TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Şsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

TÜRK EXIMBANK

SEVK ÖNCESİ İHRACAT KREDİLERİ

UYGULAMA ESASLARI


TARİH : 24.02.1997
AMAÇ VE KONU
Madde 1- İşbu Uygulama Esaslarında, Türkiye’de ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde mukim ihracatçıların, imalatçıların, serbest bölge kullanıcılarının ihracat/satış öncesi ve Türkiye’de mukim döviz kazandırıcı faaliyetlerde bulunan firmaların hizmet öncesi finansman ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygulamaya konulan Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Türk Eximbank) Sevk Öncesi İhracat Kredileri programının kuralları, şartları ve takip usulleri düzenlenmektedir. Bu Uygulama Esasları kapsamında Türk Eximbank Yönetim Kurulunca tahsis edilen limitler çerçevesinde yapılacak kredi kullandırım işlemleri, Birim Kredi Tahsis Komitesi Kararlarına istinaden yürütülür.
TANIM VE KAPSAM
Madde 2- Sevk Öncesi İhracat Kredileri (SÖİK) kapsamında;


 1. Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) hariç olmak üzere, Türkiye’de yerleşik ihracatçı, imalatçı vasfını haiz ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmaların (sadece nihai üreticiler), ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların (EK Form: ML'de) kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,
 1. KKTC’de mukim ihracatçı, imalatçı vasfını haiz ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmaların (sadece nihai üreticiler), Türkiye ve KKTC’de yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan KKTC menşeli malların kesin olarak ihracı taahhüdü karşılığında,
 1. Türkiye’nin siyasi sınırları içerisinde kurulan serbest bölgelerde, üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişi kullanıcıların, ilgili mevzuat uyarınca ihracı yasaklanan mallar dışında kalan Türk menşeli malların (Ek Form: ML), serbest bölgeden Türkiye dışında başka ülkelere kesin olarak satışı taahhüdü karşılığında,
 1. Türkiye’de yerleşik firmaların, 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtilen döviz kazandırıcı hizmetlerin ihraç taahhüdü karşılığında
 1. Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin turizm faaliyetleri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet satışları,
 1. Uluslararası taşımacılıktan döviz olarak kazanılan navlun bedellerinin yurda getirilmesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma hizmet ve faaliyetleri,
 1. Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde bulundukları sürede, bedelleri yurt dışındaki sağlık ve sigorta kuruluşlarından tahsil edilmek kaydıyla döviz karşılığı verilecek sağlık hizmetleri,
 1. Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendislik hizmetleri gibi döviz kazandırıcı hizmet projeleri
 1. Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt dışında yerleşik firmalar adına garanti kapsamında gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetiyle, yabancı bandıralı gemi, uçak veya tırların bakımı ve onarımı ile bunlara yapılan mal (yakıt ve madeni yağlar hariç) ve hizmet satışları,
 1. Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt dışındaki yayın organlarına görüntülü veya görüntüsüz haber satışları


finanse edilmesi amacıyla aracı bankalara kredi tahsis edilir.
Türkiye’de mukim firmalar için; ihracatçı vasfı Vergi Kimlik Numarası ile imalatçı vasfı Kapasite Raporu ile tevsik edilir.
KKTC’de mukim firmalar için; ihracatçı vasfı Şirketler Mukayyitliği Onay Belgesi ve Ticaret Dairesince düzenlenen İhracatçı Belgesi ile imalatçı vasfı ise Ticaret/ Sanayi Odası Kayıt Belgesi ile tevsik edilir.
Serbest Bölge’de mukim firmalar için; kullanıcı vasfı Vergi Kimlik Numarası, ilgili Faaliyet Ruhsatı ve Kapasite Raporu (üretici firmalar için) ile tevsik edilir. Firmanın kredi kullanabilmesi için Faaliyet Ruhsatının üretim veya alım-satım faaliyetine ilişkin olarak düzenlenmiş olması gerekir.
Kredinin vadesini, faiz oranını/kar payı oranını, kredilendirme oranını, kredinin kullandırılacağı döviz cinsini belirlemeye Türk Eximbank yetkilidir.
Uygulama Esaslarında açıklık olmayan hallerde, Bankacılık Kanunu, ihracat, kambiyo, teşvik, vergi ve serbest bölge mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri ile KKTC’ de uygulanan ilgili mevzuat dikkate alınır.
KREDİ TÜRLERİ
Madde 3- Sevk Öncesi İhracat Kredileri Programı altında kapsamları farklı türden krediler kullandırılmaktadır;


 1. Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK TL/SÖİK Döviz):Türkiye’de mukim ihracatçı, imalatçı vasfını haiz ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı (sadece nihai üreticiler) firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ihraç eden firmalara mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankaları aracılığıyla TL veya döviz bazında kullandırılır. TL cinsinden kredi yalnızca KOBİ vasfına haiz firmalara kullandırılır.

 2. Katılım Bankaları Sevk Öncesi İhracat Kredisi (SÖİK Katılım TL/SÖİK Katılım Döviz):ihracatçı, imalatçı vasfını haiz ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı (sadece nihai üreticiler) firmalar ile döviz kazandırıcı hizmet ihraç eden firmalara katılım bankaları aracılığıyla TL veya döviz bazında kullandırılır. TL cinsinden kredi yalnızca KOBİ vasfına haiz firmalara kullandırılır.
 1. Sevk Öncesi Türk Lirası Yatırımda Öncelikli Bölgeler İhracat Kredisi (SÖİK YÖB TL):Yatırımda Öncelikli Bölgelerde (EK-10’da) faaliyette bulunan ihracatçı (ihracatçının YÖB’de yerleşik olması ve ihraç konusu malın YÖB’de üretilmesi kaydıyla), imalatçı vasfına haiz ihracatçı (YÖB’de yerleşik olması ve ihraç konusu malın YÖB’de üretilmesi kaydıyla), imalatçı firmalara (ihraç kaydıyla mal üreten nihai üreticiler) mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankaları aracılığıyla TL bazında yalnızca KOBİ vasfına haiz firmalara kullandırılır. 1. KKTC Sevk Öncesi Türk lirası İhracat Kredisi (SÖİK KKTC TL): KKTC’de mukim ihracatçı, imalatçı vasfını haiz ihracatçı ve ihracat bağlantılı mal üreten imalatçı firmalar (sadece nihai üreticiler) mevduat bankalarının, kalkınma ve yatırım bankalarının ve katılım bankalarının KKTC’de bulunan şubeleri aracılığıyla TL bazında yalnızca KOBİ vasfına haiz firmalara kullandırılır.
 1. Serbest Bölgeler Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi (SÖİK SB Döviz):Türkiye’nin siyası sınırları içerisinde kurulan serbest bölgelerde üretim veya alım satım ruhsatı sahibi gerçek ve tüzel kişi kullanıcılara, mevduat bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım bankaları aracılığıyla döviz bazında kullandırılır.


Kredilendirilmeyen İhracat Şekilleri
Madde 4- Kredi, ihracat sayılan satış ve teslimler, transit ticaret, ithal edilmiş malın ihracı, takas ve bağlı muamele kapsamında yapılan ihracat, bedelsiz ihracat, sınır ticareti hükümleri çerçevesinde yapılan ihracat, gümrüksüz antrepolara yapılacak ihracat ve serbest bölgelere yapılacak ihracat ( Türkiye’den serbest bölgelere yapılan ihracatın 3.ülkelere gönderilen kısmı hariç) ve serbest bölgeden Türkiye’ye yapılan ihracat için kullandırılmaz.
Vergi, Resim VE Harç İstisnası
Madde 5- Sevk Öncesi İhracat Kredileri ile finanse edilen mal /döviz kazandırıcı hizmet finansmanında, ihracat teşvik mevzuatı ve bu mevzuata ilişkin Karar ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde vergi, resim ve harç istisnası uygulanır. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu'na ilişkin hususlarda ilgili Karar, Tebliğ ve Genelge hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
SÖİK KKTC TL kredisinde; vergi, resim, harç istisnası konusunda KKTC ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.
SÖİK SB Döviz kredisinde ise; Gider Vergisi Kanunu ve bu Kanuna ilişkin hukuki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılır.
Banka Limiti
Madde 6- Türk Eximbank Yönetim Kurulu tarafından, krediye aracılık eden bankalara TL krediler için TL bazında, döviz krediler için ABD Doları bazında genel kredi limitleri tahsis edilir.
Aracı bankaların, Türk Eximbank’ın nam ve hesabına kullandıracağı kredilerin belirli bir andaki anapara bakiyeleri toplamı, söz konusu limitler dâhilindedir. Bu limitler, aracı bankalara ayrıca duyurulur.
Aracı bankalara tahsis edilen Türk Lirası bazındaki kredi limitleri tamamiyle Madde 8’de tanımlanan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ) ayrılmış olup, ABD Doları bazındaki kredi limitlerinin ise en az %30’u KOBİ’lere ayrılmıştır.
SÖİK TL kredisi için tahsis edilen kredi limitlerinin en az % 5'i Yatırımda Öncelikli Bölgelerde (YÖB) (EK-11) faaliyet gösteren firmalara (ihraç konusu malın YÖB’de üretilmesi kaydıyla) ayrılmıştır.
SÖİK KKTC TL kredisi, Türkiye’de yerleşik bankaların KKTC’nde faaliyet gösteren şubeleri vasıtasıyla KKTC ek limiti kapsamında kullandırılır.
Aracı bankaların, sahip oldukları iştiraklere ve dâhil oldukları grup bünyesindeki şirketlere, kullandırabilecekleri azami kredi miktarları, kendilerine tahsis edilen TL ve USD birimli Genel Kredi Limitleri’nin her birinin en fazla % 40'ıdır.
FİRMA Limiti
Madde 7- Sevk Öncesi İhracat Kredileri Programı kapsamında; bir firmaya kullandırılan TL ve Döviz kredilerinin anapara bakiyeleri toplamı 25 milyon ABD Doları’nı aşamaz.

Söz konusu firma limiti;

 • SÖİK Katılım TL/SÖİK Katılım Döviz kredisi kapsamında 15 milyon ABD Doları

 • SÖİK KKTC TL kredisi kapsamında 5 milyon TL

ile sınırlıdır.
Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında döviz kazandırıcı hizmetlerin finansmanı amacıyla kullandırılan kredilerin tutarı VRHİB tutarını aşamaz.

VRHİB olmaksızın kullandırılacak hizmet ihracına ilişkin kredilerde tutar, yurt dışı faaliyete ilişkin imzalanmış hizmet sözleşmesindeki tutarı aşmayacak şekilde belirlenir. VRHİB ya da ilgili hizmet sözleşmesine kullandırılan kredi ile ilgili şerh düşüm işlemi kullandırım esnasında aracı bankalar tarafından belirlenir.
Firmanın geçmiş mal / hizmet ihracına ilişkin performansı aracı banka nezdinde kıstas olarak doğrudan etkili olmayacak; ancak, firmanın mal/hizmet ihracı taahhüdünü oluşturan ihracat/hizmet sunumuna ilişkin bağlantılarının değerliliği esas alınacaktır. Bu değerleme ve doğuracağı risk tamamen aracı bankanın üzerindedir.
PROGRAM KAPSAMINDA KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ)
Madde8- Program kapsamındaki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler;


 1. Bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup, ihraç bağlantılı mal üreten imalatçı ve imalatçı – ihracatçı ile ihracatçı özelliğine sahip,


(2) İşyerinde 1 ile 250 çalışan1istihdam eden,


 1. Yılık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’ nı aşmayan,


(4) bağımsız işletme2 tanımına giren işletmelerdir.
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler;


 • Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’nı aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler,

 • Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’nı aşmayan işletmeler

 • Orta Büyüklükteki İşletme: İki yüz elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi aşmayan işletmeler olarak sınıflandırılır.


İhracat /satış/ HİZMET Taahhüdü
Madde 9- İhracat/satış taahhüdü ilgili mevzuatta tanınan süreler içinde gerçekleştirilmesi taahhüt edilen FOB ihracat/satış tutarını, hizmet tutarı ise krediye konu hizmet ihracı tutarını ifade eder.
Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası
Madde 10- Türk Eximbank’a Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptıran firmalar faiz indiriminden yararlanır. Kısa Vadeli İhracat Kredi Sigortası yaptıran firmalar için uygulanacak faiz indirim oranları ayrıca duyurulur.
SÖİK KKTC TL ve SÖİK Katılım Döviz Kredisi’nde sigortalı firma için faiz/kar payı indirimi uygulanmamaktadır.
Sigortalı firma için uygulanacak faiz/kar payı indirim oranının saptanmasında, firmanın krediyi kullandığı tarih itibariyle sigortalılık durumu ile kredi talep formundaki firma beyanı esas alınır. Sigortalılık durumunda sonradan meydana gelen değişiklikler nedeniyle, krediyle ilgili Türk Eximbank’tan faiz/kar payı iade talebinde bulunulamaz.
Sigortalı firmanın, riski açık kredilerin vadesi içinde poliçe süresinin sona ermesi halinde, poliçesini yenilemesi gerekmektedir. Sigorta poliçesinin yenilenmemesi halinde 24’üncü Madde’de belirtilen müeyyideler uygulanır.
Muhatap Şube
Madde11- Türk Eximbank, kredilerinin kullandırılmasında aracı bankaların belirleyeceği yetkili şubeyi/birimi muhatap şube olarak kabul eder. Kredi talepleri bu şubelerce Türk Eximbank'a iletilir. Kredi kullandırım talimatları Türk Eximbank tarafından muhatap şubelere gönderilir. Geri ödeme bildirimleri 20. Madde ’de düzenlenen şekilde muhatap şubelerce yapılır. Muhatap şubeyi temsile yetkili kişilerin imza sirkülerlerinin ve değişikliklerin Türk Eximbank’a iletilmesi zorunludur.
Ek-9’da yer alan Faks Sözleşmesinin ve Ek-10’da yer alan Elektronik Bankacılık Sözleşmesinin aracı banka genel müdürlüklerince imzalanarak, yetkili kişilerin güncel imza sirkülerleri ile birlikte Türk Eximbank’a iletilmesi zorunludur.
Hesap Açılması
Madde 12- Kredi kullandıracak aracı bankaların muhatap şubeleri nezdinde Türk Eximbank Sevk Öncesi Türk Lirası İhracat Kredisi adı altında TL, Sevk Öncesi Döviz İhracat Kredisi adı altında yabancı para birimli ( USD, GBP, JPY, EUR) vadesiz bankalar mevduat hesabı / özel cari hesap açılır.
Kredilerle ilgili ödeme ve tahsilatlar bu hesaplardan yapılır. Bu hesaplara ait aylık ekstreler, muhatap şubelerce, takip eden ayın ilk haftası içerisinde Türk Eximbank'a gönderilir.
Müracaat Şekli
Madde 13- Firmalar tarafından her bir kredi başvurunda Bankamız internet sayfasında yer almakta olan ilgili evrak seti ile birlikte aracı bankalara müracaat edilir.
İlk defa kredi kullanacak olan firmalar tarafından,


 • Kapasite Raporu’nun,

 • Firma unvanının yer aldığı ilgili Ticaret Sicil Gazetesi’nin son sayısının

 • Alım-satım veya üretim faaliyetine ilişkin Faaliyet Ruhsatı’nın (SB firmaları için),

 • Altı aydan eski tarihli olmamak kaydıyla KKTC mevzuatı uyarınca düzenlenecek Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi ve Şirketler Mukayitliği Onay Belgesi veya Ticaret Dairesince düzenlenen İhracatçı Belgesi veya ilgili mevzuata göre bunların yerine geçecek belgelerin (KKTC firmaları için)


fotokopilerinin ibraz edilmesi gerekmektedir.
Türk Eximbank’ın, kredi talebine konu olan taahhüdün/projenin ve firmanın özel durumuna göre gerekli görülecek her türlü bilgi ve belgeyi talep etme hakkı saklıdır.
Teminat
Madde 14- Kredi kullandırılmadan önce aracı bankalar, TL krediler için kendilerine tahsis edilen Türk Lirası cinsinden limit tutarında, döviz kredileri için ise kendilerine tahsis edilen ABD Doları cinsinden limit tutarının % 10 fazlası tutarında Aracı Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesini (EK-8) düzenleyerek Türk Eximbank'a gönderirler
Aracı bankanın limitlerinde bir artış yapılması halinde; TL krediler için yenilenen limit tutarı üzerinden, Döviz krediler için ise yenilenen limitin % 10 fazlası tutarında düzenlenen Aracı Banka Borçlu Cari Hesap Taahhütnamesinin Türk Eximbank’a iletilmesi şarttır.
Ek Süre ve Mücbir Sebep Halleri
Madde 15- Firmalar, mücbir sebep halleri dışında, taahhüde göre verilen kredi miktarının az oluşu, kredi süresinin kısa oluşu, girdilerin veya malın tedarik edilememesi, iç veya dış pazar zorlukları, gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ihracatın/satışın/hizmetin tamamının veya bir kısmının yerine getirilememesi, alıcının tek taraflı tasarrufu gibi gerekçelerle imalatın ya da ihracatın/yurt dışına satışın/ hizmet sunumunun tamamını veya bir kısmını gerçekleştiremediklerini ileri sürerek vade temdidi talebinde bulunamazlar.
Mücbir sebep halleri ve bunların tevsikine ilişkin hususlarda yürürlükteki vergi, resim ve harç istisnası mevzuatı ve Serbest Bölgelerden Başka Bir Ülkeye Yapılan Satışların Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ’nin Kredi, Sigorta ve Garanti Hizmetlerinden Yararlandırılması Hakkında Tebliğ (İhracat 2014/7)’in ilgili hükümleri esas alınır.
SÖİK KKTC TL kredisi için; KKTC ilgili mevzuatı esas alınır. Türk Eximbank, vadesini temdit etmeyi uygun bulduğu kredilerde, uygulayacağı faiz/kar payı oranını yeniden belirleyebilir.
KREDİ VADESİ
Madde 16- Kredi programlarının vade seçenekleri Türk Eximbank internet sitesinde duyurulmaktadır.
Kredi vadesinin başlangıcı, kredinin Türk Eximbank tarafından aracı bankanın hesabına alacak kaydedildiği tarihtir.
Kredi anapara taksitlerinin ve dönem faizlerinin/kar paylarının vadelerinin hafta sonu veya resmi bir tatile (SÖİK KKTC TL kredisinde KKTC için resmi bir tatile) rastlaması halinde (takvim yılı itibariyle yasal olarak belirtilen yarım iş günleri dâhil), takip eden ilk işgünü, kredi vadesi olarak dikkate alınır.
VRHİB kapsamında kullandırılan döviz kazandırıcı hizmet kredilerinde kredi vadesi belge süresi ile, VRHİB alınmaksızın kullandırılan kredilerde ise yurt dışı faaliyete ilişkin hizmet sözleşmesi süresi ile sınırlıdır. Belge süresinin, Bankamız internet sitesinde yayınlanan kredi vadelerinden uzun olması durumunda mevcut kredi program vadeleri esas alınacaktır.
Faiz ve KAR PAYI ORANI
Madde 17- Kredilere uygulanacak faiz/kar payı oranları, Türk Eximbank tarafından belirlenir ve aracı bankalara ayrıca duyurulur. Kredilere uygulanacak faiz ve kar payı oranlarının belirlenmesinde kredi kullandırım tarihinde geçerli olan faiz ve kar payı oranları esas alınır.
Aracı bankalar, bu faiz ve kar payı oranları üzerine Türk Eximbank tarafından belirlenen komisyon oranlarını ilave edebilirler. Aracı banka komisyonu TL kredilerde azami yıllık 1 (bir), döviz kredilerinde azami yıllık 0,5 (yarım) puandır.
Kredi kullandırımı ile ilgili olarak aracı bankalar işbu komisyon dışında Türk Eximbank’tan veya firmadan her ne nam altında olursa olsun komisyon, ücret, masraf vs. alacak talep ve tahsil edemezler.
Döviz kredilerinde, kredinin 1. dönem faizinin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır. Kredinin sonraki dönemlerine ilişkin faizin hesaplanmasında kullanılacak LIBOR ise, bir önceki faiz tahsilatı valörüne ait, Reuters ekranının LIBOR01sayfasında ABD Doları için belirlenmiş faiz oranıdır
Kredinin diğer döviz cinsleri ile kullandırılması halinde geçerli olacak faiz oranları (EURIBOR, GBP, LIBOR, TIBOR), aynı şekilde, Euro için Reuters ekranındaki FIBO sayfası, Yen için TIBM sayfası, Sterlin için ise LIBOR01 sayfası kullanılmak suretiyle belirlenir.
Kredinin faiz oranı hesaplanırken kullanılacak LIBOR01 veya EURIBOR değerlerinin negatif olması halinde bu değerler sıfır (0) olarak alınır.
SÖİK Katılım Döviz kredisinde uygulanacak olan kar payı oranı, Türk Eximbank tarafından belirlenecek ve internet sitesinde yayınlanacak sabit oranlardan oluşacaktır.
SÖİK Katılım Döviz kredisinde uygulanacak kar payı oranının hesaplanmasında ABD Doları için kullanılacak LIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının LIBOR01 sayfasında ABD Doları için belirlenmiş 1 yıllık orandır.
SÖİK Katılım Döviz kredisinde uygulanacak kar payı oranının hesaplanmasında EURO için kullanılacak EURIBOR, kredinin kullandırıldığı valör gününe ait Reuters ekranının FIBO sayfasında EURO için belirlenmiş 1 yıllık orandır.

YÖB’de faaliyette bulunan firmaların kullanacakları TL kredilere indirimli faiz oranı uygulanır.
Türk Eximbank, uygulayacağı faiz ve kar payı oranlarını tek taraflı olarak değiştirmeye yetkilidir. Faiz ve kar payı oranlarındaki değişiklikler Türk Eximbank nezdinde riski açık kredilere uygulanmaz.
Kullandırım
Madde 18- TL cinsinden kredi yalnızca KOBİ vasfına haiz firmalara kullandırılır. TL Kredilerde, kredi talebi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredilere ait kredi tutarları, ilgili aracı bankanın EFT sistemindeki hesabına ödenir. Aracı bankalar, EFT sistemindeki hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını, 12’nci Madde’de düzenlenen hesaplara aynı gün alacak kaydeder ve aynı gün ilgili firmanın hesabına aktarmak suretiyle öderler.


 • SÖİK KKTC TL kredisinde kredi tutarları bankalar tarafından, takip eden ilk iş günü sonuna kadar firma hesaplarına aktarılır.

 • SÖİK Katılım TL kredisinde kredi tutarları bankalar tarafından, takip eden ilk 5 (beş) iş günü içinde firma hesaplarına aktarılır.


Döviz Kredilerinde, kredi talebi Türk Eximbank tarafından uygun bulunan kredilere ait kredi tutarları aracı bankanın muhabir hesabına ödenir. Aracı bankalar, hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını, 12’nci Madde’de düzenlenen hesaplara aynı gün alacak kaydederler. Aracı banka, hesaplarına intikal eden kredi tutarlarını, 12’nci Madde’de düzenlenen hesaplara aynı gün alacak kaydeder ve aynı gün ( SÖİK Katılım Döviz kredisi için; 5 iş günü içinde) ilgili firmanın hesabına aktarmak suretiyle öder.


 • SÖİK Katılım Döviz kredisinde kredi tutarları bankalar tarafından, takip eden ilk 5 (beş) iş günü içinde firma hesaplarına aktarılır.
 • SÖİK SB Döviz kredisinde aracı banka, firma hesabına krediyi döviz olarak öder.


Kredinin aracı bankalar tarafından yukarıda belirtilen sürelerde firmaya ödenip ödenmediği firmanın kredinin bildirilen kullanım tarihinden itibaren 5 işgünü içerisinde Türk Eximbank’a ibraz edeceği yazılı teyit ile belirlenir. (EK-7) Aksi halde, kredinin aracı banka tarafından firmaya ödendiği kabul edilir. Firmadan alınacak yazılı teyide göre, kredinin aracı banka tarafından yukarıda belirtilen sürede firmaya ödenmemesi durumunda 25’inci Madde hükmü uygulanır.

Kredinin aracı banka hesaplarına intikal etmesini müteakip iptal edilmek istenmesi durumunda 23’üncü Madde’de belirtilen müeyyideler uygulanır.
SÖİK SB Döviz kredisinde; kredi tutarı aracı bankaya sadece döviz olarak aktarılır.
SÖİK Döviz kredisinde ve SÖİK Katılım Döviz kredilerinde; kredi tutarı aracı bankaya Türk Lirası veya döviz olarak aktarılır.
(1) Kredinin Türk Eximbank tarafından aracı bankaya döviz olarak aktarılması durumunda;
Türk Eximbank, ilgili kredi tutarını aracı bankanın muhabir hesabına döviz olarak alacak kaydedilmek üzere talimat verir. Türk Eximbank, kredi kullandırım dekontlarını aynı gün aracı bankaya gönderir.

Aracı banka, hesaplarına alacak kaydedilen kredi tutarının tamamını, valör tarihinde (SÖİK Katılım Döviz/TL kredisinde valör tarihinde belirlenen kur üzerinden 5 iş günü içinde) TL olarak (SÖİK SB Döviz kredisinde Döviz olarak) firmaya kullandırır. Kredinin Türk Lirası karşılığının belirlenmesinde kullanılacak döviz kuru, işlem günü saat 11.00'de Türk Eximbank tarafından belirlenen ABD Doları, EURO, İngiliz Sterlini ve Japon Yeni alış kurlarıdır.

Kredinin, talep edilen döviz cinsinden farklı bir döviz cinsi üzerinden ödenmesi durumunda, işlem günü saat 11.00'de Reuters'in FXFX sayfasında kote edilen çapraz kurlar alınarak belirlenen ve söz konusu para birimi için geçerli olan Türk Eximbank çapraz kurları dikkate alınır.
Tahsis edilen döviz kredisinin geçici bir döviz tevdiat hesabına aktarılıp, bu hesaptan TL alışı yapılamaz.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş icon2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü...

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconVekâletname tüRKİye vakiflar bankasi t. A. O

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconİhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTÜRKİye iŞ bankasi a.Ş. ‘Nİn eczacilara özel hizmet paketi

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconTürkiye Vakıflar Bankası T. A. O. / Genel müDÜRLÜK / head office

TÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş iconİhracat, transit ticaret, İhracat sayilan satiş ve teslimler ile...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev