Bu talimatın uygulanmasındaİNCİRLİOVA BELEDİYESİ

DESTEK HİZMETLERİ

SOSYAL HİZMET AĞI ÇALIŞMA VE UYGULAMA TALİMATI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

         Amaç

MADDE 1- Bu talimatın amacı, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve özürlülere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak ayni ve nakdi yardımlar  ve diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu talimat, Belediye sınırları içinde belediyece yapılacak sosyal hizmetler ve yardımlar ile bu hizmet ve yardımlardan faydalananları ve faydalanacak durumda olanları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3- Bu talimat 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun;

             ._14 üncu maddesi olan Belediyenin Görev ve Sorumlulukları bölümünün birinci fıkrasının (a) Sosyal Hizmet ve yardım;

            ._38. maddesi olan Belediye Başkanının Görev ve Sorumlulukları bölümünün; (a)Belediye teşkilatını sevk ve idare etmek,

         (n)Bütçede Yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak;

                   (p)Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak

                        ._60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (i)Dar gelirli, yoksul, muhtaç ve kimsesizler ile özürlülere yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

 

 

Tanımlar

MADDE 4- Bu talimatın uygulanmasında;

                            a) Belediye            :İncirliova Belediyesini,

                            b) Belediye Başkanı:İncirliova Belediye Başkanını,

                            c) İBSHA               :İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı Birimi

                            d)Ayni yardım       : Yiyecek, giyecek, yakacak, kırtasiye, tıbbî ve rehabilitasyon amaçlı araç-gereçler gibi ihtiyaç sahibinin ihtiyacına göre verilecek mal ve malzeme yardımını,

                            e) Nakdi yardım    :İhtiyaç sahibinin bu talimat kapsamında yapılacak para yardımlarını,

                            f) Sosyal hizmetler :Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütününü,

                            g) Sosyal yardım :Bu talimatta belirtilen şartları taşıyan kişilere yapılacak ayni ve nakdi yardımları,

                            h) Muhtaç           :Yaşamlarını sürdürebilmek için başka kişi yada kişilere ihtiyaç duyan,sosyal güvencesi,düzenli geliri yada maaşı olmayan kişi yada kişileri,

                            ğ)Özürlü            :Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişiyi,

Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar

MADDE 5- Sosyal hizmetlere ilişkin genel esaslar şunlardır:

            a)      Beldede yaşayan yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütülür, geliştirilir.

            b)     Bu talimat kapsamına giren sosyal hizmet ve yardımlara ilişkin faaliyetler, belediyenin denetim ve gözetiminde, sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkıları ve katılımı da gözetilerek bir bütünlük içinde yürütülür.

           c) Sosyal hizmetler alanında faaliyet gösteren diğer kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında koordinasyon ve işbirliği tesis edilerek güç birliği sağlanır ve mevcut kaynaklara en verimli şekilde işlerlik kazandırılır.

                                 ç)  Sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve sunulmasında sınıf, ırk, dil, din, mezhep veya bölge farklılığı gözetilemez, hizmet talebinin hizmet arzından fazla olması halinde öncelikler, belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınarak belirlenir.

          d)     Sosyal hizmetler, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün, muhtaç, yoksul ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmet sunumu insan onuruna yakışır şekilde yerine getirilir.

          e)      Sosyal hizmetlerin ücretsiz yürütülmesi esastır.

Sosyal yardımlara ilişkin genel esaslar

MADDE 6- Belediye bu talimatta belirtilen şartları taşıyan kişilere yardımda bulunabilir. Yardım uygulamalarına ait genel esaslar şunlardır:

          a)   Belediye ayni ve nakdi yardımlarda bulunur. 

          b) Belediye ayni ve nakdi yardım faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlarıyla gerekli işbirliğini sağlayarak sosyal yardım faaliyetlerine bu kurum ve kuruluşların katkısını artırmak için çaba gösterir, gerektiğinde yapılacak yardımları koordine eder.

          c)   Ayni ve nakdi yardım programlarının uygulanmasında yaşlı, özürlü, çocuklar, kimsesiz ve düşkünlere öncelik tanınır.

          ç) Yardım taleplerinin karşılanmasında; belediyenin mali durumu, hizmetin ivediliği, muhtaç olma derecesi, başvuru veya tespit sırası dikkate alınır.

 

                                                    İKİNCİ BÖLÜM

Sosyal Yardımlar

Sosyal Yardımdan Yararlanma Usul ve Esasları

 Sosyal yardımlardan yararlanma hakkı

MADDE 7- Aşağıda belirtilen kişilerin belediyece yapılacak sosyal yardımlardan yararlanmaya hakkı vardır:

                   a)Belediye sınırları içinde ikamet eden muhtaç, yoksul, kimsesiz, düşkün ve özürlü kişiler,

                   b)      Belediye sınırları içindeki kamuya ait ilköğretim, lise ve yükseköğretim ve benzeri eğitim kurumlarında eğitimini sürdürmekte olan yardıma muhtaç öğrenciler,

                   c)Yangın, sel, deprem ve benzeri afetlere maruz kalmış olup ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler,

                   (2) Sosyal yardımların yapılmasında temel amaç, ihtiyaç sahiplerinin gıda, giyinme, barınma, ısınma, eğitim, sağlık gibi temel nitelikte sosyal ve ekonomik bir sorununun çözümünde ona yardımcı olunmasıdır.

                   (3) Sosyal yardımların insan onurunu zedelemeyecek koşullarda, vatandaşa en yakın ve en uygun yöntemlerle sunulmasına özen gösterilir. Yapılacak ayni ve nakdi yardımlar karşılıksızdır.

Başvuru

MADDE 8- (1) Bu talimat kapsamındaki sosyal yardımlardan yararlanabilecek durumda olanlar İncirliova Belediyesi Sosyal Hizmet Ağı’na(İBSHA)başvurur.

                   (2) Başvurular,İBSHA da bulunan talep formları ile yapılır.

                   (3) Başvuru olmasa dahi, basında yer alan veya zabıta birimlerince ya da muhtarlıkça tespit edilip belediyeye bildirilen yoksul, muhtaç, özürlü, kimsesiz ve düşkünlere de re’sen yapılacak inceleme üzerine yardımda bulunulabilir.

Başvuruda istenecek belgeler

MADDE  9- (1) Sosyal yardım talebinde bulunan kişilerden aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yardıma muhtaç olduğuna dair fakirlik ihtiyaç belgesi,

b) İBSHA’nın  gerekli gördüğü, gelir durumu, ihtiyacı ispat ve benzeri muhtaç durumda olduğunu gösterir bilgi ve belgeler,

                   (2) Ancak İBSHA’nın uygun görmesi halinde, zabıta veya İBSHA personelince yerinde yapılacak inceleme sonucu durumu ve kimliği tespit edilenlerden başkaca belge istenmeksizin yardım yapılabilir. Belediye sınırları içinde oturan ve yetkili makamlarca verilmiş yeşil karta sahip kişilerden ayrıca fakirlik ihtiyaç belgesi istenmez.

                   (3) Başvurularda beyan esasdır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

                                           İnceleme ve Değerlendirme

 

Başvuruların incelenmesi

MADDE 10- (1) İBSHA Birimi,başvuru veya durum tespit belgeleri bu talimata uygun bulunan kişilerin ekonomik ve sosyal durumunu tespite yönelik olarak, gerektiğinde yerinde inceleme yapılarak sosyal inceleme raporu düzenlenir.

                            (2) Sosyal inceleme raporunda başvuranların genel durumları,istekleri ve ihtiyaçlarıyla ilgili toplanan bilgiler belirtilir. Başvuranın evrakları İBSHA birimi tarafından, sosyal inceleme raporuyla birlikte karara bağlanmak üzere Belediye başkanına gönderilir.

Başvuruların değerlendirilmesi ve grubu

MADDE 11- (1) Bu talimat kapsamında yapılacak sosyal hizmet ve yardımlar, belediye başkanının başkanlığında, Sosyal hizmet Ağı sorumlusu, mali hizmetler yetkilisi ve Belediye Başkanı tarafından belirlenen iki meclis üyesi olmak üzere oluşturulacak grup tarafından incelenerek yürütülür.

                   (2) Sosyal hizmet ve yardım iş ve işlemlerinin yürütülmesi için, Sosyal Hizmet Ağı Birimi sorumlu ve yetkilisine gerektiği kadar personel ve araç,gereç tahsis edilir.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                                                   Nakdi Yardımlar

Nakdi yardım

MADDE 12- (1) Belediye dar gelirlilere, muhtaç, yoksul, düşkün, kimsesiz ve özürlülere sosyal, sağlık ve ekonomik sorunlarının çözümünde yardımcı olabilmek amacıyla nakdi yardımda bulunabilir. Yapılacak nakdi yardımların miktarı ve süresi İBSHA’nın teklifi üzerine başvuruları değerlendirmede yetkili gurup tarafından muhtaçlık durumu dikkate alınarak belirlenir.

                   (2) Belediye sınırları içinde meydana gelen yangın, deprem, sel ve benzeri afetlerden zarar görenlere,  yetkili gurup tarafından belirlenecek miktarda nakdi yardım yapılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Ayni Yardımlar

Ayni yardım

MADDE 13-(1) Belediye sınırları içinde ikamet eden ve bu talimat kapsamında sosyal yardımlardan yararlanması uygun bulunan kimselere gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye, ilaç, tıbbi araç-gereç ve buna benzer her türlü sağlık hizmetleri için ayni yardımlarda bulunulabilir.

                   (2) Gıda, yakacak, kırtasiye, giyecek gibi temel ihtiyaç konusu ayni yardımlar, İBSHA’nın teklifi üzerine yetkili gurup tarafından belirlenecek sayı, içerik ve miktarda, belediye başkanının talimatı ile yapılabilir.

                   (3) İlaç, tıbbi araç-gereç, özürlüler için tekerlekli sandalye, koltuk değneği, rehabilitasyon amaçlı protez araç-gereçleri gibi ayni yardımlarda, ihtiyaç sahibinin başvurusu veya belediyenin resen yapacağı tespit üzerine, yetkili gurup tarafından uygunluk görüşü ve belediye başkanının onayı ile yardımda bulunulabilir.

                   (4) Ayni yardımdan yararlanacak kişilerden, bu talimatın 9 uncu maddesinde belirtilen evraklar istenir. İlk ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik ayni yardımlar için okul müdürlüklerince öğrencinin durumuna dair verilen bilgi ve belge yeterlidir.

                            (5) Ayni yardımların dağıtılmasında muhtarlıklar, sivil toplum örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile de işbirliği yapılabilir.

                   (6) Ayni yardımlar bir defada veya periyodik olarak yapılabilir.

Ayni yardımlarda satın alma işlemleri

MADDE 14- (1) Ayni yardımlarda kullanılacak mal ve malzemelerin alımında 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanır.

                   (2) Ayni yardımlarda kullanılmak üzere bağışlanmış mal ve malzeme de bu Yönetmelikle tespit edilmiş esaslara göre dağıtılır.

Ayni yardımların dağıtımı

MADDE  15- Belediyece bu talimat kapsamındaki kimselere dağıtılmak üzere kamu ihale kanunu hükümlerine göre alımı gerçekleştirilen veya sosyal yardımlarda kullanılmak üzere Belediyeye bağışlanan gıda, yakacak, giyecek, kırtasiye malzemesi ve benzeri ayni yardımlar, belediye personeli ve araçlarıyla muhtaç ve yoksul kişilere en uygun yöntemlerle dağıtılır. Gerektiğinde muhtarlar, sivil toplum örgütleri ve kamu kuruluşlarıyla dağıtıma yönelik işbirliği yapılabilir. Ayni yardımların dağıtımı üçüncü şahıslardan hizmet alımı şeklinde yaptırılabilir.

                                ALTINCI BÖLÜM

                              Giderlerin gerçekleştirilmesi

MADDE 16-Bütçenin sosyal hizmet ve yardım ödeneğinden harcama yapılabilmesi, harcama yetkilisinin harcama talimatı vermesiyle mümkündür. Harcama talimatlarında hizmet gerekçesi, yapılacak işin konusu ve tutarı, süresi, kullanılabilir ödeneği, gerçekleştirme usulü ile gerçekleştirmeyle görevli olanlara ilişkin bilgiler yer alır.

Muhasebe yetkilisi

MADDE 17-Sosyal hizmet ve yardım harcamalarına ilişkin işlemlerin muhasebe yetkilisi, belediye muhasebe yetkilisidir.

Gerçekleştirme belgeleri ve ödeme işlemleri

MADDE 18-)(1) Sosyal hizmet ve yardım giderlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere, harcama yetkilisi tarafından bir memur, görevlendirilir.

                   (2) Sosyal hizmet ve yardımlarla ilgili ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması işi, gerçekleştirme görevlileri tarafından yapılır.

                   (3) Giderlerin gerçekleştirilmesi harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini imzalaması ve tutarın hak sahibine ödenmesiyle tamamlanır.

Ödeme yapılacak kişiler

MADDE 19-) (1)Yönetmelik kapsamında yapılacak nakit yardım ödemeleri, hak sahibine veya duruma göre vekiline, velisine veya vasisine makbuz veya imza karşılığında yapılır. Ödemenin yapılacağı kişi, aşağıda belirtilen belgelere göre tespit edilir.

                   (2) Yapılacak yardımı özürlü, yaşlı, hasta ve benzeri nedenlerden dolayı bizzat kendileri alamayacak durumda olanlar için; bu kişilerin, kimlik fotokopilerini eklemek suretiyle verecekleri imzalı vekâlet karşılığında vekil tayin edecekleri kişilere ödeme yapılabilir. Bu tür vekâletlerde noter onayı aranmaz. Kanuni temsilcilere yapılacak ödemelerde, kanuni temsilcinin tayinine ilişkin mahkeme kararının ibrazı zorunludur. Ödeme yapılan kişilerin onaylı kimlik örnekleri ödeme belgesine bağlanır. Ödemelerin hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılması suretiyle ödenmesinde; hak sahibinin, İBSHA tarafından onaylanmış yazılı talebi gerekir.

Ödeme belgeleri ve bağlanacak kanıtlayıcı belgeler

MADDE 20-(1) Bütçeden nakden yapılacak yardım harcamalarında, ödeme emri belgesi düzenlenir.

                   (2) Ödeme belgesi en az iki nüsha düzenlenir. İlk nüshası, kanıtlayıcı belgelerle birlikte muhasebe biriminde, ikinci nüshası ise eki kanıtlayıcı belgelerin ikinci nüshası veya onaylı suretleri ile birlikte harcamanın yapıldığı birimde saklanır.

                   (3) Kanıtlayıcı belgeler, sosyal yardım harcamalarının belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ve gerçekleştirildiğine ilişkin, görevlendirilmiş kişi veya komisyonlarca düzenlenip onaylanan belgelerdir.

                   (4) Bütçeden nakden yapılacak sosyal yardım ödemelerinde; ödeme belgesine, yardım yapılacak kişinin başvuru evrakları, ödemenin yapıldığına dair makbuz suretleri, ödeme yapılanların nüfus cüzdan fotokopileri ile yetki belgeleri ve gerekli görülen diğer belgeler kanıtlayıcı belge olarak eklenir.

Kayıt, takip ve kontrol sistemi

MADDE 21-(1) Ayni ve nakdi yardım hizmetlerinin yürütülmesinde, uygulamanın devamlı takibi esastır. İBSHA yardım yapılan kişilerle ilgili bilgi ve belgeleri  düzenli olarak tutmak ve muhafaza etmekle yükümlüdür.

                   (2) Belediyece gerekli görülen hallerde, yardım için müracaat eden kişilerle ilgili olarak diğer belediyelerden, muhtarlıklardan veya kaymakamlıklardan yardım alınıp alınmadığına dair bilgi istenebilir.

MADDE 22- Bu talimat belediye başkanı tarafından hazırlatılmış ve belediye meclisinin 06/06/2012 tarih ve 43 sayılı kararı ile uygulanmak üzere 1 sureti İBSHA sorumlusuna, 1 sureti Destek Hizmetlerine, 1 sureti Zabıta Müdürlüğüne, 1 sureti Mali Hizmetler Müdürlüğüne tebliğ edilmiştir.                               

 

 

 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu talimatın uygulanmasında iconBu Talimatın uygulanmasında

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Gıda Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Çevre Mühendisliği Laboratuvar Sorumlusu ve Personeli sorumludur

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma...

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında başta jeneratörü kullanan kişiler olmak...

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasında ameliyathane oda hemşiresi (sirküle-scrup),...

Bu talimatın uygulanmasında iconBu Talimatın amacı

Bu talimatın uygulanmasında icon657 sayılı Devlet Memurları Kanununun uygulanmasında ortaya çıkan...

Bu talimatın uygulanmasında iconBu talimatın uygulanmasından şantiye çalışanları ve depo görevliSİ sorumludur


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev