Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetlersayfa1/10
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PERFORMANS HEDEF VE GÖSTERGELERİ İLE FAALİYETLER
PERFORMANS HEDEFİ / 1

STRATEJİK AMAÇ 1

Tarımsal üretim kaynaklarını koruyarak kaliteli tarım ürünlerine erişilebilirliği ve gıda güvenliğini sağlamak

STRATEJİK HEDEF 1

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

PERFORMANS HEDEFİ 1

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak.

Tarımsal kaynakları korumak, iyileştirmek ve devamlılığını sağlamak için çevre, insan ve hayvan sağlığına zarar vermeyen tarımsal üretim, doğal kaynakların korunması, tarımda izlenebilirlik ve sürdürülebilirlik hedeflenmiştir. İlimiz, doğal kaynakların zenginliği, biyoçeşitlilik ve iklim açısından tarımsal üretim için gerekli olan bütün şartlara sahip olup, fiziksel alt yapı ve teknolojik yenilikleri kullanarak üretimde katma değer artırılacaktır. Bu kapsamda, tarımsal üretimin insan sağlığı ve ekolojik dengeyi koruyacak yöntemlerle yapılması, işletmelerin standartlara uyumunun sağlanması, genetik kaynakların kayıt altına alınması, karakterizasyonu, korunması, mevcut genetik materyalin biyoteknolojik yöntemlerle ülkemiz tarımına kazandırılması, bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminin sürdürülebilirliği hedeflenmektedir. Problemli sahaların ıslah çalışmaları yapılarak üretime kazandırılması, tarım arazilerinin sınıflandırılması, yüzey ve yeraltı sularında kirliliğin önlenmesi, değişikliklerin izlenmesi ile uygun tarım teknikleri kullanılarak tarımsal kaynakların korunması, iyileştirilmesi ve devamlılığı sağlanacaktır.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ

2013

2014

2015

2016

2017

1

Tarım işletmelerinin kayıt altına alınma oranı (%)
Tarım İşletmeleri Kayıt Sistemi (TİKAS) kapsamında tarım işletmelerinin kayıt altına alınma zorunluluğu vardır. Türkiye çapında kayıt altına alınan tarım işletmelerinin toplam işletme sayısına oranını ifade eder. 2012 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle 160.000 adet işletme mevcut olup 2013 yılı sonu itibariyle yarısı, 2014 yılında ¾’ü kayıt altına alınacaktır. 2015 yılında var olan işletmelerin tamamının kayıt altında olması hedeflenmektedir.

2

Denetimi yapılan su ürünleri işletme sayısı (adet)
Ülkemiz ve ilimiz su kaynaklarının etkin olarak kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanması ve AB'ye uyum sürecinde sektörün kurumsal ve yasal dönüşümünün sağlanması amaçlanmaktadır. Bununla birlikte, çevrenin korunması ve güvenilir bir gıda temini için su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili yatırımların gerçekleştirilmesi ve etkin bir denetimin yapılması da temel amaçlar arasındadır.

Aktif olarak faaliyetine devam eden su ürünleri yetiştiricilik işletmelerinde yılda en az bir defa denetim yapılmaktadır. Denetimi yapılan ve denetim formu düzenlenen işletme sayısını ifade eder.

3

Islah edilen arazi miktarı (hektar)
Sorunlu tarım arazilerinde kapalı drenaj projesinin uygulanmasıyla taban suyu seviyeleri bitki kök bölgesinin altına indirilerek, alkali ve tuzlu alanlarda tuzların yıkanması sağlanarak ıslahı gerçekleştirilen alanı ifade etmektedir. 2012 yılı sonunda 26.150 ha alanın ıslahı tamamlanmıştır. 2013 yılında 23.100 ha alanın ıslahı ile toplam 49.250 ha alan ve 2014 yılında da 22.500 ha alanın ıslahı ile toplamda 71.750 ha alan ıslah edilmiş olacaktır.

4

Yüzey ve yeraltı sularında nitrat ve ötrofikasyon izlemesi yapılan istasyonların kontrol edilme oranı (%)
Yüzey ve yer altı sularının tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan kirliliğinin önlenmesi için yer altı ve yer üstü su kaynaklarında nitrat analizleri yapılan istasyonlarda (mevcut istasyon sayısı 1.900) analizin gerçekleştirilme oranını ifade eder.

5

ÇATAK uygulama alanı (dekar)
Çevresel anlamda korunması gerekli hassas bölgelerde üretim yapan çiftçilerin çevreye ve toprak yapısına zarar vermeyen üretim modellerini kullanarak kayıtlı ve kontrollü üretim yapmaları sağlanmakta, yoğun tarımsal faaliyet nedeniyle bozulan toprak yapısının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma Programı uygulama alanını ifade eder.

6

Havza bazlı çalışılan ürün sayısı (adet)
İklim, toprak, topografya, arazi sınıfları ve kullanım şekillerime dayalı olarak belirlenen tarım havzalarında çalışılan/planlanan/ihtisaslaştırılan ürünlerin en uygun 2012 yılı sonunda Havza Bazlı Destekleme Modeli içerisinde değerlendirilen ürün sayısı 34'e ulaşmıştır. 2014 yılı sonunda bu havzalarda rakamın 50'ye ulaşması çalışılan/planlanan/ihtisaslaştırılan 3 yıllık ürün sayısını ifade eder.

7

Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı alanı (dekar)
Ülkemizin doğal kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip jeotermal kaynakların örtüaltı üretiminde ısıtma amaçlı kullanılması ile çevreye duyarlı, doğa dostu tarımsal üretim yöntemlerinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Jeotermal enerji ile ısıtılan örtü altı işletmelerin yıllık uygulama alanını ifade eder.

8

Mera tahsis alanı (hektar)
Meraları kayıt altına almak, verimliliğini artırmak, hayvancılığın hizmetine sunmak, tarımsal kaynak olarak sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla tahdit çalışması tamamlanan mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait otlaklar ve çayırların tahsislerinin yapılması hedeflenmektedir. Yıllık olarak tahsis edilen mera miktarını ifade eder

9

Mera ıslah ve amenajman alanı (dekar)
Hayvansal üretimde en önemli girdiyi oluşturan kaliteli kaba yemin temin edilmesi, üretimin artırılması ve hayvancılığımızın ihtiyacının karşılanabilmesi için çayır ve meraların ıslah edilmesi hedeflenmektedir. Islah edilen ve mera amenajman alanı olarak belirlenen yıllık miktarı ifade eder.

10

Islah amacıyla kiraya verilen mera alanı (dekar)
Meraların verimliliğinin artırılması, biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması için kullanıcılara ıslah etmeleri şartıyla kiralanmasını ifade eder. Yıllık olarak ıslah amaçlı kiraya verilen mera alanıdır.

11

Organik üretim yapan müteşebbis sayısı (kişi)
Hayvansal, bitkisel ve su ürünleri üretiminde girdiden pazarlamaya kadar belirli kurallar dahilinde denetim ve belgelendirmeyi gerektiren çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretim sisteminin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, organik tarım yapan üretici sayısını ifade eder.

12

İyi tarım uygulamaları gerçekleştiren üretici sayısı (kişi)
Tarımsal üretim sistemini sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlığı ve refahı ile çevreye önem veren, işletmeden sofraya izlenebilir hale getirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda, İyi Tarım Uygulamaları (İTU) yapan üretici sayısını ifade eder.

13

Su ürünleri avcılığı kontrol/denetim sayısı (adet)
Su ürünleri avcılığında etkin denetimler yaparak yasak avcılığın azaltılması, su ürünleri kaynaklarının verimli bir şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 2012 yılında 52.000 adet denetim yapılmıştır. 2013 yılında 55.000 adet, 2014 yılında 51.000 adet denetim yapılacaktır.

14

Arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarı (hektar)
Tarım arazilerinde belirlenen kullanım değişiklikleri, sera gazı emisyon çalışmalarında ve diğer tarımsal planlama çalışmalarında kullanılır. Bu kapsamda tarım alanlarındaki değişiklikler arazi kullanım sınıflarına uygun olarak belirlenir. Yıllık olarak arazi kullanım değişiklikleri izlenen alan miktarını ifade eder.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconTemel strateji hedefleri ve hedef performans göstergeleri

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconDİlbaz sayin, S. ve Arslan, H. (2017). Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin...

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconPlanlanan Uygulama ve Hedef

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconTÜRKİye iZCİLİk federasyonu faaliyetler ve düzenlemeler talimati

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler icon2023, hedef 500 Mİlyar dolar kobi İhracat seferberliĞİ İŞBİRLİĞİ protokolü

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconHedef 1: Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddetle mücadele konularında...

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconYapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü...

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconYapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü...

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconYapılan tüm faaliyetler sırasında oluşabilecek her türlü olağanüstü...

Performans hedef ve g östergeleri İle faaliyetler iconPerformans öLÇÜm sistemi ÖneriSİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev