Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programısayfa1/14
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Programı
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

c:\users\hp6300~1\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image1.jpeg
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek Lisans Programı


OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI

Ayşe ŞİMŞEK

Danışman

>

Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN

Yüksek Lisans Tezi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı
Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
Tezli Yüksek Lisans Programı


OKUL YÖNETİCİLERİNİN ÖRGÜT KÜLTÜRÜ ALGISI

Ayşe ŞİMŞEK

Danışman

Doç. Dr. Emine BABAOĞLAN

Yüksek Lisans Tezi


m

YÜKSEK LİSANS JÜRİ ONAY EORMU

MAKÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ


M.A.K.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 13.01.2014 tarih ve 2014-60/8 sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından 11.02.2014 tarihinde tez savunma sınavı yapılan Ayşe ŞİMŞEK 'in "Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algısı" konulu tez çalışması Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS tezi olarak kabul edilmiştir.

JÜRİ


ÜYE : Doç. Dr, Emine BABAOĞLAN

(Tez Danışmam) -dkVlA \

c:\users\hp6300~1\appdata\local\temp\finereader12.00\media\image2.jpeg

ÜYE : Yrd, Doç, Dr. Behsat SAVAŞ

ÜYE

ONAY

M.A.K.Ü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu'nun 13/01/2014 tarih ve 2014-60/8 sayılı kararı.

İMZA/MÜHÜR


Bildirim Sayfası

Hazırladığım tezin/raporun tamamen kendi çalışmam olduğunu ve her alıntıya kaynak gösterdiğimi taahhüt eder, tezimin/raporumun kâğıt ve elektronik kopyalarının Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü arşivlerinde aşağıda belirttiğim koşullarda saklanmasına izin verdiğimi onaylarım:

 • Tezimin/Raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir.

 • Tezim/Raporum sadece Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkelerinden erişime açılabilir.

 • Tezimin/Raporumun yıl süreyle erişime açılmasını istemiyorum. Bu sürenin

sonunda uzatma için başvuruda bulunmadığım takdirde, tezimin/raporumun tamamı her yerden erişime açılabilir.

11/02/2014

Ayşe ŞİMŞEK

ÖZET

Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algısı Ayşe ŞİMŞEK

Bu araştırma Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı resmi okul ve eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerin örgüt kültürü algılarını ve bu algıların bazı demografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Betimsel tarama modelinde olan araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim öğretim yılında Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bulunan resmi ilköğretim, ortaöğretim okullarında ve diğer resmi eğitim kurumlarında görev yapan 180 müdür, 264 müdür başyardımcısı ve müdür yardımcısı olmak üzere toplam 444 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmada evreni oluşturan yöneticilerin tamamına ulaşılmıştır; ancak 382 yönetici ölçeği doldurmuştur. Doldurulan ölçekte yanıtlanmayan madde bulunmadığı için 382 yöneticiden elde edilen verilerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır.

Araştırma verileri "Kişisel Bilgi Formu" ve ipek (1999) tarafından geliştirilen "Örgütsel Kültür Ölçeği" ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz ile birlikte t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) istatistik teknikleri kullanılmıştır. Bu analizler bilgisayar ortamında SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) paket programı yardımıyla yapılmıştır.

Araştırmanın sonucunda çalışanların okul yönetimiyle çatışmaya girmekten kaçındıkları, okul yöneticilerinin yaptıkları iş ve işlemleri birer ayrıntı olarak görmedikleri ortaya çıkmıştır. Ayrıca yöneticilerin okullarındaki çalışanlarının çalışmalarını takip ettiği ve başarılarını desteklediği sonucuna varılmıştır. Okul yöneticilerinin, başarı elde edebilmek için risk almaktan çekinmedikleri görülmüştür. Algılanan örgüt kültürü, geleneksel örgüt kültürü boyutunda orta düzeyde; çağdaş örgüt kültürü boyutunda ise yüksek düzeyde bulunmuştur.

Okul yöneticilerinin geleneksel ve çağdaş örgüt kültürü algılarının cinsiyet, kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği ortaya çıkmıştır. Ancak çalıştıkları okul türü, yöneticilik türü, branş, eğitim durumu, aynı okulda çalışma süresi, okulun bulunduğu yerleşim yeri değişkenlerine göre yöneticilerinin örgüt kültürü algılarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Okul yöneticisi, Örgüt kültürü, Örgüt kültürü algısı

ABSTRACT

School Administrators' Perception of Organizational Culture Ayşe ŞİMŞEK

This research aims to determine administrators', vvorking in educationai institutions and official schools in Burdur Provincial National Education Directorate, perceptions of organizational culture and if these perceptions differ according to some demographic variables. A total of 444 school administrators including 180 principals, deputy principals and deputy director of 264, who are working in the public elementary, secondary schools and in other formal education institutions connected to Burdur Provincial National Education Directorate, constructs the research population vvhich is in descriptive survey model. İn the survey, it is reached to the whole administers who constructs the population, but 382 of them filled the scale. There vvasn’t any unansvvered clause so the ali the datas obtained from 382 administers, taken into assesment.

Research datas collected with "Organizational Culture Scale” İpek (1999) and “Personal Information Form”. To analyze the data, with descriptive analysis, t test and one-way analysis of variance (ANOVA) statistical techniques were used. These analyzes were performed with SPSS 20 (Statistical Package for the Social Sciences) software package in the Computer.

As a result, employees are to avoid confrontation with the school board, and they do not see the process vvhich school administrators do, as details. Also, it vvas concluded that managers follovv the work of employees in schools and support their success. İt vvas seen that school administrators do not hesitate to take risks to achieve success. Perceived organizational culture vvas found moderate in size of traditional organizational culture; in size of contemporary organizational culture it vvas found in high levels.

İt vvas seen that school administrators' perceptions of the organizational culture of traditional and contemporary doesn’t show a significant difference to variables of gender and seniority. But statisticallv significant differences in the perception of organizational culture of the administrators vvere found according to the variables that the type of school they work, managerial type, industry, education, duration of vvorking in the same school, vvhere school settlement is.

Key Words: School administrator, Organizational culture, The perception of organizational culture

TEŞEKKÜR

Bu araştırmanın gerçekleştirilmesinde birçok kişinin desteği ve katkısı bulunmaktadır. Öncelikle araştırmamın her aşamasında yapıcı eleştirileri ile bana tüm süreç boyunca desteğini esirgemeyen, bilgilerini benimle paylaşmaktan çekinmeyen, ilgi ve yardımlarını eksik etmeyen hocam ve aynı zamanda tez danışmanım Doç. Dr. Emine Babaoğlan'a sonsuz teşekkürler ederim. Ayrıca, tez jürisinde olan ve katkılarından yararlandığım Doç. Dr. Sadık Kartal'a ve Yrd. Doç. Dr. Behsat Savaş'a içten teşekkürlerimi sunarım. Örgütsel Kültür Ölçeği'ni araştırmamda kullanmama izin veren Doç. Dr. Cemalettin İpek'e, araştırma verilerini toplamamda bana yardımcı olan amcama ve araştırma ölçeğini gönüllü olarak dolduran tüm yöneticilere katılımları için teşekkür ederim.

Aynı zamanda tüm yaşamım boyunca yanımda olan ve beni destekleyen, sevgilerini daima yanımda hissettiğim anneme, babama ve kardeşime gönülden teşekkürlerimi sunarım. Yukarıda adlarını saydığım değerli kişilerin yanı sıra burada adını veremediğim çalışmam süresince yardımlarını esirgemeyen, bana destek olan herkese çok teşekkür ederim.


Şubat, 2014
Ayşe ŞİMŞEK

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa No

Bildirim Sayfası 4

ÖZET 4

ABSTRACT 5

TEŞEKKÜR 6

İÇİNDEKİLER DİZİNİ 6

Sayfa No 6

TABLOLAR DİZİN! 9

Sayfa 9

Tablo 9

ŞEKİLLER DİZİNİ 10

Sekil Sayfa 10

3.BÖLÜM I 11

4.GİRİŞ 11

37.BÖLÜM II 20

38.KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 20

265.BÖLÜM III YÖNTEM 70

316.BÖLÜM IV 80

317.BULGULAR VE YORUMLAR 80

433.BÖLÜM V 100

434.SONUÇ VE ÖNERİLER 100

446.KAYNAKLAR 104 1. Örgüt Kültürünün Temel Öğeleri (Unsurları)


18

25

25

27

28

30

31

 1. 34 36 38 40 45


60

60

60

63

63

63

Örgüt Kültürü Sınıflamaları

 1. Harrison ve Handy'nin Örgüt Kültürü Sınıflaması

 2. Geert Hofstede'nin Örgüt Kültürü Sınıflaması....

 3. Deal ve Kennedy'nin Örgüt Kültürü Sınıflaması

 4. Sethia ve Glinovv'un Örgüt Kültürü Sınıflaması

 5. Guinn ve Cameron'un Örgüt Kültürü Sınıflaması

 6. Diana Pheysey'in Örgüt Kültürü Sınıflaması

 1. Örgüt Kültürünün Oluşumu

 2. Örgüt Kültürünün Önemi ve işlevleri

 1. Okullarda Örgüt Kültürü ve Yönetimi

 2. Okul Yöneticiliği

 3. Örgüt Kültürü İle ilgili Araştırmalar

BÖLÜM III

YÖNTEM

 1. Araştırma Modeli

 2. Evren

 3. Veri Toplama Araçları

 1. Kişisel Bilgi Formu

 2. Örgütsel Kültür Ölçeği

 1. Verilerin Analizi

BÖLÜM IV

BULGULAR VE YORUMLAR

Okul Yöneticilerinin Geleneksel Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin Bulgular ve Yorumlar

  1. Okul Yöneticilerinin Çağdaş Örgüt Kültürü Algılarına ilişkin

Bulgular ve Yorumlar

  1. Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin Bulgular

ve Yorumlar

  1. Cinsiyetlerine Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algıları

  2. Okul Türüne Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algıları

  3. Yöneticilik Türüne Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü

Algıları

  1. Branşa Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algıları

  2. Eğitim Durumuna Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü

Algıları

  1. Kıdeme Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algıları

  2. Bulunduğu Okulda Çalışma Süresine Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algıları

  3. Okulun Bulunduğu Yerleşim Yerine Göre Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Algıları

BÖLÜM V

SONUÇ VE ÖNERİLER

 1. Sonuç

 2. Öneriler

KAYNAKLAR

EKLER

EK-1. Veri Toplama Aracı..

EK-2. Anket izni

EK-3. Araştırma İzni Onayı

ÖZGEÇMİŞ

TABLOLAR DİZİN!Tablo


Sayfa
 1. Okul Yöneticilerinin Sayısal Olarak İlçelere Göre Dağılımı

 2. Araştırmaya Katılan Okul Yöneticileri İle İlgili Kişisel Bilgiler

 3. Geleneksel Örgüt Kültürü Boyutunun Faktör Analizi Sonuçları

 4. Çağdaş Örgüt Kültürü Boyutunun Faktör Analizi Sonuçları

 5. Okul Yöneticilerinin Geleneksel Örgüt Kültürü Boyutuna İlişkin Algı

Ortalamaları ve Algı Düzeyleri

 1. Okul Yöneticilerinin Çağdaş Örgüt Kültürü Boyutuna İlişkin Algı

Ortalamaları ve Algı Düzeyleri

 1. Okul Yöneticilerinin Örgüt Kültürü Boyutlarına İlişkin Algı

Ortalamaları ve Algı Düzeyleri

 1. Okul Yöneticilerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Ortalamaları ve Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin t-testi Sonuçları

 2. Okul Yöneticilerinin Okul Türü Değişkenine Göre Ortalamaları ve

Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin Anova Sonuçları

 1. Okul Yöneticilerinin Yöneticilik Türü Değişkenine Göre Ortalamaları

ve Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin t-testi Sonuçları

 1. Okul Yöneticilerinin Branş Değişkenine Göre Ortalamaları ve Örgüt

Kültürü Algılarına İlişkin t testi Sonuçları

 1. Okul Yöneticilerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Ortalamaları

ve Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin Anova Sonuçları

 1. Okul Yöneticilerinin Kıdem Değişkenine Göre Ortalamaları ve Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin Anova Sonuçları

 2. Okul Yöneticilerinin Bulunduğu Okulda Çalışma Süresi

Değişkenine Göre Ortalamaları ve Örgüt Kültürü Algılarına İlişkin t- testi Sonuçları

 1. Okul Yöneticilerinin Okulun Bulunduğu Yerleşim Yeri Değişkenine


61

61

66

66

69

71

73

74

76

 1. 79 81

84

85

Göre Ortalamaları ve Örgüt Kültürü Algılarına ilişkin Anova Sonuçları

ŞEKİLLER DİZİNİ

Sekil Sayfa
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconT. C. Gazi üNiversitesi EĞiTim biLimleri enstiTÜSÜ TÜRKÇE ÖĞretmenliĞi anabiLim dalı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı icon2014-2015 GÜz yariyili eğİTİm biLİmleri anabiLİm dali doktora haftalik ders programi (EPÖ)

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconEĞİTİm biLİmleri anabiLİm dali

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconEĞİTİm biLİmleri anabiLİm dali

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconEĞİTİm biLİmleri anabiLİm dali

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconEĞİTİm biLİmleri anabiLİm dali

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconSinop Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı Anabilim Dalları’nda...

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconBitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan...

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconBitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından hazırlanan...

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı iconT. C. Firat üNİversitesi EĞİTİm biLİmleri enstiTÜSÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev