Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
KULLANILMIŞ SULARIN YENİDEN KULLANIM ALTERNATİFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ TEKNİK DESTEK HİZMET ALIMI İŞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi Teknik Destek Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/294533

1-İdarenin

a) Adresi

:

Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 06560 YENİMAHALLE/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122076324 - 3122075187

c) Elektronik Posta Adresi

:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet Kullanılmış Suların Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Değerlendirilmesi Projesi Teknik Destek Hizmet Alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Türkiye Geneli

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 750(yedi yüz elli) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

: Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 A Blok Kat 19, Toplantı Salonu - Yenimahalle / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

25.07.2017 - 14:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:

Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.

4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.

4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:

a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

  • Kullanılmış suların yeniden kullanımı konusunda planlanma ve projelendirme çalışmaları,

  • Arıtma teknolojileri konusunda planlama veya projelendirme çalışmaları,

  • Havza bazında su kaynaklarının kalitesinin geliştirilmesi projelerinin yapılması

  • Sulama projeleri yapılması ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi, tarımsal ürün deseninin belirlenmesi veya drenaj sistemlerinin planlanmasının yapılması

  • Su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik izleme çalışmaları veya tedbir planlamaları yapılması,

  • Su kalitesi parametrelerine yönelik standart ve kılavuz değerlerin geliştirilmesi çalışmaları,


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 B Blok Kat 16, 3 ve 4 nolu ofis - Yenimahalle / ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Beştepe Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 71 B Blok Kat 16, 3 ve 4 nolu ofis - Yenimahalle / ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconAritilmiş atiksularin yeniden kullanim alanlarinin değerlendiRİlmesi

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconİŞ sağLIĞi ve güvenliĞİ Hİzmet alimi iŞİ

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconSAĞlik sektöRÜNÜn yeniden yapilandirilmasina destek projesi kapsaminda...

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconHizmet Alımı Tam ve Bölümlü Parsiyel Protez Bitim İşi Tek Çene 1800 Parça

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconMÜDÜRİyet, sosyal tesisler ve isi merkeziNİN İŞletilmesiİŞlerine iLİŞKİn hizmet alim iŞİ

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconİZMİr ticaret odasi’nca satin alinacak apple macbookpro biLGİsayar...

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconEk- ulusal İlahiyat Atıf Dizini Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconFabrikamiz iŞ makinalari çaliştirilmasi iŞleri Hİzmet alimi tekniK Şartnamesi

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ icon100 KİŞİLİk ve 500 KİŞİLİk evsel atiksu aritma tesiSİ makine ekipman...

Kullanilmiş sularin yeniden kullanim alternatifleriNİn değerlendiRİlmesi projesi teknik destek hizmet alimi iŞİ iconT. C. Doğu akdeniz kalkinma ajansi 2018-2020 yillari özel güvenlik...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev