Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
ASFALT PLENTİ SATIN ALINACAKTIR

KARAMAN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

160 Ton/Saat Kapasiteli Batch Tipi Asfalt Plenti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2013/23417
1-İdarenin

a) Adresi

:

KİRİŞÇİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:79 70100 KARAMAN MERKEZ/KARAMAN

b) Telefon ve faks numarası

:

3382264000 - 3382264173

c) Elektronik Posta Adresi

:

fenisleri@karaman.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Asfalt Plent Tesisleri

c) Teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 75(yetmişbeş) takvim günü içinde montaj yapılıp çalışır vaziyette teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Belediye Encümen Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

05.04.2013 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge veya üretim kapasite raporunu sunacaktır. 
Üretim kapasite raporu düzenlemesi :

En az %50 oranında olacaktır.


4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Sanayi Sicil Belgesi veya üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş kapasite raporu veya üyesi olduğu meslek odası tarafından düzenlenmiş imalat yeterlilik belgesi. 

4.3.3.

4.3.3.1. Kaliteye ilişkin belgeler:

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3.2. Standarda ilişkin belgeler:

İhaleye katılacak istekliler İSO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem belgesine sahip olacak ve bu belgeyi teklifleri ile birlikte sunacaktır.  

4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

a) İstekli, detaylı olarak hazırlanmış plente ait Türkçe kesit ve görünüş teknik resimleri ile tanıtıcı broşür veya katalog, kullanma kılavuzu, yedek parça kılavuzu ve elektrik devre şemalarından (verilen yedek parça katalogu elektrik devre şemaları vb. bilgiler teknik şartnamedeki tarif edilen plente ait olacaktır.) 1 (Bir) takım,

b) İstekli, soğuk agrega silolarının, sıcak agrega silosunun, ön ayrıştırıcının, hazır asfalt bunkerinin hacim hesapları 1 (Bir)’er takım,

c) İstekli, bitüm tankının net ve brüt hacimleri ile kapasitesini ve ısı kaybı hesapları ile bu kayıpları önleyecek şekilde yapılacak yalıtım detayları 1 (Bir)’er takım,

d) İstekli, Teknik Şartnamede tarif edilen plentin bütün kısımları anlaşılır şekilde teknik resimde gösterilecek ve anlaşılması için detay ve kesit görünüşler ile birlikte verilecektir. Resimde plentin bütün kısımları lejant (Plente ait istenen bütün ünitelerinin listesi) halinde sıralanacak, resim üzerinde lejanttaki sıra numaraları belirtilecektir. 1 (Bir)’er takım 

teklif dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektöre yapılmış her türlü asfalt plenti imalatı veya satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüadresinden satın alınabilir. 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 160 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Vakıflar Bankası Karaman Şubesi TR36 0001 5001 5800 7267 5319 43 IBAN nolu hesaba veya Ziraat Bankası Karaman Şubesi TR76 0001 0001 7735 6845 5350 01 IBAN nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconAv Avcılar Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconŞanliurfa siverek belediyesi hukuk iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ kuruluş, GÖrev,...

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconOrman ve su iŞleri bakanliği XV. BÖlge müDÜRLÜĞÜ kahramanmaraş Şube...

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconArdahan Rekabet Kurumu Fen Lisesi Müdürlüğü

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconDevlet su iŞleri genel müDÜRLÜĞÜ

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconİZMİr büYÜKŞEHİr belediyesi satinalma dairesi başkanliği hizmet alimlari şube müDÜRLÜĞÜ

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconNüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconT. C. Karaman valiLİĞİ

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconSorumlu biRİM: devlet su iŞleri genel müDÜRLÜĞÜ

Karaman belediyesi fen iŞleri MÜDÜRLÜĞÜ iconOrman ve su iŞleri bakanliğI İstanbul I. BÖlge müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev