TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Şsayfa2/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3

(2) Kredinin Türk Eximbank tarafından aracı bankaya TL olarak aktarılması durumunda;
Kredi tutarı, Türk Eximbank tarafından aracı bankanın T.C. Merkez Bankası nezdindeki hesaplarına TL olarak ödenir. Aracı banka, hesaplarına aktarılan kredi tutarını Türk Lirası olarak, aynı gün valörü ile (SÖİK Katılım Döviz/TL kredisinde valör tarihinde belirlenen kur üzerinden 5 iş günü içinde) ilgili firmanın hesaplarına aktarır. Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni alış kurlarıdır.
Döviz Cinsi
Madde 19- Döviz kredilerinde kredi, ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni cinsinden kullandırılır.
SÖİK Katılım Döviz kredisi yalnızca ABD Doları ve EURO cinsinden kullandırılır.
Geri Ödeme
Madde 20- 120 ve 180 gün vadeli kredilerde faiz/kar payı ve anapara tutarları vade sonunda ödenecektir.
360, 540 ve 720 gün vadeli kredilerde ise dönem faizleri/kar payları kredinin kullanıldığı tarihten itibaren 180. günde ödenmeye başlanacak, takip eden dönemlere ilişkin faizler/kar payları 180 günde bir olmak üzere ödenecektir. Anapara geri ödemeleri vade seçeneği ile belirlenmiş şekilde ilgili dönemlerde geri ödenecektir.
SÖİK Katılım Döviz kredisinde ise kar payları ve anapara tutarları vade sonunda ödenecektir.
SÖİK KKTC TL ve SÖİK SB Döviz kredileri ve VRHİB olmaksızın kullandırılacak döviz kazandırıcı hizmet kredilerinde tahakkuk edecek Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) tutarları da geri ödemeler sırasında tahsil edilir.
Aracı bankalar, kredi kullanıcısı firmadan tahsil edecekleri kredi tutarlarını, vadesinde Türk Eximbank'a geri öderler.
Döviz kredilerinde; aracı bankalar tarafından yapılan ödemenin vadesinde/valör tarihinde gerçekleşmemesi halinde Türk Eximbank’a ödenmeyen tutar için valör düzeltmesinin (back value) yapılması esastır.
Kredi, vadeden önce kısmen veya tamamen geri ödenebilir.
Kredinin erken geri ödenmesi halinde, ihracat/satış, döviz kazandırıcı hizmet taahhütlerinin kapatılmasında orijinal kredi vadesi esas alınacaktır.
Kredinin erken geri ödenmesi durumunda, kredi faizinin/kar payının hesaplanmasında:
-SÖİK TL ve SÖİK KKTC TL kredisi için; kredi talep formunda belirtilen vade için kullandırım tarihinde geçerli faiz oranı,
- SÖİK Döviz Kredisi ve SÖİK SB Döviz Kredisi için; 120 gün ve 180 gün vadeli kredilerde kullandırım tarihindeki, 360, 540 ve 720 gün vadeli kredilerde ise erken ödemenin 1. dönemde yapılması halinde kullandırım tarihindeki, sonraki dönemlerde yapılması halinde ise ilgili dönem için belirlenen faiz oranı,
- SÖİK Katılım Döviz/TL kredisi için; kredi talep formunda belirtilen vade için kullandırım tarihinde belirlenen kar payı dikkate alınır.
Kredinin geri ödemesi, aracı banka tarafından TL kredilerde; 1 (bir) iş günü önce döviz kredilerinde; 2 (iki) iş günü önce, en geç saat 14.00’e kadar (Geri Ödeme Bildirim Formu-Ek:6) Türk Eximbank’a geri ödeme ihbarında bulunularak yapılır. Yasal olarak belirtilen yarım iş günlerinde (KKTC firmalarına kullandırılan kredilerde KKTC ve/veya Türkiye’de yasal olarak belirtilen yarım işgünlerinde) geri ödeme bildirimi yapılmaz. Geri ödeme bildiriminin bu tarihlere rastlaması durumunda, bildirim formu muhatap şubeler tarafından kredi vadesinden TL kredilerde; 2 (iki) iş günü önce, döviz kredilerinde; 3 (üç) iş günü önce Türk Eximbank’a iletilir. Türk Eximbank, anapara taksiti, faiz/kar payı ve varsa ilgili vergi ve fonlardan oluşan toplam tutar ile valör tarihini aracı bankaya bildirir.
Aracı bankalar, firmanın krediyi geri ödeyip ödemediğine bakmaksızın, krediyi vadesinde kapatmayı Aracı Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesini (EK-8) imzalayarak peşinen kabul ederler.
TL kredilerde; Aracı bankalar, Türk Eximbank tarafından hesaplanarak kendilerine bildirilen toplam meblağı Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki 0016 no.lu TIC hesabına öder.
SÖİK SB Döviz kredisinde kredi kullandırılan döviz cinsi üzerinden geri ödenir.
Döviz Kredilerinde;
(1) Kredi Türk Eximbank tarafından aracı bankaya döviz olarak aktarılmış ise;
Türk Eximbank, kredi geri ödemelerinin yapılmasını istediği muhabir hesap numarasını, aracı bankaya bildirir.
Aracı banka, kredi geri ödemesinde Türk Eximbank'ın kendilerine bildirdiği anapara ve faiz/kar payından oluşan toplam tutarı, döviz olarak, valör tarihinde Türk Eximbank'ın muhabir hesabına alacak kaydettirmek üzere gerekli işlemi yapar.
(2) Kredi Türk Eximbank tarafından aracı bankaya TL olarak aktarılmış ise;
Aracı banka, Türk Eximbank'ın kendilerine bildirdiği anapara ve faizden/kar payından oluşan toplam tutarı, Türk Lirası olarak geri öder.
Ödenecek tutarın TL karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni satış kurlarıdır.
Firma krediyi aracı bankaya Döviz veya TL olarak geri ödeyebilir.(a) Kredinin, firma tarafından aracı bankaya döviz olarak geri ödenmesi durumunda;

Kredi, vadesinden önce veya en geç vadesinde kısmen veya tamamen ihracat bedeli dövizlerden mahsup yoluyla geri ödenebilir. Bu durumda aracı bankaca Döviz Satım Belgesi düzenlenmeksizin, geri ödeme tarihindeki aracı banka döviz alış kurundan sadece ihracata ilişkin Döviz Alım Belgesi düzenlenmektedir.
Bu kapsam dışındaki kaynaklardan sağlanarak açılan DTH'den kredinin döviz ile tasfiye edilmesi mümkün olup, bu şekilde geri ödeme sadece kredi riskini ortadan kaldıracak, ihracat taahhüdünü kapatmayacaktır.
Kredi, kullandırılan döviz cinsi üzerinden geri ödenir.
(b) Kredinin, firma tarafından aracı bankaya TL olarak geri ödenmesi durumunda;

Kredinin, firma tarafından aracı bankaya TL olarak geri ödenmesi durumunda; ödenecek TL tutarın belirlenmesinde kullanılacak kur işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, Euro, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni satış kurlarıdır.

Aracı bankalar, firmanın krediyi geri ödeyip ödemediğine bakmaksızın, krediyi vadesinde kapatmayı Aracı Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesini (EK-8) imzalayarak peşinen kabul ederler.
Ayrıca; aracı bankaların, bankacılık işlemleri ve/veya mevduat/katılım fonu kabul etme yetkilerinin kaldırılması, faaliyet izninin iptali, sınırlandırılması veya kaldırılması halinde (ilgili kararın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte) ve/veya Türk Eximbank’a olan taahhütlerini yerine getirmemesi halinde, söz konusu bankalar nezdinde kredi bakiyesi bulunan firmalar, kredilerini en geç vadelerinde tahakkuk edecek faizleri/kar payları ile birlikte, TL kredilerde Türk Eximbank'ın EFT sistemindeki TIC hesabına, döviz kredilerde ise Türk Eximbank tarafından belirlenecek muhabir hesaplara öderler.
İhracat ve satış Taahhüdünün Kapatılması
Madde 21- a) Mal ihracatına ilişkin kullandırılan kredilerin ihracat taahhüdünün kapatılmasında uygulanacak esaslar;
Gerçekleşmenin tespitinde FOB ihraç değeri esas alınır.
Kredinin FOB ihracat taahhüdünün, ilgili mevzuatta düzenlenen süreler ve/veya ek süre içerisinde/ belirlenen esaslar çerçevesinde fiilen gerçekleştirilmesi zorunludur.
Gümrük Beyannamesi (GB) FOB tutarı; döviz kredilerinde her halükarda anapara, faiz/kar payı ve aracı banka komisyonu toplamından, TL kredilerde ise kredinin FOB ihracat taahhüt tutarından az olamaz.
Fiili ihraç tarihi olarak; “A” hanesinde kayıtlı tarih ile VEDOP sisteminden ulaşılan GB’nin kapanma tarihinden hangisi firma lehine ise o tarih esas alınır. Bu tarih, kredi kullandırım tarihinden önceki ve ilgili mevzuatta tanınan sürenin bitiminden sonraki bir tarih olamaz.

Kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmiş GB üzerine; döviz kredilerinde kredi anapara, faiz / kar payı ve aracı banka komisyonu toplamı, TL kredilerinde kredinin FOB ihracat taahhüt tutarı kadar şerh düşülür. Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile yapılan satışlar ile Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında düzenlenmiş “izin belgesi” dâhilinde yapılan satışlarda, dövizin herhangi bir banka veya finans kurumunda bozdurulduğuna dair Döviz Alım Belgesi’nin (DAB) üzerine de şerh düşülür. Bakiye tutar firmanın, aracı bankalarca kendi kaynaklarından kullandırılmış olan kredilerinin taahhütlerine saydırılabilir.
İhracat taahhütleri aracı bankalar tarafından Türk Eximbank’ın belirlediği esaslar ve yöntemler çerçevesinde kapatılır.
Aracı bankalar tarafından, kredinin ihracat taahhüdüne saydırılan Gümrük Beyannamelerinin “Mükellef” nüshası (Özel Fatura ile yapılan satışlarda, Özel Fatura ile ilişkili DAB’ların müşteri nüshası) üzerine “İşbu belgenin FOB ........... ‘lık kısmı ........... firmasının nezdinizdeki ............. No.lu Türk Eximbank Sevk Öncesi İhracat Kredisi taahhüdünün kapatılmasında kullanılmıştır” ibareli, TL krediler için kredi talebi döviz tutarı kadar, döviz kredileri için ise anapara, faiz ve aracı banka komisyonu toplamı kadar şerh düşülerek ve taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılan kurlar ayrıca belirtilerek yetkililerince imzalanır.
Kredi talebi sırasında taahhüt edilenden/kullandırılandan farklı bir döviz cinsi üzerinden gerçekleştirilen ihracatların, taahhüt hesaplarıyla ilişkilendirilmesinde, Gümrük Beyannamesi tarihindeki T.C. Merkez Bankası çapraz kurları (SÖİK KKTC TL kredisinde KKTC Merkez Bankası çapraz kurları) uygulanır.
Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilen ihracat tutarlarının kredi döviz cinsine çevrilmesinde, Gümrük Beyannamesi tarihindeki T.C. Merkez Bankası ilgili döviz satış kuru (SÖİK KKTC TL kredisinde KKTC Merkez Bankası ilgili döviz satış kuru) esas alınarak hesaplama yapılır.
Kredinin ihracat taahhüdünün, kredi talep formunda ihracı taahhüt edilen malların (G.T.İ.P en az 4haneli belirtilmek kaydıyla) ihracatı ile kapatılması esastır. Bununla birlikte taahhüde saydırılmak istenen malın, kanun, kararname ve tebliğlerle ihracı yasaklanan malların dışında kalan (Ek Form: ML'de yer alan Türk menşeli) / (SÖİK KKTC TL kredilerinde KKTC menşeili mallar ) mallar arasında olması koşuluyla, firma tarafından kredi başvuru aşamasında beyanda bulunulan maldan farklı bir malın ihracat taahhüdüne saydırılabilmesi mümkündür.
(Fındık kırma ve işleme tesisi bulunduğu Kapasite Raporu/Sanayi Sicil Belgesi’nden tespit edilen ve fındık ihracı taahhüdü karşılığında kullandırılan kredilerin ihracat taahhütlerinin, fındık ihracatı ile kapatılması zorunludur.)


 • Peşin Döviz

Peşin döviz veya “redclause” akreditif ödeme şekliyle gerçekleştirilen ihracatların, kredinin kullandırıldığı tarihten sonra gerçekleştirilmiş olması kaydıyla, ihracat taahhüdüne saydırılması mümkündür.


 • Grup Firması

İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde (İhracat-2008-6) yer alan tanıma giren grup firmalarınca gerçekleştirilen ihracatın, grup ilişkisinin gerek kredi kullandırılması ve gerekse kredi konusu ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında mevcut olması şartıyla, ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkündür.


 • Serbest Bölge

Türkiye’de mukim firmaların Serbest Bölgelere yaptıkları ihracatlarının ilgili kredinin ihracat taahhüdü ile ilişkilendirilmesinde, ihracatın 3. ülkelere yapıldığının taahhüt kapatma aşamasında:

 • Serbest bölgeye girişe ilişkin Serbest Bölge İşlem Formu (SBİF Giriş), GB ve ilgili faturalar,

 • Serbest bölgede mukim firmanın (Türkiye dışındaki) üçüncü ülkeye satış yaptığını tevsik eden SBİF (Çıkış),

 • Satışı yapılan malların üretiminin serbest bölgede gerçekleştiğine dair ilgili Serbest Bölge Müdürlüğünce onaylı firma beyanı

ibrazı aranacaktır. Yukarıda belirtilen belgelerden GB (aslı ) ve SBİF (Çıkış) kullanıcı nüshası üzerine ihracat taahhüdüne sayıldığına ilişkin şerh düşülür.

Serbest bölgeye satılan eşyanın serbest bölgede bulunan tesislerde makine/teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak kullanıldığının tevsik edilmesi kaydıyla söz konusu satışlar ile ihracat taahhüdünün kapatılması mümkündür.

Söz konusu satışların ihracat taahhüdüne saydırılabilmesi için gerekli belgeler aşağıdaki şekildedir;

 • Serbest bölge müdürlüklerince onaylı serbest bölge işlem formu,

 • Ön statü belgesi,

 • Gümrük Beyannamesi,

 • Serbest bölge gümrük müdürlüğü ile serbest bölge müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği tutanak
 • Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Yapılan Satışlar

Bağlı bulundukları vergi dairelerinden alınan ve "Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılacak Satışlara Ait KDV İhracat İstisnası İzin Belgesi" (İstisna İzin Belgesi) ile Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara tanınan istisna kapsamında düzenlenmiş "İzin Belgesi" dâhilinde yapılan satışlara ilişkin faturaların, İhracatçı Birlikleri3 ve yetkili çıkış gümrük müdürlüklerinin4 onayının alınması kaydıyla, kredi ihracat taahhütlerine saydırılması mümkündür. Özel Fatura ve Yolcu Beraberi Eşya şeklinde yapılan satışlarda Döviz Alım Belgesi ibrazı aranacak olup, her iki belgenin üzerine ihracat taahhüdü ile ilgili olarak şerh düşülecektir.


 • Navlun

İhracatta taşımanın yerli firmaya yaptırılması ve bu hususun taşımayla ilgili faturadan tespit edilmesi kaydıyla, ihracat bedeli de kredi ile ilgili taahhüde saydırılabilir. Ancak, taşımanın bir hizmet ihracı olması nedeniyle, navlun bedelinin yurda getirilerek ihracatçı adına alışının yapılmış olmasının Döviz Alım Belgesi ile tevsik edilmesi ve taşıma bedeline tekabül eden döviz tutarı kadar şerh düşülmesi gerekir.


 • İhraç Kaydıyla Teslim

Krediyi kullanan firmanın imalatçı firma olması durumunda, ihraç kaydıyla malın teslimi aşamasında ihracatçı firma adına düzenlenen satış faturası ile ihracatçı firma beyanının ibrazı gerekmektedir.
Ayrıca, imalatçı firma tarafından düzenlenen satış faturası ile Gümrük Beyannamesinde belirtilen malların, imalatçı firmanın Kapasite Raporu’nun üretim konusunda yer alması gerekmektedir. • DİİB

Dâhilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ithalatın finansmanı amacıyla döviz olarak döviz kredisi kullandırılmış olması halinde, ilgili kuruluş tarafından DİİB’nin ihracat taahhüdüne sayılan GB’nin mükerrer kullanılmamasını teminen, T.C. Ekonomi Bakanlığı’na bağlı ilgili bölge müdürlüğü tarafından tasdikli DİİB fotokopisi ya da bu konudaki yazının ibraz edilmesi gerekir.
b) SÖİK SB Döviz Kapsamında Satış Taahhüdünün Kapatılmasında Uygulanacak Esaslar:
Serbest Bölgelerde mukim firmaların kullanacakları kredilere ait kredi anapara, faiz ve aracı banka komisyonu toplamı tutarında FOB satış taahhüdünün ihracat teşvik mevzuatında belirlenen süreler içinde fiilen gerçekleştirilmesi zorunlu olup,
Serbest Bölge’de üretilip, yabancı ülkeye üretici firmaca (imalatçı ihracatçı) satılan mallar kapsamında; eşyanın serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan “Serbest Bölge İşlem Formu’nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ve söz konusu yurtdışı sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit),
Serbest Bölge’de üretilip, yabancı ülkeye alım-satım yapan firmaca (serbest bölgede mukim aracı ihracatçı) satılan mallar kapsamında; eşyanın bölge içi satışına ilişkin Serbest Bölge Müdürlüğü onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu’nun (Bölge içi satış) kullanıcı nüshası ile eki fatura (imalatçı faturası), eşyanın serbest bölgeden yurtdışına çıkışına ilişkin Serbest Bölge ve Gümrük Müdürlükleri onayı bulunan Serbest Bölge İşlem Formu’nun (Çıkış) kullanıcı nüshası, alıcı adına düzenlenen fatura ile söz konusu yurtdışı sevkiyata ilişkin Gümrük Beyannamesi (Transit),
1   2   3

Benzer:

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş icon2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü...

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconVekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconİhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye iŞ bankasi a.Ş. ‘Nİn eczacilara özel hizmet paketi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTürkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconİhracat, transit ticaret, İhracat sayilan satiş ve teslimler ile...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev