Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar


Dok.Kodu

 YÖN.TL.56

Yürürlüğe Gir. Tar.

 Temmuz 2015
MAAŞ BİRİMİ ÇALIŞMA TALİMATI

Revizyon No

 00

Revizyon Tarihi

 

Sayfa No

/2


1. Amaç

Talimatın amacı; “Maaş Biriminde yürütülen faaliyetler” ile ilgili kuralları belirlemektir.

2. Uygulama Alanı (Kapsam)

Maaş Birimini kapsar.

3. Sorumluluklar

Bu talimatın uygulanmasından Maaş Birimi Personeli sorumludur.

4. Tanımlar

5. Uygulama

5.1.Maaş alan kurum personelleri veya bakmakla yükümlü olduğu bireylerin sağlık giderleri ve sağlık güvenceleri SGK tarafından verilen kurum şifresine göre sayfaya giriş yapılarak personel bilgileri kayıt edilir. Sağlık güvence işlemleri otomasyon üzerinden SGK tarafından takip edilir.

5.2.Maaş alan kurum personellerinin tüm yollukları (geçici görev yolluğu, sürekli görev yolluğu, tedavi yolluğu vb.) T.C. Maliye Bakanlığı yılın “Bütçe Uygulama Talimatına” göre hazırlanarak ilgili ödeme merciine gönderilir.

5.3.Döner sermaye bütçesinden karşılanacak olan “Döner Sermaye Sabit Ödemesi” ile ilgili hesaplamalar yapılır. Hazırlanan evraklar her ayın 15’inden önce Döner Sermaye Saymanlığına iletilir.

5.4.Döner sermaye bütçesinden karşılanacak olan, kurum personelinin ek (döner ödemeleri) ödemelerine ilişkin, SÜ Diş Hekimliği Fakültesi “Döner Sermaye Gelirlerinden Personele Yapılacak Ek Ödemeye Dair Yönerge” hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş bordro ve ekleri gerekli imzaları tamamlanmış şekilde maaş birimi tarafından birime teslim edilir. Banka ve SGK takibi yapılır. “Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi” formu düzenlenerek Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğüne teslim edilir.

5.5.Fakültemiz, lisans ve uzmanlık eğitimi için Fakültemizde görevli tüm öğretim üyelerinden her ay düzenli ek ders beyanı alınmasını sağlar. Bu beyanlar doğrultusunda ek ders ödeme işlemleri gerçekleştirilir.

5.6.Fakülte personelinin her ay düzenli olarak program üzerinden maaşları yapılır. İlgili veriler say 2000 sistemine de işlenerek doğrulama yapılır. Maaş işlemlerinde herhangi bir hata yok ise Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı yetkilisi ile birlikte maaş kapatılır.

5.7.İlgili ayın maaş işlemleri tamamlandıktan sonra personel kesenekleri hesaplanır, ilgili dijital dosya hazırlanarak SGK kesenek bilgi sistemine giriş yapılarak gönderilir. Fakültemizde görevli röntgen teknisyenleri için fiili hizmet zammı hesaplanarak muhasebeleştirilmesi sağlanmalıdır.

5.8.Birimin çalışma konusu işlemler ile ilgili kurum içi veya kurumlar arası yazışmaları yapılır.

5.9.Birimin ihtiyacı olan her türlü makine, cihaz alımı için “Taşınır İstek Fişi” doldurularak birim sorumlusu imzaladıktan sonra, taşınır kayıt ve kontrol birimine verilerek talebin temini sağlanır.

5.10.Birimde oluşan arızaların giderilmesi için birim sorumlusu tarafından “Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu” düzenlenerek teknik hizmetlere bildirilir.

5.11.Birimin günlük temizlik ve evsel atıkların toplanması ile taşınması işlemleri “Hijyen ve Temizlik Prosedürü” ne göre temizlik görevlileri tarafından yapılır.

6. Referans Dokümanlar

6.1. Ödeme Emri belgesi

6.2. Tahakkuk Evrakı Teslim Listesi

6.3. Taşınır İstek Fişi

6.4. Bakım/Onarım/Kalibrasyon İstek Formu


Hazırlayan


Kontrol Eden

Kal. Yön. Direkt.

Onaylayan

Dekansosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Gt: 35 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 70 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 40 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 41 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 60 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 59 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 125 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 109 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 110 Yürürlüğe Gir. Tar

Dok. Kodu YÖN. Tl. 56 Yürürlüğe Gir. Tar iconDok. Kodu YÖN. Tl. 107 Yürürlüğe Gir. Tar


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev