Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJElerisayfa1/7
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7


KALKINMA BAKANLIĞI
KAMU BİLGİ ve İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ (BİT) PROJELERİ

HAZIRLAMA REHBERİ

http://www.kalkinma.gov.tr/docobjects/view/12599/kalkınma_bakanlığı_logo(_arkası_beyaz).png

Temmuz 2017
İÇİNDEKİLER1GİRİŞ 7

1.1REHBERİN AMACI ve KAPSAMI 7

1.2REHBERİN YAPISI VE İÇERİĞİ 9

2KAMU BİT YATIRIM PROJELERİ PLANLAMA SÜRECİ 11

2.1KAMU KURUM VE KURULUŞLARI TARAFINDAN BİT YATIRIM İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 14

2.2KAMU BİT PROJELERİ TEKLİF VE DEĞERLENDİRME AŞAMALARININ BELİRLENMESİ (TEK AŞAMALI-İKİ AŞAMALI) 23

2.3KAMU BİT PROJELERİ İÇİN TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI 24

2.4KAMU BİT PROJE TEKLİFLERİNİN KALKINMA BAKANLIĞI’NA SUNULMASI 30

2.5KAMU BİT PROJE TEKLİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YATIRIM PROGRAMINA ALINMASI 31

2.6KAMU BİT PROJELERİNİN İZLENMESİ VE TAMAMLANMASI 32

3EKLER 33

TABLOLAR
ŞEKİLLER

TERİM ve KISALTMALAR

Terim/Kısaltma

Tanım

AB

Avrupa Birliği

AQAP 160

Akreditasyonu Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan “NATO Yazılım Yaşam Döngüsü Boyunca Bütünleşik Kalite Güvence Gereksinimleri” modeli

Ara Çıktı

Her bir iş paketi faaliyeti tamamlandığında ortaya çıkacak ürün ve etkiyi ifade etmektedir.

Başarı Kriteri

Projenin, hedeflerine ulaşma konusunda başarısını ölçmek için kullanılan objektif göstergelere başarı kriterleri ya da performans göstergeleri denir.

BİLGEM

Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi

BİT

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

CAD/CAM

Bilgisayar Destekli Tasarım/Üretim (Computer Aided Design/Manufacturing)

CASE

Bilgisayar Destekli Yazılım Mühendisliği (Computer Aided Software Engineering)

CMM

Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model)

CMM-I

Entegre Yetenek Olgunluk Modeli (Capability Maturity Model-Integration)

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

Ekonomik Ömür

Bir varlığın (yazılım, donanım, teknoloji… vb.) normal bakım ve yönetim şartlarında kullanıldığı ve fayda sağladığı süredir. Genel olarak yıl, süreç sayısı, üretilen birim sayısı olarak ifade edilir. Ekonomik ömür genel olarak fiziksel ömürden daha kısadır. Kullanım ömrü, etkin ömür, faydalı ömür gibi kavramlar da kullanılır.

Etüd-Proje

Teklif edilecek BİT uygulama projesi için gerçekleştirilen ön analiz projesidir. BİT projeleri için fizibilite etüdü çalışması kurumun/kuruluşun kendi tarafından yapılabileceği gibi, hizmet alımıyla da yapılabilmektedir. Fizibilite etüdü gerçekleştirmek amacıyla yapılan, yatırım türü “Proje Fizibilite Etüdü” olarak belirlenen ve yatırım programında kaynak tahsisi ile yürütülen projelerdir.

Fiziksel Ömür

Bir varlığın (yazılım, donanım, teknoloji… vb.) fiziksel olarak kullanım süresidir. Sağladığı fayda ve ortaya çıkardığı maliyetlerden bağımsız olarak bakılır.

İKO

İç Karlılık Oranı

İndirgenme Oranı

Paranın zaman karşı değer kaybetme oranıdır.

İş Paketi

Projede, birbirini tamamlayan faaliyetlerden oluşan, bitişi bir ara çıktı ile tanımlanmış temel alt bölümdür.

Kamu BİT Proje Türü

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kalkınma Bakanlığı’na sunulan projelerin durumuna veya içeriğine göre sınıflandırılmasını içerir.

Kamu BİT Yatırım Projesi

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından Kalkınma Bakanlığı’na sunulan ve bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımı içeren projelerdir.

Kamu BİT Yatırım Türü

Kamu kurum ve kuruluşlarının harcama yaptığı temel BİT iş alanları olarak tanımlanmaktadır. Proje planı hazırlanırken projede gerçekleştirilecek faaliyetler yapılacak işin kapsamına göre ayrı iş paketleri olarak ele alınmalı ve her iş paketi Şekil ’de verilen yatırım türleriyle ilişkilendirilmelidir. Bu ilişkilendirmeden dolayı yatırım türleri için projede gerçekleştirilecek iş paketleri ifadesi de kullanılmaktadır. Teklif edilen BİT projelerinin karakteristikleri de Şekil ’da verilen yatırım türlerinin son seviyeleri ile ilişkilendirilerek verilmelidir

KHK

Kanun hükmünde Kararname

KİT

Kamu İktisadi Teşekkülü

NBD

Net Bugünkü Değer

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Paydaş

Projenin hedeflerine ulaşmasında katılım ve destekleri önemli olan, projede doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenen veya proje çıktılarından fayda sağlayan, maliyet, zaman, kapsam, kaynak, kalite, risk gibi proje kısıt ve faktörlerinden etkilenen veya bu kısıt ve faktörleri etkileyen kişilerdir.

Risk

Proje hedefleri üzerinde belirsizliklerin etkisidir. Etki pozitif, negatif veya beklenenden sapma şeklinde olabilir.

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (United Nations Development Programme)

WB

Dünya Bankası (World Bank)

YTE

Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü


  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconKamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconKamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconKamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconKamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Projeleri Hazırlama Kılavuzu

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconBİLGİ ve İletiŞİm teknolojileri teriMleri kilavuzu

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconBİLGİ teknolojileri değerlendirme tablosu

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconBİLGİ teknolojileri kullanicilarina yöneliK

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconBİLGİ teknolojileri kullanicilarina yöneliK

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconİletiŞİm biLİmleri doktora programi biLGİ paketi

Kamu biLGİ ve İletiŞİm teknolojileri (BİT) PROJEleri iconİletiŞİm biLİmleri YÜksek lisans programi biLGİ paketi


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev