Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmelersayfa9/9
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9

İl dâhilinde; 5 adet Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi, 21 adet Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi, (2 adet tasfiye halinde) , 1 adet Tüketim Kooperatifi, 1 adet Temin ve Tevzi kooperatifi olmak üzere toplam 28 adet kooperatif bulunmaktadır. 2015 yılı ikinci altı ayı içerisinde 28 adet kooperatifin Genel Kurullarına Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca, ilimizde Kooperatif günü nedeniyle basın açıklaması yapılmıştır.
Kooperatif genel kurul toplantıları
Kooperatif İşlemleri
2014
2015
Kurulan Kooperatifler
3
0
Genel Kurul Yapan Kooperatifler
34
28
Olağanüstü Genel Kurul Yapan Koop.
1
0
Tasfiye Halindeki Kooperatifler
2
5
Kapanan Kooperatifler
0
1
Savcılığa verilen kooperatifler
0
0

Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi Projesi
Kooperatif Bilgi ve Denetim Sistemi Projesi ile kooperatif ve üst kuruluşları ile ilgili olarak politika üretilmesinde yararlanılacak olan ekonomik, mali ve hukuki bilgilerin uygun bir veri tabanında ayrıntılı olarak takibi, denetimi yapılacak, kooperatiflerle ilgili bazı hizmetlerin elektronik ortamda online olarak verilmesi sağlanacak, burada toplanan veriler diğer kamu kuruluşlarıyla karşılıklı olarak paylaşılacaktır.
Bu projeyle, kooperatiflere yönelik kuruluş, işleyiş, denetim, yasal altyapı, bilgilendirme faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik sağlanacaktır. Sistemin tam olarak işlemesi ile birlikte;

 • Kooperatiflerin genel kurul ortaklar listesinin elektronik ortamda hazırlanabilmesi,

 • Genel kurul başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi,

 • Kooperatif ve üst kuruluşlarının ortaklarının kimlerden oluştuğu,

 • Her vatandaşın ülke düzeyinde hangi kooperatiflerde ortak olduğu, kişilerin ortaklık durumları (faal, ortaklıktan ayrılmış, çıkarılmış, kesinleşmiş, ölmüş, devretmiş gibi),

 • Proje kapsamındaki kooperatifler aracılığıyla ne tür işlemler yapıldığının takip edilebilmesi,

 • Türleri itibariyle ülke çapındaki kooperatiflerin sektör büyüklüğünün ne olduğunun tespit edilebilmesi, hususlarında bilgiler yer alacaktır.


Analiz ve tasarım çalışmaları yapılarak taslak analiz raporu hazırlanmıştır. 2013 yılı sonu itibariyle yazılım çalışmaları tamamlanan Projenin test, mevcut bilgi sisteminden veri tabanı aktarımı ile iç ve dış entegrasyonlarının sağlanması işlemleri sürdürülmektedir. Daha sonra sektörün ve kullanıcılarının eğitiminin tamamlanmasının ardından Mayıs 2014 itibariyle sistemin sektörün hizmetine sunulması planlanmaktadır.
Denetim Faaliyetleri
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü programı doğrultusunda ilimizde Trabzon Ticaret İl Müdürlüğü denetim elemanları tarafından “Bebek Ürünleri” ne yönelik denetim çalışması yapılmıştır.

Yönetim Bilgi Sistemleri

Teknolojinin geliştiği ve her türlü verinin elektronik ortamda güvenle paylaşılabildiği günümüzde kamu idarelerinin yönetiminde yeni bir yönetim anlayışının oluşması zorunlu hale gelmiş, karar alma süreçlerinde bilginin önemi artmıştır. İdarelerin sunduğu hizmetlerin gözden geçirilerek iş süreçlerindeki verimliliğin artırılması ve bilgiye dayalı politika ve karar Bakanlığımızca yapılmıştır.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS);
EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) programına, Bakanlığımızca hazırlanan takvim doğrultusunda Haziran 2014 ayı içerisinde geçilmiş olup, sistem aktif olarak kullanılmaktadır.
Standart Dosya Planı
Bakanlığımızca hazırlanan “Standart Dosya Planı” Müdürlüğümüzün kuruluş tarihi olan 15.11.2012 tarihinden bu yana başarı ile uygulanmaktadır.
Soru Önergeleri
2015 yılında Bakanlığımızca il müdürlüğümüzden talep edilen soru önergesi bulunmamaktadır.
PERSONEL VE DESTEK HİZMETLERİ FAALİYETLERİ
İl Müdürlüğümüze gelen evrakın birimlerine göre tasnifi ve Doküman Yönetim Sistemine dahil edilerek dağıtımı yapılmaktadır. Bu kapsamda 2015 yılı itibariyle 4557 adet gelen, 9820 adet giden evrak Genel Evrak Biriminde işlem görmüştür. İl Müdürlüğümüz Kurum Arşivi Yerleşme Planı doğrultusunda Müdürlüğümüz koordinasyonunda yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Gelen ve Giden Evrak

2015 yılı Müdürlüğümüz evrak kayıt sisteminden alınan evrak dokümanı aşağıdaki gibidir.

Yıl

Onay

Gelen Evrak

Giden Evrak

2014

16

2616

2134

2015

12

4557

9820


Bina Lojman Diğer Sosyal Ve Yardımcı Tesisler Durumu

Müdürlüğümüz, Valilik Binasının 4 üncü katında toplam alanı 33 m² olan 3 (üç) adet odada hizmetlerini sürdürmekte olup, ısıtma şekli kaloriferdir.

İlçelerde teşkilatımız bulunmamaktadır. Müdürlüğümüze tahsisli sosyal tesis ve lojman bulunmamaktadır.
Araç-Makina Park Ve Teçhizat Durumu
Müdürlüğümüze Bakanlığımızca bir adet 2015 model Renault Fluence araç tahsis edilmiştir

Mali Yönetim Hizmetleri
Bütçe uygulamaları kapsamında gerekli aktarma, izleme ve düzeltme işlemleri Bakanlığımız talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
Taşınır Mal Kayıt ve Takibi
30.10.2011 tarihli ve 28100 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2303 sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki'nde yer alan "Öncelikli Politikalar ve Alınacak Tedbirler" başlığı altında düzenlenen 5 numaralı tedbir uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren Maliye Bakanlık tarafından geliştirilen ve idarelerin hizmetine sunulan Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminde (KBS) yer alan "Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi" kullanılarak tek bir sistem üzerinden yürütüleceğinden bahisle gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, uygulamaya ilişkin Bakanlığımızca verilen eğitim programlarına katılım sağlanmıştır.
Bakanlığımız ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında düzenlenen protokol gereği, İl Müdürlüğümüze devredilen taşınırların devir girişleri ile sonradan satın alınan ve Bakanlığımızca tahsis edilen taşınırların giriş işlemleri sağlanmıştır.
Eğitim Faaliyetleri
İl Müdürlüğümüz personelinin çağdaş standartlarda etkin ve verimli hizmet sunabilmesini sağlamak üzere, ihtiyaç duydukları konularda gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak amacıyla, Eğitim Dairesi Başkanlığınca 2015 yılı içerisinde İl Müdürlüğü personeline yönelik olarak düzenlenen 9 eğitim programına katılım sağlanmıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A- ÜSTÜNLÜKLER

 • Köklü deneyim ve geçmişiyle güçlü kurumsal geleneğe sahip olması,

 • Personel profilinin teknolojiye ve yeniliklere hızlı uyum sağlama potansiyelinin olması,

 • İnsan kaynağının nitelik ve nicelik olarak iyileştirilmesi, genç ve dinamik personel alımlarının yapılması,

 • Bilgi teknolojilerinin kullanımında ileri olması,

 • Toplumun geniş kesimlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla güçlü ilişkilerin olması,

 • Uluslararası çalışma kültürünün yerleşmiş olması,

 • Yaygın bir teşkilat ağının olması,

 • Ticaret gibi ekonominin diğer kesimleriyle büyük ölçüde etkileşim içerisinde olan, ülkenin üretim, verimlilik ve rekabet gücünü büyük ölçüde etkileyen önemli bir faaliyet alanının olması.
 • GELİŞİME AÇIK YANLAR
 • Birleşmeden kaynaklanan yeni kimlik, kurumsallaşma ve kurumsal kültür sorunlarının yaşanması,

 • İl Müdürlüğümüzün fiziki mekanının yeterli olmaması,

 • Çalışanlarımıza yönelik eğitimler verilmesi ile insan kaynakları kapasitesinin artırılması.C-DEĞERLENDİRMELER

 • Uluslararası işbirlikleri il Bakanlığımızca yapılan mevzuat çalışmaları çerçevesinde yasal ticareti kolaylaştıran, yasal olmayan ticareti zorlaştıran tedbirlerin artma eğilimi göstermesi,

 • İlimizin, Türkiye’nin ticaret potansiyeli bakımından büyük fırsatlar barındıran ülkelerle yapılacak ticaret yolu üzerinde bulunması,

 • AB’ye uyum sürecinin ilimize olumlu yansımalarının bulunması,

 • Ülkemizdeki istikrar ortamının İlimize yansıması,

 • Yeni ticari hayatın kısa sürede düzenlenmiş olması ve bu konudaki çalışmaların hız kesmeden devam ediyor olması gibi hususların Bakanlığımızın rolünü artırması,

 • BT kullanımının yaygınlaşması,

 • Tüketici bilincinin gelişiyor olması,

Önümüzdeki dönemler için ülkemiz ve il müdürlüğümüz için değerlendirilmesi gereken fırsatlar,

 • Ticaret alanında dünyada yaşanan hızlı değişiminin doğurduğu uyum sorunu.

 • Bölgesel istikrarsızlıkların ticari faaliyetleri olumsuz etkilemesi, yasadışı ticareti körüklemesi,

 • Bilgi teknolojilerinin gelişmesinin yasadışı ticareti kolaylaştırıyor olması,

 • Bütçe ödeneklerinin yetersiz olması,


ise tehditler olarak karşımıza çıkmaktadır.

V – ÖNERİ VE TEDBİRLER

2016 YILI EYLEM VE HEDEFLERİ
2016 yılı eylem planı Bakanlığımızın eylem planına tabi bulunmakta olup, İl Müdürlüğümüzün amacı bu hedeflere ulaşmak olacaktır.

VI – EKLER

1- İl Müdürünün İç Kontrol Güvence Beyanı

2- Mali Hizmetler Birim Görevlisinin Beyanı

Ek-1: İl Müdürünün İç Kontrol Güvence Beyanı

İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI

İl Müdürü olarak yetkim dâhilinde;

Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm. Bu güvence, İl Müdürü olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (GÜMÜŞHANE -25.01.2016)Ek-2: Mali Hizmetler Birim Görevlisinin Beyanı


MALİ HİZMETLER BİRİM GÖREVLİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim görevlisi olarak yetkim dâhilinde;

Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında İl Müdürüne raporlandığını beyan ederim. Müdürlüğümüzün 2015 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim. (GÜMÜŞHANE-25.01.2016)


1   2   3   4   5   6   7   8   9

Benzer:

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler icon3- faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGerçekleşTİRİlen faaliyetlere iLİŞKİn biLGİler

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconIii uluslararasi biLGİ ve belge yönetiMİ BÖLÜMÜ ÖĞrenci kongresi

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...

Iii faaliyetlere iLİŞKİn biLGİ ve değerlendirmeler iconGÜvenlik biLGİ formu ( Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara ilişkin...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev