılan kavramla doğrudan ilintili olmasa bile, arama sonucu söz konusu doküman da ekrana gelir.

Geleneksel yöntemlerle hukuki dokümanlarda kavram arama sistemi ile, arama sonucu ekrana gelen dokümanların yüzde kaçı, aranan kavram ile doğrudan ilintili olabilir.

a) Geleneksel yöntemlerle arama sonucu ekrana gelen dokümanların % 75’ten fazlası, aradığım konuyla ilgilidir. Gereksiz ve ilgisiz doküman çok az gelir.

b) Geleneksel yöntemlerle arama sonucu ekrana gelen dokümanların % 50 ilâ % 75 kadarı aradığım konuyla ilgilidir. Diğerleri, gereksiz ve ilgisiz dokümandır.

c) Geleneksel yöntemlerle arama sonucu ekrana gelen dokümanların % 25 ilâ % 50 kadarı aradığım konuyla ilgilidir. Diğerleri, gereksiz ve ilgisiz dokümandır.

d) Geleneksel yöntemlerle arama sonucu ekrana gelen dokümanların en fazla % 25’i aradığım konuyla ilgilidir. Gereksiz ve ilgisiz doküman çok fazla gelir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )6) Her hangi bir hukuki dokümanın hangi kavram veya kavramlarla ilgili olduğu konusunda;

“Arama yapılan kavram, eğer aranan dokümanın adında veya içeriğinde geçiyorsa; o doküman, arama yapılan kavramla ilgilidir.” Prensibine dayalı olarak bilgisayar karar verebilir. (Geleneksel yaklaşım)

Hukuki dokümanın ilk oluşumu esnasında o dokümanı kaleme alan yetkili kişi “Bu doküman, X, Y ve Z kavramlarıyla ilgilidir.” şeklinde, hukuki doküman ile kavram listesindeki ilgili kavramların veritabanında eşleştirilmesi prensibine dayalı olarak, o dokümanı kaleme alan yetkili kişi karar verebilir. (Alternatif yaklaşım)

Bu iki yaklaşımla ilgili aşağıdakilerden hangisi daha doğrudur?

a) Bir hukuki dokümanın hangi hukuki kavramla ilişkili olduğu hususunu, en iyi, o dokümanı kaleme alan yetkili kişi bilir. Yetkili kişinin, hukuki dokümanı ilk defa oluşturduğu esnada, o dokümanla ilgili kavramları bilgisayardan işaretlemesi prensibine dayalı alternatif sistemi destekliyorum.

b) Yetkili kişinin, hukuki dokümanı ilk defa oluşturduğu esnada, o dokümanla ilgili kavramları bilgisayardan işaretlemesi prensibine dayalı alternatif arama sistemini desteklemekle birlikte, aranan kelimenin metinde geçip geçmediğine dayalı geleneksel sisteminin de alternatif sistemle beraber ve entegre olarak yürümesinde bir sakınca görmüyorum.

c) Bir hukuki dokümanın hangi hukuki kavramla ilişkili olduğu hususunu yetkili kişi bileceği gibi, bilgisayar da bilebilir. Bilgisayarın bilmesi de yeterli olup, bu konuda alternatif bir sistem geliştirilmesi için acil bir ihtiyaç olmadığını düşünüyorum.

d) Bir hukuki dokümanın hangi hukuki kavramla ilişkili olduğu hususunda ilk kararı bilgisayar vermelidir. Ekrana gelen arama sonuçlarını yetkili kişi okuyup değerlendirir, arama konusuyla ilgili gibi gözüktüğü halde ilgili olmayan hukuki dokümanlar varsa, bunları arama yapan kişi son aşamada eler. Bilgisayarın getirdiği arama sonuçları içerisinde, arama yapan kişi tarafından son aşamada elenmeyen hukuki dokümanlar, arama konusuyla ilgilidir. Böyle bir arama sistemi yeterli olup yeni bir sistem arayışına gerek yoktur.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )7) A Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bir muktezanın, hukuki doküman sorgulama sisteminde B Bölge Müdürlüğü tarafından görülüp görülmemesi konusundaki düşünceniz:

a) A Bölge Müdürlüğü’nün verdiği bütün muktezaları başka bölge müdürlükleri görebilmelidir.

b) A Bölge Müdürlüğü, kendi verdiği muktezasını ilk defa sisteme girerken, “Başka birimlerce görülebilsin mi?” sorusuna “Evet” cevabı vermişse diğer bölge müdürlükleri bu muktezayı görebilmeli, “Hayır” cevabı vermişse diğer bölge müdürlükleri bu muktezayı görememelidir.

c) Kural olarak, bir bölge müdürlüğünün verdiği muktezayı başka bir bölge müdürlüğü görememelidir. Ancak ihtisas sahibi bir birim tarafından, paylaşımında fayda olacağı umulan muktezalar, diğer bölge müdürlüklerinin görmesine açık hale getirilebilir.

d) Yanlış emsal alınan muktezalar olabilir. Bir bölge müdürlüğünün verdiği muktezayı başka bir bölge müdürlüğü görememelidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )8) Tapu/Kadastro müdürlüklerinin, verdiği ret kararını, elektronik hukuki doküman sistemine yüklemesi konusundaki düşünceniz:

a) Aleyhine Bölge Müdürlüğüne itiraz başvurusu yapılmayan ret kararı, hukuken çok karmaşık değildir. Vatandaş tarafından da itiraza değer bulunmayan ret kararlarının sisteme girilmesi, tapu/kadastro müdürlüklerine ilave külfet getirir. Aleyhine itiraz edilen ret kararlarını değerlendirme kararları bölge müdürlüklerince zaten sisteme girilecektir. Bu nedenle; tapu/kadastro müdürlüklerinin, verdiği ret kararlarını sisteme girmesine karşıyım.

b) Tapu/kadastro müdürlükleri, paylaşmak istediği ret kararları varsa, bunları kendi isteği doğrultusunda sisteme girebilir. Diğerlerini sisteme girme zorunluluğu olmamalıdır.

c) Tapu/kadastro müdürlükleri, merkez tarafından sakıncalı bulunmayan bazı konularda verdikleri ret kararlarını sonradan sisteme girmelidir.

d) Tapu/kadastro müdürlükleri, verdikleri ret kararlarını sisteme girmelidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )9) Hukuki dokümanların tasnifi, paylaşımı ve yönetimi sistemi;

a) Yalnızca TKGM personeline hizmet vermelidir. Genelgeler, internet sitemizde zaten paylaşılmaktadır.

b) TKGM personeline hizmet vermelidir. Ancak kurum tarafından kamuoyuyla paylaşımında sakınca görülmeyen bazı hukuki doküman türleri, (Genelgelerin yanı sıra, bazı ret kararları olabilir.) başta avukatlar olmak üzere bütün vatandaşların görüşüne açılabilir.

c) Kurum tarafından sakıncalı görülen bazı dokümanlar istisna olmak üzere, kural olarak hukuki dokümanlar, vatandaşlar tarafından internet üzerinden sorgulanıp görülebilmelidir.

d) Sistem, şeffaf bir şekilde kamuoyuna açık olmalıdır.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )10) Kurumumuz birimlerinin hukuki ve teknik konulardaki görüş veya içtihat farklılıkları;

a) Çok az miktardadır.

b) Az miktardadır.

c) Belirli bir düzeyde vardır.

d) Çok miktardadır.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )11) Kurumumuz birimlerinin hukuki ve teknik konulardaki içtihat/görüş farklılıklarını gidermek için, aşağıdaki şıklardaki alternatif görüşlerden hangisi sizin düşüncenize daha yakındır?

a) İçtihat/görüş birliğini sağlamak için, yalnızca TKGM Merkezde farklı daire başkanlıklarından görevlendirilen yetkin personelden oluşan müşterek bir çalışma gurubu oluşturulmalıdır. Bu çalışma gurubu, her yıl belirli bir süre, o yıl çeşitli konularda oluşturulan içtihat ve görüşlerden çelişkili olanları değerlendirmeli ve içtihat/görüş birliğini sağlayıcı öneriler sunmalıdır.

b) İçtihat/görüş birliğini sağlamak için, önce bütün bölge müdürlüklerinde buna dair (alt) çalışma grupları oluşturulmalı; bu gruplar, kendi bölgelerindeki (son bir yıllık) içtihat farklılıklarını (yaklaşık 1 ay gibi bir sürede) değerlendirerek TKGM’ye raporlamalı, TKGM’de çeşitli daire başkanlıklarından katılım suretiyle oluşturulacak (üst) çalışma grubu, bölge müdürlüklerinden gelen bu raporları değerlendirmeli, (yaklaşık 1 ay gibi ikinci bir sürede) kendisi de konu hakkında bir çalışma yapıp sonuçlarını konsolide ederek ilgili birimlere gerekli önerileri sunmalıdır.

c) İçtihat/görüş birliğini sağlamak için, (Bölge müdürlüklerinde değil) yalnızca merkezdeki farklı daire başkanlıklarında ayrı ayrı (alt) çalışma grupları oluşturulmalı, her grup kendi başkanlığının (son bir yıllık) içtihat ve görüşlerini (yaklaşık 1 ay gibi bir sürede) değerlendirip rapora bağlamalı, farklı daire başkanlıklarından katılımcılarla ortak oluşturulacak bir (üst) çalışma grubu da bu raporu değerlendirmeli, kendisi de konu hakkında bir çalışma yapıp (yaklaşık 1 ay gibi bir sürede) sonuçlarını konsolide ederek ilgili birimlere gerekli önerileri sunmalıdır.

d) İçtihat/görüş birliğini sağlamak için özel bir çalışma grubu oluşturulmasına gerek yoktur.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )12) A Daire Başkanlığının muktezalarının bazıları kritik konularla ilgili ve başkalarınca görülmesi sakıncalı, bazıları ise başkalarınca görülmesinde sakınca olmayan nitelikte olabilir. Herhangi bir muktezanın bu iki gruptan hangisine ait olması gerektiği konusundaki görüşünüz, aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

a) Bir muktezanın başka birimlerce görülmesinde sakınca olup olmadığı konusunda, o muktezayı ilk defa kaleme alarak sisteme giren personel, sisteme giriş esnasında “Bu hukuki dokümanı başka birimler de görebilsin mi?” sorusuna Evet veya Hayır cevabı vererek karar vermeli, bu karar sistemde kayıt edilmeli, bilahare başkalarınca sistemden sorgulama yapıldığında, yalnızca evvelce sakıncalı olmadığı belirtilen muktezalar görülebilmelidir.

b) Her birimden belirli sayıdaki güvenilir personelin, (Başkalarıyla paylaşımı istenmeyen) muktezaları sistemden sorgulayıp görebilmesi için Makam Oluru alınmalı, bu kişiler yalnızca kendi başkanlığının bu nitelikteki muktezalarını sorgulayıp görebilmelidir.

c) Her birimden belirli sayıdaki güvenilir personelin, (Başkalarıyla paylaşımı istenmeyen) muktezaları sistemden sorgulayıp görebilmesi için Makam Oluru alınmalı, bu kişiler bütün başkanlıkların bu nitelikteki muktezalarını sorgulayıp görebilmelidir.

d) Başkalarınca görülmesinde sakınca olduğu düşünülen muktezalar sisteme hiç girilmemeli, böylece sisteme girilen muktezalar sakıncasız olacağından dolayı, bütün birimlerdeki personel tarafından sorgulanarak görülebilmelidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )13) A Daire Başkanlığınca verilen (Başkalarıyla paylaşımı istenmeyen) bir hukuki görüş/mukteza sisteme girildikten sonra, bilahare hukuki doküman sorgulama sisteminde A Daire Başkanlığı’nda görevli kişilerce sorgulanıp görülebilmesi konusundaki görüşünüz aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

a) A Daire Başkanlığınca verilen bir hukuki görüş/mukteza sisteme girildikten sonra, bilahare A Dairesi Başkanlığı’ndan, o muktezayı evvelce oluşturan şube müdürlüğünün/birimin yöneticisi, daire başkanı ve daire başkanının kendisine çok güvendiği ve kritik görev verdiği başkaca bir veya birkaç yetkili kişi söz konusu muktezayı sistemden sorgulayıp görebilmeli, diğer personel görememelidir.

b) A Daire Başkanlığınca verilen bir hukuki görüş/mukteza sisteme girildikten sonra, bilahare A Dairesi Başkanlığı’ndan, o muktezayı yalnızca daire başkanı, bütün şube müdürleri ve uzmanlar görebilmeli, diğer personel görememelidir.

c) A Daire Başkanlığınca verilen bir hukuki görüş/mukteza sisteme girildikten sonra, bilahare A Dairesi Başkanlığı’ndan sisteme giriş yetkisi olan herkes bu görüş/muktezayı sorgulayıp görebilmelidir.

d) Bir daire başkanlığının evvelce verdiği muktezaları kimin görüp, kimin göremeyeceği konusunda yetki ilgili daire başkanında olmalıdır.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )14) İçtihat/görüş farklılıklarını tespit etmek ve farklılığı azaltıcı öneriler sunmak amaçlı çalışma kurulunun üyeleri;

a) Yalnızca bu amaçla faaliyetlerini yürüttükleri, yılın belirli bir döneminde bütün içtihatları sorgulayıp görebilmelidir. Gizlilik taahhütnamesi imzalamalarına gerek yoktur.

b) Yalnızca bu amaçla faaliyetlerini yürüttükleri, yılın belirli bir döneminde bütün içtihatları, gizlilik taahhütnamesi imzalamak şartıyla sorgulayıp görebilmelidir.

c) Kurumumuzun her türlü içtihat veya görüşünü yılın her döneminde sistemden sorgulayıp görebilmelidir. Gizlilik taahhütnamesi imzalamalarına gerek yoktur.

d) Kurumumuzun her türlü içtihat veya görüşünü, gizlilik taahhütnamesi imzalamış olmak şartıyla yılın her döneminde sistemden sorgulayıp görebilmelidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )15) Hukuki doküman türlerinin bir kısmı (Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge) sistemde “Sorgulayan herkes tarafından görülebilir.” Şeklinde tanımlanabilir, bir kısmı ise (Mukteza, Tapu ve Kadastro Kurulu Kararları, gibi) sistemde “Yalnızca belirli kriterleri taşıyan kişiler görebilir.” şeklinde tanımlanabilir.

Reddi değerlendirme kararlarının sistemde nasıl tanımlanması gerektiği hakkında görüşleriniz hangisine daha yakındır?

a) Reddi değerlendirme kararlarının tamamı sisteme girilmeli, bu kararlar herhangi bir tasnife tabi tutulmaksızın; tıpkı kanun, tüzük, yönetmelik, genelge gibi herkes tarafından sistemden sorgulanıp görülebilmelidir.

b) Reddi değerlendirme kararları sisteme girilirken, başkalarıyla paylaşımında sakınca olup olmadığı bilgisi de girilmeli; paylaşımı sakıncalı olmayanlar herkes tarafından sistemden sorgulanıp görülebilmeli, paylaşımı sakıncalı olanlar ise, sadece belirli şartları taşıyan kişiler tarafından sorgulanıp görülebilmelidir.

c) Başkalarıyla paylaşımda sakınca olabilecek nitelikteki reddi değerlendirme kararları sisteme hiç girilmemeli, böylece sistemde yalnızca paylaşımında sakınca olmayan kararlar olacağından dolayı, herkes tarafından sistemden sorgulanıp görülebilmelidir.

d) Reddi değerlendirme kararları, yalnızca belirli şartları taşıyan kişiler tarafından sistemde sorgulanıp görülebilmelidir. (Yalnızca, müdür ve uzman seviyesi veya üstü gibi.)

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )

16) Yeni oluşturulan bir hukuki doküman ilk defa sisteme girilirken, 620 küsur kavramdan oluşan kavram listesi içerisinden ilgili olduğu hukuki kavramlar ile o hukuki dokümanın veritabanında eşleştirilmesi aşaması konusundaki görüşleriniz aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

a) Aranan kavramın harfleri sistemde yazıldıkça, o harflerle başlayan kavramlardan oluşan bir tamamlama listesi gelmelidir.

b) Aranan kavramın harfleri sistemde yazıldıkça, kavram listesinde o harflerin cümle başında veya ortasında geçtiği her türlü alternatiflerin yazılı olduğu kavramlardan oluşan bir tamamlama listesi gelmelidir.

c) Hukuki dokümanı sisteme giren kişi, o dokümanın ilgili olduğu hukuki kavramların isimlerinde geçen harfleri teker teker klavye tuşlarına basmak suretiyle yazarak sistemde eşleştirme yapmalıdır.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )17) Eş veya yakın anlamlı veya aynı kavram grubundaki hukuki/teknik kavramlar; (Örnek, “Terkin, Fek” ifadesinin tek hücrede yazılması gibi durumlar)

a) Bu gibi ifadeler, kavram grubunda aynı hücrede yan yana yazılı olmalıdır. Bu takdirde, hukuki dokümanları sisteme girerken kavram seçme aşamasındaki kavram giriş hücresine “Terk” yazınca, hücre başından çalışan Autocomplete fonksiyonu kavramı ekrana getirir. Fakat “Fek” yazınca, ifadenin ilk harfi farklı harfle başladığından dolayı kavram ekrana gelmez. Fakat ara yüz programı ile hücre içerisinde arama yaptırılarak kavrama ulaşılması suretiyle bunun telafisi mümkündür.

b) Bu gibi ifadeler, kavram grubunda farklı hücrelerde ayrı ayrı kavramlarmış gibi yazılı olmalıdır.

(Bu takdirde, bir hukuki doküman ilk defa sisteme girilirken ilgili kavramlarla eşleştirilirken, eşleştirilmesi gereken kavramın bütün eş ve/veya yakın anlamlıları ile ayrı ayrı eşleştirilmelidir. Bir müddet sonra, o kavramla ilgili geçmişte oluşturulmuş hukuki dokümanlar sistemden sorgulanarak topluca görülmek istenildiğinde, kavramın eş ve yakın anlamlı ifadelerini kapsayan ayrı ayrı kavram veya kavramlar grubu seçilerek değişik kombinasyonlarla birkaç seferde farklı farklı sorgulamalar yapılmasına ihtiyaç duyulabilir.

Kuru/çıplak mülkiyet ile ilgili hukuki dokümanları sisteme girenlerin % 50’si “Çıplak mülkiyet” kavramı ile eşleştirdi ve diğer % 50’si de “Kuru mülkiyet” kavramı ile eşleştirdi ise, bilahare bu kavramlardan yalnızca birisi seçilerek hukuki doküman araması yapıldığı takdirde, konu hakkındaki dokümanların yalnızca % 50’sine ulaşılabilir.)

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )18) Hukuki dokümanları eşleştirmede kullanılacak olan herhangi bir kavram veri hücresinin neleri içerdiği ve neleri içermediği hususlarında açıklama yapılması gereken durumlarda;

a) Bu bilgi aynı hücrede yazılı olmalıdır. (Bu takdirde, hücre içerisinde kavram araması yapılırsa, bu bilgiler de aramaya dahil olur. Arama sonuçlarından eleme yapılması, kısa süreli bir zaman kaybı yaşatabilir.)

b) Bu bilgi o hücreden farklı bir hücrede yazılı olmalıdır. Her hangi bir hukuki kavram seçilmek üzere ekrana getirildiğinde, o kavramın neleri içerip neleri içermediğine ilişkin diğer hücredeki açıklayıcı bilgiler kavramın alt kısmına açıklayıcı not olarak getirtilebilir.

(Taslak çalışma bu varsayıma göre yapılmış olup, anket sonuçlarında farklı yönde öneri çıkarsa taslak çalışmada revizyon yapılabilir. Ek’teki “HUKUKİ TASNİF” adlı taslak Microsoft Access dokümanında sol orta kısımdaki “Hukuki kavramlar” tablosu açıldığı takdirde, Hukuki kavram ve Özel not sütunlarının ayrı ayrı sütunlar olduğu görülecektir.)

c) Hukuki/teknik kavramların neleri içerip neleri içermeyeceği konusunda çok fazla tereddüt yaşanmayacağından dolayı, buna dair ek bilgiye ve eki bilgi hücresine gerek yoktur.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )19) Kavram listesinde ayrı ayrı kavram başlığı olan iki farklı kavramın birleşiminden oluşan çok kelimeli bileşik hukuki kavramlar için, ayrı bir kavram başlığı açılması veya açılmaması konusundaki görüşünüz: (Örnek: Kavram listesinde; “İpotek” kavramı var, “Terkin” kavramı da var. Kavram listesine, “İpotek terkini” adıyla yeni bir kavram eklenmesi konusundaki görüşünüz)

a) Çok kelimeli bileşik kavramı oluşturan her bir kelime için ayrı ayrı kavram başlığı varsa, bileşik kavram için ayrı bir başlık açılmasına gerek yoktur.

(Bu takdirde, ipotek terkini konusuyla ilgili bir hukuki dokümanı, bilgisayarda ilgili kavramlarla eşleştirecek kişi, hem “İpotek”, hem de “Terkin” kavramlarıyla ayrı ayrı eşleştirecektir. “İpotek terkini” kavramı olmayacağı için, bu kavramla eşleştirme yapamayacaktır. Bu durum, eşleştirme aşamasında kısa bir zaman kaybı yaşatabilir.)

b) Çok kelimeli bileşik kavramı oluşturan her bir kelime için ayrı ayrı kavram başlığı olsa dahi, bileşik kavram için ayrı bir kavram başlığı açılmalıdır.

(Bu takdirde; ipotek terkini konusuyla ilgili bir hukuki dokümanı bazı çalışanlarımız, “İpotek” ve “Terkin” kavramlarıyla ayrı ayrı ve tek seferde eşleştirebilir, bazı çalışanlarımız yalnızca “İpotek terkini” kavramı ile tek bir eşleştirme yapabilir, bazı çalışanlarımız ise her üç kavramla da eşleştirme yapabilir. Bir kaç yıl sonra, ipotek terkini hakkında evvelce verilmiş hukuki dokümanları topluca görmek için sistemden sorgulayacak olan çalışanımız, bu üç kavramdan birisiyle, ikisiyle veya üçüyle tek seferde sorgulama yaptığında, konu hakkında evvelce verilmiş muktezaların hepsini bir arada göremeyecek, belirli bir yüzdesini görebilecektir. Hukuki dokümanları eksiksiz görebilmesi için sorgulama esnasında sorgulanacak konuya ilişkin kavram veya kavramlara ait bütün sorgulama kombinasyonlarını ayrı ayrı sorgulayarak denemesi gerekir. Aynı hukuki dokümanın, farklı sorgulama kombinasyonlarında mükerrer olarak ekrana gelmesi riski de olabilir.)

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )20) Genelgeler, genel yazı ve talimatların sistemde nasıl bulunması gerektiğine dair görüşünüz:

a) Genelgeler, genel yazı ve talimatlar, hangi daire başkanlığınca çıkarıldığına bakılmaksızın sistemde tarih sırasına göre ve bir arada durmalıdır. (Bu durum; mevzuat türü, sayısı, ilgili başkanlık gibi metadata bilgilerinin aynı tablodaki ayrı bilgi sütunlarında tutularak veritabanında eşleştirme yapılmasına engel değildir.)

b) Sistemde; genelgeler hangi daire başkanlığınca çıkarıldığına bakılmaksızın kendi içerisinde tarih sırasına göre ve ayrı bir grup olarak bir arada durmalı, genel yazı ve talimatlar da yine hangi daire başkanlığınca çıkarıldığına bakılmaksızın kendi içerisinde tarih sırasına göre ve ayrı bir grup olarak bir arada durmalıdır.

c) Her daire başkanlığının genelge, genel yazı ve talimatları sistemde ayrı ayrı gruplar halinde ve ayrı ayrı veri yerlerinde görünmelidir. (Bu takdirde, bir genelgenin yalnızca tarih ve sayısını biliyorsak, farklı daire başkanlıklarının veri sütunlarına ayrı ayrı bakılması gerekebilir.)

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )21) Her hangi bir genelge, genel yazı veya talimat ileride yürürlükten kaldırıldığı takdirde;

a) Sistemde, o mevzuat verisindeki “Mer’i mi, Güncel mi?” metadata bilgisi, “Güncel değil” şeklinde güncellenmeli ve hangi tarih/sayılı hangi mevzuatla yürürlükten kaldırıldığına dair veriler, ilgili sütunlarında sisteme girilmelidir.

b) Bir genelge, genel yazı veya talimat tümüyle yürürlükten kaldırıldığı takdirde, sistemdeki verisi tümüyle silinmelidir. Mülga mevzuat sistemde olmamalıdır.

c) Bir genelge, genel yazı veya talimat tümüyle yürürlükten kaldırıldığı takdirde, sistemdeki verisi hiç değiştirilmeden olduğu gibi kalmalıdır. Mülga olup olmama durumuna ilişkin bilgiler bu sistemin dışında ayrı bir yerde tutulabilir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )22) Hukuki dokümanların tasnifi, paylaşımı ve yönetimi süreci sisteminde “Mevzuat rehberi” adıyla küçük çaplı bilgi grupları oluşturularak herhangi bir hukuki konuya ilişkin bilgi grubu paketleri, varsa hukuki dayanağı da yazılmak suretiyle, ait olduğu hukuki kavramlarla eşleştirilebilir.

(Örnek: “31/B şerhi olan bir taşınmazda intikal işlemi yapılabilir mi?” Hukuki tereddüt konusuyla ilgili olarak, mevzuat rehberinde “Üzerinde, Kamulaştırma Kanunu’nun 31/B maddesi şerhi olan bir taşınmazda yalnızca intikal işlemi yapılabilir, ancak intikal sonrası taksim, satış, pay temliki gibi mülkiyeti devredici işlemler yapılamaz.” Şeklinde bir bilgi notu yazılıp, bu bilgi notu, veritabanında “31/B şerhi” ve “İntikal” kavramlarıyla eşleştirilebilir.)

Sistemde bu şekilde bir mevzuat rehberi oluşturulmasını;

a) Destekliyorum. Sistemde orta ölçek büyüklüğünde bir “Mevzuat rehberi” oluşturulmalıdır.

b) Destekliyorum, ama mevzuat rehberiyle ilgili verilerin sisteme girişi ve ileride mevzuat değiştiği takdirde bu verilerin güncellemesi büyük emek ve zahmet gerektirir. Bu nedenle; sistemde, mevzuat rehberi küçük çaplı ve dar kapsamlı olarak oluşturulmalı ve gerektiğinde değişen mevzuata göre güncellenmelidir.

c) Sistemde, mevzuat rehberi oluşturulmamalıdır.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )23) Eski tarihli muktezalar ve reddi değerlendirme kararları gibi kararların; (Gizli veya sakıncalı görülen dokümanlar hariç) hukuki dokümanların tasnifi, paylaşımı ve yönetimi sistemine girilmesinin gerekip gerekmediği konusundaki görüşleriniz, aşağıdakilerden hangisine daha yakındır?

a) Eski tarihli muktezalar ve reddi değerlendirme kararlarından, kararın dayanağı olan mevzuat halen güncel olarak yaşamaya devam edenler peyder pey sisteme girilebilir. Yani, aynı hukuki doküman ilk defa bugün oluşturuluyor olsaydı, yine aynı mahiyette karar verilmesi gereken bir durum söz konusu ise, bu kararlar sisteme kademeli olarak girilmelidir.

b) Eski tarihli muktezalar ve reddi değerlendirme kararları, dayanağı olan mevzuatın güncel olup olmadığına bakılmaksızın, tamamı peyder pey sisteme girilmelidir.

c) Eski tarihli muktezalar ve reddi değerlendirme kararlarının kararların sisteme girilmesine gerek yoktur. Sistem kurulduktan sonra yeni oluşturulacak hukuki dokümanların sisteme girilmesi yeterlidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )24) Eski tarihli Tapu ve Kadastro Kurulu kararlarının sisteme girilmesi hakkındaki düşünceleriniz, aşağıdakilerden hangisine yakındır?

a) Eski tarihli Tapu ve Kadastro Kurulu kararlarından, halan güncelliğini muhafaza eden ve sakıncalı görülmeyenler, girilebildiği ölçüde peyder pey sisteme girilmelidir. (Zorunluluk)

b) Eski tarihli Tapu ve Kadastro Kurulu kararlarından, halan güncelliğini muhafaza eden ve İdaremizce de sakıncalı bulunmayanlar, kurumun inisiyatifi doğrultusunda sisteme girilebilir. (Takdire bağlı)

c) Eski tarihli Tapu ve Kadastro Kurulu kararları sisteme girilmemelidir. Çünkü ele aldığı çok karmaşık hukuki problemlerin, yanlış bir uygulamaya emsal teşkil etmesi riski vardır.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )25) Hukuki dokümanların tasnifi, paylaşımı ve yönetimi sistemindeki hukuki doküman çeşitleri tablosunda, “Merkez inceleme kurulu kararı” şeklinde bir doküman türü oluşturularak bu kararların sisteme girilmesi konusundaki düşünceleriniz:

a) Merkez inceleme kurulu kararı şeklinde bir hukuki doküman türü oluşturulmasına gerek yoktur. Bu kararlardan sisteme girilmesi uygun görülen çok az bir kısmı, sisteme “Tapu ve Kadastro Kurulu kararı” olarak tanıtılarak girilebilir. Bu konuda bir zorunluluk olmamalıdır.

b) Merkez inceleme kurulu kararı şeklinde bir hukuki doküman türü oluşturulmasına gerek yoktur. Bu kararlardan halen güncelliğini muhafaza edenler, “Tapu ve Kadastro Kurulu kararı” olarak sisteme tanıtılarak, girilebildiği ölçüde sisteme girilmelidir.

c) Merkez inceleme kurulu kararı, sistemde ayrı bir hukuki doküman çeşidi olarak tanıtılmalıdır. Bu kararlardan sisteme girilmesi uygun görülen veya uygun olduğu düşünülen çok az bir kısmı, sisteme “Merkez inceleme kurulu kararı” olarak tanıtılarak girilebilir. Bu konuda bir zorunluluk olmamalıdır.

d) Merkez inceleme kurulu kararı, sistemde ayrı bir hukuki doküman çeşidi olarak tanıtılmalıdır. Bu kararlardan halen güncelliğini muhafaza edenler, “Merkez inceleme kurulu kararı” olarak sisteme tanıtılarak, girilebildiği ölçüde sisteme girilmelidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )26) Sistem kullanıcısı, yeni oluşturduğu bir hukuki dokümanla ilişkili olan ve bu nedenle sistemde ilgili dokümanla eşleştirmek istediği kavramı, hukuki/teknik kavramlar listesinde bulamazsa ne yapmalıdır?

a) Kullanıcı, yeni oluşturduğu hukuki doküman ile ilişkili olduğu halde, hukuki/teknik kavram listesinde olmayan kavramı, (kendisi) bizzat sisteme ilave edebilmelidir.

b) Kullanıcı, yeni oluşturduğu hukuki doküman ile ilişkili olduğu halde, hukuki/teknik kavram listesinde olmayan kavramın sisteme ilave edilmesi için merkezdeki yazılım yetkililerinden talepte bulunmalı, yazılım yetkililerince uygun bulunduğu takdirde kavram ilavesi yapılmalıdır.

c) Kullanıcı, yeni oluşturduğu hukuki doküman ile ilişkili olduğu halde, hukuki/teknik kavram listesinde olmayan kavramın sisteme ilave edilmesi için, merkezde hukuki/teknik alanda yetkin bir birime bildirimde bulunmalı, o birimce söz konusu kavramın ilavesine ihtiyaç olup olmadığı değerlendirilmeli, uygun bulunursa bu birimin talebi doğrultusunda yazılım yetkililerince kavram ilavesi yapılmalıdır.

(Sistemde olmadığı düşünülen kavram, mevcut bir kavram grubu başlığı kapsamında kalabilir veya başka bir isimle sistemde zaten var olabilir. Örnek: “Yükümlülük” yerine “Mükellefiyet” gibi.)

d) Hukuki/teknik kavram listesi yeterli olup, yeni bir kavram ilavesine ihtiyaç yoktur.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )27) Genelge ve talimat gibi genel mevzuat düzenlemeleri haricindeki diğer hukuki dokümanlar sisteme nasıl girilmelidir?

a) Hukuki dokümanlar, hiçbir değişiklik yapılmadan olduğu gibi sisteme girilmelidir.

b) Hukuki dokümanlarda, eğer kişisel ve/veya özel bilgi varsa, bu bilgiler sembolleştirildikten sonra, dokümanın geri kalan kısmı olduğu gibi sisteme girilmelidir.

c) Hukuki dokümanların, kişisel ve/veya özel bilgi içermeyen çok kısa bir özeti sisteme girilmelidir. Bu yapılırsa ilgili hukuki dokümanı sisteme girmeye gerek yoktur. İhtiyaç duyulduğu takdirde, sistemden birimi, tarih-sayısı not alınarak bu bilgilerle yetkili kişilerce EBYS’den ilgili doküman sorgulanabilir.

d) Hukuki dokümanların metni veya özeti sisteme girilmemelidir. Sistemden sorgulanan kavramlarla ilgili hukuki dokümanın birimi, tarihi, sayısı … vs. bilgilerine ulaştıktan sonra, bu bilgilerle yetkili kişilerce EBYS’den sorgulama yapılarak ilgili dokümana ulaşılabilir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )28) Oluşturulan hukuki dokümanların, alınan kararların, özetlerinin sisteme yüklenmesi konusundaki görüşleriniz hangisine daha yakındır?

a) Hukuki dokümanların hiçbirinin özetinin sisteme girilmesine gerek yoktur. Doğrudan hukuki dokümanın veya karar metinlerinin yüklenmesi yeterlidir.

b) Sadece belirlenecek kararların özetleri hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir. Özeti hazırlanması gereken kararlar ilgili başkanlıklarca belirlenmeli ve herkese duyurulmalıdır.

c) Hukuki dokümanların bulunmasını müteakip arama yapanların yönlendirilmesi ve zaman kaybının azaltılması amacıyla, tüm hukuki dokümanların veya kararların özetlerinin sisteme yüklenmesi faydalı olacaktır. Ayrıca hukuki dokümanların metinlerinin tümünün sisteme girilmesi de sağlanmalıdır.

d) Özetlerin yapılması ve sisteme yüklenmesi konusu personelimize zaman kaybı yaratacaktır. Sadece kararların ilk 5 satırı özet kısmında otomatik olarak gösterilebilir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )29) Merkez veya bir bölge müdürlüğü tarafından belirli bir periyot içerisinde (Yıllık olabilir.) kaç adet reddi değerlendirme kararı verildiği, bu kararlardan kaç tanesinin bozma kararı olduğu, kaç tanesinin onama kararı olduğu, onama kararlarının kaç tanesi aleyhine itiraz edildiği, (Merkez hariç olup, merkezin bu yöndeki kararları kesindir.) kararların ne kadarının kesinleştiği …vs. gibi bilgiler sistem tarafından otomatik olarak hesaplanabilsin mi?

a) Bu bilgilerin sistem tarafından otomatik olarak hesaplanarak gösterilebilmesi için gerekli olan bilgiler sisteme girilmelidir. Karar aleyhine itiraz edilip edilmediği hususu da öğrenilmek suretiyle sisteme girilmelidir. “Aleyhine itiraz edilip edilmediği bilinmiyor.” Şeklinde bir veri seçeneği olmamalıdır. Bunun yerine, “Henüz itiraz süresi dolmadı.” Şeklinde bir veri seçeneği olabilir.

(Bölge Müdürlüğü’nce verilen reddi değerlendirme kararı, karar anında sisteme girildikten 15 ilâ 30 gün kadar sonra, eğer karar aleyhine itiraz edilmişse buna dair güncel bilginin de girilmesi gerekecektir.)

b) Reddi değerlendirme kararı verildiği esnada sisteme (bilinen) bilgileri girilmeli, bu esnada “Onandıysa üst merciye itiraz durumu” sütununa “Bilinmiyor” cevabı yazılmalı, bilahare bu karar aleyhine üst merciye itiraz edilip edilmediğinin öğrenilerek sisteme girilmesi zorunlu olmamalıdır.

(Aleyhinde itiraz edildiği hususu bir vesileyle öğrenildiyse, yetkilinin kendi takdir ve inisiyatifi doğrultusunda sonradan itiraz durumuna ilişkin bilginin sistemdeki mevcut veriye ilave edilebilmesi mümkündür.)

c) Reddi değerlendirme kararlarına ilişkin istatistiklerin sistem tarafından otomatik olarak hesaplanmasına gerek yoktur.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )30) Sistemde, “İyileştirme önerisi” veya “İyileştirme takımı raporu” şeklinde bir bilgi sütunu oluşturularak, hukuken bağlayıcı olmayan bu türdeki öneri mahiyetindeki raporların da, ilişkili olduğu hukuki/teknik kavramlarla eşleştirilmesine gerek var mıdır?

a) Gerek var. Bu tür raporlar da sisteme girilmelidir.

b) Bu tür raporlardan uygun görülenler, idaremizin inisiyatifi ve takdiri doğrultusunda bilgi ve öneri mahiyetinde sisteme girilebilir.

c) Sistemde bu gibi bağlayıcı olmayan dokümanlara yer verilmemelidir.

( SONUÇ İSTATİSTİĞİ )TEŞEKKÜR EDERİZ.

--------------------------------------------- S O N ----------------------------------------------

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconAraştırma sonucunda elde edilen verilerin analizinde Kay-Kare X

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconSulama, bitkilerin normal gelişmeleri için ihtiyaç duydukları suyun...

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconDilekpınar Köyü Canaydın İlkokulu

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconRenk Kapak Rengi Beyaz Saklama

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconRenk öLÇÜm cihazi tekniK Şartnamesi

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconRenk Kapak Rengi Siyah Saklama

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını icon4m danışmanlık Turizm İşletme – Sınıflandırma – Tatil Köyü

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconKolorimetre cihazi ve renk öLÇÜm probu tekniK Şartnamesi

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconTÜRKÇe başlik (Tİmes new roman, 12 punto, koyu, ortali)

Koyu renk kalemle kare biçiminde ve tamamen boyanarak işaretleme yapılmasını iconLisans Tez Başlığı : Seben İlçesi’ne Bağlı Kabak Köyü Yöresi Seyirlik Köy Oyunları


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev