2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesisayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
2015
ELEKTRİK, SU, DOĞALGAZ ve ENDÜSTRİYEL ATIKSU GENEL SATIŞ SÖZLEŞMESİNilüfer Organize Sanayi Bölgesi
cid:image003.jpg@01cedeb5.ad1a6c80Bir taraftan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi Minareli Çavuş Mah Mete Sokak No:10 Nilüfer/BURSA adresinde mukim Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (bundan böyle NOSAB olarak alınacaktır) ile diğer taraftan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ……. ada, ….. parsel, NOSAB .………………Nilüfer/BURSA adresinde mukim ……………………………………………………………(bundan böyle KATILIMCI olarak alınacaktır), elektrik, su ve doğalgaz satışı ile endüstriyel atıksu arıtımı için elektriği, suyu, doğalgazı ve atıksuyu vermek ve almak üzere anlaşmışlardır.

Sözleşmenin Özel Şartları'nın ( A )bölümü Elektrik, ( B )bölümü Su, ( C )bölümü Doğalgaz , ( D ) bölümü Endüstriyel Atıksu’ya aittir.

KATILIMCI'ya elektrik, su ya da doğalgaz satışları ile endüstriyel atıksu arıtımından herhangi birinin gerçekleştirilmediği durumlarda, Sözleşmenin, gerçekleştirilmeyen ilgili bölümleri dikkate alınmayacaktır. Ancak, bu hususun Sözleşmenin Genel Şartlarına herhangi bir etkisi olmayacaktır

İşbu Sözleşmenin Özel Şartları, Genel Şartlarına öncelik taşır.

Sözleşmenin Ekleri:

 1. Elektrik Özel Şartları.

 2. Su Özel Şartları.

 3. Doğalgaz Özel Şartları.

 4. Endüstriyel Atıksu Özel Şartları


KATILIMCI NOSABGENEL ŞARTLAR


1. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, KATILIMCl'nın Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi…………….. ada…………….…parsel dahilindeki tesisleri için gerekli elektrik, su ve doğalgazın Temini ve endüstriyel atıksu altyapı kullanımıdır. KATILIMCI; NOSAB tarafından temin edilen elektrik, su, doğalgazı yalnızca NOSAB'tan satın alacak, endüstriyel atıksu altyapı ve endüstriyel atıksu arıtımını sadece NOSAB’dan hizmet alacak, doğrudan veya dolaylı olarak da olsa Özel veya Resmi herhangi bir kuruluş ya da şahıstan temin etmeyecektir. NOSAB'ın yazılı onayı olmadan elektrik, su ve doğalgaz hiçbir kimseye direkt veya süzme olarak verilemez ve satılamaz.

KATILlMCI ayrıca; NOSAB Talimatnamesi kaidelerine ve bu Sözleşmede kabul ettiği husus ve taahhütlerine aykırı düşen hareketlere, NOSAB'ın yazılı ihbarına rağmen devamında ısrar ettiği takdirde, KATILlMCl'nın tesis ve işletmelerine NOSAB'ın sunduğu su, elektrik, doğalgaz, vb gibi genel Hizmetlerden istifade etmesini kısmen veya tamamen mahrum bırakacak tedbirlerin alınacağını peşinen kabul eder.

2. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE YENİLENMESİ

NOSAB ile KATILIMCI arasında imzalanan bu sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl süreyle geçerlidir.

Sözleşme süresi bitimine en az 1 ay kala taraflardan birisi Sözleşmenin feshi hususunda yazılı bir müracaatta bulunmadığı takdirde; Sözleşme her defasında kendiliğinden aynı şartlarla ve 1 yıl için uzatılır.

3. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

Sözleşme, aşağıda sıralanan maddelere istinaden sona erer:

3. 1 ) KATILIMCI, Sözleşmenin Genel ve Özel Şartlarına riayet etmezse bu durumda, KATILlMCl'ya NOSAB'ca 3 (gün) süreli bir uyarı yazısı yazılır. Bu süre zarfında aynı durum devamlılık gösterirse NOSAB yasal yazılı tebligat ve faks yolu ile Sözleşmeyi sona erdirebilecektir.

3. 2 ) Madde 2'ye göre taraflardan birinin talep etmesi veya KATILlMCl'nın faaliyetlerini tatil etmesi durumunda, süresinden önce sona erdirilir.

3. 3 ) Sözleşmenin sona ermesi halinde, tarafların karşılıklı her türlü borç ve alacaklarına ilişkin yükümlülükleri devam eder.

3. 4) Sözleşmenin sona ermesi halinde, Tesis içindeki NOSAB ekipmanı tesis içinde kaldığı müddetçe KATILIMCI, NOSAB'a ait her şeyi korumak için makul bütün tedbirleri alacaktır. Alınacak tedbirlerin eksikliklerinden ve/veya KATILIMCl'nın Tesis içindeki NOSAB ekipmanlanna müdahale etmesinden dolayı kaynaklanabilecek zarar ve hasarlardan doğan maliyet, ziyan ve taleplere karşı, sadece KATlLIMCI sorumlu olacak ve NOSAB'ın doğrudan ve/veya dolaylı olarak meydana gelen tüm zararını tazmin edecektir.GENEL ŞARTLAR4. ALT YAPI TESİSLERİNİN BAKIMI VE KORUNMASI

KATILIMCI, yol banketlerinde yapılacak her türlü çalışma için NOSAB' a haber vermeden ve onay almadan işe başlamayacaktır.

KATILIMCI, görev yapmak üzere gelen NOSAB personeline her türlü kolaylığı sağlayacaktır.

5. ÇEVRE KİRLİLİGİNİ ÖNLEME

KATILIMCI, işletme sırasında meydana gelecek çevre kirliliğini (su, hava, ses, koku vb.) önlemek için ilgili kanunlar çevresinde her türlü önlemi almak zorundadır. Ayrıca KATILIMCI, aşağıda belirtilen tüm maddeleri peşinen kabul ve taahhüt eder.
a) KATILIMCI; sınırları dahilinde, açık alanda veya çöp toplama kapları içerisinde herhangi bir amaçla ateş yakmayacaktır.
b) KATILIMCI; katı atıkları ile ilgili olarak NOSAB'ın kurallarına uymak zorundadır.
c) KATlLIMCI sınırları dahilinde, kontrol ve bakım kolaylığı açısından pis su

rögarları, su sayaç rögarları, elektrik, doğalgaz sayaçları ve R TU kabinleri ile debimetreler üstünde ve çevresinde hiçbir malzeme ve teçhizat bulundurmayacaktır.
d)KATILIMCI, üretiminden kaynaklanan “Tehlikeli Atık” sınıfına giren atıklarını NOSAB Altyapı sistemlerine (evsel atıksu, yağmur suyu ve endüstriyel atıksu) boşaltmamayı taahhüt eder.
6. YANGIN TEDBİRLERİ
KATILIMCI, yangın ile ilgili olarak "Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine uymak ve gerekli tedbirleri almak zorundadır. Bununla ilgili olarak açık ve kapalı alanlarında yapılacak yangın su tesisat ve donanımlarının NOSAB'ın uygun bulacağı tip kalite ve sayıda olmasını kabul ve taahhüt eder.
7. DEPOZİTO
KATILIMCI, ilk elektrik, su, endüstriyel atıksu veya doğalgaz bağlantısı yapılırken kesin ve süresiz banka teminat mektubu karşılığı 60 günlük döneme ait ortalama tüketim miktarı olan yaklaşık bedeli depozito olarak NOSAB'a verecektir. Bu bedel NOSAB teknik elemanlarınca hesaplanacak ve yazı ile KATlLIMCI'ya bildirilecektir. Elektrik, su ve doğalgaz ancak bu depozito yatırıldıktan sonra verilecektir. Daha sonra KATILIMCl'nın elektrik, su, endüstriyel atıksu, doğalgaz tüketiminin son (iki) aylık fatura tutarlarının ortalaması (K.D.V' dahil), mevcut depozito miktarını %10 geçerse, NOSAB'ın istemi üzerine KATlLIMCI en genç 10 (on) gün içinde depozitosu ile fatura tutarı ortalaması arasındaki fark depozitoyu NOSAB'a tevdi edecektir. KATILIMCI gerekli depozitoyu temin edip, takip eden ilk ihbar mektubunda belirtilen süre zarfında NOSAB'a teslim etmezse, NOSAB, KATlLIMCl'nın elektriğini veya suyunu veya doğalgazını kesebilecek ve KATlLIMCl'ya vermekte olduğu her türlü hizmetini durdurabilecektir. İstenildiği taktirde miktarı NOSAB tarafından belirlenmek üzere anlaşmalı

bankalardan DBS (Doğrudan Borçlanma Sistemi) tesisi edilecektir. Verilen hizmet veya hizmetlerin durdurulmasından, yapılacak kesinti uygulamalarından dolayı oluşacak her türlü zarar ziyan, ve sorumluluk KATILIMCl'ya ait olup, KATILIMCl'nın NOSAB'tan her hangi bir tazminat isteme hakkı olmayacaktır.


GENEL ŞARTLAR8. ÖDEME
8.1.) NOSAB, müşterinin tükettiği elektrik, su ve doğalgaz miktarını ve deşarj ettiği endüstriyel atıksu miktarını, tüketiminin ve deşarjın yapıldığı ayın son günlerinde ayrı ayrı tespit ederek, takip eden ayın değişik günlerinde ödenmek üzere müşterilere fatura eder. Müşteri faturaların bedellerini fatura üzerinde belirtilen son ödeme gününün mesai saati bitimine kadar ödemekle yükümlüdür. Bölge kestiği faturaların son ödeme tarihlerini tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir.
8.2.) Herhangi bir faturanın düzenlenmesinde yanlışlık yapılmış olsa bile, KATILIMCI fatura tutarını ödemek zorundadır. Yanlışlık olması, faturanın ödenmemesine neden olamaz. Ancak, faturaya esas tüketim miktarı, fatura dönemi içinde sürekli kullanıldığı var sayımı ile hesaplanan miktardan fazla ise sadece sayaç kapasitesi üzerinden hesaplanan tutar ödenecektir. Faturaya, kendisine ulaştığı günü izleyen 7 (yedi) gün içinde KATILIMCI tarafından yapılacak itirazlar incelenerek, tahsil edilen tutar arasında doğabilecek farklılıklar, NOSAB tarafından takip eden ilk faturada dikkate alınacaktır.
8.3.) Eğer KATILIMCI, fatura bedellerini madde 8.1 'de belirtilen süre içinde ödememiş ise; Banka teminat mektubu irad kabul edilir.
A) Teminat mektubu, müşterinin borcunu kapamasına yeterli olmazsa, bakiye borç gecikme faizi ile tahakkuk ettirilecektir. Gecikme cezası günlük olarak hesaplanacaktır. Gecikme cezası Müteşebbis Heyetin Kararı ile belirlenen oranlar kadardır.
B) Fatura ve/veya faturaların son ödeme tarihinden itibaren toplam 7(yedi) gün geçtiği halde, cezalar ve KDV'leri 'ile birlikte ödeme yapılmazsa, NOSAB KATILIMCl'ya verdiği ilgili hizmet ve/veya Hizmetlerini durdurur. Ayrıca, depozito olarak verilen teminat mektuplarını nakte çevirerek cari hesaba mahsup edebilecektir. KATILIMCl'nın tekrar Hizmet verilmesini isteyebilmesi için, o zamana kadar tahakkuk eden borçlarının, gecikme zamları ile birlikte tamamı ve NOSAB'ın hizmet durdurulması için yaptığı ve tekrar hizmet verilebilmesi için yapacağı tüm masrafları da ödenmesi ve eksik kalan depozito teminatlarını tamamlaması gerekmektedir.
C) Cezai işlemlerde uygulanan oranlar, 8.3. maddenin A şıkkında belirtilmiş olmasına rağmen NOSAB, tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir.
8.4.)- a) Elektrik (A Bölümü), Doğalgaz (C Bölümü) ve Endüstriyel Atıksu (D) bölümü için;
Herhangi bir nedenle sayaç devre dışı kalacak olursa, sayacın devre dışı olduğu süre elektrik, gaz tüketim miktarları, içinde bulunulan 3 aylık dönem koşullarını temsil edecek şekilde önceki ve/veya sonraki ay veya aylar tüketiminin ortalamasından hangisi çoksa o miktar dikkate alınarak hesaplanır. Ancak, bu halde faturalamanın durmaması için sayaçların


GENEL ŞARTLAR

durduğu veya hiç işlemediği aydan bir önceki ayın değerleri esas alınarak, geçici fatura düzenlenir. Bu geçici faturalar, sayaçların çalışır duruma getirilmesini izleyen ay veya ayların sonunda, yukarıdaki yönteme göre hesaplanacak aylık ortalama değerlere göre düzeltilir. Farkın ödenmesi MADDE 8.1' e tabidir.
8.4.)- b) Su (B) bölümü ve için;
Su sarfiyatı, tespit edilemeyen aylar için bir önceki ayın sarfiyatı fatura edildikten sonraki arızasız çalışan 2 ayın su sarfiyatlan karşılaştırılarak tahakkuk yapılır.
By-pass devreli sayaç sisteminin durması veya ayarsız çalışması halinde sarfiyat sayacın tam çalıştığı son ay üzerinden KATILIMCl'ya fatura edilir. Geçmiş ayların buna göre tahakkukları yapılır. Bir aylık tamir süresi aşıldığı taktirde, NOSAB'ın belirleyeceği cezai miktar fatura edilir.
9. VERGİ, RESİM VE HARÇLAR
Sözleşmenin yapılmasıyla ilgili her türlü vergi, resim, harç, fon vb. her ne nam altında olursa olsun yasal ödemeler ve bunlardan doğabilecek cezalar KATILIMCI'ya aittir.
10. DEVİR
KATILIMCI bu sözleşme altındaki hak ve vecibelerini NOSAB'ın yazılı izni olmadıkça üçüncü şahıslara devredemeyecektir.
11. SÖZLEŞMENİN FESHİ

Sözleşmede açıkça belirtilmiş fesih sebeplerine ilaveten;

 • KATILIMCl'nın, bu Sözleşmede bahsi geçen tesislerin dışında ve kullanım amaçları dışında elektrik, su ve doğalgaz kullanması, başkalarına elektrik, su, doğalgaz satması;

 • Doğalgaz (C bölümü) için, sözleşmede belirlenen azami tüketimlerin aşılması sebebiyle, diğer KATILIMCI'lara gaz arzının tehlikeye sokulması,

 • Mücbir sebebin 45 (kırkbeş) günden fazla sürmesi,

 • KATILIMCI' nın iflas etmesi veya tasfiyeye gitmesi fesih sebebidir.

 • Bu durumlarda NOSAB, Sözleşmeye ilişkin hizmetleri vermeyi durdurabilir; ancak, NOSAB'ın her türlü talep ve dava hakkı saklı kalacaktır.

 • 12. HABERLEŞME TEKNİK BAŞVURULAR

a) Bu sözleşmeye ilişkin yazılı bildirimler, ilgili tarafın adresine, elden verilecek yada faksla, taahhütlü mektupla veya elektronik posta ile gönderilecektir.


GENEL ŞARTLAR

b) NOSAB'a ait Elektrik, Doğalgaz ve Su dağıtım şebekesinde meydana gelecek arızalar, Elektrik, Doğalgaz ve Su kesimi ve bağlanması, sayaçların okunması arızalanması ve her türlü kesintilerde KATILlMCILARIN bilgi alması ve gereğinin yapılması için aşağıda belirtilen adresteki telefonlara, faksa ve e_mail adresine başvuracaklardır.
Nilüfer Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Atatürk Bulvarı No:2

16140 Nilüfer/BURSA
Tel: 0 224 411 09 00 Fax: 0 224 411 09 08 E-mail: info@nosab.org.tr
13. MÜCBİR SEBEPLER
"Mücbir sebep" , ilgili tarafın denetimi dışında, kusurdan uzak, sezilemeyen, karşı konulamayan ve makul ihtimam ve öngörüye rağmen önlenemeyen ve teknik arızalar nedeni ile elektrik, su ve doğalgaz arzlarındaki azalışlar NOSAB'ın ve/veya tesisin çalışmalarını etkileyecek Devlet Kurum ve Kuruluşlarının müdahalelerini de kapsayan durumlar anlamındadır,
Eğer herhangi bir taraf mücbir sebep nedeni ile bu sözleşme altındaki yükümlülüklerini kısmen veya tümüyle yerine getiremez duruma gelirse:

 1. Etkilenen taraf bütün hızıyla ve bütün makul gayreti göstererek Mücbir Sebep durumunu ortadan kaldırmaya çalışacak,

 2. Bu madde, tarafların ( ödemeye ilişkin hükümlülükler dahil ) Mücbir Sebep haline kadar ki yükümlülüklerini yerine getirmelerine mani teşkil etmeyecektir,

 3. Etkilenen taraf, mücbir sebebin meydana gelmesinden itibaren 7 ( yedi ) gün içinde Mücbir Sebebi ve muhtemel süresini, karşı tarafa bildirmek durumundadır. Şayet bildirmez ise bu haklarından feragat etmiş sayılacaktır.

 4. Mücbir sebep 45 ( kırkbeş) günden fazla sürerse, NOSAB' ın sözleşmeyi fesih veya şartları gözden geçirme hakkı doğacaktır.

14. ANLAŞMAZLIK HALİNDE YETKİLİ MERCİ

Bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda BURSA Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

15. YASAL YAZIŞMA ADRESLERİ

KATILlMCI'nın sözleşme adresinde herhangi bir değişiklik olması halinde, KATILIMCI 15(onbeş) gün içinde yazılı olarak NOSAB'a bildirecektir. Bildirmediği takdirde, sözleşmede belirtilen adrese her türlü tebligatlar geçerli sayılacaktır.

İş bu sözleşme 15 (onbeş) maddeden ve dört adet ekten ibaret olup …/…./..........tarihinde bir nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

KATILIMCI NOSAB

ÖZEL ŞARTLAR

A.ELEKTRİK
Bu şartlar ........................................ Elektrik Abone Nolu Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi ......... Ada………..Parsel………….Cd…………….Sk. No:........ Nilüfer/BURSA'da faaliyet gösteren ........................................................................... Şirketinin NOSAB ile yapmış olduğu Genel Satış Sözleşmesinin Elektrik Özel Şartlarını içermektedir.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi icon'Standart Akaryakıt Satış Sözleşmesi

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconKullanma lisansi, garanti, destek ve satiş SÖzleşmesi

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconTcdd taşimacilik a.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Sİvas bölge koordinatöRLÜĞÜne...

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconTrabzon noterliĞİnce tasdiKLİ olarak düzenlenen tarih ve sayili satiş...

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconİstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İett)

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconKredi karti üyelik sözleşmesi genel iŞlem şartlari biLGİlendirme formu

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconBu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan...

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconErzin Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconAtiksu ve yağmur suyu hatlari temiZLİk operatöRÜ

2015 elektriK, su, doğalgaz ve endüstriyel atiksu genel satiş SÖzleşmesi iconDOĞalgaz dağitim şebekesi altyapi yapim iŞİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev