TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Şsayfa3/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

Alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) Türkiye'den satın alınarak yabancı ülkeye satılan mallar kapsamında; eşyanın serbest bölgeye girişine ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu’nun (Giriş) kullanıcı nüshası ile eki fatura, eşyanın serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu’nun (Çıkış) kullanıcı nüshası ile alıcı adına düzenlenen fatura, söz konusu yurtdışı sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesinin (Transit) ibrazı ile kapatılacaktır.
Ayrıca Serbest Bölge rıhtımında doğrudan yurt dışına yapılacak sevkiyatlarda Gümrük Beyannamesi (Transit) aranmayacaktır.
Malın başka ülkeye sevkiyatı SBİF üzerine Serbest Bölge Gümrük Muhafaza Müdürlüğünün kaşesi ile son bulur. Fiili ihraç tarihi olarak; SBİF’nin 14. hanesindeki tarih esas alınır.
Bu tarih, kredi kullandırım tarihinden önceki ve Türk Eximbank tarafından belirlenen sürelerin bitiminden sonraki bir tarih olamaz.
Kredinin satış taahhüdü ile ilişkilendirilmiş ve kapanışı gerçekleşmiş SBİF’nin kullanıcı nüshası üzerine; kullandırılan döviz cinsi üzerinden, kredinin anapara, faiz, masraf ve komisyon toplamı kadar şerh düşülür.
Aracı bankaların ilgili şubelerince kullandırılan kredilerin satış taahhütlerinin kapatılmasında, Türk Eximbank tarafından düzenlenerek gönderilen Taahhüt Kapatma Formu’ndaki zorunlu alanlar doldurulduktan sonra aynı form onaylanarak ve kredi bazında hazırlanan Taahhüt Kapatma İşlem Formu (Ek Form: TKF) çerçevesinde saydırılan taahhüt kapatma belgelerinin dökümü eklenerek, muhatap şubeler kanalıyla Türk Eximbank tarafından belirtilecek süreler içinde tekrar Türk Eximbank’a gönderilir.
İlgili şubeler tarafından, kredinin satış taahhüdüne saydırılan SBİF’nin “Kullanıcı” nüshası üzerine “İşbu belgenin FOB ........... ‘lık kısmı ........... firmasının nezdinizdeki ............. No.lu Türk Eximbank Serbest Bölgeler Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi taahhüdünün kapatılmasında kullanılmıştır” ibareli, anapara, faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar şerh düşülerek ve taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılan kurlar ayrıca belirtilerek yetkililerince imzalanır.
Üzerlerine şerh düşülen SBİF ‘larının sıhhatlerinden şüpheyi davet etmeyecek birer kopyaları, ilgili şube nezdindeki kredi dosyasında saklanır.

Kredi talebi sırasında taahhüt edilenden/kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen satışların, taahhüt hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde, SBİF düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası çapraz kurları uygulanır.
Kredinin satış taahhüdünün, kredi talep formunda ihracı taahhüt edilen malların ihracatı ile kapatılması esastır


  • Peşin Döviz

Peşin döviz veya “red clause” akreditif ödeme şekliyle gerçekleştirilen satışların, kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, SBİF’larının kullanıcı nüshaları üzerine gerekli şerhler verilerek, ihracat taahhüdüne saydırılması mümkündür.


  • Satış Kaydıyla Teslim

Krediyi kullanan üretici firmanın, satış faaliyetine uygun düzenlenmiş Faaliyet Ruhsatı bulunan satıcı firmaya mal teslim etmesi durumunda, satıcı firma adına düzenlenen satış faturası ile satıcı firmanın muvafakatini içeren beyanının ibrazı aranacaktır.
Ayrıca, üretici firma tarafından düzenlenen satış faturası ile SBİF’nda belirtilen malların, üretici firmanın Kapasite Raporu’nun üretim konusunda yer alması gerekmektedir.
Kredinin satış taahhüdünün kredi talep formunda satışı taahhüt edilen malların satışı ile kapatılması esastır.
c) İhracat/satış taahhüdü kapanmayan kredilere 23’üncü Madde’de belirtilen müeyyideler uygulanır. Her türlü belge ve bilgiyi talep ederek işlemleri denetlemekle yetkili olan Türk Eximbank bu denetimini ilgili şubelerde de yapabilir.
d)Aracı bankaların; bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme yetkilerinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Kararı ile kaldırılması halinde (ilgili Kararının Resmi Gazete’de yayınlandığı tarihte) ve/veya Türk Eximbank’a olan taahhütlerini yerine getirmedikleri takdirde, kullanılan bir krediye ait Türk Eximbank nezdindeki ihracat/satış taahhüdünün kapatılması için, ilgili taahhüt kapatma belgelerinin orijinal nüshaları ve birer fotokopilerini kredinin azami kullanım süresinden itibaren en geç 3 ay içinde ihracatçı firma tarafından Türk Eximbank'a bizzat gönderilir. Bu durumda taahhüt kapatma işlemleri bizzat Türk Eximbank tarafından sonuçlandırılır.
c) SÖİK TL ve Döviz Kredileri Kapsamında Döviz Kazandırıcı Hizmet Taahhüdünün Kapatılmasında Uygulanacak Esaslar:
VRHİB kapsamında kullanılan kredilerde, krediye konu hizmetin belge süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Belgesiz kullandırılan kredilerde ise döviz kazandırıcı hizmet taahhüdünün kredi vadesi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.


  • VRHİB kapsamında kullandırılan kredilerde VRHİB taahhüdünün TCMB tarafından kapatılmasını takiben aracı bankalara TCMB tarafından bildirilen sonuca göre işlem yapılır.  • VRHİB kapsamında kullandırılmayan kredilerde ise; kredi kullanıcısı firma tarafından kredi vadesi içerisinde verilen hizmet karşılığında düzenlenen faturaların dökümünü gösteren Döviz Kazandırıcı Hizmet Taahhüdü Kapatma Formunun YMM veya SMMM tarafından onaylanmış bir nüshası, kredi vadesini izleyen en geç 3 ay içinde aracı bankaya gönderilerek taahhüt kapatma talebinde bulunulur ve taahhüt kapatma işlemi aracı bankalar tarafından sonuçlandırılır.


-Kredi taahhüdünün kapatılması için düzenlenecek faturaların kredinin kullandırıldığı döviz cinsinden farklı olması halinde fatura tarihindeki TCMB çapraz kurları esas alınır.
TL cinsinden kullandırılacak kredilerde taahhüt tutarı ABD Doları cinsinden izlenir.

Taahhüt Hesaplarına Sayılmayacak İhracat/ Satış/HİZMETLER
Madde 22- İhracat taahhüt hesabının kapatılmasında; Türk Eximbank'ın Uluslararası Kredi/Garanti programları kapsamındaki ihracatlar ile diğer kredi programları kapsamında taahhüde saydırılan ihracatlar kullanılamaz.
Satış taahhüt hesabının kapatılmasında; Türk Eximbank’ın Uluslararası Krediler/Garanti programları kapsamında yapılan  ihracatlar ile Kısa Vadeli İhracat Kredi Programları kapsamında, Türkiye’de mukim firmaların, üçüncü ülkelere ihracatının gerçekleşmesi kaydıyla serbest bölgelere yaptıkları ve taahhüde saydırılan ihracatları ile serbest bölgede mukim firmaların Türkiye’ye ve Türkiye’deki diğer serbest bölgelere yaptıkları satışları SÖİK SB Döviz Kredisi ihracat taahhüt kapatmasında kullanılamaz.
Döviz kazandırıcı hizmet ihracatı taahhüdünün kapatılmasında; VRHİB süresinin dışında gelen hizmet bedeli dövizler, bedeli yurt dışında bırakılan veya döviz tevdiat hesaplarında tutulmakta olan hizmet bedeli dövizler, kredilendirilen döviz kazandırıcı faaliyetler dışında kalan hizmet bedeli fatura beyanları/dövizler, kredi kullanan firma tarafından, 1618 sayılı Kanun’un 7. nci maddesinde belirtilen yasak faaliyetler kapsamında verilen turizm hizmetlerine ilişkin fatura beyanları/dövizler, kredi süresi dışında verilen krediye konu hizmete ilişkin fatura beyanları, Turizm faaliyetleri için kullanılan kredilerinde (VRHİB’de kayıtlı) turizm işletmesinin sahibi tarafından işletmenin kiracısına kesilen faturalar taahhüt hesabının kapatılmasında kullanılamaz
İHRACAT/satış/HİZMET TaahhüdünÜN Yerine Getirilmemesi HalindE Uygulanacak Müeyyideler
Madde 23- Taahhüt edilen mal ve hizmet ihracının/satışının ilgili mevzuatta belirtilen süreler içerisinde ve diğer şartlar çerçevesinde, kısmen veya tamamen yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde;


  1. Geri Ödeme Aşamasında:


Kredi taahhüdünün gerçekleşmeyen kısmına tekabül eden oran üzerinden, varsa kredi için daha önce istisna edilen vergi, masraf, komisyon v.b. tutarları ilgili mevzuata göre cezalı olarak tahsil edilir. Ayrıca ilgili kredi için daha önce tahsil edilen faiz tutarı kadar da ceza tahsil edilir.(2) Taahhüt Kapatma Aşamasında:

İhracat/satış taahhüdüne ait yüklemelerin sona erdiğinin aracı bankalarca beyan edilmesine rağmen, ihracat/satış/hizmet taahhüdüne ait yükümlülüklerin ilgili mevzuatta belirlenen süre içerisinde ve diğer şartlar çerçevesinde kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemiş olduğunun taahhüt kapatma aşamasında tespit edilmesi halinde Kredi taahhüdünün gerçekleşmeyen kısmına tekabül eden oran üzerinden, varsa kredi için daha önce istisna edilen vergi, masraf, komisyon v.b. tutarları ilgili mevzuata göre cezalı olarak tahsil edilir. Ayrıca ilgili kredi için daha önce tahsil edilen faiz tutarı kadar da ceza tahsil edilir.

(3) Tahsil edilen faiz/kar payı üzerinden hesaplanacak ve Gider Vergisi Kanunu’na göre Türk Eximbank tarafından ödenecek BSMV aracı bankalar vasıtasıyla firmadan talep ve tahsil edilir.
(4) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin yükümlülükler (varsa) ilgili karar, tebliğ ve genelgeler çerçevesinde aracı bankalarca yerine getirilir.
(5)KKTC Sevk Öncesi TL İhracat Kredisi kullanan firmalar için ihracat taahhüdünün kısmen veya tamamen gerçekleşmemesinden dolayı, başlangıçta istisna edilmiş KKTC mevzuatı gereği söz konusu olabilecek diğer mali yükümlülük veya yaptırımlar KKTC’nin ilgili Kararı çerçevesinde aracı bankalarca yerine getirilir.
(6) YÖB kapsamında SÖİK YÖB TL kredisi kullanan firmaların taahhüt konusu olan malın YÖB’de üretildiğini ispat edememeleri durumunda, indirimli faiz oranı ile SÖİK TL faiz oranı arasındaki faiz farkı ayrıca tahsil edilir.
Türk Eximbank işbu Uygulama Esasları’nda belirtilen sürelerde ihracat taahhüt hesapları kapatılmamış firmaların yeni kredi taleplerini değerlendirmeme hakkını saklı tutar.
İhracat Kredi SİGORTASINDAN DOĞAN Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Uygulanacak Müeyyideler
Madde 24- Faiz indiriminden yararlanan firmalar;
İhracat kredi sigortasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde, Türk Eximbank Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası mevzuatındaki müeyyideler uygulanır.

Ayrıca, Bankamıza Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası prim borcu bulunan firmalar, vadesi geçmiş prim borçlarını ödeyene kadar krediden yararlanamayacaklardır.
Amaç ve Kural Dışı Kullanımlarda Aracı Bankalara Uygulanacak Müeyyideler
Madde 25- (1) Kredinin,18’incimaddede belirtilen süre içerisinde aracı bankalarca firmaya ödenmemesi ve bu durumun firmadan alınacak yazılı teyitle tespit edilmesi,
(2) Firmadan tahsil edilen kredinin, 20’nci maddede belirtilen süre içerisinde Türk Eximbank'a geri ödenmemesi,
(3) Kredinin, Uygulama Esasları çerçevesinde vadesinde aracı bankalarca Türk Eximbank'a geri ödenmemesi
durumlarında, ödemenin yapılması için yukarıda zikredilen maddelerde belirtilen vade ile ödemenin fiilen gerçekleştirildiği vade arasında geçen süre için; krediye uygulanan akdi faiz oranı ile kredi ödeme tarihinde kredi programı bazında geçerli olan en yüksek cari faiz/kar payı oranından yüksek olanının 1,2 katı üzerinden hesaplanacak cezai faiz/kar payı ile vergi ve fonlar birlikte tahsil edilir.
Bu madde kapsamında Türk Eximbank tarafından aracı bankalardan tahsil edilen cezai faiz/kar payı ile BSMV tutarları hiçbir şekilde kredi kullanan firmaya yansıtılamaz.
Ayrıca, bu maddede bahsedilen şekilde bir uygulama yaptığı veya krediyi Uygulama Esasları'nın 1’inci maddesinde belirtilen amaç dışında kullandığı veya 6’ncı maddenin 6’ncı fıkrasında belirtilen hususa uymadığı tespit edilen aracı bankaların kredi limitleri Türk Eximbank tarafından geçici veya süresiz olarak iptal edilir.
Bilgi Verme
Madde 26- Aracı banka tarafından firmaya kullandırılan kredi ile bu kredinin bakiyesi ve krediye konu olan ihracat ile ilgili olarak gelen dövizler ve diğer hususlara ait tüm bilgi ve belgeler aracı banka tarafından, talep halinde, Türk Eximbank'a eksiksiz olarak verilir.
Madde 27- Uygulama Esaslarında aracı banka ile Türk Eximbank arasındaki ilişkileri düzenleyen maddelerde hüküm bulunmayan hallerde işlemlerin mahiyetine aykırı düşmediği sürece, Borçlar Kanunu'nun Vekâlet ve Komisyon'a ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 28- İşbu Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan başvuru dosyalarının sistem girişi, geri ödeme bildirimi ve ihracat taahhüdü kapatma bildirimi vb. her türlü bildirim ve işlemler aracı bankalar tarafından internet bankacılığı ortamında yapıldığı takdirde aracı bankalar, internet bankacılığı üzerinden yaptıkları işlemlerin belge ve bilgilerini saklamakla ve istenildiğinde Türk Eximbank’a sunmakla mükelleftir.
yürürlük
Madde 29- 10.08.2017 tarih ve 15 sayılı Genel Müdürlük Olur’una istinaden 10.08.2017 tarihinden itibaren kullandırılacak krediler için geçerlidir.

EKLER: SÖİK-TL / DVZ
Talep Formu (Mal İhracatı) EK 1/A

Talep Formu (Hizmet İhracatı) EK 1/B

Firma Bilgi Formu EK 2

Firma Taahhütnamesi EK 3

Muvafakatname (İhracat Kredileri için) EK 4/A

Muvafakatname (Turizm Kredileri için) EK-4/B

Yatırımda Öncelikli Bölgeler Beyan Formu EK 5

Geri Ödeme Bildirim Formu EK 6

Firma Teyidi EK 7

Aracı Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesi EK 8

Faks Sözleşmesi EK 9

Elektronik Bankacılık Sözleşmesi EK 10

Yatırımda Öncelikli Bölgeler Listesi EK 11
EK FORMLAR:
Taahhüt Kapatma İşlem Formu TKF

Mal Listesi ML

Döviz Kazandırıcı Hizmetler Taahhüdü Kapatma Formu DKH-TKF1Bir işletmede çalışanların toplam sayısı olarak belirlenmiş olup ilgili işletmede çalışan işçi, personel, işveren vekilleri, işveren, işletme sahipleri, işletmede düzenli olarak çalışan ve bunun karşılığında bir ücret alan ortakları da kapsamaktadır. Çalışan sayısı belirlenirken, bir yıl boyunca tam zamanlı olarak işletmede veya işletme adına çalışan kişilerin toplam sayısı çalışan olarak dikkate alınır. Hangi süre ile olursa olsun, yılın veya günün belirli bir bölümünde veya mevsimlik işlerde çalışanlar da çalıştıkları süre için toplama dâhil edilirler.


2İşletmenin

  • Başka bir işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip olmaması,

  • Herhangi bir tüzel kişinin veya kamu kurum ve kuruluşunun veya birkaç bağlı işletmenin tek başına veya müştereken bu işletmenin % 25 veya daha fazlasına sahip olmaması,

  • Konsolide hesap düzenliyor veya konsolide hesap düzenleyen başka bir işletmenin hesaplarında yer alıyor olmaması gerekmektedir.
3İlgili çıkış gümrüğüne ibrazından önce veya gümrüğe onaylatılmasından sonra İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine onaylatılması gerekmektedir.


4Yetkili çıkış gümrük müdürlükleri; İstanbul, İzmir, Antalya, Samsun, Trabzon, Edirne (Kapıkule), Kırklareli (Dereköy) ve Artvin (Sarp) illerindeki bütün çıkış kapıları ve Çorlu Havalimanı Gümrük Müdürlüğü olup, bunların dışındaki herhangi bir gümrükçe tasdikli fatura işleme alınmayacaktır.


1   2   3

Benzer:

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş icon2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü...

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconVekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconİhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye iŞ bankasi a.Ş. ‘Nİn eczacilara özel hizmet paketi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTürkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconİhracat, transit ticaret, İhracat sayilan satiş ve teslimler ile...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev