Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliğikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ


ORGANİZASYON ŞEMASI


BELEDİYE BAŞKANI
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI


MÜDÜR
Halkla İlişkiler Şefliği

Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği

AB Dış İlişkiler ve STK İlişkileri Şefliği

Evrak Büro Şefliği

T.C.

PAMUKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç :


MADDE 1
– 
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, PAMUKKALE Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Kapsam :
MADDE 2
(1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde PAMUKKALE Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.
Dayanak :
MADDE 3-


 1. 6360 sayılı onüç ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi altı ilçe kurulması ile bazı kanun ve

kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun doğrultusunda 2014 yılında Denizli Belediyesinden ayrılarak kurulmuş olan PAMUKKALE Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren müdürlüklerin; 22/02/2007 tarih ve 26442 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda PAMUKKALE Belediye Meclisinin 04.05.2017 tarih ve 193 sayılı kararı ile düzenlenen Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.Tanımlar :
MADDE 4

 1. Bu yönetmelikte geçen;
 1. Belediye :PAMUKKALE Belediyesi'ni,

 2. Başkan :PAMUKKALE Belediye Başkanı'nı,

 3. Başkanlık :PAMUKKALE Belediye Başkanlığı’nı,

 4. Encümen :PAMUKKALE Belediye Encümenini

 5. Meclis :PAMUKKALE Belediye Meclisi

 6. Başkan Yardımcısı :PAMUKKALE Belediye Başkan Yardımcısı'nı,

 7. Müdürlük :Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü' nü,

 8. Müdür :Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü' nü,

 9. Personel :Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı çalışanların tümünü,

 10. Yönetmelik :Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Görev ve çalışma

Yönetmeliğini ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

Teşkilat
MADDE 5-
(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. maddesi ve Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik çerçevesinde Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.


 1. Müdür,

 2. Evrak Büro Şefliği

 3. Halkla İlişkiler Şefliği

 4. Basın Yayın ve Tanıtım Şefliği

 5. AB Dış İlişkiler ve STK İlişkileri Şefliği


Bağlılık :


MADDE 6-

(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği Başkan Yardımcısı eliyle yürütür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki , Sorumluk ve Nitelikler

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün görevleri:
MADDE 7-
(1) PAMUKKALE Belediyesi’nin amaç, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanının belirleyeceği esaslar çerçevesinde, basın yayın ve halkla ilişkilerle ilgili konularda gerçek ve tüzel kişiler ile etkin ve verimli halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütmek

(2) Belediyenin hizmet alanı kapsamında bulunan mahallelerde, belde sakinlerinin belediye hizmetleri ile ilgili görüş ve düşüncelerini almak, istek ve şikâyetlerine cevap vermek.

(3) Belediye faaliyetlerinin organizasyonları ve belediyenin kültürel yayınlarının her türlü tasarım ve kurgusunu yapılması çalışmalarını yürütmek.

(4) Belirli gün ve haftalarda etkinlik düzenleyerek, belediye tarafından yapılacak olan her türlü organizasyon ve etkinliklerin koordinesini yapmak.

(5) Belediyece yapılan hizmetlerin devamlı ve tam olarak halka duyurulmasını sağlamak amacıyla her türlü dergi, broşür film hazırlamak,

(6) İlçe halkının yönetime katılımını sağlamak,

(7) Belediyece düzenlenecek sosyal faaliyetlerin ve törenlerin organizasyonunu yapmak ve faaliyetlerin, protokole duyurulmasını sağlamak,

(8) Başka müdürlüklerin görev alanına giren istek ve şikâyetleri, ilgili başkan yardımcıları ve/veya müdürlüklere yönlendirmek ve takibini yerine getirmek,

(9) Belirli aralıklarla ve özel hallerde halkın belediye hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerini alarak; değişen şartlara göre ortaya çıkabilecek yeni talepleri önceden belirlemek amacıyla kamuoyu araştırması yapmak,


(10) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun uygulanmasına dair esas ve usuller gereği müdürlük bünyesinde Bilgi Edinme Masası kurarak, gelen dilekçe ve elektronik postalara cevap vermek ve başvuruları sonuçlandırmaktır.

(11) BİMER - Doğrudan Başbakanlık konulu 2006/3 nolu Genelgeye dair esas ve usuller gereği, müdürlük bünyesinde BİMER yetkilisi görevlendirerek; BİMER’ den gelen şikâyetlere cevap vermek,

(12) 5393 sayılı Belediye Kanunun 76’ncı maddesi uyarınca Kent Konseyi ile ilgili düzenleme ve faaliyetleri yapmak,

(13) Başkanlığımızda Avrupa Birliği ilişkileri ile ilgili çalışmaları yürütmek.

(14) Stratejik plan ve performans programı hazırlayarak, faaliyetleri, plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,

(15) Belediyenin hizmetlerinin alt yapısının birimlerin etkinliklerinin ve organizasyonların vatandaşlar tarafından bilinmesi için çeşitli tanıtım çalışmalarını yapmak.

(16) Belediye Başkanı tarafından çeşitli sivil toplum örgütleri ve benzeri belediye yönetiminin, belirli dönemlerde bir araya gelerek toplantı yapmalarını sağlamak

(17) Belediyenin hizmetlerinin müzakere edilmesini sağlayan organizasyonlar düzenlemek. Ayrıca belirli günlerde düzenlenen halk günlerinde yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak.

(18) Mobil ekip faaliyetlerini yürütmek, belli zamanlarda çıkartılan Pamukkale Bülteni için gerekli olan araştırmaları ve çalışmaları yaptırmak

(19) Belediye Başkanı veya bağlı bulunduğu başkan yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.

(20) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nü ilgilendiren yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak
Müdürlüğe bağlı şefliklerin görev, yetki ve sorumlulukları:


 1. Evrak Büro Şefliğinin görevleri :


MADDE 8 –
(1) Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,

(2) Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak,

(3) Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

(4) Web sayfasından gelen istek ve şikâyetleri ilgili müdürlüklere göndermek.

(5) Halkla İlişkiler e- posta adresine gelen istek ve şikâyetleri ilgili müdürlüklere göndermek, gelen cevaba göre vatandaşa ve DENİZLİ Büyükşehir Belediyesine cevap vermek.

(6) Müdürlüğe gelen giden evrakların, dosyaların diğer belgelerin kayıt havale dosyalama işlemlerini yürütmek.

(7) Müdürlüğün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan bütçenin hazırlanması, personelin özlük hakları yazışmaları, tahakkuk işleri, demirbaşındaki malzemelerin kayıtlarını tutmak.

(8) Kurum içi ve dışı bildiri genelge vb. duyuruların, bilgilerin tüm personele iletilmesi ve dosyalanmasını sağlamak, gerektiğinde bu hususta işlem yapmak.

(9) Sevki yapılan evrakı ilgili müdürlüğe göndermek ve takibini yapmak.

(10) Şahsen yazılı gelen müracaatlara ilgili müdürlükten sonuçlandığına dair yazı ile başvuruyu birleştirmek ve dosyalamak ve evrak kayıt bölümünde dosyayı kapatmak

(11) İlçenin sorunlarıyla ilgili olarak halkla belediye arasında iletişimi sağlamak.

(12) Maaş, ayniyat evraklarını hazırlamak, personelin senelik izin, istihbarat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

(13) Emeklilik, terfi, kurum içi ve kurum dışı nakil işlemlerini yapmak,

(14) Aylık kademe-derece ilerlemeleri listelerini hazırlamak, kadro defterini tutmak,

(15) Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin maaş ve puantajanı hazırlamak.

(16) Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

(17) Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

(18) Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak.

(19) Sarf malzemelerin teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak.

(20) Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

(21) Müdürlük emrinde görevli personel, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmak.

(22) Aylık ve yıllık raporları hazırlamak.

(23) Kendisine direkt bağlı bulunan memurların, çalışmasına nezaret etmek.

(24) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak.

(25) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek.

(26) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

(27) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

(28) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.


 1. Halkla İlişkiler Şefliğinin görevleri :


MADDE 9
(1) Başbakanlık İletişim Sistemi (BİMER) üzerinden gelen talep ve şikâyetleri sorumlu birimlere ulaştırarak sonucu vatandaşa ve Başbakanlığa iletmek.

(2) Cumhurbaşkanlığı ve Valilik aracılığı ile gelen talep ve şikâyetleri ilgili birimlere aktarıp, takibi yapıldıktan sonra tekrar Valilik ve Cumhurbaşkanlığı’na göndermek.

(3) Vatandaşlardan, şirketlerden ve resmi kurumlardan gelen talep ve şikâyet içeren evrakların girişi ve taramasının Belediye Otomasyon Sistemi üzerinden personel tarafından yapılarak ilgili birimlere havalesini yapmak, zimmet (imza) karşılığında ilgili müdürlüklere elden teslim etmek ve takibini yaparak sonuçlanan konuların vatandaşlara veya kurumlara mail ya da telefon vasıtasıyla cevap vermek.

(4) Günlük BİMER ara yüzünü takip etmek, belediyemiz hanesine düşen şikâyet formlarının çıktılarını almak

(5) Şikâyet formunu, evrak kayıt bölümüne kaydını yaparak, evrakın ilgili müdürlüğe sevk edilmesini sağlamak.

(6) İlgili müdürlükten sonuçlanan evrakın cevabı yazısını, BİMER formu ile birleştirerek BİMER takip dosyasına kaldırmak.

(7) BİMER ara yüzüne ilgili müdürlükten gelen cevabı yazmak ve evrak kayıt bölümünü kapatmak.

(8) Kontrolü yapılan internet müracaatları ve şahsen gelen yazılı müracaatların evrak kayıt bölümüne kaydı yapılarak ilgili müdüre sevki sağlanmak.

(9) Sonuçlanan internet müracaatlarına internet ortamında cevap göndermek.

(10) Zamanında sonuçlanmayan müracaat olması halinde ilgili müdürlüğe gerekli tekit yazısı yazmak.

(11) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereği; vatandaşımızı yönlendirme, bilgilendirme ve çözüm üretme noktasında, kanun çerçevesinde 15 günlük süre içerisinde cevap dönmesi kaydıyla, tüm müdürlüklere koordineli çalışmaları yürütmek.


 1. Basın Yayın ve Tanıtım Şefliğinin görevleri :

MADDE 10

(1) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapmak ve / veya memurları vasıtasıyla yaptırmak.

(2) Kurumun yürüttüğü faaliyetlerin, kültür ve sanat etkinliklerin, sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetleri ile ilgili tanıtım ve duyuru materyallerinin basın, yayın ve halkla ilişkiler çalışmalarını yürütmek.

(3) PAMUKKALE’nin tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği, halkın kültür değerini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçilerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür, sanat ağırlıklı yayınlar hazırlamak. “halk kitapları” nın basılıp yayınlanmasını sağlamak.

(4) Şefliğinin işlerini, plan ve programa bağlayarak bunların, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlamak.

(5) Şefliğindeki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izlemek. Kontrol etmek ve personelini denetlemek.

(6) Belediyemizin tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü görsel materyalin, kurumsal kimlik ve kültüre uygun olarak tasarımının yapılmasını/basılmasını sağlamak (9) Kendisine direkt bağlı bulunan memurların, çalışmasına nezaret etmek.

(7) PAMUKKALE’de gerçekleştirilen kültür-sanat faaliyetleri ile belediyemizin düzenlediği etkinlikler, projeler ve hizmetleri içeren filmleri hazırlanmasını sağlamak

(8) Belediyemizin tanıtım faaliyetlerinde kullanılan her türlü basılı materyalin, kurumsal kimlik ve kurumsal kültüre uygun olarak tasarımının yapılmasını/basılmasını sağlamak, ilgili çalışmaları kontrol ve koordine etmek, ajans bünyesinde kitap, kitapçık, bülten, gazete, broşür vb. çalışmalar ile tüm outdoor çalışmaları yürütülmek. ,

(9) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

(10) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur

(11) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak


 1. AB Dış İlişkiler ve STK İlişkileri Şefliğinin görevleri :


MADDE 11-
(1) AB , Dış ilişkiler ve STK ardan ve üst makamlardan gelen yazışmalara cevap vermek ve gereğini yerine getirmek.

(2) Belediyemize gelen çeşitli dillerdeki yazı, belge ve dokümanların inceleyip gerekli görülenlerin, tercümesi ile birlikte ilgili birimlerimize ulaştırılmasını sağlamak.

(3) PAMUKKALE’de her yıl ulusal ve uluslararası çapta birçok planlama, geliştirme ve uygulama safhalarını yürütmek.

(4) Belediye’nin ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler kurmak.

(5) Yurt içindeki ve yurtdışındaki belediyelerle, gerektiğinde iyi niyet ve işbirliği protokollerini koordine etmek.

(6) Kardeş Şehir uygulamalarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek, farklı kültürlerin birbirlerini tanımasını temin etmek, halklar arasında kardeşlik duygusunu geliştirecek etkinlikler düzenlemek.

(7) Ulusal ve uluslararası açık oturum, sempozyum, tören ve festivallere katılmak, PAMUKKALE Belediyesini temsilen çalışmalarda bulunmak.

(8) Uluslararası ilişkiler görevi kapsamında, yurt dışındaki belediyeler ve mahalli idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği çerçevesinde; kardeş kent ilişkileri kurmak.

(9) Ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmeye yönelik, eğitim, kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirmek, Bu faaliyetleri planlamak ve yürütmek amacıyla, gerektiğinde yurt dışı seyahatler gerçekleştirmek.

(10) AB'ne uyum sürecinde gerekli girişimlerde bulunmak ve yeni proje imkânları araştırmak.

(11) AB hibe fonları ve kredilerle ilgili, kuruluşlarla yasalar ve ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü iletişimi kurmak. gerektiğinde, yurt içi ve yurt dışında konuyla ilgili faaliyetlere katılmak.

(12 ) İlgili mevzuat kapsamında, yurt dışında faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve STK' ları ile ortak çalışmalar yapmak ve projeler geliştirmek .

(13) Toplantı, seminer ve konferanslar düzenlemek, yayınlar çıkarmak, gerektiğinde yurt dışı seyahatler gerçekleştirmek.

(14) Özellikle kültürel sanatsal etkinliklerin günlük yaşama katılması ve toplumun her kesimine yayılması, bu açıdan bir çekim alanı, bir kültür ve sanat merkezi olan PAMUKKALE’de yöneticisinden sivil toplum kuruluşlarına, sanatkârından öğrencisine, resmi kurumundan özel sektöre ve uluslararası alanda herkesime kültür ve sanatı yaymak amacıyla farklı kültürleri bir araya getirmeye yönelik çalışalar organize etmek.

(15) Kültür birikimimizi farklı kültürlere tanıtmak, kültürel mirasımızı ve uluslararası barış dileklerimizi, sanatsal faaliyetler ve çağdaş performanslar ile geniş halk kitlelerine ulaştırmak amacıyla birçok etkinlik düzenlenmek.

(16) PAMUKKALE Belediyesi’nde katılımcı yönetim anlayışını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, Kent Konseyi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.

(17) PAMUKKALE Kent Konseyi’nin AB tarafından desteklenen ve mesleki eğitim ile istihdama dönük projeleri yapmak.

(18) Kent Konseyi kapsamında ailelere, kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik eğitimler ve seminerler vermek.

(19) Çeşitli uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak..

(20) PAMUKKALE Kent Konseyi kendi bünyesinde çeşitli projelerde sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapılmak.

(21) Bölgemizdeki hemşeri dernekleri, vakıf ve kuruluşlar ile çeşitli zamanlarda kültürel tanıtımlarının yapılabileceği, hemşeri bilincinin ve aidiyet duygusunun da gelişmesi amacıyla çeşitli etkinlik festival ve toplantılar düzenlenmek.

(22) Hemşeri dernekleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kurumları, özel şirketlerle koordinasyon ve işbirliğini sağlayarak ortak projeler geliştirmek ve uygulamalarda bulunmak.

(23) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek .

(24) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek

(25) Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur .

(26) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.
Müdürlüğün yetkisi :
MADDE 13-
(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

Müdürlüğün sorumluluğu :


MADDE 14 –

(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri, plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

Müdürün görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri :

MADDE 15 –
(1) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil etmek.

(2) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün tahakkuk amiri, harcama yetkilisidir.

(3) Müdürlük hizmetlerinin zamanında, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
(4) Görev bölümü yapmak, personelin, izin, hastalık vb. durumlarında yerine bir başkasının görevlendirmek ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemleri almak.

(5) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler konularında kurum dışındaki özel ve tüzel kişilerle ilişkilerde iletişim bakımından dikkate alınacak hususlar ile belediyenin imajının güçlendirilmesi vb. konularda kurum menfaatini gözetmek yolundaki görüşlerini belirtmek

(6) Halkı bilgilendirici broşür, bülten ve benzeri çalışmaları yürütmek,

(7) Vatandaşlardan gelen şikâyet, teklif ve benzeri konuları en kısa zamanda belediyenin diğer birimleriyle çözüme kavuşturup, ilgililerine bilgi verilmesini sağlamak

(8) Birimler tarafından yapılan çalışmaların tanıtımını yapmak, halk meclisi veya Belediye Başkanının halkı bilgilendirici çalışmalarını organize etmek.

(9) Müdürlüğün çalışmalarını tanzim etmek ve personel arası görev taksimatı yapmak

(10) Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

(11) Başkanlığı temsilen toplantılara katılmak,

(12) Başkanlıkça verilecek diğer görevleri yapmak.

(13) Müdürlük içi yönergeler yayınlamak, belgelerin ilgililere dağıtımını gerçekleştirmek.

(14) Müdür, Başkanlık Makamınca yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde temsil yeteneğine sahip, bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(15) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir.

(16) Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak, işlerin yürütülmesini sağlamak. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

(17) Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi, diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.

(18) Müdürün nitelikleri şunlardır;


 1. Müdür kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı Devlet memurları kanunu ile Görevde Yükselme Yönetmeliği ve diğer yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.

 2. Yöneticilik bilgi ve tecrübesi ile temsil yeteneğine sahip olmak,

 3. Belediye ve müdürlüğü ile ilgili mevzuata hâkim olmak.


Şefin görev, yetki ve sorumluluk ve nitelikleri:


MADDE 16-
(1) Görevi gereği kendine havale edilen işleri, mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.

(2) İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

(3) Emrindeki personele iş dağıtımı yaparak onlara görev vermek ve sonuçlarını almak

(4) Personelin durumunu takip ve  kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

(5) İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak.

(6) Şefliğinden ayrılacak veya görev yeri değişecek olan personelin, zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak.

(7) Şefliğine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak

(8) Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne bildirmek.

(9) Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak.

(10) Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek.

(11) Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur.

(12) Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.

(13) Şef bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından müdürün teklifi ve Başkanlık Makamı onayı ile atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

(14) Şefin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi, diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

(15) Şefin nitelikleri şunlardır;

Şef kadrosuna atanabilmesi için; 657 sayılı kanun Görevde Yükselme Yönetmeliği ve yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımak.
Bilgisayar işletmeninin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri:
MADDE 17-
(1) Müdürlüğün tüm bilgilerini bilgisayara aktarmak,

(2) Evrak giriş-çıkışları, sicil kayıtları, arşiv evrakları ile ilgili bilgi akışını otomasyon sistemiyle aksaksız olarak sağlamak,

(3) Kurumdaki gerekli sistem yardımıyla bilgisayarları çalıştırmak.

(4) Sistem arızalarını tanımlamak, girdi ve çıktıların bütünlüğünü ve doğruluğunu koruyacak biçimde düzeltici, önleyici tedbirler almak ve bitirilmesini sağlamak.

(5) Sistem yazılımı ve uygulama için gereken işlemleri zamanında yapmak.

(6) Bilgisayar işletmeni, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmakla Şefi ve Müdürüne karşı sorumludur.

(7) Bilgisayar işletmeninin nitelikleri;

657 Sayılı DMK’ na tabi ve bilgisayar sertifikası sahibi olmakla birlikte yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

.

Memurun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri :
MADDE 18-
(1) Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak ve ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

(2) Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(3) Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(4) Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(5) Memurun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’ na tabi ve bilgisayar sertifikası sahibi olmakla birlikte yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.
Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri :
MADDE 19-
(1) Memurlar arasından müdür tarafından görevlendirilir.

(2) Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek,

(3) Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

(4) Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

(5) Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

(6) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş ve harcırah mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden de amirlerine ve müdürüne karşı sorumludur.

(7) Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan sorumludur.

(8) Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’ na tabi ve bilgisayar sertifikası sahibi olmakla birlikte yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.
Arşiv Görevlisinin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri :
MADDE 20-
(1) Arşive giren ve çıkan tüm dosyaları numaralandırmak.

(2) Arşiv ile ilgili dosyaların zimmet karşılığı ilgilisine verilmesini ve alınmasını, ilgisi ve yetkisi olmayan, kişilere dosya ve evrak verilmemesini sağlamak.

(3) Tüm işlerinde, birim amirleri ile müdüre bilgi vermek ve bu çalışmalarının yanında şefin ve müdürün vereceği diğer görevleri de yapmak.

(4) Arşiv Görevlisi, müdürlük arşivine giren, çıkan ve arşivde bulunan tüm dosyaların düzenli bir şekilde arşivlenmesi ve muhafazasından sorumludur.

(5) Arşiv Görevlisinin nitelikleri;

657 Sayılı DMK’ na tabi ve bilgisayar sertifikası sahibi olmakla birlikte yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.
Yardımcı Hizmetler Personeli işçi, bekçi, şoför, dağıtıcı, kurye ve hizmetlinin görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri :
MADDE 21 –
(1) Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

(2) Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek ve evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak

(3) Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak.

(4) Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak,

(5) Şoför ise;

 1. Sorumluluğunda bulunan motorlu taşıt araçlarını verilen talimat doğrultusunda ve hizmet amaçları ile teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak

 2. Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.

(6) Yardımcı Hizmetler Personelinin nitelikleri;

657 sayılı DMK’na tabi memur veya 4857 İş Kanununa tabi olması ile birlikte şoför ise, gerekli sürücü belgesine de sahip olmak.
Sözleşmeli ve diğer birim personelinin görev yetki, sorumluluk ve nitelikleri :
MADDE 22-

(1) Müdürlükte çalışan sözleşmeli, vekil veya diğer tüm personel, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tüm işlerini yerine getirmekle yükümlü olup; hiyerarşik yapıya uygun olarak, sıralı disiplin amirlerine karşı sorumlu oldukları gibi müdüre ve Belediye Başkanına karşı da doğrudan sorumludur.


 1. Sözleşmeli ve diğer birim personelinin nitelikleri :

Sözleşmeli ve diğer birim personeli, 5393 Sayılı Belediye Yasasının 49. Maddesi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuatın öngördüğü niteliklere göre istihdam edilirler.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

Görev ve hizmetlerin planlanması:
MADDE23-


 1. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Şef tarafından

düzenlenen plan dâhilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak göre yürütülür.
Görev ve hizmetlerin yürütülmesi:
MADDE 24-
(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlüğün birimleri arasında işbirliği:
MADDE 25-

(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür  tarafından sağlanır.
(2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.
(3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar.

(4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden  ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

(5) Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz..
Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon:


MADDE 26-

(1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
(2) Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer  şahıslara gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.
(3) Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir
ALTINCI BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri

Gelen giden evrakla ilgili yapılacak işlemler:


MADDE 27-

(1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

(2) İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla yükümlüdür.
(3) Evraklar, ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

(4) Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

(5) Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması ve yetki verilmesi durumunda elektronik ortamda yapılır.
(6) Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

(7) Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenme suretiyle konularına göre açılacak dosyalarda muhafaza edilir.
Birim Arşivi hizmetleri:
MADDE 28-
(1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyalar arşivde muhafazası sağlanır,

(2) Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.

(3) Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

4) Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur

YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

MADDE 29-
(1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

(2) Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması personelin görevidir

(3) Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.
SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller:
MADDE 30-
(1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.
Yürürlük:


MADDE 31-

(1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

(2) Pamukkale Belediye Meclisinin 14.04.2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile düzenlenen bu yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme:


MADDE 32-

(1)  Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.
EK : Genel gerekçe:
1) Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,
(2) Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya da statülerinin değişmesi,
(3) Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconMakine İkmal Bakım ve Onarım Şefliği

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconAĞiz temiZLİĞİnde elle kullanilan diŞ firçalari, elektrikle/Pİlle...

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği icon3615 Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, “Ankara Üniversitesi...

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconEkonomik-ticari İLİŞKİleri

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconSözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconSözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconSözleşmeden Doğan Borç İlişkileri

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconASİad müŞteri İLİŞKİleri ve DİJİtalizasyon

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconDİŞ hekiMLİĞİ fakültesi protetik diŞ tedaviSİ malzemeli metal destekli...

Ab dış İlişkiler ve stk ilişkileri Şefliği iconDİŞ hekiMLİĞİ fakültesi protetik diŞ tedaviSİ malzemeli metal destekli...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev