İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname
TKİ. GARP LİNYİTLERİ İŞLETMESİ MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İŞYERİ HEKİMLİĞİ HİZMETİNİN ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİNDEN ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME1. TARAFLAR ve TANIMLAR:

1.1- Bu Teknik Şartnamede; TKİ Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğü “İdare”

1.2- Hizmet alımı işini yapacak olan; bünyesinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştıran, İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sunmak üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) “Yüklenici”

1.3- İşi yapmak üzere teklif veren tüzel kişilere “İstekli”

1.4-İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca belgelendirilmiş hekim “İşyeri Hekimi”

1.5- Tam gün süreli, mevzuatta belirtilen haftalık çalışma süresi ile idarenin günlük 3 (üç) vardiyalık çalışma süreleri dikkate alınarak, İdare ve Yüklenici tarafından belirlenen çalışma “tam süreli”

1.6- Kısmi süreli hizmet verilecek işçi sayısına göre, mevzuatta belirtilen haftalık çalışma süresi ile idarenin günlük 3 (üç) vardiyalık çalışma süreleri dikkate alınarak, İdare ve Yüklenici tarafından belirlenen çalışma “kısmi süreli”

1.7- Milletler arası anlaşmalar (İLO Sözleşmeleri), kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, tüzükler, bakanlar kurulu kararları, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, talimatlar, standartlar “mevzuat” olarak adlandırılmıştır.
2. İŞİN KONUSU:

Mevzuata, Sözleşme ve Teknik Şartnameye uygun olarak, İdarenin işyerlerinde çalıştırılan, Garp Linyitleri İşletmesi Müessesesi Müdürlüğünün 1661 yevmiyeli çalışan ile 01.07.2016 tarihinden itibaren 347 memur çalışanının, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin, mevzuatın öngördüğü sayı ve nitelikte işyeri hekimine gördürülmek üzere, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilen, Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden (OSGB) hizmet alınması işidir.
3. İŞİN YAPILACAĞI YER:

3.1- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, Garp Linyitleri İşletmesi (GLİ) Müessesesi Müdürlüğünün (Tavşanlı/KÜTAHYA) tüm işyerleri.

3.2- İdarenin işyerlerinde günde 3 (üç) vardiya halinde çalışma yapılmaktadır. Mevzuata göre işyerlerinin tehlike sınıfı; SGK İşyeri Numaralarında belirtilen, NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodları dikkate alınarak belirlenecektir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca NACE Kodlarında ve tehlike sınıflarında yeni düzenlemeler yapılması halinde Yüklenici bu yeni düzenlemelere uyacaktır.

3.3- SGK İşyeri Numarasının 2, 3, 4 ve 5. haneleri, işyerinin tehlike sınıfının belirlenmesinde kullanılan NACE Rev.2 Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması Kodlarıdır.

3.4- İdarenin işyerlerinin, SGK İşyeri Numaraları (NACE Kodları) ve bu kodlarda çalışan sayısı aşağıda belirtildiği gibidir.Sıra No

İşyeri- Tehlike Sınıfı

SGK İşyeri No /

Çalışan Sayısı

Nace Rev.2 Altılı Kodları

01.01.2016 itibariyle

01.07.2016 itibariyle

1

TUNÇBİLEK DAHİL- HARİÇ (ÇOK TEHLİKELİ SINIF)

1.0520.01.01.0000166.043.07-39

1287

1374

2

TUNÇBİLEK ATÖLYE (TEHLİKELİ SINIF)

1.2599.01.01.1041674.043.07-58

294

324

3

TUNÇBİLEK SOSYAL (AZ TEHLİKELİ SINIF)

1.8211.01.01.0000 408 043.07-87

63

160

4

TAVŞANLI (AZ TEHLİKELİ SINIF)

1.8211.01.01.0000001.043.07-68

17

139TOPLAM

1661

19974. İŞİN SÜRESİ, İŞE BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ, İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI VE İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ VE İSTENEN DİĞER BELGELER:

4.1- İşin Süresi: İşin süresi başlama tarihinden itibaren 1 yıldır.

4.2- İşe Başlama ve Bitiş Tarihi: Hizmet İhalesini kazanan Yüklenici ile İdare arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanuna istinaden “Hizmet Alımları Sözleşmesi” imzalanacaktır. Hizmet Alımları Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde, Yüklenicinin işe başlamaması halinde sözleşme feshedilecektir. Hizmet Alımları Sözleşmesinin imzalanmasından sonra: Yüklenici ile İdare arasında İş Sağlığı ve Güvenliği, Kayıt, Takip ve İzleme Programı (İSG-KATİP) üzerinden, “OSGB ile Hizmet Alan İşyeri Arasındaki İşyeri Hekimliği Sözleşmesi” elektronik ortamda imzalanır. OSGB’nin Yetki Belgesinin olmadığı, askıya alınması, iptal edilmesi veya Kütahya ili sınırlarında hizmet veremeyeceğinin anlaşılması halinde, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir. Yüklenicinin, İdarenin işyerleri için görevlendirdiği işyeri hekimlerinin sözleşmelerinin, İSG-KATİP sistemi üzerinden, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce onaylanmaması halinde, 3 (üç) gün içerisinde İSG-KATİP sistemi üzerinde geçerli ve onaylı sözleşme yapılabilecek “İşyeri Hekimliği” belgelerine sahip işyeri hekimi bulamaması durumunda, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir.

4.3- Yüklenicinin; görevlendirdiği işyeri hekimlerinin, belgelerinin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, askıya alınması, iptal edilmesi veya özel durum vb. sebeplerle, 10 gün işe gelmemesi durumunda, Yüklenicinin 3 gün içerisinde geçerli ve onaylı belgeye sahip yeni bir iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimini görevlendirmemesi halinde, Yükleniciye protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmesi tek taraflı feshedilir ve teminatı irat kaydedilir.

4.4- Sözleşmenin fesih edilmesi halinde hukuki ve cezai tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

4.5- Yüklenici; Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) yetki belgesi, veya işyeri hekimi olarak çalışacak kişilerin; İşyeri Hekimliği Belgesi, işi yapmasına engel bir sağlık sorununun olmadığına dair sağlık raporu, diploma sureti, sabıka kaydı, nüfus cüzdan örneği, ikametgâh adresi, yazışma adresi, iletişim telefonları ve üç adet vesikalık fotoğraf vb. sunulması gereken belgeleri işe başlamadan en az 3 (üç) iş günü önce ibraz edecektir.
5. İŞYERİ HEKİMİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ:

5.1- Tam süreli ve kısmi süreli olarak çalışacak işyeri hekimlerinin çalışma saatleri; İSG-KATİP sisteminde işyeri hekimleri ile her ayın başında yapılan sözleşmede belirtilen sürelerdir. Bu süreler Yüklenici tarafından, mevzuatta belirtilen haftalık çalışma süreleri ve İdarenin günde 3 (üç) vardiyalık çalışma süreleri işyerlerindeki tehlike ve riskler dikkate alınarak ayın çalışılan günlerine dağıtılır.

5.2- Yüklenici ve görevlendirdiği işyeri hekimleri ayın başında İSG katip tarafından belirlenen sürelere uymak zorundadır. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca işyerlerinin tehlike sınıfında yeni düzenlemeler yapılması veya çalışan personel sayısında veya Mevzuatta değişiklik olması nedeniyle çalışma sürelerinin değişmesi halinde, Yüklenici ile görevlendirdiği işyeri hekimleri, belirlenen yeni sürelere uymak zorundadır.

5.3- İşyerlerinde çalışılacak gün ve zamanlar Yüklenici tarafından belirlenecektir.
6. YÜKLENİCİNİN, İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

6.1- Yüklenici ve görevlendirdiği işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında tüm Mevzuatla birlikte, 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu Kanunlara istinaden çıkartılan Yönetmelikler ile bunların dışındaki diğer tüm Mevzuatta tanımlanan; niteliklere haiz olacaklar, yetkilerini kullanacaklar, Mevzuatın işyeri hekimine yüklediği tüm sorumlukları ve görevleri yerine getireceklerdir.

6.2- Yüklenici ve görevlendirdiği işyeri hekimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Mevzuatın takibini yaparak, Mevzuatın değişmesi halinde, yeni Mevzuata uyumu sağlamak ile sorumlu ve yükümlüdür.

6.3- İdare, işyerlerinin özel durumlarında (doğal afet, patlama, büyük iş kazaları vb.) işyeri hekimlerinin çalışma saatlerini değiştirebilir.

6.4- Yüklenici, işyerlerinin günde 3 (üç) vardiyalık çalışma sürelerinde çalışan tüm personelin vardiya ayrımı yapılmadan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini almak ve aldırmakla yükümlüdür.
7. TARAFLARIN BİRBİRİNE KARŞI SORUMLULUKLARI:
7.1- İdare; işyeri hekimliği görevinin mesleki bağımsızlık içinde yapılması, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için (6331 sayılı İş Güvenliği ve Sağlığı Kanununun 6.(1) b maddesine göre) kullanılacak araç, gereç ve tıbbi malzemeyi İdarenin Satınalma Mevzuatı çerçevesinde sağlayacaktır.

7.2.- İşyeri hekimleri görevlerini bir başkasına devredemezler.

7.3- İdare işyeri hekimlerine, işyerlerinde bulunan İşyeri Sağlık Güvenlik Birimleri (İSGB) ile sağlık birimlerinde çalışmaları imkânını sağlayacaktır. İdare tarafından iş güvenliği uzmanlarına ve işyeri hekimlerine Sağlık Birimlerindeki oda, ekipman ve kullanılacak tüm malzemeler vb. tahsis edilecektir. İşyeri hekimlerinin iş sağlığı ve güvenliği gereği kullanacağı tüm iş elbisesi ve malzemeleri ile kişisel koruyucu donanımları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7.4- Çalışma ortamında maruziyet etkin değerleri ile ilgili ölçümler, portör muayeneleri, bağışıklama çalışmaları, gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler, odyometri ölçümleri için yapılan masraflar idare tarafından karşılanacaktır. İdare bu konularda ihaleye çıkma veya OSGB den hizmet alma konusunda serbesttir.

7.5- Yüklenicinin iş yeri hekimleri, İdarenin personeline yönelik Mevzuat gereği verilmesi gereken eğitim faaliyetlerinde görevlendirilmesi halinde herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.

7.6- İşyeri hekimleri, İdarenin imkanları dahilinde (lojman hariç), sosyal tesislerinden, yemekhanelerindenve diğer hizmetlerinden bedeli karşılığında yararlanabilecektir.

7.7- Tam süreli çalışacak işyeri hekiminin zorunlu mesleki eğitimleri olması halinde, İdarenin uygun bulması koşuluyla yılda 5 günü geçmemek üzere ücretli mazeret izni verilebilir.
8. KONTROL TEŞKİLATI:

GLİ Müessese Müdürlüğü İş Güvenliği ve Sağlığı Şube Müdürlüğü, Yüklenicinin hak edişlerini düzenleme görevini yürütecektir.
9. İŞİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KAYIT ve TUTANAKLAR:

İşyeri hekimlerinin, hangi Şube Müdürlüğü veya Birimde görevlendirileceği Yüklenici tarafından belirlenir. Ay sonunda Yüklenici ile Kontrol Teşkilatı tarafından tanzim edilen bir tutanakla, iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin aylık çalışma süreleri tespit edilecektir. Kontrol Teşkilatı tespit edilen çalışma sürelerine göre, Yüklenicinin hak edişlerini düzenleyecektir. İşin yürütülmesine ilişkin diğer kayıt ve tutanaklar aşağıdaki gibidir:

9.1- Onaylı Rapor Defteri.

9.2- Aylık Devam Çizelgesi Tutanağı.

9.3- Mevzuat gereği tutulması gereken kayıtlar.
10. YÜKLENİCİ PERSONELİNİN SİGORTASI VE İŞYERİNİN KORUNMASI:

Yüklenici sigortasız personel çalıştıramaz. Yüklenici çalıştırdığı personelin özlük ve sosyal hakları konusunda ilgili Mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Yüklenicinin veya Yüklenici Personelinin Mevzuat gereği yapacağı masraflar Yükleniciye ait olup teklif fiyatına dahildir.
11. YILLIK ÇALIŞMA PLANI:

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili yıllık çalışma planı Yüklenicinin işyeri hekimleri tarafından hazırlanır ve bilgi için İdareye sunulur.
12. AYLIK VE YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU: İşyeri hekimleri, çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydeder ve Mevzuattaki örneğine uygun aylık ve yıllık değerlendirme raporu hazırlayarak bilgi için İdareye sunar.
13. GENEL HÜKÜMLER:

13.1- Bu şartname ile yapılacak iş ve çalıştırılacak işyeri hekimleri ile ilgili olarak, şartnamede akdedilmeyen hususlarda, 4734 sayılı Kanun ve Yönetmelikleri ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesi ile Mevzuata uygun işlem yapılacaktır. Yüklenici tüm Mevzuattan, kanun ve yönetmeliklerden sorumlu olup, yükümlülüklerini yerine getirmekle mükelleftir.

13.2- İşyeri hekimlerinden en az birinin İlkyardım eğitimcisi sertifikası sahibi olduğunu belgelemek.

14. DİĞER HUSUSLAR:

14.1- Yüklenici, işin başlangıcından işin kesin kabulü yapılıncaya kadar; işlerin yürütülmesine, tamamlanmasına ve işlerde olabilecek kusurların düzeltilmesine ilişkin olarak bütün kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuata uymak zorundadır. Kendisinin ve çalıştırdığı personelin iş kazasına uğraması veya meslek hastalığına yakalanması halinde doğabilecek her türlü tedavi masrafları, defin giderleri, ailesine ödenecek tazminatlar ile cezai ve mali sorumluluk Yükleniciye aittir.

14.2- Yüklenici, İdarenin işyerlerinde, işin gerçekleştirilmesi sırasında, bütün Kanun, KHK, Tüzük, Yönetmelik, Kararname, Genelge, Tebliğ ve diğer ilgili mevzuatta belirtilen iş sağlığı ve güvenliği önlemelerini alacak ve takip edecektir. Yüklenicinin ihale tarihleri arasında ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda ve meslek hastalıklarında; idare çalışanları ile üçüncü kişilere ödenecek tazminatların, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatındaki eksik bulunan hususlar sonucunda meydana geldiği, mahkeme kararıyla tespit edilmesi halinde, tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.

14.3- Yüklenicinin yüklendiği iş dolayısıyla, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına aykırılıklar nedeniyle, İdareye uygulanacak idari ve hukuki yaptırımlarla, İdare aleyhine açılacak davalarda, İdarenin savunmasının hazırlanmasında ve Mahkeme aşamasında, Yüklenici bir işyeri hekimini görevlendirecektir.

14.4- İş işyeri hekimlerinin, çalıştığı kurum hakkında basına demeç vermesi, işyeri ile ilgili bilgileri, belgeleri ve çalışanların kişisel bilgilerini idarenin bilgisi dışında üçüncü şahıslarla paylaşması yasaktır.


sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconYangın Söndürme Cihaz Ve Sistemlerinin Dolum Hizmeti Alımı İşine Ait Teknik Şartname

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname icon7. BÖLge müDÜRLÜĞÜ mintikasinda 370 adet ahşap köPRÜ travers tebdiLİ İŞİne ait tekniK Şartname

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname icon7. BÖLge müDÜRLÜĞÜ mintikasinda yapilacak olan 2018 yili köPRÜ ve...

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname icon20 000 M³ FİGÜre halde bulunan balastin başKÖY İstasyonunda araçlara(kamyonlara...

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconOrtak sağlik ve GÜvenlik biRİmleri Hİzmet yönetim sistemi

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconRize İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İsgb)

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconAnkara üNİversitesi DİŞ hekiMLİĞİ faküLtesi (2015 yili) tibbi malzeme...

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconAnkara üNİversitesi DİŞ hekiMLİĞİ faküLtesi (2015 yili) tibbi malzeme...

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconSelçuk üNİversitesi tip faküLtesi hastanesi Dok. Kodu İsg-p-03 Yayın...

İŞyeri hekiMLİĞİ HİzmetiNİn ortak sağlik güvenlik biRİMİnden alimi iŞİne ait tekniK Şartname iconİŞyeri sağlik ve güvenlik biRİMİ tarafindan, mebbiS “Kurum Acil Durum...


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev