Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştırkilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır.

Şablonda sayfa numaraları, satır aralıkları, gerekli boşluklar, vb. tüm kurallar tez yazım kılavuzuna uygundur. Bu şablonu, tezinizin yazımında kullanabilirsiniz. İhtiyacınız kalmadığında açıklama kutucuklarını silebilirsiniz.

Diğer stillere ek olarak;

ÖZ SAYFASINDAN SEMBOLLER VE KISALTMALAR arasındaki bütün başlıklar için Giriş StillerBaşlık 5

REFERANSLAR, EKLER ve ÖZGEÇMİŞ başlıkları için Giriş StillerBaşlık 6

EK A, EK B gibi alt ekler için Giriş StillerBaşlık 7 kullanılabilir.

Ayrıca bir formatlanmış metni başka bir alana kopyalayıp kaynağı koru seçeneğini seçerseniz de kopyaladığınız metne benzer formatta yazmaya devam edebilirsiniz.

Bu şablonda verilen metin ve referanslar sadece şeklen örnek olsun diye verilmiştir. Örnek bir tez içeriği olarak görülmemelidir.Tezinizin ilk aşamasından itibaren mutlaka bir kaynakça yönetim yazılımı kullanmanızı öneririz.
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI
DOKTORA TEZİ/YÜKSEK LİSANS TEZİ/BİTİRME PROJESİ

ISLAMIC BOOKS OF ADVICE: AN ASPIRATION APPLICABLE TO MODERN MANAGEMENT


SÜMEYYE KUŞAKCI

EYLÜL 2017

ONAY SAYFASI
Bu tez/proje tarafımızca okunmuş olup kapsam ve nitelik açısından, ...... alanında Yüksek Lisans/Doktora Derecesini alabilmek için yeterli olduğuna karar verilmiştir.
Tez Jürisi Üyeleri:
KANAATİ İMZA

(Unvanı Adı ve Soyadı)
(Tez Danışmanı)


(Unvanı Adı ve Soyadı)
(Unvanı Adı ve Soyadı)
(Unvanı Adı ve Soyadı)
(Unvanı Adı ve Soyadı)
Bu tezin/projenin İbn Haldun Üniversitesi ......………..…. Enstitüsü tarafından konulan tüm standartlara uygun şekilde yazıldığı teyit edilmiştir.

Tarih Mühür/İmza

AKADEMİK DÜRÜSTLÜK BEYANI
Bu çalışmada yer alan tüm bilgilerin akademik kurallara ve etik ilkelere uygun olarak toplanıp sunulduğunu, söz konusu kurallar ve ilkelerin zorunlu kıldığı çerçevede, çalışmada özgün olmayan tüm bilgi ve belgelere, alıntılama standartlarına uygun olarak referans verilmiş olduğunu beyan ederim.

Adı Soyadı:

İmza:

ÖZ


TÜRKÇE BAŞLIK
Kuşakcı, Sümeyye

............ Yüksek Lisans/Doktora Programı

Tez/Proje Danışmanı: Prof. Dr. Senad Busadlic

Sadece Giriş Bölümünden itibaren toplam sayfa yazılmalıdır.

(varsa) İkinci Tez Danışmanı: Doç. Dr. ..........

Eylül 2017, 156 sayfa

(300 kelimeyi geçmeyen bir öz buraya konulacaktır.)
Anahtar Kelimeler, alfabetik sıraya göre yazılmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Azami 6 anahtar kelime, aralarında noktalı virgül olacak şekilde yazılmalı.


ABSTRACT


ISLAMIC BOOKS OF ADVICE: AN ASPIRATION APPLICABLE TO MODERN MANAGEMENT
Kusakcı, Sümeyye

MA/LL.M./PhD in ......

Thesis/Project Advisor: Prof. Dr. Senad Busadlic

(if any) Thesis Co-Advisor: Assoc. Prof. .............

September 2017, 156 Pages

(Write an abstract with a maxiumum of 300 words)

Keywords: Write up to 6 keywords. Each keyword must be separated with a semicolon.

İTHAF SAYFASI


İthaf olunur…


İthaf sayfası zorunlu değildir.


TEŞEKKÜR


Bu araştırma için beni yönlendiren, karşılaştığım zorlukları bilgi ve tecrübesi ile aşmamda yardımcı olan değerli Danışman Hocam Unvan, Ad Soyad’a teşekkürlerimi sunarım. Literatür araştırmalarımda yardımcı olan değerli hocam Unvan, Ad Soyad’a, teşekkür ederim.

Araştırmanın yürütülmesinde maddi ve manevi yardımlarını gördüğüm Ad, Soyad, ve Ad, Soyad’a olmak üzere tüm Kurum Adı personeline teşekkür ederim.

……………. No`lu Proje ile tezimi maddi olarak destekleyen İstanbul Ticaret Üniversitesi Yayın Araştırma ve Proje Koordinatörlüğü’ne teşekkür ederim.

Tezimin gerçekleşmesinde //// numaralı proje ile maddi destek sağlayan TÜBİTAK’a teşekkür ederim.

Tezimin her aşamasında beni yalnız bırakmayan aileme sonsuz sevgi ve saygılarımı sunarım.


Teşekkür sayfası zorunlu değildir.
Adı Soyadı
İSTANBUL, 2017

İÇİNDEKİLER
ÖZ 5

ABSTRACT 6

İTHAF SAYFASI 7

TEŞEKKÜR 8

İÇİNDEKİLER 9

TABLOLAR LİSTESİ 10

1.ŞEKİLLER LİSTESİ 11

GÖRSELLER LİSTESİ 12

SEMBOLLER VE KISALTMALAR 13

1.Şekil ve Tablolar 14

2.Görsel Malzemeler 15

1.Görsel Malzemeler 16

2.Alıntılar 16

3.Dipnotlar ve Son Notlar 17

4.Referanslar 17

1.Alıntı Yapılan Çalışmalar 18

1.Stil 18


SONUÇLAR 20

5.Dipnotlar ve Son Notlar 20

REFERANSLAR 21

EKLER 22

ÖZGEÇMİŞ 24TABLOLAR LİSTESİ


Sayfa

Tablo 1.1. Tabloya verilen ad 1

Tablo 1.2. Tabloya verilen ad 2

Tablo 3.1. Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad 24

Tablo 3.2. Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad Tabloya verilen 25

Tablo 4.1. Tabloya verilen ad Tabloya verilen ad 35

Tablo B.1. Ekler bölümünde Tablo örneği 35


     1. ŞEKİLLER LİSTESİ


Sayfa

Şekil 1.1. Şekle verilen ad 1

Şekil 1.2. Şekle verilen ad 2

Şekil 3.1. Şekle verilen ad 24

Şekil 3.2. Şekle verilen ad 25

Şekil 4.1. Şekle verilen ad 26

Şekil 4.2. Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad 35

Şekil 4.3. Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad Şekle verilen ad 41

Şekil 4.4. Şekle verilen ad 44

Şekil A.1. Ekler bölümünde Şekil Örneği 44


GÖRSELLER LİSTESİ


Sayfa

Görsel 1.1. Görsele verilen ad 1

Görsel 1.2. Görsele verilen ad 2

Görsel 3.1. Görsele verilen ad 24

Görsel 3.2. Görsele verilen ad 25

İÇİNDEKİLER, ŞEKİLLER LİSTESİ, TABLOLAR LİSTESİ, GÖRSELLER LİSTESİ dizini istenirse OTOMATİK olarak oluşturulabilir.

SEMBOLLER VE KISALTMALAR

A Simge veya Kısaltma açıklaması

B Simge veya Kısaltma açıklaması

c Simge veya Kısaltma açıklaması

X Simge veya Kısaltma açıklaması

VV Simge veya Kısaltma açıklaması

Y Simge veya Kısaltma açıklaması

z Simge veya Kısaltma açıklaması

W Simge veya Kısaltma açıklaması

α Simge veya Kısaltma açıklaması

β Simge veya Kısaltma açıklaması

γ Simge veya Kısaltma açıklaması

Π Simge veya Kısaltma açıklaması

Simgeler ve Kısaltmalar Dizini, HARF SIRASINA GÖRE YAZILIR. 1 satır aralığı ile hazırlanır.

Simgeden sonra, açıklamadan önce bir sekme boşluk bırakılır.

YUNAN HARFLERİ, SEMBOLLER gibi kısaltmalar, harflerden sonra verilir.


TÜM ANA METİN, 1.5 SATIR ARALIĞI İLE YAZILMALIDIR. HER BAŞLIK VE PARAGRAFTAN SONRA 1 SATIR BOŞLUK KULLANILMALIDIR. BİRİNCİ DERCE BÖLÜM BAŞLIKLARI ORTALI YAZILMALIDIR.

GİRİŞ

Yeni bir bölüm yeni bir sayfada başlamalıdır. Bölüm başlıkları sayfanın üst kenarından 3,5 cm. aşağıda ortalanır. İlk satırda bölüm numarası hemen altında da bölüm başlığı yer alır. Başlık kalın ve büyük harflerle yazılır. Metin, bölüm başlığından sonra bir satır boş bırakılarak başlar. Bölümlerin başlıkları ve alt başlıklarının formatı, bütün bölümler boyunca yazı tipi ve yazı boyutu olarak tutarlı olmalıdır. Alt başlıklar metinden sonra bir satır boşluk bırakılarak yazılmalıdır (Sudhaman & Thangavel, 2015).

Şekil veya çizelgelerden önce, metin içinde ilgili şekle veya tabloya atıfta bulunulur.

Şekil veya tabloya ilgili paragraftan hemen sonra uygun bir yerde verilir.
Bir şeklin etiketi, şeklin en alt sınırının tek satır aralığı altına yerleştirilmelidir.

Etiket yazı boyutları ve tipleri, metnin geri kalanında kullanılan yazı boyutu ve tipiyle aynı olmalıdır.Şekil 1.. Beyaz eşya dağılımı (Sudhaman & Thangavel, 2015)

1.Şekil ve TablolarBir tablonun etiketi, tablonun en üst sınırının tek satır aralığı üstüne yerleştirilmelidir. Bir şeklin etiketi, şeklin en alt sınırının tek satır aralığı altına yerleştirilmelidir. Tablo ve şekil başlıkları kalın harfle yazılmamalıdır (Kusakci, Ayvaz, & Karakaya, 2017). Etiket yazı boyutları ve tipleri, metnin geri kalanında kullanılan yazı boyutu ve tipiyle aynı olmalıdır. Yazar, özellikle tablolar, eksen ölçekleri, eksen başlıkları, lejantlar, çizelge ve diyagramlardaki yazılarda, okunması kolay bir yazı boyutu seçmelidir.
Birden fazla sayfa gerektiren görsellerde, izleyen sayfalardaki görseller, ilk sayfadaki görselin devamı olduğunu belirten aynı başlık kullanılarak etiketlenmelidir. Örneğin Şekil 2.1.’in ikinci sayfası “Şekil 2.1. (devamı)” şeklinde etiketlenmelidir (Senturk, 2005).

Bir tablo veya resim, normal pozisyonundan doksan derece saat yönünün tersinde çevrilerek yan yerleştirilebilir. Yatay düzende, bir şeklin ya da tablonun etiketi alttan yukarıya doğru okunacak şekilde düzenlenmelidir, yani şekil/tablo ile aynı yönde olmalıdır. Yatay düzen kullanımında, bütün sayfa sadece o tablo/şekil için ayrılmalıdır. Kenar boşluğu ve sayfa numaraları gereklilikleri tezin/projenin geri kalanı ile aynıdır (Berktay, 1987).

2.Görsel Malzemeler
Şekil veya Tablo ile ismi arasında 1 satır aralığı boşluk bırakılır.

Bir tablonun etiketi, tablonun en üst sınırının tek satır aralığı üstüne yerleştirilmelidir.

Tablo içeriği 1 satır aralığı kullanılarak yazılır.
Görsel malzemeler, metinde herhangi bir yere yerleştirilebilir, ancak genel olarak temel kural, metinde atıfta bulunulan bölüme olabildiğince yakın olmasıdır. Eğer tablo ya da şekil metnin içine yerleştirilirse ve uzunluğu bir sayfadan azsa, o zaman alttan ve üstten bir satır boşluk bırakılarak metinden ayrılmalıdır.

Tablo 1.. Ürünlerin özellikleri (Senturk, 2005)


Ürün

Fiyat

Süre

Ağırlık

R404A

0.98

54

1.25

R134A

1.85

45

0.987

R407C

3.54

21

0.874


Büyük boyuttaki görsel malzemeler, yalnızca orijinal görsel malzemenin okunabilirliği ve görülebilirliğini kötü yönde etkilememesi şartıyla, bu kılavuzda verilen kenar boşluğu ve sayfa numaralandırma kurallarına uygun olarak bir sayfaya sığacak şekilde küçültülebilir.
Tablo 1.. Ürünlerin yeni özellikleri (Senturk, 2005)


Ürün

Maliyet

Süre

Ağırlık

R404A

0.98

54

1.25

R134A

1.85

45

0.987

R407C

3.54

21

0.874ANA BÖLÜMLER AYRI SAYFADAN BAŞLAR.(Ekle sekmesinden Sayfa Sonu ekle butonu ile ayrılır.)

LİTERATÜR TARAMASI

Matematiksel formüller, denklemler ve ifadeler için bir denklem düzenleyici kullanılmalıdır. Bunlara yapılan her türlü atıf, sayfanın sağ kenar boşluğunun yanında parantez içinde verilmesi gereken bir sayısal tanım taşımalıdır (Arda, Delen, Tatoglu, & Zaim, 2017).

  1. Görsel Malzemeler
Her bir denklem yazımından sonra tüm parametreler açıklanır. Daha önce açıklanan terimin tekrar açıklanmasına gerek yoktur.
Matematiksel formüller, denklemler ve ifadeler için bir denklem düzenleyici kullanılmalıdır. Bunlara yapılan her türlü atıf, sayfanın sağ kenar boşluğunun yanında parantez içinde verilmesi gereken bir sayısal tanım taşımalıdır.
(2.1)

  1. AlıntılarDört satırlık ya da daha az alıntılar metnin içine katılmalı ve çift tırnak içine alınmalıdır. “Dört satırı geçen daha uzun alıntılar ise, metinden çıkarılmalı, girintili ve tek satır aralığı ile verilmelidir. Bu alıntılara, blok alıntı da denir. Blok alıntılar için tırnak işareti kullanılmaz. Alıntılar orijinali ile aynı şekilde kullanılmalıdır ve alıntıların kaynağı tam olarak verilmelidir. Bilgisayar kodlarından kısımlar da alıntı olarak değerlendirilebilir.”

Dört satırlık ya da daha az alıntılar metnin içine katılmalı ve çift tırnak içine alınmalıdır. Dört satırı geçen daha uzun alıntılar ise, metinden çıkarılmalı, girintili ve tek satır aralığı ile verilmelidir. Bu alıntılara, blok alıntı da denir. Blok alıntılar için tırnak işareti kullanılmaz. Alıntılar orijinali ile aynı şekilde kullanılmalıdır ve alıntıların kaynağı tam olarak verilmelidir. Bilgisayar kodlarından kısımlar da alıntı olarak değerlendirilebilir (Berktay, 1987).

Dört satırlık ya da daha az alıntılar metnin içine katılmalı ve çift tırnak içine alınmalıdır. “Dört satırı geçen daha uzun alıntılar ise, metinden çıkarılmalı, girintili ve tek satır aralığı ile verilmelidir. Bu alıntılara, blok alıntı da denir. Blok alıntılar için tırnak işareti kullanılmaz. Alıntılar orijinali ile aynı şekilde kullanılmalıdır ve alıntıların kaynağı tam olarak verilmelidir. Bilgisayar kodlarından kısımlar da alıntı olarak değerlendirilebilir.”

  1. Dipnotlar ve Son NotlarDipnotlar sayfanın altında, bütün bir yatay çizgi ile metinden ayrılmış olarak yerleştirilir. Bir sayfadaki farklı dipnotları birbirinden ayırmak için tek satır aralığı kullanılır. Bir dipnot bölünebilir ve diğer sayfanın dipnot kısmında devam edebilir. Bu durumda, yazarın, bunun bir önceki sayfadaki dipnotun devamı olduğunu belirtmesi gerekmez (Ross, 2015). Dipnotlar Arap rakamları kullanılarak art arda numaralandırılmalıdır. Numaralandırma her bölüme özgü olabilir ya da bütün tez boyunca devam ettirilebilir. Notlar, metinde kullanılan yazı tipi ile yazılmalıdır, ancak yazı boyutu ana metinde kullanılan boyuttan daha küçük olmalıdır1.
Alternatif olarak, son notlar da kullanılabilir. Son notlar, her bölümden sonra gelebilir ya da bibliyografyadan önce tezin/projenin sonuna yerleştirilebilir. Bir son not bölümden sonra gelirse, ait olduğu bölümü takip eden ayrı bir sayfada başlamalıdır. Dipnot uygulamaları farklı disiplinlerdeki yayınlarda büyük ölçüde değişiklik gösterdiğinden, yazarlar, tez/proje danışmanlarına danışmalıdır (Kelton, Sadowski, & Zupick, 2014).

  1. ReferanslarBibliyografya/Kaynakça/Referanslar/Alıntı Yapılan Çalışmalar, araştırma yürütülürken ve metin yazılırken başvurulan bütün malzemeleri (kitaplar, süreli yayınlar, el yazmaları, internet tabanlı kaynaklar vs.) içermelidir. Tez/proje yazarları çalışmalarında bu başlıklardan (Bibliyografya, Kaynakça, Referanslar, Alıntı yapılan çalışmalar) hangisini kullanacaklarını danışmanlarına danışarak seçeceklerdir. Liste, yazarın soyadına göre alfabetik sırada hazırlanmalıdır.

   1. Alıntı Yapılan ÇalışmalarBibliyografya/Kaynakça/Referanslar/Alıntı Yapılan Çalışmalar, araştırma yürütülürken ve metin yazılırken başvurulan bütün malzemeleri (kitaplar, süreli yayınlar, el yazmaları, internet tabanlı kaynaklar vs.) içermelidir. Tez/proje yazarları çalışmalarında bu başlıklardan (Bibliyografya, Kaynakça, Referanslar, Alıntı yapılan çalışmalar) hangisini kullanacaklarını danışmanlarına danışarak seçeceklerdir. Liste, yazarın soyadına göre alfabetik sırada hazırlanmalıdır.
Bu kısım bir bölüm numarası içermez. Başlık, metin boyunca kullanılan bölüm başlıkları ve kenar boşluklarının formatına uygun olarak, sayfanın üstünden 3,5 cm. bırakılarak ortalanmalıdır. Kaynakça listesi başlığın 2 tek satır aralığı altından başlar. Her kaynak girişi kendi içinde tek satır aralığı ile yazılır ve liste boyunca her giriş arasında çift satır aralığı kullanılır. Kaynakça kısmının sayfa numaraları da yazı stili ve boyutu bakımından tezin/projenin numaralandırma kurallarına uygun olmalıdır.
Yazı tipi, düzen ve noktalama bakımından kaynakların listelenme ve alıntılanma stili farklı akademik disiplinlerde değişiklik gösterir. Bu nedenle, yazarın tez/proje danışmanına danışması ve disiplinin kabul ettiği bibliyografik stili takip etmesi gerekir.

    1. StilBir tez/proje, resmi yöntemlerle yürütülen bir araştırmanın sonucudur ve bu nedenle resmi bir belgedir. Resmi, tarafsız ve şahsi olmayan bir stilde yazılmalıdır. Akademik yazma, standart bir dil kullanımı gerektirir. Yazarlar günlük, gereksiz ve argo ifadelerden kaçınmalıdır.
Belgeleme stilleri hakkındaki kurallar çeşitli disiplinlerde farklılık gösterdiği için, tez/proje yazarları, tez/proje danışmanlarına tavsiye edilen belgeleme stili el kitapları hakkında danışmalıdırlar. Tavsiye edilen stil el kitaplarının en son basımları aşağıdaki gibidir:
The Chicago Manual of Style. 16th ed. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
MLA Style Manual and Guide to Scholarly Publishing. 3rd ed. New York: Modern Language Association of America, 2008.
Publication Manual of the American Psychological Association. 6th ed. Washington, DC: American Psychological Association, 2009.


SONUÇLAR

  1. Dipnotlar ve Son Notlarİntihal, ahlak dışı bir eylem olduğu kadar en ciddi akademik suçlardan da biridir. Bu nedenle, akademik çalışmada herhangi bir şekilde kullanılacak olan (özet, açıklama, doğrudan alıntılama, dolaylı anlatım vs.) kaynaklar uygun şekilde referans gösterilmelidir. Ayrıca, her tez yazarının tezin bütün kısımlarının akademik ve etik tavırlara uygun, doğru alıntı ve referanslarla hazırlandığını belirten "akademik dürüstlük beyanı" nı imzalayarak, tez savunmasından önce, Enstitülerine teslim etmeleri gerekir. Projelerde ise “akademik dürüstlük beyanı” imzalanarak ilgili yere eklenir. Örnek “akademik dürüstlük beyanı” için EK I’ya bakınız (El-Cabiri, 2001).
REFERANSLARArda, O. A., Delen, D., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2017). An analytic approach to assessing organizational citizenship behavior. Decision Support Systems, 103, 9–23. https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.08.004
Berktay, H. (1987). The feudalism debate: The Turkish end – is “tax – vs. – rent” necessarily the product and sign of a modal difference? The Journal of Peasant Studies, 14(3), 291–333. https://doi.org/10.1080/03066158708438332


Bu metinde yazara örnek olması için kaynaklar American Psychological Association tarafından oluşturulan el kitabına göre MENDELEY kullanılarak referanslanmıştır.

Öğrencilere tavsiyemiz MENDELEY veya ONENOTE gibi bir kaynakça yönetim aracı kullanmalarıdır.


El-Cabiri, M. A. (2001). Arap-İslâm kültürünün akıl yapısı: Arap-İslâm kültüründeki bilgi sistemlerinin eleştirel bir analizi. Kitabevi.
Kelton, W. D., Sadowski, R., & Zupick, N. (2014). Simulation with Arena (6th ed.). McGraw-Hill.
Kusakci, A. O., Ayvaz, B., & Karakaya, E. (2017). Towards an autonomous human chromosome classification system using Competitive Support Vector Machines Teams (CSVMT). Expert Systems with Applications, 86, 224–234. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2017.05.070
Ross, S. M. (2015). Olasılık ve İstatistiğe Giriş Mühendisler ve Fenciler İçin. (S. Çelebioğlu & R. Kasap, Eds.) (4th ed.). Istanbul: Nobel.
Senturk, R. (2005). Sociology of Rights: “I Am Therefore I Have Rights”: Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives. Muslim World Journal of Human Rights, 2(1). https://doi.org/10.2202/1554-4419.1030
Sudhaman, P., & Thangavel, C. (2015). Efficiency analysis of ERP projects—software quality perspective. International Journal of Project Management, 33(4), 961–970. https://doi.org/10.1016/j.ijproman.2014.10.011


EKLERŞekil A.. Bölgesel yağış haritasıTablo B.. Ekler bölümünde Tablo örneği


Kolon A

Kolon B

Kolon C

Kolon D

Satır A

Satır A

Satır A

Satır A

Satır B

Satır B

Satır B

Satır B

Satır C

Satır C

Satır C

Satır C


ÖZGEÇMİŞ


Kişisel Bilgiler: Adı-Soyadı:

E-mail (1): adisoyadi@ihu.edu.tr

E-mail (2): adisoyadi@gmail.com

Eğitim:

2006 – 2010 ……………………… Tarih Lisans Programı, George Mason Üniversitesi, ABD

2010 – 2012 ……………Medeniyet Araştırmaları Yüksek lisans Programı, İbn Haldun Üniversitesi, Türkiye
İş Deneyimi:

Temmuz- Eylül, 2008 …............

2010 – 2012 ……………………. THY.........
Yayınlar:

Senturk, R. (2005). Sociology of Rights: “I Am Therefore I Have Rights”: Human Rights in Islam between Universalistic and Communalistic Perspectives. Muslim World Journal of Human Rights, 2(1). https://doi.org/10.2202/1554-4419.1030

Arda, O. A., Delen, D., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2017). An analytic approach to assessing organizational citizenship behavior. Decision Support Systems, 103, 9–23. https://doi.org/10.1016/j.dss.2017.08.004

Berktay, H. (1987). The feudalism debate: The Turkish end – is “tax – vs. – rent” necessarily the product and sign of a modal difference? The Journal of Peasant Studies, 14(3), 291–333. https://doi.org/10.1080/03066158708438332


1 Dipnotlar sayfanın altında, bütün bir yatay çizgi ile metinden ayrılmış olarak yerleştirilir. Bir sayfadaki farklı dipnotları birbirinden ayırmak için tek satır aralığı kullanılır. Bir dipnot bölünebilir ve diğer sayfanın dipnot kısmında devam edebilir. Bu durumda, yazarın, bunun bir önceki sayfadaki dipnotun devamı olduğunu belirtmesi gerekmez. Dipnotlar Arap rakamları kullanılarak art arda numaralandırılmalıdır. Numaralandırma her bölüme özgü olabilir ya da bütün tez boyunca devam ettirilebilir. Notlar, metinde kullanılan yazı tipi ile yazılmalıdır, ancak yazı boyutu ana metinde kullanılan boyuttan daha küçük olmalıdır

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconTez yazim kilavuzuna göre yapilmalidir

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconŞablonda sayfa numaralari, satir araliklari, gerekli boşluklar, vb....

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzu

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconLİsansüSTÜ tez yazim kilavuzunun

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconA) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini...

Bu tez şablonu, İbn Haldun Üniversitesi lisansüstü tez yazım kılavuzuna göre hazırlanmıştır iconAmaç Bu yazım kılavuzunun amacı Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev