Otso stratejik plani 2014-2018sayfa1/11
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

OTSO STRATEJİK PLANI 2014-2018otso.png
http://www.osmaniye.gov.tr/upload/2012/11/5-fb0-3453-medium_1.jpg
Bu Stratejik Plan, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından,

Hatay ABİGEM A.Ş.’nin

Danışmanlığında hazırlanmıştır.
ÖNSÖZbaskan.jpg

Ticaret ve Sanayi Odaları bulundukları yerin ve bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksiniminde aktif rol üstlenen tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşudur. 1923 yılında kurulan ve 91 yıllık hizmet geçmişine sahip olan Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye‘nin, Osmaniye’nin ve üyelerinin gelişimine katkı sağlamayı amaç edinmiştir.

Meclis Üyelerimiz, Yönetim Kurulumuz ve çalışanlarımız ile üyelerimizin ihtiyaçlarını hızlı, faydalı ve etkin hizmet sunumu ile karşılayan, bölge ekonomisine yön veren bir oda olma hedefi taşımaktayız.
Küreselleşme ile yaşanan değişim ve dönüşüm, kamu kurumları ve özel sektörü de içinde barındıran tüm dinamik sistemlerin değişim ve gelişimlerini zorunlu hale getirmiştir.
Yaşanan değişim ve dönüşümler Oda Yönetimi olarak bizlerin ve çalışan personellerin önümüzdeki 4 yıllık hizmet süresince neler yapacağı, ne tür projeler uygulayacağı, 2023 vizyonu çerçevesinde ilimizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak amacıyla ne tür girişimlerde bulunacağını ayrıntılarıyla gösteren bir planın hazırlanması gerekliliğini ortaya koymuştur. TR63 bölgesinde yer alan ilimiz sürekli büyüme ve gelişme göstermektedir. Bu gereklilikle; Odamız bünyesinde yenilikler üretmek, sürdürülebilir hizmet kalitesi oluşturmak, belirlenen stratejileri bir plana dönüştürmek ve kurumsal yapı kazanmak amacıyla tüm paydaşlarımızın katkıları ile anlamlı, açık, somut ve ulaşılabilir faaliyetlerden oluşan tüm çalışmaları değerlendirmek için ölçüt olabilecek 2014 - 2018 dönemi 4 yıllık stratejik plan hazırlamıştır.
Stratejik planımızda nerede olduğumuzu, nereye gitmek istediğimizi, stratejik amaç, hedef ve uygulanacak olan faaliyetlerimizi zaman içerisinde belirleyerek, dokümante edilen hedeflerin uygulamaya geçirilecek olması ile Osmaniye’nin kalkınmasına önemli katkı sağlayacağı inancı taşıyoruz.
Stratejik Plan çalışmalarında katkı sağlayan tüm üye ve çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunar, stratejik planlama ile yapılacak tüm hizmet ve faaliyetlerimizin ilimizde uygulanabilirliğini sağlamak için aynı azmin performans ve özveriyle çalışacağımızı belirtmek isterim.
Saygılarımla;

Murat TEKE

Yönetim Kurulu Başkanı

SUNUŞ
Sürekli ve hızla değişen günümüz dünyasında, kurumların gelişimi ve sürdürülebilirliliği, gelecekteki değişimleri önceden kestirmek, olumsuz durumlara karşı hazırlıklı olmak, fırsatlar yaratmak ve tedbirler almak amacıyla gelecek öngörülerinin yapılmasından geçmektedir.
Bu anlamda, Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik Yönetim, mevcut hizmetlerin en iyi ve en verimli sunulmasının yanı sıra yaratıcı hizmet modelleri üretebilecek stratejileri bulmaya ve uygulamada değişimi esas almaya yönelik bir yaklaşımdır. Stratejik planlama ise bu yaklaşımın, kurumun tüm hücrelerine nüfus ederek, yeni ve değişen koşullara hazırlıklı olmasını sağlamak ile ilgilidir. Ayrıca; özellikle Sivil Toplum kuruluşları için daha bir önemli olan, planlama ve hesap verebilme kültürünün oluşmasına, kaynakların verimli kullanılmasına, bilgiye dayalı karar mekanizmalarının oluşturulmasına ve şeffaflık anlayışının gelişmesine olanak sağlayan bir yönetim aracıdır. Öncelikle kendisi, bahse konu bu çağdaş yönetim il-kelerini uygulayan Odalar, yönlendirdikleri ve destek oldukları şirketler için de bir kılavuz olacaktır.
Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2009 yılında güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu” ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.


İÇİNDEKİLER

I. GİRİŞ ......................................................................................................................................... 11

II. GENEL BİLGİLER ....................................................................................................................... 13

II.1. Genel ..................................................................................................................................... 13

III. STRATEJİK PLANLAMA ........................................................................................................... 23

III.1.Yasal Çerçeve ........................................................................................................................... 24

III.2.Stratejik Plan Modeli ............................................................................................................... 24

III.3.Stratejik Plan Modelinin Uygulaması ..................................................................................... 25

IV. MEVCUT DURUM ANALİZİ ...................................................................................................... 30

IV.1. OTSO’nun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi ............................................................. 31

IV.2. OTSO’nun Yönetim Organları ............................................................................................ 33

IV.3. OTSO’nun Sunduğu Hizmetler ........................................................................................... 36

IV.4.Paydaş Analizi ....................................................................................................................... 41

IV.5.Kuruluş İçi Analiz ................................................................................................................. 50

IV.6.Çevre Analizi .......................................................................................................................... 61

IV.7.GZFT Analizi .......................................................................................................................... 64

IV.8.Öneriler ................................................................................................................................ 67

V. GELECEĞE BAKIŞ ...................................................................................................................... 69

V.1. Misyon Bildirimi .................................................................................................................... 70

V.2.Vizyon Bildirimi...................................................................................................................... 71

V.3.Temel Değerler ....................................................................................................................... 72

V.4.Strateji Alanları ..................................................................................................................... 73

V.5.Amaç, Hedefler ve Maliyetler ............................................................................................... 74

VI. İZLEME VE DEĞERLENDİRME ................................................................................................ 82

VII. SONUÇ ...................................................................................................................................... 84

VIII. KAYNAKÇA ............................................................................................................................... 86

IX. EKLER ....................................................................................................................................... 87

TABLOLAR

Tablo 1-OTSO Üye Dağılımı 21

Tablo 2- Odanın Gelişim Şekli 21

Tablo 3 – Stratejik Planlama Modeli 24

Tablo 4- Stratejik Plan için Yapılan Kurum İçi Yazışma 25

Tablo 5 – Stratejik Plan Programı 27

Tablo 6- Paydaş Sınıflandırma Tablosu 59

Tablo 7- Birimlere Göre Personel Dağılımı 63

Tablo 8- Personelin Eğitim Durumu 64

Tablo 9- Personelin Yaşı 64

Tablo 10-Personelin Odada Çalışma Yılı 65

Tablo 11- Odanın Sahip Olduğu Makine/Teçhizat/Donanımlar 66

Şekil 12- Birimlere göre Personel Dağılımı 51

Şekil 13- Oda Personelinin Yaş Dağılımı 52

Şekil 14-Oda Personelinin Eğitim Durumu 52

Şekil 15- Çalışanların Ortalama Deneyimi 52

ŞEKİLLER

Şekil 1-Paydaş Belirleme Tablosu ...................................................................................................... 42

Şekil 2- Paydaş Sınıflandırma Tablosu ............................................................................................... 49

Şekil 3- Oda'nın Sahip olduğu Makina/Teçhizat/Donanım ................................................................54

Şekil 4-OTSO'nun Kazandığı Hibe Projeleri ........................................................................................ 58

KISALTMALAR

OTSO : Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı

SP : Stratejik Plan

SPE : Stratejik Planlama Ekibi

DOĞAKA : Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı

GZFT : Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit

OOSB : Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi

TOBB : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TAPDK : Tütün Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu

PEST Analizi : Politik, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik Analiz

osmaniye tepeden.pngkastabala.jpgyer fıstığı.jpg


GİRİŞ
Stratejik Yönetim ve planlama; bugünden yapılan tercihlerle, henüz bilinmeyen ancak nasıl olacağı öngörülen yarının, şimdiden, istenilen biçimde şekillendirilmesi için bütünsel bir yaklaşımla geleceğe hazırlıkların planlanmasıdır.
“Stratejik Planlama” kavramı ülkemizde henüz çok yerleşmiş bir kavram değildir. Kamu kurumları “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren stratejik planlarını hazırlamaya başlamışlardır. 5018 Sayılı Kanunda Stratejik Plan, “Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın ölçme ve değerlendirmesini yapmak üzere katılımcı yöntemler stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir. (DPT, 2006)
Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar da, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 2009 yılında güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu” ve ekleri temelinde stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.
Bu noktadan hareketle Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO), Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği’nin akreditasyon sistemi dâhilinde başlatılan Stratejik Planlama çalışmalarını Stratejik Yönetim Modeline geçiş aşamasında önemli bir eşik olarak nitelendirmektedir. Kurumsallaşmasına bir ivme kazandırmak isteyen OTSO için Stratejik Planının hazırlanmasında DPT tarafından Haziran 2006 yılında yayınlanan “Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’ndan faydalanılmıştır.
Yapılan çalışmanın sahiplenilmesi ve uygulama başarısının artması amacıyla her aşamada katılımcılık teşvik edilmiştir. Ayrıca gerek anket, gerek birebir görüşme ve gerekse geniş katılımlı toplantılar ile paydaşların görüşleri alınmış, mümkün olduğu kadar plana yansıtılmıştır. Amaç ve hedefler belirlenirken, fayda-maliyet dengesi dikkate alındığı gibi, Odada halen yönetimi geliştirme araçlarından, ISO 9001 ve Akreditasyon süreçleri ile entegrasyon sağlanmasına dikkat edilmiştir.
Plan bir öngörüdür. Asıl olan planın kurum tarafından içselleştirilmesi, uygulanması, performansın izlenmesi ve değerlendirilmesi aşamasıdır. Bu aşama kurumların dün-den bugüne değil, mesafe kat ederek ulaşabilecekleri bir seviyedir.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası bu süreci en kısa zamanda tamamlamayı kendisine görev edinmiştir

II.1. Genel
Ülkemizdeki odalar özel bir yasayla kurulmuş, 1961 yılında anayasal ilkelere bağlanmıştır. Bu ilkelere göre odalar, yönetsel sistemimizin hizmet yerinden yönetim ilkesine göre örgütlenmiş kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, kendi üyeleri arasından seçilecek kişilerden oluşan organlar eliyle yönetilirler. Merkez yönetimi, yargı kararı olmaksızın, bu kuruluşların etkili kurullarını geçici ya da sürekli olarak görevlerinden uzaklaştıramaz. Buna karşın bu kuruluşların tüzükleri, yönetimleri ve işleyişleri demokratik ilkelere ters düşmez. (www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc)
Odaların tanım ve kuruluş amaçları 5174 Sayılı yasanın dördüncü maddesinde gösterilmiştir. Yasaya göre, Odalar, “Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarıdır”.
II.1.1.Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihi
Dünya’da ticaret ve sanayi odalarının ortaya çıkışı XVI. yüzyılın sonlarına rastlar. İlk ticaret odaları özellikle dış ticaretin yoğun olduğu kıyı şehirlerinde kurulmuştur. Ticaret odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluşu 1600 yılıdır. İngiltere’de ilk ticaret odası 1768 tarihinde Jersey’de kurulmuş, bunu 1783-1881 yılları arasında açılan Glasgow, Dublin, Birmingham ve Liverpool Ticaret Odaları izlemiştir. Kuzey Amerika’da ilk ticaret odası, 1768 de New York’da kurulmuştur. Kanada’da ilk ticaret odası 1804 yılında Halifax’da açılmıştır. (www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc)

II.1.2.Türkiye’de Ticaret ve Sanayi Odalarının Tarihi
Türkiye’de ilk ticaret odası 1870 yılında kendi ülkesine ihracat yapan bir Fransız firmasının özel gereksinmesine yanıt vermek üzere İnebolu’da kurulmuş ancak ekonomik ve yasal dayanaktan yoksun kalan bu kuruluş bir süre sonra dağılmıştır. Aynı yılda, Avusturyalı ve Macar tacirlerin çıkarlarını gözetmek üzere İstanbul’da “Avusturya-Macaristan Ticaret ve Sanayi Odası” kurulmuştur. Ticaret alanındaki bazı boşlukları doldurmak amacıyla 1876 yılında “Ticaret ve Ziraat Bakanlığı” kurulmuştur. Bakanlığa bağlı “Ticaret ve Ziraat Meclisinin” desteği ile bir “Ziraat ve Ticaret Derneği” açılmıştır. 1800’lerde hızla gelişen Avrupa tekstil endüstrisinin pamuk gereksinmesinin bir bölümüne yanıt veren Çukurova’da, dışarıya gönderilen pamuğun ihraç işlemlerini yapacak ve Avrupa’daki benzerlerinin işlevlerini görebilecek bir örgüte duyulan gereksinmenin bir sonucu olarak, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur (1879). Ülkemizde resmen örgütlenen ilk oda İstanbul Ticaret Odası’dır. İstanbul Ticaret Odası, Ticaret ve Ziraat bakanlığının girişimi ile 1882 yılında açılmıştır.
Ticaret ve sanayi odalarına ilişkin ilk yasal düzenlemenin yapıldığı 1910 yılına dek odalar Ticaret ve Ziraat Bakanlığının buyruğuyla “Ticaret. Ziraat ve Sanayi Odaları” adı altında örgütlenmişlerdir.

31 Mayıs 1910 tarihinde yayınlanan “Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi” ile ziraat odası bünye dışı bırakılmış, ticaret ve sanayi odaları yalnız ticaret ve sanayi mensuplarının örgütü durumuna getirilmiştir.
Örgütsel açıdan en önemli gelişme 27 Eylül 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları yasası ile sağlanmıştır. 655 sayılı yasa ve bu yasaya ek tüzük odaların kuruluş ve işleyişlerini belirli ilkelere bağlamıştır. Yasanın getirdiği diğer önemli yenilik, odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunun kabul edilmesidir. Yasa, ticaret ve sanayi ile uğraşanların odalara girmelerini zorunlu tutmuştur. Ya-sanın bir diğer önemli yanı da odaların çalışma alanlarını yerel olmaktan çıkartıp yöresel duruma getirmesidir.
11.1.1943 tarihinde çıkartılan 4355 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf Odaları ve Ticaret Borsaları yasası, 655 sayılı yasayı yürürlükten kaldırmıştır. 4355 sayılı yasa odalardaki organ sayısını üçe çıkarmıştır. Yasaya göre oda üyeleri meslek kurullarını, meslek kurulları oda meclisini, oda meclisi de yönetim kurulunu seçecek ve genel sekreter Bakanlıkça atanacaktır.

25.4.1949 tarih ve 5373 sayılı Esnaf Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği Yasası, esnaf niteliğindeki küçük tacir ve sanayicilerin odalardan çıkıp dernek kurmalarını sağlamıştır. 8.3.1950 tarih ve 5590 sayılı yasa ile odalar, borsalar ve Birlik bugünkü durumlarını kazanmışlardır. (www.baskent.edu.tr/-gurayk/finpazcarsamba10.doc)
osmaniyeturkiye.png
Bölge

Osmaniye Türkiye Cumhuriyeti’nin 80. İlidir. 1933 yılına kadar il olan Osmaniye o tarihte Adana iline bağlanmış; ancak daha sonra 1996 yılında yeniden il olmuştur. Osmaniye ili Doğu Akdeniz Bölgesi’nde, Çukurova’nın doğusunda Ceyhan Nehri’nin doğu yakasında yer almaktadır. 2012 verilerine göre ilin yüzölçümü 3280km2 olup toplam nüfusu 492.135’tir .(TÜİK, 2013) Doğuda Gaziantep, güneyde Hatay, batıda Adana, kuzeyde ise Kahramanmaraş illeri ile çevrelenmiştir. Osmaniye ili Osmaniye merkez, Bahçe, Düziçi, Hasanbeyli, Kadirli, Sumbas ve Toprakkale olmak üzere 7 ilçeden oluşmaktadır.

Osmaniye’nin konumlandığı bölge güneyden kuzeye ve doğuya gittikçe yükselir. Güneyde Amanos Dağları (Gavur Dağı), kuzeybatıda Toros Dağları, doğuda Dumanlı, Düldül ve Tırtıl dağları bulunmaktadır. Düzlük arazi en çok Merkez, Toprakkale, Kadirli ve Düziçi ilçelerinde bulunmaktadır.

Osmaniye ülkemizin güneydoğusu ile batısı arasında kara ve demir yolu ulaşımı bakımından geçiş noktasında bulunmaktadır. Osmaniye ili Mersin Limanı’na 220 km, İskenderun Limanı’na 60 km uzaklıktadır. Bölgeye en yakın havaalanları Adana ve Hatay’da bulunmaktadır.

Bölgenin Kısaca Tarihi

Osmaniye tarihi M.Ö. 3000 yılına kadar gitmektedir. Osmaniye ili tarihi boyunca Hitit, Asur, Pers, Grek Roma, Bizans gibi uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Daha sonra Emevi ve Abbasi uygarlıkları bu topraklarda yaşamıştır.

1080 yılından itibaren Türk aşiretleri (Kınık, Bayat, Yüreğir) bölgeye yerleşmeye başlamıştır.Türkler Çukurova’ ya VII yy’ da Abbasi ordularıyla gelmişlerdir. Harun Reşit in uçbeyi Faraç Bey bölgede kaleler ve yerleşim birimleri kurmuştur. Bizanslılar bu toprakları Müslümanlardan daha sonra geri almıştır. Osmaniye Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu Türklerin hâkimiyeti altına girmiştir.Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra yöreye Ramazanoğulları ve Dulkadiroğlu Beylikleri hâkim olmuşlardır.

Osmaniye 16. Yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Osmanlı Devletinin XIX. yy.ın son çeyreğinde merkezi otorite tamamen bozulmuş Osmaniye ve çevresinde asayişi yeniden sağlamak ve aşiretleri itaat altına almak amacıyla derviş Paşa komutasında Fırka- İslâhiye adı altında bir birlik görevlendirilmiştir.Derviş Paşa önce Hatay ve çevresini iskân etmiş daha sonra da Osmaniye ve çevresine gelerek yöredeki aşiretleri Hacı Osmanlı köyü ve civarına iskân etmiştir. “Yeni Vilayetler Nizamannamesi”ne göre 1866 yılında bu bölgedeki yerleşim birimi Osmaniye kazası olarak teşkilatlanmıştır. Bu kazaya Ulaşlı, Tecirli, Cerit,  Karayiğit ve Ağyazı nahiyeleri bağlanmıştır. Osmaniye kazası bu şekilde Payas (Üzeyir) Cebel-i Bereket Sancağına ve o da Halep eyaletine bağlanmıştır.

Payas Sancağı 1874’te Yarpuza taşınmış ve Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı adını almıştır.Osmaniye-Payas-Hassa-Bulanık-Bahçe ve Yarpuz Kazaları Cebel-i Bereket sancağına bağlanmıştır.  II. Meşrutiyet ile Osmaniye Cebel-i Bereket Sancağı Yarpuz’dan Osmaniye merkeze taşınmıştır. Yukarıda adı geçen idari yapı 1924 yılına kadar devam etmiştir. Sancak merkezinin Osmaniye’ ye taşındığı sırada Osmaniye nüfusu 7000 civarındadır.Cumhuriyetin ilanı ile idari yapılanma yeniden şekillenmiş ve Osmaniye kazası vilayet yapılmıştır. Bu tarihlerde Osmaniye’ nin nüfusu on bin dolaylarındadır.  1933 yılına kadar vilayet olan Osmaniye bu tarihte kazaya indirilmiştir. 24.10.1996 tarihinde il statüsüne yeniden kavuşmuştur.


Bölgede Tarım, Ticaret ve Sanayi

Gıda Sektörü:

Osmaniye ilinde 2013 verilerine göre gıda sektöründe faaliyet gösteren 248 firma bulunmaktadır .Osmaniye ilinin tarımsal üretiminde tahıllar ve diğer bitkisel ürünler önemli yer tutar.Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü’nün verilerine göre ilde sırası ile faaliyet gösterilen gıda ile ilgili sektörler şu şekildedir: Un ve unlu Mamuller, Yağ-Zeytin İşleme, Yer Fıstığı İşletmesi, Süt ve Mamul Ürünleri İşletmesi, Gıda Paketleme ve Yem fabrikası. İldeki tarımda buğday, yer fıstığı, mısır, pamuk, ayçiçeği, soya ve turp ön plana çıkan ürünlerdir.

Osmaniye’de 26 adet plastik sera, 7 adet yüksek tünel ve 1.006 adet alçak tünel bulunmaktadır. İl bu konuda yatırım potansiyeli taşımaktadır. Ayrıca, Türkiye’deki büyükbaş hayvan sayısının %1’ine sahip olan Osmaniye’de Osmaniye İl Tarım Müdürlüğü’nün 2012 yılı verilerine göre 810.646.710 TL’lik bitkisel üretim değeri ve 334.780.000 TL’lik hayvansal üretim değeri bulunmaktadır. yerfıstıgı 3.png

Osmaniye, Türkiye’nin yer fıstığı üretiminin %40’nı, turp üretiminin %8’ni gerçekleştirmektedir.Yer fıstığı Osmaniye’nin sembolü haline gelmiş olup Türkiye’deki üretimin %40’ı pazarlamanın %90’ı bu ilden yapılmaktadır. Ayrıca iklim itibari ile ilde seracılık konusunda il yatırımlara açık durumdadır.

Osmaniye ili Doğu Akdeniz bölgesinde zeytin dikili alanların en hızlı geliştiği ildir. 2010 yılı itibari ile ildeki zeytinliklerin %67’si yağlık, %33’ü sofralık çeşitlerden oluşmaktadır. İlde 2010 yılında yaklaşık 16 bin ton sofralık zeytin üretilmiştir, yağlık zeytin üretimi ise 32 bin tona ulaşmıştır. Osmaniye ili daha çok yağlık zeytin üretimi yapmaktadır. Ayrıca Osmaniye ili Doğu Akdeniz bölgesinde zeytinliklere en iyi bakılan il olup zeytincilik yapılan ilçelerinde (merkez ilçe ve Toprakkale) zeytin tarımının daha bilinçli yapıldığı tespit edilmiştir. (DOĞAKA Zeytincilik Sektör Raporu ve Fizibilite Çalışması)

Demir-Çelik:

Mevcut durum itibarı ile Türkiye, dünyadaki 66 çelik üreten ülke arasında 10. sırada, Avrupa’daki çelik üreticileri arasında ise Almanya’dan sonra 2. sırada yer almaktadır. Türkiye’de ham çelikten nihai mamul üreten 21 üreticiden 7’si Marmara, 6’sı Ege, 4’ü Akdeniz, 3’ü Karadeniz ve 1’i İç Anadolu bölgesinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizde demir-çelik kümelenme merkezlerinden biri olan Osmaniye-İskenderun bölgesinde 2005 yılında 4,2 milyon sıvı çelik kapasitesi bulunurken son yıllarda bu kapasite 16,4 milyona ulaşmıştır.Bölge Türkiye’nin en hızlı gelişen çelik üretim merkezidir. İhracattaki yükselen eğilimi ile Osmaniye’deki lokomotif sektörler arasındadır.

Diğer Sanayi:

Osmaniye’nin ekonomik yapısı tarıma dayalı olarak gelişme göstermiştir. Ancak çevre illerde genişleyen sanayinin etkisi ve ilin kalkınmada öncelikli iller arasına girmesi ile verilen teşviklerle çeşitli sektörlere yönelik yeni ve önemli yatırımlar gerçekleşmiştir. Bu yatırımlardan en önde geleni demir-çelik sektöründedir. Genel olarak bakıldığında ise Osmaniye’de ekonomiye yön veren sektörler şu şekilde sıralanabilir: tarıma dayalı gıda sanayi, demir çelik ve taş ve toprağa dayalı sanayi sektörü. (DOĞAKA, Yatırımcılar için Osmaniye Rehberi) Osmaniye İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nün yayınladığı 2013 yılı verilerine göre sanayi siciline kayıtlı 250 firma bulunmaktadır. Bunlardan 78’i gıda sektöründe, 45’i metal ana sanayi, ve sırasıyla taş toprağa dayalı sanayi ve kimya-petrol, kömür ve plastik sanayi takip etmektedir. İstihdam yaratma bakımından ele alındığında ilk sırada metal ana sanayi, sonrasında sırasıyla dokuma giyim eşyası ve deri, gıda, kimya-petrol, kömür kauçuk ve plastik ürünleri, taş ve toprağa dayalı sanayi gelmektedir.

Enerji:

Osmaniye yer altı ve yer üstü kaynaklar bakımından önemli bir ildir. Çevresinde bulunan akarsular ve baraj gölleri sayesinde elektrik üretiminde ve tarımsal sulama konularında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. İlde yer alan dört barajdan ikisinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Aslantaş ve Berke Barajları Ceyhan Nehri, Kalecik Barajı Kalecik Çayı ve Mehmetli Barajı Kesiksuyu Çayı üzerine kuruludur. Aslantaş ve Berke Barajı’nın üretim gücü 648 MW ve yıllık elektrik üretimi 2.227 GWh’tir.

Osmaniye gerek güneşlenme sürelerinin uzunluğu gerekse rüzgar enerjisi potansiyellerinin varlığı ile yenilenebilir enerji kaynakları bakımından da oldukça avantajlı bir konumdadır. Osmaniye’de bulunan rüzgar enerji santralleri 2009’dan beri aktif durumdadırlar. Osmaniye’de günlük ortalama güneşlenme süresi 8,1saat olup Türkiye ortalamasının üstündedir. (DOĞAKA, Yatırımcılar için Osmaniye Rehberi)

Lojistik:

Osmaniye konumu, hızla gelişen sanayisi, tarımsal üretim kapasitesi, tarıma dönük endüstriyel üretim potansiyeli ile bir üretim merkezine dönüşmektedir. Gerek Orta Doğu’ya gerek İran ve Türki cumhuriyetlere karayolu ve demiryolu ile, İskenderun’daki Limak İskenderun Limanı ve Tosyalı Limanı ile deniz yolu taşımacılığı yoluyla bölgede büyük bir ihracat ve ithalat noktası olacaktır. Osmaniye bölgesinde Organize Sanayi Bölgesine yakın demir yolu üzerinde, Adana-Antakya yoluna cepheli bir Lojistik Merkez kurulması planlanmıştır. Bu plana göre İskenderun’da kurulacak olan lojistik köyün bir uzantısı olarak, Tosyalı Limanı ile demiryolu ile bağlantılı limana destek olacak, Osmaniye Lojistik Merkezi kurulması plan aşamasındadır. Aynı zamanda Osmaniye bölgesi Türkiye’nin en geniş kapsamlı bölgesel gelişim planı olan GAP projesinin yurtdışına açılış kapısıdır. Osmaniye ve yakın çevresi bu bölgeden doğuya olacak karayolu ve demiryolu taşımalarının başlangıç ve bitiş noktası olacaktır. . (DOĞAKA, Yatırımcılar için Osmaniye Rehberi)

Dış Ticaret:

Osmaniye son yıllarda göstermiş olduğu ekonomik performans ile ihracat düzeyini arttırma eğilimindedir. İldeki firmalar İtalya ve Orta Doğu ülkeleri gibi birçok yeni pazara ürün ihraç etmekte olup toplamda 63 ülkeye ihracat yapılmaktadır. İhracatın en çok yapıldığı sektörler sanayi (çoğunlukla demir-çelik), tarım ve madencilik olarak sıralanmaktadır.
Organize Sanayi Bölgesi:

Osmaniye’de Osmaniye ve Kadirli olmak üzere 2 adet Organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Yumurtalık serbest bölgesine 35km, İsdemir Limanı’na 45 km, İskenderun Limanı’na 63km uzaklıkta olup üretimde toplam 9555 istihdamla 120 firma bulundurmaktadır. Buna ek olarak Osmaniye ilinde 5 adet Küçük Sanayi Sitesi bulunmaktadır, hala yapımı devam etmekte olan 3 adet küçük sanayi sitesi de bulunmaktadır. Osmaniye merkezde bulunan 2 adet küçük sanayi sitesinde toplam 2750 kişi istihdam edilmekte olup 600 firma faaliyet göstermektedir.

Bölgede Turizm

Osmaniyetarihin en eski dönemlerinde bile yerleşim merkezlerinin olduğu bölgededir. Bu nedenle birçok medeniyetin etkisinde kalmıştır. Kültür ve doğa turizm potansiyeli, flora zenginliği, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olması turizm sektöründe Osmaniye için önemli bir gelir kaynağı durumundadır.

Kastabala (Hierapolis) Şehri: Osmaniye iline 15 km uzaklıktaki Kesmeburun ve Bahçe Köyü sınırları içindedir. Kastabala günümüze kadar ulaşan sütunlu caddesi, beş bin seyirci kapasiteli tiyatrosu, kilise, kale, Roma hamamı, stadyumu, kentin dört bir yanına çevreleyen kaya oyma ve anıt mezarları, su kemeri kalıntısı ile bölgenin önemli ören yerlerinden birini oluşturmaktadır. c:\users\hto16bil\desktop\stratejik iş plani-osmaniye\plan için foto\kastabala.jpg

Zorkun Yaylası: Çukurova bölgesinin ve Osmaniye’nin en önemli yaylalarındandır. Her yıl Ağustos ayı içinde Çocuk Şenliği yapılmaktadır. Yaylanın piknik yapmaya ve kamp kurmaya uygun imkan ve tesisleri bulunması sebebi ile yayla turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. c:\users\hto16bil\desktop\stratejik iş plani-osmaniye\plan için foto\osmanıye-zorkun[1].jpg

Karatepe – Aslantaş Açık Hava Müzesi: Bu bölge Adana Ovası Hükümdarı tarafından M.Ö. 8 yy. da krallığını vahşi kavimlere karşı koruyabilmek adına bir sınır kalesi olarak inşa edilmiştir. Bölgede bulunan Finike yazıları, daha önceleri tam çözülememiş olan Hitit hiyerogliflerinin çözülmesine yardımcı olmuştur Dünyadaki Hitit yazıları ilk defa burada okunmuştur. Bu sayede Anadolu’da M.Ö. 2000 yılına kadar giden hiyeroglif yazılarının tamamı okunabilmiştir. c:\users\hto16bil\desktop\stratejik iş plani-osmaniye\plan için foto\k_aslantas1[1].jpg

Bu müzedeki eserler, mimari bir bütünün parçaları olduğu için kapalı bir müzeye taşınmamış, bölgede bir açık hava müzesi kurularak eserlerin yerinde sergilenmesi sağlanmıştır. c:\users\hto16bil\desktop\stratejik iş plani-osmaniye\plan için foto\images[3].jpg

Karatepe Kilimleri: Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe Köyünde yapılan dünyaca ünlü Karatepe Kilimleri doğal yün ve kök boya kullanılarak hazırlanmaktadır. Bu kilimlerin son yıllarda ev ve işyerlerinde dekorasyon amaçlı kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Kadirli Ala Cami: Roma tapınağı iken Bizanslılar devrinde Hıristiyan bazilikası haline getirilmiş ve daha sonra da Türklerin burayı fethetmeleri ile 1489’da camiye çevrilmiştir. c:\users\hto16bil\desktop\stratejik iş plani-osmaniye\plan için foto\113[1][1].jpg

Haruniye Kaplıcaları: Osmaniye ili Düziçi ilçesinin 15 km kuzeyinde, Düldül Dağı eteklerinde yer almaktadır. Kaynak doğal çıkışlıdır. Kalsiyum, magnezyum, sülfür, sülfat , bikarbonatlı termal sular, aynı zamanda 4mg/ltflorür, 332mg/ltkarbondioksit içermekte olup radyoaktif özelliğe sahiptir. 25lt/sn akım değerine 3.542 banyo/kişi/gün ve 524 yatak kapasitesine sahiptir. Kaplıcanın suları tedavi amaçlı kullanıldığında; eklem kireçlenmesi, kas-eklem ağrısı, kronik bel ağrısı, inme, sinir ağrılarına iyi gemlete, ortopedik ameliyat ve kırıklar sonrası rehabilitasyona yararlı olmaktadır.

Suriye tarzının etkileri görülen bazilika, 12. yy da apsisten yararlanılarak kiliseye, 1489’da ise Dulkadiroğulları Beyi Alaüddevle tarafından bir minare ve mihrap ilavesi ile camiye dönüştürülmüştür. Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde önemli bir dini yapı olan Kadirli Ala Cami’nin altında Bizans dönemine ait mezar odaları vardır. Eserin batı köşesinde tapınak duvarları üzerine yapılmış kısa ve silindirik gövdeli minaresi Türk devrinden kalmadır. İçerisinde yapıldığı çağa ait mozaikler de bulunmaktadır.

Toprakkale Kalesi, Hemite (Amuda) Kalesi, Kaypak (Savranda) Kalesi, Çardak Kalesi, Karafenk Kalesi, Babaoğlan Kalesi, –Olukbaşı- Ürün Yaylaları, Sumbas-Bağdaş Yaylası, Kadirli-Maksutoğlu , Beyoğlu-Savrungözü-Dokurcun ve Çığşar Yaylaları, Hasanbeyli-Almanpınarı Yaylası, Kırmıtlı Kuş Cenneti diğer önemli turizm değerleridir. Amanos Dağları ile Toros Dağları gerek flora, gerekse faunası ile birçok endemik bitki çeşitliliğine sahiptir. Akdeniz ikliminin yaşandığı Osmaniye’de Akdeniz bitkilerinin tamamına yakını yetişmektedir. İl arazilerinin yaklaşık %42’sini kaplayan orman ve fundalıklar flora zenginliği ile dikkat çekmektedir. Dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan bazı bitkiler (Krokos, Çukurova Orkidesi, Çukurova Menekşesi) sadece bu yörede yetişmektedir. Doğal floranın uygunluğu tıbbi aromatik bitkilerin kültüre alınarak yetiştiriciliğinin yapılmasına elverişli bir ortam hazırlar.

Korkut Ata Üniversitesi

29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan üniversite bünyesindeMühendislik, Fen Edebiyat, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Osmaniye Meslek Yüksek Okulu, ilçelerde ise Kadirli, Bahçe, Düziçi ve Erzin Meslek Yüksek Okulları yer almaktadır. Ayrıca Kadirli ilçesinde Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu da bulunmaktadır.
Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın Dünden Bugüne Gelişimi

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası 1923 Tarihinde kurulmuştur.1924-1937 yılları arasında "CEBELİ BEREKET OSMANİYE"adı ile vilayet olan Osmaniye'miz, 1937 yılında Adana iline bağlı ilçe olmuştur. Bu zaman zarfında odamızın unvanı "CEBELİ BEREKET TİCARET VE SANAYİ ODASI"DIR.1966 yılında Adana Sanayi Odası kurulduktan sonra "OSMANİYE TİCARET ODASI" unvanı ile faaliyet gösteren odamız Osmaniye'nin 1996 Tarihinde tekrar il olmasıyla bu tarihten itibaren "OSMANİYE TİCARET VE SANAYİ ODASI" unvanını almış ve halen bu unvanı ile faaliyetine devam etmektedir.

Bugün OTSO; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak “5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili yönetmeliklerle kapsamı belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası’nın toplam 2739’u faal olmak üzere 3358 üyesi ve toplam 12 tane meslek komitesi bulunmaktadır. Odada bugün kayıtlı Meslek Grupları;

1- Eğitim-sağlık elektrikli ev aletleri, bilgisayar ve teçhizatı, mobilya, temizlik hizmetleri, kültür, eğlence malları, kırtasiye, ortopedik ürünler, çiçek, bitki ve mücevheratçılar grubu 

2- Motorlu taşıtlar ve diğer motorlu taşıtlar satışı, motorlu taşıt, araç, parça ve aksesuar satışı, motorlu taşıtların bakım ve onarımı

3- Otomotiv yakıtının perakende ve toptan ticareti ile otomotiv yağ ve soğutma ürünleri toptan ve perakende ticareti

4- Tarımsal hammadde taze meyve ve sebzelerin ticareti 

5- Canlı hayvanlar ve tarımsal kalkınma kooperatifleri

6- Giyim eşyaları ve ev tekstili perakende ticareti

7- Manifatura ürünleri ve diğer giyim ürünlerinin toptan ve perakende ticareti

8- Enerji, bina inşaatı, genel inşaat, yapı kooperatifleri, mühendislik ve mimarlık faaliyetleri, hırdavat, boya ticareti

9- Toptan ve perakende gıda, içecek, tahıl ürünleri, fırın ve unlu mamuller imalatı ve tütün mamulleri perakende ticareti

10- Karayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımacılığı ile destekleyici diğer faaliyetler ticareti ve taşıma kooperatifleri

11- Finans, sigortacılık faaliyetleri ve kefalet kooperatifleri

12- Malların esaslı değişimi, imalat grubuşeklindedir.

MESLEK GRUBU
TOPLAM

01

EĞİTİM-SAĞLIK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ, BİLGİSAYAR VE TEÇHİZATI, MOBİLYA, TEMİZLİK HİZMETLERİ, KÜLTÜR, EĞLENCE MALLARI, KIRTASİYE, ORTOPEDİK ÜRÜNLER, ÇİÇEK, BİTKİ VE MÜCEVHERATÇILAR GRUBU

471

02

MOTORLU TAŞITLAR VE DİĞER MOTORLU TAŞITLAR SATIŞI, MOTORLU TAŞIT, ARAÇ, PARÇA VE AKSESUAR SATIŞI, MOTORLU TAŞITLARIN BAKIM VE ONARIMI

148

03

OTOMOTİV YAKITININ PERAKENDE VE TOPTAN TİCARETİ İLE OTOMOTİV YAĞ VE SOĞUTMA ÜRÜNLERİ TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ

194

04

TARIMSAL HAMMADDE TAZE MEYVE VE SEBZELERİN TİCARETİ

311

05

CANLI HAYVANLAR VE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİ

73

06

GİYİM EŞYALARI VE EV TEKSTİLİ PERAKENDE TİCARETİ

119

07

MANİFATURA ÜRÜNLERİ VE DİĞER GİYİM ÜRÜNLERİNİN TOPTAN VE PERAKENDE TİCARETİ

117

08

ENERJİ, BİNA İNŞAATI, GENEL İNŞAAT, YAPI KOOPERATİFLERİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAALİYETLERİ, HIRDAVAT, BOYA TİCARETİ

659

09

TOPTAN VE PERAKENDE GIDA, İÇECEK, TAHIL ÜRÜNLERİ, FIRIN VE UNLU MAMULLER İMALATI VE TÜTÜN MAMULLERİ PERAKENDE TİCARETİ

402

10

KARAYOLU İLE YAPILAN YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞI İLE DESTEKLEYİCİ DİĞER FAALİYETLER TİCARETİ VE TAŞIMA KOOPERATİFLERİ

205

11

FİNANS, SİGORTACILIK FAALİYETLERİ VE KEFALET KOOPERATİFLERİ

434

12

MALLARIN ESASLI DEĞİŞİMİ, İMALAT GRUBU

225
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Otso stratejik plani 2014-2018 iconBelirlenen stratejik amaçlar doğrultusunda hedefler güncellenmiş...

Otso stratejik plani 2014-2018 icon2015 – 2019 stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 icon2015 2019 DÖnemi stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 iconKemal reiS İlkokulu stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 icon2015 – 2019 DÖnemi stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 icon2017-2021 BİRİm stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 icon2015-2019 yillari arasi stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 iconÇorum ticaret ve sanayi odasi stratejik plani

Otso stratejik plani 2014-2018 iconSİLİfke canbazli ilkokulu / ortaokulu stratejik plani 2015/2019

Otso stratejik plani 2014-2018 iconErziN ÖĞretmenevi ve akşam sanat okulu 2015-2019 stratejik plani


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev