Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalarsayfa4/11
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Madde 14- Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı


14.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 15- Fiyat Farkı

15.1. Yüklenici, varsa süre uzatımı da dahil olmak üzere sözleşme süresince, sözleşmenin tamamen ifasına kadar vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

15.2. Bu sözleşme kapsamında yapılacak işler için fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya İdareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

15.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 16- Alt Yüklenicilere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar

16.1. Bu işte alt yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.
Madde 17- Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar ve Kesintiler ile Sözleşmenin Feshi

17.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde en az 10(on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

17.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmediği/işi süresinde bitirmediği takdirde gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,2 (bindeiki)’si oranında gecikme cezası uygulanır.

17.3. İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin %30 (yüzdeotuz)'unu geçmeyecektir.

17.4.Gecikme cezalarıayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Ceza tutarlarının ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde, bu tutarlar yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

17.5. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

17.6. Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi, halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

17.7. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

17.8. İşbu 17. maddede belirtilen cezaların bir kaçının veya hepsinin aynı anda ve/veya aynı sebeple meydana gelmesi durumunda, bu eylemlerle ilgili Sözleşmede zikredilen en yüksek oranda olan ceza uygulanır.
Madde 18- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları

18.1. Mücbir Sebepler: İdare;Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş ve taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde Yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Benzer:

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconTanimlar ve kisaltmalar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconTanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconTanimlar madde 4


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev