Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdırsayfa7/16
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

E.2.3. ÜST POLİTİKA BELGELERİÜst politika belgeleri yayımlandıkları andan itibaren, hakimiyet alanı içindeki tüm devlet teşkilatını ve özel sektör kuruluşlarını yönlendirme gücüne sahip belgelerdir. Üst politika belgelerinin incelenmesi ve kurumların faaliyet alanları ile ilgili bölümlerin özellikle göz önünde bulundurulması kurumların strateji belirlemede daha başarılı olmasını sağlamaktadır. Karataş İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlıkları için aşağıda listesi verilen üst politika belgeleri incelenmiştir.

Temel Üst Politika Belgesi

 • MEB Mevzuatı

 • MEB 2015-2019 Stratejik Planı

 • Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2015 – 2019 Stratejik Planı

Diğer Politika Belgeleri


 • Çukurova Kalkınma Ajansı Bölge Planı

 • Karataş Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planı

 • Adana Büyükşehir Belediyesi 2015 – 2019 Stratejik Planı


E.2.4. PEST ANALİZİ

PEST Analizi, stratejik planlama yaparken içinde bulunulan çevresel faktörlerin irdelenerek bu faktörlerin etkilerinin neler olduğunu ve olacağını görmekte kullanılan, çevrenin ne olduğunu ve nereye gitmekte olduğunu gösteren bir analizdir. PEST Analizi geleceğe yönelik vizyonun geliştirilmesi açısından da oldukça önemlidir. Kurumun, çevresindeki ve hatta dünyadaki değişimi algılayarak bu değişime daha hızlı ve esnek bir biçimde uyum göstermesini sağlar ve kurumun kontrolü dışında olan faktörleri takip etmeyi kolaylaştırır.

Bazı stratejistler zaman içerisinde bu çevresel faktörlere hukuki (legal) çevreyi de ekleyerek PESTLE veya PESTEL Analizini ve ardından da Etik (ethics) ve Demografik (demographic) faktörleri de ekleyerek STEEPLED Analizini geliştirmişlerdir. Diğer yandan PEST Analizine Ekolojik (ecolojic) faktörlerin eklenmesiyle oluşan PEST-E Analizi de son yıllarda sık kullanılmaktadır

Tablo-13.Politik Faktörlerin İncelenmesi


Karataş

Adana • İlçemiz, büyükşehir belediyesi sınırlarında olup, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin sunumunda henüz yeterince avantajlı konuma gelememiştir. Ayrıca, 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6360 nolu kanun gereği büyükşehir statüsünde olan ilçemizde ilçe özel idaresi kapatılmıştır. Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmiştir..

 • Ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar sebebiyle ilimiz, son yıllarda yatırımların azalmasına rağmen sanayi kenti olarak kabul görmektedir. Bu ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-Ge çalışmalarını yapmak amacıyla ilimizde Çukurova Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmekte ve her yıl mali destek programları kapsamında hibeler vermektedir.

 • Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel özellikleri koruyup yaşatan, toplumun düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine katkıda bulunan pek az sivil toplum kuruluşu mevcuttur. • İlimiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin sunumunda büyük avantaj sağlayan büyükşehir belediyesi kapsamındadır.

 • Son yıllarda yatırımların azalmasına rağmen, ulaşım, altyapı ve lojistik açıdan yerli ve yabancı yatırımcılara sağlamış olduğu avantajlar sebebiyle ilimiz, sanayi kenti olarak kabul görmektedir. Bu ekonomik potansiyele yön vermek ve Ar-Ge çalışmalarını yapmak amacıyla ilimizde Çukurova Kalkınma Ajansı faaliyetlerini sürdürmektedir.
 • 06.12.2012 tarih ve 28489 sayılı RG’de yayımlanan 6360 nolu kanun gereği büyükşehir statüsünde olan ilimizde il özel idaresi kapatılmıştır. Bu Kanun ile tüzel kişilikleri kaldırılan il özel idarelerinin her türlü taşınır ve taşınmaz malları, hak, alacak ve borçları, komisyon kararıyla ilgisine göre bakanlıklara, bakanlıkların bağlı veya ilgili kuruluşları ile bunların taşra teşkilatına, valiliklere, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına, büyükşehir belediyesine ve bağlı kuruluşuna veya ilçe belediyesine devredilmiştir.

 • Toplumda sosyal dokuyu koruyan, bölgesel özellikleri koruyup yaşatan, toplumun düşüncesinin özgürleşmesine ve siyasi kalitenin yükselmesine katkıda bulunan sivil toplum kuruluşları ilimizde aktif rol üstlenmektedir.Tablo-14 .Ekonomik Faktörlerin İncelenmesi

Karataş

Adana

 • İlçemiz, yerel düzeyde mahalli hizmetlerin sunumunda büyük avantaj sağlayan büyükşehir belediyesi kapsamındadır.
 • Diğer kamu kurumlara da bakıldığında mali bütçeden en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Artan öğrenci sayısı da göz önüne alınarak yıllar bazında kümülatif artış gözlenmektedir.
 • İlçemiz Adana’nın en verimli tarım arazilerinin üzerine kurulmuş olup, özellikle Tuzla bölgesinden yılda üç çeşit ürün alınabilmektedir.
 • İşsizlik oranlarına bakıldığında Adana %13,2 ile Türkiye genelinde 9. Sırada yer almaktadır. Karataş Adana’nın deniz kenarındaki bir ilçesi olup, yerel halk çoğunlukla balıkçılıkla uğraşmaktadır. Halkın bu uğraşına gençlerin de katılması Eğitim faaliyetlerini

olumsuz yönde etkileyebilmek-

tedir. • Adana İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze bütçeden 2012 yılında eğitim harcamalarımız için 87,282 milyon TL pay aktarılmıştır. Diğer kamu kurumlarına da bakıldığında en büyük pay eğitime ayrılmaktadır. Artan öğrenci sayısı da göz önüne alınarak yıllar bazında kümülatif artış kaçınılmazdır.
 • İlimizde 2 Organize sanayi bölgesi bulunmakta olup; 227.080 kişiye istihdam sağlamaktadır. 2013 verileri göz önüne alındığında, ilimizde, 1419 firma bulunmaktadır. Firma sayılarının Türkiye genelindeki oranı % 2,26’dır. Sektör bazında bakıldığında Tarım önde giderken ikinci sırayı tekstil almaktadır.

 • İşsizlik oranlarına bakıldığında, Adana, %13,2 ile, Türkiye genelinde 9. Sırada yer almaktadır. Bu da eğitim faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir.Karataş

Adana

 • Karataş İlçesinde Merkez, Tuzla ve Bahçe Beldesi ile birlikte 37 Köy, 2 belde, 4 tane merkez mahalle bulunmaktadır. Köyler toplu olarak yerleşmiş ve birbirlerine çok yakındır. Büyük nüfusu olan Köylerin sayısı azdır. Mera, Oba ve bağları bulunmamaktadır. 2013 Genel Nufüs sayımı verilerine göre İlçemiz toplam nüfusu 21.862’dir.

 • İlçe nüfusunun yaklaşık % 49 u 30 yaş altında, yaklaşık % 9 u 65 yaş üstü, yaklaşık %42 si ise 30-64 yaş aralığında bulunmaktadır.

 • İlçemiz Adana il merkezine 48 km uzaklıkta olup, geniş ve verimli tarım arazileriyle kaplıdır. Mevsimlik tarım işçilerin özellikle Tuzla Bölgesine göç etmesi eğitimde bazı aksaklıklara neden olmaktadır. Başka şehirlerdeki okullara kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlarını mevsimlik olarak ilçemiz okullarına aldırmayabilmektedir. Ya da kayıtlarını ilçemiz okullarına alan öğrenciler mevsimlik işçiliklerin tamamlanması ile şehirlerine geri dönmekte, eğitim dönemini tamamlayamayabilmektedir. Ayrıca, Tarım işçilerinin çocukları işgücüne katılarak aileye ekonomik katkı sağlamaktadır. Bu yüzden okul çağındaki çocukların okullaşma oranı önemli ölçüde düşmektedir

 • Adana; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve projelerin gerçekleştirildiği bir ildir. Sosyal sorumluluk projeleri üreten eğitim kurumlarımız, özellikle dezavantajlı bölgelere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedirler. Müdürlüğümüz 2011 yılından beri üç yıl üst üste SODES kapsamında Tarım işçilerinin çocuklarına yönelik eğitimde fırsat eşitliği sağlaya yönelik proje yürütmektedir. Bu projenin tarım işçilerinin çocuklarının davranışsal ve kişisel gelişimlerini desteklediği aşikardır. • Adana’nın nüfusu TÜİK 2013 verilerine göre 2.149.260’tır. Türkiye nüfusuna oranı %2,80’dir.

 • İlimiz nüfusunun % 50.62‘si “30” yaş altı; % 43.01’i “30-64”yaş arası ve % 6,37’si 65 ve üzeri yaş grubundadır.

 • Eskiden göç alan bir il olan Adana günümüzde göç veren bir il konumundadır. 2013 yılında 50.598 net göç almış 62.933 net göç vermiştir. Net göç hızı %-5,7, nüfus artış hızı ise %1,105’dir. Nüfus artış hızının, Türkiye ortalamasının altında olmasının yanı sıra, eskiden alınan göçün etkisiyle; çarpık kentleşme, altyapı sorunları, asayiş sorunları, çok kültürlü yapıdan kaynaklanan sorunlar ve eğitim hizmetinin sunumunda sorunlar yaşanmaktadır.

 • İlimizde geçmişte sanayi faaliyetleri yürüten köklü ailelerin yatırımların başka şehirlere çekmesi ekonomik gelişmişlik düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu olumsuzluk sosyal gelişmişlik düzeyini de olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle kent kültürü ve dezavantajlı bölgelerdeki bireylerin sosyal yaşama katılımlarına yönelik çalışmaların devam ettirilmesi gerekmektedir.

 • Adana; yerel, ulusal ve uluslararası etkinlik ve projelerin gerçekleştirildiği bir İl’dir. Sosyal sorumluluk projeleri de üreten eğitim kurumlarımız, özellikle dezavantajlı bölgelere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedirler.

 • İlimizde sosyal ve kültürel yaşam konusunda, Adana Valiliği başta olmak üzere, yerel yönetimlerin, il müdürlüklerinin, dernek ve vakıfların üst düzeyde katkı sundukları görülmektedir. İl genelinde ki 17 kütüphane, 30 sinema salonu ve 13 tiyatro salonu, sosyo-kültürel anlamda olumlu bir veri olarak değerlendirilebilir. Sivil toplum kuruluşlarının varlığı ve sayısı açısından Adana’da ciddi bir hareketlilikten söz edilebilir. İl genelinde faaliyet gösteren 2 binin üzerinde sadece dernek bulunmaktadır.

 • İŞKUR 2011 raporunda; Adana’da sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında en yüksek pay %20 ile gıda ürünleri imalatında olduğu görülmektedir. Ancak; bölgedeki işverenlerin ortak fikri, yeterli mesleki beceriye ve iş tecrübesine sahip mesleki eğitim mezunu işgücü temininde güçlük çektikleri yönündedir.

 • Mesleki ve teknik eğitim alanlarının, arz-talep dengesinin kurulabilmesi açısından istihdama dönük güncellemesinin yapılması gerekmektedir.

 • İlimizde 120.723 lisanslı sporcu bulunmaktadır(2013). Olimpik Sporcu Yetiştirme Projesi kapsamında Adana 6 branşta pilot bölge seçilmiştir.


Tablo-16.Teknolojik Faktörlerin İncelenmesi

Karataş

Adana

 • Fatih Projesi ile ilçemizdeki ortaöğretim kurumlarına etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve çok amaçlı yazıcı dağıtımına başlanmıştır. Teknolojinin eğitimde kullanımını sağlamak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine tablet dağıtımına başlanmıştır. • İlçemizde teknolojik ürün satan mağaza bulunmamasına rağmen, İlimizde bu yönde açılmış mağazaların çokluğu ve ulaşım kolaylığı ile internet yoluyla güvenli alışverişin yaygınlaşması ile önemli bir sıkıntı yaşanmayacağı görülmektedir.

 • İlimizde; Çukurova Üniversitesi Teknokent TGB bulunmaktadır.

 • Fatih Projesi ile ilimizdeki ortaöğretim kurumları etkileşimli tahta, tablet bilgisayar ve çok amaçlı yazıcı ile donatılmıştır. Teknolojinin eğitimde kullanımını sağlamak amacıyla ortaöğretim öğrencilerine tablet dağıtımı yapılmıştır.

 • İlimizde bulunan büyük teknolojik ürün satımı yapan mağazaların fazla olması teknolojik ürünlere ulaşımda kolaylık sağlamaktadır.

 • İlimiz 2013 yılında 51 patent başvurusuyla Türkiye genelinde 14. Sırada yer almaktadır. Bu alanda yapılan konferans ve seminerlerle ilerleyen yıllarda sayısal artışla birlikte Türkiye genelinde üst sıralara çıkış amaçlanmaktadır.

 • İlimiz 35 adet faydalı model başvurusunda bulunmuştur. Türkiye sıralamasında 13. Sırada yer almaktadır.


Tablo-17 .Ekolojik Faktörlerin İncelenmesi

Karataş

Adana

 • İlçemizde içme ve kullanma suyu sıkıntısı olmamasına rağmen ,suyu taşıyan boruların asbest olması sebebi ile genel olarak çeşme suyu içilmemektedir Şu n Çatalan suyunu ilçmize ulaştırm çalışmaları sürmektedir.

 • İlçenin çöp dökme alanı, Büyükşehir belediyesine dahil olma sonrası temizlenip kapatılarak, ilçe yakınında kurulan çöp toplama ve ayrıştırma merkezinde toplanmaktadır

 • İlimizde içme ve kullanma suyu arıtımına büyük önem verilmekte ve bu önem aynı oranda yatırıma dönüşmektedir. Çatalan içme suyu projesi kapsamında içme suyu günlük maksimum 550.000 m3/gün kapasiteye göre tasarlanmıştır. Ülkede arıtma bakımından ilk sıralarda yer almaktadır. Biyolojik arıtma yapılması ayırıcı olarak göze çarpmaktadır.

 • Entegre Katı Atık Bertaraf Tesisi Projesi, kentimizde zararlı atıklar konusunda çevreye verilebilecek zararı en aza indirme bakımından önemli işler yapmaktadır. Bunun yanında geri dönüşüm konusunda da ileri teknoloji kullanarak ekonomiye ve çevreye yarar sağlamaktadır.

 • Adana’da ekosistem içerisindeki canlı çeşitliliğinin tespiti, korunması ve çoğaltılması konusunda birçok faaliyet gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalıştay ve projelerle il canlı çeşitliliği gözlemlenmekte ve üretim çiftliklerinden temin edilen, geyik, keklik ve bıldırcın gibi hayvanlar seçilmiş merkezler-de doğaya bırakılmaktadır. Ayrıca "Adana Biyolojik Çeşitlilik Müzesi" yapılması planlanmaktadır.

 • İlimizde yenilenebilir enerji kullanımına yönelik çalışmalar hız kazanmıştır. Rüzgâr ve güneş enerjisi ile enerji verimliliği alanında projeler geliştirilmektedir.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16

Benzer:

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconTürkiye'nin öğretim ve eğitim politikasının her derecesini, tam bir...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconEn önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconEn mühim ve feyizli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli Eğitim...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconBu alt fon tarafindan hedeflenen 100 anapara korumasi ve anaparanin...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconBu alt fon tarafindan hedeflenen 100 anapara korumasi ve anaparanin...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconBu alt fon tarafindan hedeflenen 100 anapara korumasi ve anaparanin...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconA c I l du r um t e L e f onunu y a da b I r u L usal Zeh I r Dan ışma Me

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconTest uygulanacak kişiye bir kâğıt, bir kurşun kalem ve bir silgi...
«Bir İnsan Çiz!» demekle ona, kendiyle eş cinste veya karşı cinse ait bir resim çizebilme özgürlüğü tanınmıştır. Bu öncelik kimi...

Yolunda yürüyen bir yolcunun yanlızca önünü görmesi kafi değildir. Ufkun ötesini de görmesi lazımdır iconMedeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev