Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklarikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARIAYTAÇ ZEBZECİ. 2015 Tarım ve Kırsal Kakınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kumköy’de KKTC-15-GTEB-01/028 referans numaralı “Aytaç Zebzeci Çiftliğinin Modernizasyonu” projesi için bir mal alım işini sonuçlandırmayı planlamaktadır.
Bu mal alım işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sözleşme Makamının;

a) Adı/Ünvanı : Aytaç Sebzeci

b) Adresi: Kumköy / Güzelyurt

c) Telefon numarası: 0533 879 42 21

d) Faks numarası: -

e) Elektronik posta adresi:

f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Aytaç Sebzeci

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.
İlan konusu işin;

a) Projenin Adı: AYTAÇ ZEBZECİ ÇİFTLİĞİNİN MODERNİZASYONU

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: 1 adet File Bağlamalı Sabit Odalı Rolo Balya Makinesi Balya Makinesi

c) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Kumköy / Güzelyurt

d) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Aracın teslimi, Kumköy’deki işletmeye çalıştırılarak yapılacak. Teslimat anında kullanım kılavuzları teslim edilecek, aracın kullanımı ile ilgili eğitim verilecektir.
e) Son teklif verme tarihi ve saati : 04 /02/2016 ve 15:30
Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz.

Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır.

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur:

a)Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,

ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

b)Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1.Gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi,

2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c)İsteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50’si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi)

Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar.

İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar:

a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar,

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler.

h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC’de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri.

Teklifi onaylanan firmaların, Teknik ve Mali Teklif Formu sonuçları www.tarim.gov.ct.tr sitesinde yayınlanacaktır.

Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır.

İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır.

Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir.

Okudum, kabul ediyorum. .../.../201...

İmza

Teklif Veren

Teknik Şartname Standart Formu

İLAN NUMARASI: KKTC-15-GTEB-01/028_01

1. Genel Tanım

Alımı yapılacak balya makinesi ile balya bağlama mümkün olacaktır. Böylece işletmede yemleme daha randımanlı olurken zaman ve yem tasarrufu da sağlanmış olacak.

2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı

A

B

C

Sıra No

Teknik Özellikler

Miktar

1

(2.3.2.)

Balya Makinesi (File Bağlamalı Sabit Odalı Rolo Balya yapma Özellikli)

1 adet
 • Sabit Rolo Balya Yapma Özelliğinde

 • Silindir, Zincir ve borularla çalışan

 • 120x155 CM Balya Çapında

 • Minimum 7 adet Silindir Miktarı

 • Kapaktaki Zincirlere Bağlı Min. 28 adet balya oluşturucu bar.

 • Gelişmiş Power Bind sistemli file baplama kapasiteli

 • 220 cm iş genişliği

 • Focus control box ve bağlantı kabloları (ISOBUS gerektirmeyen kumanda sistemi )

 • En az 14 bıçaklı, bıçak korumalı ve sıkışıklık anında açılan tablalı

 • Minimum 14 super cut bıçaklı sistem

 • ABS koruma

 • Geniş Açılı, Hidrolik kaldırıcılı ve 2 lastikli tolama teli, Yol ışıklı, Tekerlek Lastikleri 15,0/55-17, Otomatik yağlama banyolu, Kısa Otları toplayabilme özellikli, Balya atma rampalı, Ekstra 14 bıçaktan oluşan 1 set bıçak
3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler

4. Garanti Koşulları

Garanti süresi 1 Yıl

5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri

Montaj alınan firma tarafından gerçekleştirilecektir. Bakım onarım hizmetleri firma

tarafından ücretli karşılanacaktır. ( Garanti kapsamı dışındaki hizmetler )

6. Gerekli Yedek Parçalar

Gerekli yedek parça alınan firma tarafından sağlanacaktır.

7. Kullanım Kılavuzu

Makine kullanım kılavuzu makine ile birlikte teslim edilecek.

8. Teslim süresi

4 AY İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR

9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.)

Makinenin kurumu, kullanımı ve gerekli eğitim satış yapan firma tarafından sağlanacaktır

Teknik ve Mali Teklif Formu

(İstekliler tarafından doldurulacaktır)

İlan Numarası : KKTC-15-GTEB-01/028_01

İsteklinin adı : … … … … … … … … …

A

C

D

E

F

Sıra

No

Miktar

Teklif Edilen Teknik Özellikler (Marka/Model Dâhil)

Teslimat İçin Birim Fiyatlar (TL)

Toplam*

(TL)

1

2

3

4Toplam Teklif KDV Hariç (rakam ve yazı ile)
* Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz.

İsteklinin Kaşesi

Yetkili İmza

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari

Sr ek-1 standart ilan formu ve başvuru evraklari iconSr ek-1standart ilan formu ve başvuru evraklari


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev