İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ
bakanlık logo1

AYDIN

İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ AKIŞ ŞEMASI

RevizyonNo:

000

RevizyonTarihi:

000

BİRİM :

İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

ŞEMA NO :

GTHB.09.İLM.İKS/KYS.ŞMA.İŞA.13/17

ŞEMA ADI :

DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞIŞikayet Başvurusu veya Tutanağın Disiplin Amirine gelmesi


K-DA

Disiplin amirince Şikayet Başvurusu veya Tutanağın Değerlendirilmesi
Şikayet başvurusu veya tutanak usulüne uygun mu?


Evet Hayırİ-DA

Disiplin amirince belgenin düzeltilmesi için ilgili personele talimat verilmesi

Disiplin amirince konunun üst disiplin amirine arz edilmek üzere değerlendirilmesi


Üst Disiplin Amirine arz edilmesi

Arz etmek gerekli mi?
Evet


Hayır

Disiplin veya üst disiplin amirince olayın içeriğine göre konunun idari teklif/tanzim/adli durum/konunun karmaşıklığı yönünden incelemeci tayini boyutunun değerlendirilmesiİncelemeci(ler)in isimlerinin belirlenmesiİncelemeci(ler)ilgili birimin çalışanları mu?Evet Hayır

P-PR

P-SM

P-MDY

İ-MD

İncelemeci görevlendirme yazılarının ve soruşturma belgelerinin incelemecilere tebliği

İ-PR

İncelemecilerin görevlendirmelerinin yapılması ve soruşturma belgelerinin incelemecilere tebliğiA
Aİnceleme Raporu

İncelemeci(ler)ce inceleme/disiplin raporununhazırlanması ve Disiplin amirine iletilmesi


K-PR

Disiplin Amirince raporun incelenmesi


Personel adli suç incelemesi işlemlerinin yapılması

Adli teklif getirilmiş mi?Hayır Evet


K-DA

İncelemeci tarafından getirilen idari teklifin niteliğinin Disiplin Amirince değerlendirilmesi

İdari teklif getirilmiş mi?
Disiplin Amirince inceleme raporunun idari teklif yönünden değerlendirilmesi
Evet


K-DA


HayırUygun mu?

İnceleme raporunun tazmin yönünden Disiplin Amirince değerlendirilmesi
Hayır

Evet

Getirilen idari teklifin uygulana bilirliğinin Disiplin Amirinin yetkisinde olup olmadığının değerlendirilmesi
İncelemeci tarafından getirilen tazmin teklifinin Disiplin Amirince değerlendirilmesi

Tazmin teklifi getirilmiş mi?Evet

K-DA


Hayır


Yetkisinde mi?
Evet Hayır

Uygun mu?
Disiplin Amirince inceleme raporunun disiplin cezası yönünden değerlendirilmesi
Hayır


P-PR,

P-ŞM

P-YRD

O-MD

Getirilen idari teklifin uygulanması konusunda talimat verilmesi(Görev değişikliği,Mesai değişikliği)

İdari teklifin uygulanabilmesi için

yetkili amire arz üst yazısı hazırlanması

EvetTazmine ilişkin Müdürlük / Valilik onayının kamu zararları İMİ Müdürlüğü tarafından yazılması

P-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

O-VYB


B
Disiplin cezası önerilmiş mi?Hayır
Evet


İncelemeci raporunda teklif edilen cezanın disiplin amirinin yetkisinde olup olmadığının değerlendirilmesi

Şikayetçinin talebi varsa bilgi verilmesi ve inceleme raporunun şikayet edilen personelin dosyasına takılmak üzere İMİ Şb. Müd. teslimiP-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Yetkisin de mi?

Dosyanın ilgili disiplin kuruluna sevk için İMİ Şb.Müd.gönderilmesiHayır
EvetDisiplin Amirinin hakkında inceleme yapılan personelin savunma istemi yazısını hazırlamasıSavunma istemi yazısına disiplin Amiri tarafından evrak biriminden gizli yazı tarih ve sayı numarasının alınmasıSavunma istem yazısının disiplin Amirince kapalı zarf içerisinde hakkında inceleme yapılana tebliğ edilmesi veya ettirilmesi


İmtina Tutanağı düzenlenmesi

Personel tebliği aldı mı?
Hakkında inceleme yapılan personelin savunmasını Disiplin Amirine vermesi
Hayır Evet


Tutanağın personelin soruşturma dosyasına eklenmesiK-DA

Soruşturma dosyasının Disiplin Amirince incelenmesi
CCDisiplin Amirince teklif edilen disiplin cezasının değerlendirilmesi(Disiplin Amiri teklif edilen cezadan bir alt veya bir üst cezayı verebileceği gibi ceza vermemeye de karar verebilir)


P-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Soruşturma dosyasının ilgilinin özlük dosyasında saklanması için İMİ Müdürlüğüne gönderilmesi

Ceza verilecek mi?
Disiplin Amirince disiplin cezası yazısının hazırlanmasıEvet Hayır

Ceza yazısına evrak biriminden Gizli Yazı Tarih ve Sayı Numarasının alınmasıDisiplin cezası verilen personele yazının kapalı zarf içinde tebliğinin sağlanması


P-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Disiplin Amirinin soruşturma dosyasını verilen cezanın ilgilinin sicile verilmesi ve özlük dosyasında saklanması için İMİ Şb.Müd.teslim edilmesi

P-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

Tebliğ edildi mi?

Tebligat Kanunu hükümlerine göre gerekli tebligatın yapılmasıEvet HayırDDYazını itiraz süresince İMİ Şb.Müd.lüğünde Şube Müdürü tarafından bekletilmesi
Cezaya personeli itirazı varmı?


Hayır EvetP-PR

P-ŞM

İ-YRD

Disiplin cezası verilen personel tarafından İl Disiplin Kuruluna 7 gün içinde itirazın ulaştırılması

İMİ Şb.Müdürünce verilen disiplin cezasının personelin siciline işlenmek için Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmek üzere hazırlatılması
P-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

İMİ Şb.Müdürlüğündeki ilgili personel tarafından verilen disiplin cezası ile ilgili belgelerin çoğaltılarak asıl nüshalarının personelin siciline işlenmesi için üst yazının hazırlanması

Verilmiş olan cezanın usulüne uygunluğunun İl Disiplin Kurulunca incelenmesiİMİ Şb.Müdürlüğündeki ilgili personel tarafından disiplin cezası ile ilgili belgelerin fotokopilerinin disiplin cezası alan personelin özlük dosyasına takılmasıVerilen cezada usul hatası var mı?
Hayır Evet

K-ÜDA

İl Disiplin Kurulunca disiplin amirince verilmiş olan cezanın yerindeliğinin incelenmesiE
E
Ceza hafifletilsin mi?
E

ECeza fiile uygun mu?Hayır Evet

Verilen disiplin cezasının hafifletilerek bir alt disiplin cezası tecziye yazsının hazırlanması

Ceza yazısına itiraz eden personele tebliği ve kişinin siciline işlenmesi için İLM’ ye gönderilmesi

Üst Disiplin amirince cezanın hafifletilmesinin veya kaldırılmasının değerlendirilmesiEvet

Hayır


İl Disiplin Kurulunca cezanın kaldırılmasının değerlendirilmesi ve kaldırılmasına karar verilmesiCezanın kaldırılma yazısının itiraz eden personele tebliği ve dosyanın kapatılması için İLM’ ye gönderilmesi

P-PR

P-ŞM

P-YRD

İ-MD

O-V

Disiplin cezasının kaldırıldığına dair yazını İl Disiplin

Kurulunca yazılması
sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBurdur IL gida,tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2020
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev