Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalarsayfa1/11
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

SPSDB7-15-IH-60795

AKTÜEL KAMERA, LENS, TRİPOD VE AKSESUARLARI ALIMI
BİRİM FİYAT SÖZLEŞME TASARISI

(3/g)
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2016/313314
Madde 1-Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (bundan sonra “İdare” veya “Kurum” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta..............................................................................................(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1.İdarenin Adresi: TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TURAN GÜNEŞ BULVARI TRT SİTESİ
06109 ORAN/ANKARA

Tel No : ...............................................................………………………………..

Faks No : ...............................................................………………………………..

Elektronik Posta Adresi: ozlem.pekdemir@trt.net.tr

2.2.Yüklenicinin Tebligat Adresi ……........................................................................olup,

Tel No :...........................................................…………………………………

Faks No :........................................................................………………………...

Elektronik Posta Adresi (Varsa):........…………………………………………..... dır.

2.3. Her iki taraf madde 2.1 ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir.
Madde 3- Sözleşmenin Dili

Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar


Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 4 üncü maddesinde ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile diğer ihale mevzuatında tanımları yapılan terimlerden başka;

4.1. Bu Sözleşmede yer alan;

Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,

İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,

İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri,

Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,

Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,

Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,

Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,

Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,

Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,

Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

Teknik Doküman”; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,

İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,

Muayene ve Kabul Formu”;Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul yada redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,

Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,

Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,

Kurum”; Kamu İhale Kurumunu,

Taraf/Taraflar”; İşbuSözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,

Pilot Ortak”; İş ortaklığı olarak teklif verilen ihalelerde iş ortaklığı beyannamesinde pilot ortak olarak atanmış ve iş ortaklığını temsil ve ilzama yetkili olan gerçek veya tüzel kişiyi,

Teklif”; Yüklenicinin 4734 sayılı Kanunun 3/g maddesi kapsamında İdareye sunduğu teklifi,

Ara denetim muayene raporu”;Malzemenin/İşin üretildiği üretim merkezi veya teknik testleri yapılabilecek ve servis hizmeti verilebilecek yeterlilikteki üretici firma sevk merkezinde komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,

Fiziksel muayene”;Malzemenin idareye teslimini müteakip yapılacak fiziksel muayene sonucu verilen belgeyi,

Geçici Kabul”; Malzemenin idareye teslimini müteakip komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

Kabul”;Garanti süresini müteakip işlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

ifade eder.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu işin/alımın tanımı

5.1. İdarenin ihtiyacı olan ve Birim Fiyat Teklif Cetvelinde miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Aktüel Kamera, Lens, Tripod ve Aksesuarları Alımı ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Madde 6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
Bu sözleşme teklif birim fiyat sözleşme olup, ‘idarece hazırlanmış cetvelde yer alan’ her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam) ve ………………………… (yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

7.1. Taahhüdün ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dâhil yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, her türlü sigorta, gümrük, ardiye, ordino, banka giderleri, ambalajlama, yükleme, nakliye, gümrükten idare depolarına kadar olan tüm masraflar, akit pulu, karar pulu, sözleşme pulu, vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile akreditif açılacaksa, akreditif tesisi, teyidi ve ödenmesiyle ilgili olarak yapılacak tüm masraflar, menşe şahadetnamesi tasdik masrafları ile muhabir banka komisyon ve masrafları, vesaik masrafları ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.2. İhale konusu mal, yatırım teşvik belgesi kapsamına aldırılacak olup, yatırım teşviki kapsamında aldırılması halinde KDV’den muaf olacağından, ödemeye esas faturalar KDV’siz tanzim edilecektir.
Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri

9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

1) İdari şartname

2) Teknik şartname

3) Yazılı açıklamalar (varsa)

4) Sözleşme tasarısı

5) Birim Fiyat Teklif Cetveli
9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde10- Sözleşmenin Süresi

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1095 (bindoksanbeş) gündür.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde 3- sözleşmenin Dili Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır....

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconMadde Kısaltmalar ve Tanımlar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconTanimlar ve kisaltmalar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconTanımlar ve kısaltmalar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconAmaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar ile Genel İlkeler

Madde 4- tanımlar ve Kısaltmalar iconTanimlar madde 4


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev