SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulusayfa1/8
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8

T.C.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
SEVİNÇ BEHİÇ AKAYDIN İLKOKULU

AFET VE ACİL DURUM PLANI
2015


k_22153553_20141222_151355
ÖNSÖZ

Günümüzde yaşanan afetlerin sonuçlarına baktığımızda karşılaştığımız

manzara, etkili bir Afet Yönetiminin önemini bir kez daha gözler önüne

sermektedir.Bu sebep ben ve Okulumuzdaki mesai arkadaşlarım böyle bir AFAD yönetim kurulunun oluşturularak Bölgemizdeki olabilecek Afetler hakkında öğrencilerimiz ve çevremizde yaşayan insanların bilinçlendirilmesi gerekliliğine inandık.

Bizi bu çalışmalar esnasında yardım eden ve edecek olan tüm kuruluşlara teşekkür ederim.


Uzm. Öğrt. İlhan GÖBEL

Okul Müdürü


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

  1. AMAÇ :

Sevinç Behiç Akaydın İlkokulu Afet ve Acil Durum Planının amacı; Kurumumuza etki edebilecek tehlikelerin belirlenerek, afet ve acil durumlara müdahalede ihtiyaç duyulacak tüm kapasite ve kaynakları planlamak,önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ile bu durumların güvenli olarak yönetilmesi , bu konularda görevlendirilecek çalışanların görev ve sorumlulukların belirlenmesi i ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

  1. KAPSAM :

MADDE 2- Sevinç Behiç Akaydın İlkokulu Afet ve Acil Durum Planı Sevinç Behiç Akaydın İlkokulu ve çalışanlarını kapsar.

  1. HEDEFLER:

 • Öncelikle sorunlar ve ihtiyaçların belirlenmesi,

 • Uygulanması mümkün olan çeşitli eylem yollarının tartışılıp düzenlenmesi,

 • İmkân, fırsat ve kaynakların belirlenmesi,

 • Mevcut imkân ve kaynaklarla gerçekleştirilmesi mümkün olan eylem yollarının belirlenmesi,

 • Amaca ulaşmak için gereken insan gücü, malzeme kaynakları ve örgütlenme şeklinin belirlenmesi,

 • Ölçülebilir göstergeler belirleyerek eylemlerin izlenmesi ve gerektiğinde yeni düzenlemeler yapılması, gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır.

 • Okul/Kurumlarda Afet ve Acil Durum Yönetimi planlaması afet yönetim döngüsü içerisinde yer alan zarar azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme safhalarındaki çalışmaların ayrı ayrı saptanması ve bir bütünlük içerisinde yürütülecek/uygulanacak faaliyetlerin belirlenmesi çalışmalarını kapsar.

 • Hayat kayıplarını en aza indirmek,

 • Müdahale çalışmalarını hızlı ve planlı bir şekilde gerçekleştirmek,

 • Öğrenci ve personelin sağlığını korumak ve sürdürmek,

 • Kesintiye uğrayan eğitimi ve faaliyetleri en kısa sürede normale döndürmek,

 • İkincil afetlere hazırlıklı olmak,

 • Kaynakların etkin kullanımını sağlamaktır  1. YASAL DAYANAK:

Sevinç Behiç Akaydın İlkokulu Afet ve Acil durum Planı aşağıdaki yasal mevzuat doğrultusunda hazırlanmıştır.

 1. 7126 sayılı sivil savunma Kanunu

 2. 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair kanun

 3. 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

 4. 18.12.2013 tarih ve 28855 sayılı Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği

 5. 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı işyerlerinde acil durumlar Hakkında Yönetmelik.

 6. Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulunun 20/12/2013 tarih ve 2013/2 sayılı kararı ile uygulamaya konulan Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

 7. 27.11.2007 tarih ve 12937 sayılı Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik.

 8. Sabotajlara karşı korunma planı yönetmeliği

 9. 26.07.2014 tarih ve 29072 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği

 10. 07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları yönetmeliği  1. TANIMLAR:

a) Acil durum: Toplumun tamamının veya belli kesimlerinin normal hayat ve faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan ve acil müdahaleyi gerektiren olayları ve bu olayların oluşturduğu kriz halini,

b) Acil yardım: Afet ve acil durum hallerinde; arama, kurtarma, tıbbi ilk yardım ve tedavi, defin, salgın hastalıkları önleme, yiyecek, içecek ve giyecek temini, acil barındırma, ısıtma, aydınlatma, ulaştırma, enkaz kaldırma, altyapıyı asgari seviyede çalışır hale getirme, akaryakıt ve benzeri acil hizmet ve ihtiyaçların karşılanması ve bu konularda yapılacak her türlü iş, işlem, tahsis, kiralama, satın alma, hibe, kamulaştırma ve benzeri faaliyetleri,

c) Acil yardım süresi: Afetin meydana gelmesi ile başlayıp, afetin sona ermesinden itibaren onbeş gün devam eden ve gerektiğinde Başkanlıkça uzatılabilen acil yardımlar ile bununla ilgili harcamaların yapıldığı süreyi,

ç) Afet: Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, etkilenen toplumun başetme kapasitesinin yeterli olmadığı doğal, teknolojik veya insan kaynaklı olayları,

d) Afet ve acil durum hizmetleri: Afet ve acil durum haberinin duyurulması, ön değerlendirme, haberleşme, güvenlik ve trafik, arama-kurtarma, tahliye, yangın söndürme ve ikincil afetler, altyapı, ulaşım altyapısı, enerji, sağlık, defin, barınma, beslenme, enkaz kaldırma, hasar ve zarar tespit, ayni ve nakdi bağış yönetimi, uluslararası destek ve işbirliği, satın alma, kiralama, gıda, tarım ve hayvancılık, tehlikeli maddelerle ilgili arındırma faaliyetleri ve psiko-sosyal destek gibi çalışmaları,

e) Afet ve acil durum yönetim merkezleri: Afet ve acil durumlarda müdahalenin koordine edildiği, 24 saat esasına göre çalışan, kesintisiz ve güvenli bilgi işlem ve haberleşme sistemleri ile donatılan merkezleri,

f) İkincil afet: Afete sebep olan olay türünün neden olduğu yangın, heyelan, baraj yıkılması., patlama, KBRN olayları gibi meydana gelen afetleri,

g) KBRN: Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleeri,

h) Müdahale: Afet ve acil durumlarda can ve mal kurtarma, sağlık, iaşe, ibate, güvenlik, mal ve çevre koruma, sosyal ve psikolojik destek hizmetlerinin verilmesi gibi çalışmaları,

ı) Ön iyileştirme: Afet ve acil durum nedeniyle bozulan yaşam şartlarının normalleştirilmesine yönelik olayın meydana gelmesinden hemen sonra başlayarak yapılacak kısa dönem iyileştirme faaliyetlerini,

i) Servis: Müdahale organizasyonu içerisinde yer alan hizmet gruplarının bağlı olduğu ana yönetim birimlerini,

j) Sivil savunma: Düşman saldırılarına karşı halkın can ve mal kaybının en az seviyeye indirilmesi, hayati önem taşıyan her türlü resmi ve özel tesis ve kuruluşların korunması ve faaliyetlerinin devamını sağlayacak iyileştirmenin yapılması, savunma gayretlerinin halk tarafından en yüksek seviyede desteklenmesi ve halkın moralini yüksek tutmak için alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri,


İKİNCİ BÖLÜM

Kurumsal Bilgiler,Dokümantasyon ,tehlikeler , senaryolar

2.1. Kurumun adı : Sevinç Behiç Akaydın İlkokulu

2.2. Kurumun Adresi : Sevinç Mahallesi 225. Sokak No33 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR
2.3. Kurum Amirinin Adı : İlhan GÖBEL

2.4. Hazırlayanların Adı soyadı,Unvanı : İlhan GÖBEL, Okul Müdürü

2.5. Planın Hazırlandığı Tarih ve Geçerlilik Tarihi : 09.02.2015

2.6. KURUMUN KİMLİĞİ

OKULUN İLETİŞİM BİLGİLERİ

ADRESİ

Sevinç Mahallesi 225. Sokak No33 ODUNPAZARI / ESKİŞEHİR


Tel. ve Fax No

0 222 681 21 89

Elektronik Posta Adresi

713815@meb.k12.tr

Web Adresi

http://eskisehirsevincilkokulu.meb.k12.tr/
Sıra

Görevi

Erkek

Kadın

Toplam

1

MÜDÜR

1

-

1

2

MÜDÜR YARDIMCISI

1

-

1

3

SINIF ÖĞRETMENİ

2

7

9

4

BRANŞ ÖĞRETMENİ

-

1

1

5

ANASINIFI ÖĞRETMENİ

-

1

1

6

REHBER ÖĞRETMEN

-

-

-

7

MEMUR

-

-

-

8

HİZMETLİ

-

1

1

9

ÖĞRENCİ

76

68

144

10

TOPLAM

80

78

158


7. FİZİKİ İMKÂNLAR


FİZİKİ MEKÂNIN ADI

SAYISI

ALANI M2

Derslik

9
Fen Bilgisi Laboratuvarı Bilgi

-
Teknoloji sınıfı (BT Sınıfı)

-
Kütüphane

1
Müdür odası

1
Müdür yardımcısı odası

-

-

Rehberlik servisi Öğretmenler odası

-

-

Zümre öğretmen odası

-

-

İngilizce Dersliği (Laboratuarı )

-

-

Resim Dersliği Müzik Dersliği

-

-

Fotokopi Odası Memur odası

-

-

Hizmetliler odası

1
Çok amaçlı salon

-

-

Spor Odası Diğer

-

-

Kapalı Spor salonu

-

-

Tuvaletler

4
Yemekhane

-

-


  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconÖzel kiPAŞ İlkokulu

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconİlkokulu/ortaokulu/Lİsesi

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconİlkokulu/ortaokulu/Lİsesi

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconPinaralti ilkokulu/ortaokulu

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconŞEHİtkamiL/abdullah kepkep ilkokulu

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconDilekpınar Köyü Canaydın İlkokulu

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconBoyali atatürk ilkokulu müDÜRLÜĞÜ

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu icon80. yil cumhuriyet ilkokulu müDÜRLÜĞÜ

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconKirikhan kaymakamliği ceylanli ilkokulu

SeviNÇ behiÇ akaydin ilkokulu iconSamandağ kaymakamliğI ÇÖĞÜRLÜ İlkokulu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev