İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)sayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)

(Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005-Resmi Gazete Sayısı: 25709)

Ekonomi Bakanlığından:

İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER HAKKINDA TEBLİĞ
(İhracat: 2005/2)


BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Tebliğin amacı, ihracat sayılan satış ve teslimlerin tespiti ile uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Tebliğ; ihracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere yönelik olarak uygulanacak Dahilde İşleme Tedbirlerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- Bu Tebliğ; 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Dahilde İşleme Rejimi Kararı”nın 26 ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Tebliğde geçen;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler: İç piyasada satışı ihracat sayılan ve ithalatta gümrük muafiyetinden yararlandırılan satış ve teslimleri,

Taahhüde Sayılabilecek Döviz: İhracat sayılan satış ve teslimler sonucunda bankalara veya özel finans kurumlarına satışı yapılan döviz ile mal bedeline sayılabilecek tahsil edilmiş diğer tutarları,

İhracat Taahhüdünün Gerçekleştirilmesi: Belge süresi içerisinde mal bedelinin tahsil edilmesini,

Vergi: Eşyanın ithali ve ihracat sayılan satış ve tesliminde tahsili öngörülen vergi, resim, harç, fon ve benzeri bütün mali yükleri,

Dahilde İşleme İzin Belgesi: İhracat sayılan satış ve teslimlerde gümrük muafiyetli ithalat imkanı sağlayan Bakanlıkça düzenlenen belgeyi,

Belge Süresi: Dahilde işleme izin belgesi üzerinde kayıtlı bulunan ve belge kapsamında ithalat, ihracat sayılan satış ve teslim işlemlerinin gerçekleştirileceği ve tüm istisnaların uygulanacağı dönemi,

Belge Süresi Sonu: Belge süresi bitiminin rastladığı ayın son gününü,

Döviz Kullanım Oranı: Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki CIF ithal tutarının FOB ihraç tutarına olan yüzde oranını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler

Madde 5- İhracat sayılan satış ve teslimler şunlardır:

a) Yatırım programında yer alan kamu yatırımlarından uluslararası ihaleye çıkarılanların (Yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olmak üzere) ihalesini kazanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin yapımını üstlenen firmaların,

1- Yerli firma olması halinde, uluslararası ihalelerde tamamı üzerinden, yabancı para ile finanse edilenlerde ise yabancı paraya isabet eden oranda imalatçı firmalar tarafından üretilerek bu firmalara yapılan satış ve teslimleri,

2- Yabancı firma olması halinde, yabancı firmanın bu işte kullanacağı malları üreten imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

3- Yerli ve yabancı firmaların ortaklığı şeklinde olması halinde, yerli firmaya kendi faaliyeti oranında, yabancı firmaya ise bu bendin (2) numaralı alt bendi çerçevesinde imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

4- Yukarıda belirtilen bentler çerçevesinde proje sahibi kamu kurumları ile bu projeleri üstlenen firmalara yapılacak teknik müşavirlik, mühendislik vb. hizmet satışları,

b) 1- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan savunma sanayi projelerini üstlenmiş imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

2- Savunma Sanayi Müsteşarlığınca savunma sanayi açısından önem arz ettiği belirtilen savunma araç ve gereçlerini üreten imalatçı firmaların, ülkenin savunması ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3- Bu bendin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinde belirtilen firmalara, imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

c) İmalatçı firmalar tarafından üretilerek gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarına yapılacak satış ve teslimler (bu mağazalarda yapılan satışlar hariç),

d) 1-Yatırım teşvik belgesi kapsamında yer alan yatırım mallarını üreterek yatırım teşvik belgesi sahibi yatırımcılara teslim eden imalatçı firmaların yapacakları satış ve teslimleri,

2- İmalatçı firmaların, bu Tebliğ eki yatırım malları listesinde (ek-5) belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

3- İmalatçı firmaların, Yatırımlarda Devlet Yardımları Mevzuatı çerçevesinde CKD ithal edebilecek firmalara ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihaleye çıkarılan yatırım malı ve sınai mamullerinin ihalesini kazanan imalatçı firmaların üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

f) Ambalaj malzemesi imalatçısı firmaların, belge süresi içinde teslim edilmek ve teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde ihracatçının ihraç ürünü ile birlikte ambalaj olarak ihraç edilmek şartıyla, üreterek yapacakları satış ve teslimleri,

g) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümlerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşların yurt dışından getirme imkanına sahip bulundukları sınai mamulleri teslim eden imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri,

h) Uluslararası ikili veya çok taraflı anlaşma hükümleri çerçevesindeki tesislerin yapımını ve onarımını üstlenen müteahhit firmaların faaliyet ve teslimleri (25/1/1988 tarihli ve 19705 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2 sayılı T.C. ile A.B.D. Hükümetleri Arasındaki İkili Anlaşmalar Kapsamına Giren İnşaat Faaliyetlerine Ait Esas ve Usuller Tebliği kapsamında belirtilenlerin dışında kalan tesisler),

i) İmalatçı firmaların, yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler ve mensupları dahil), turistlere veya yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarına yapacakları ve yıllık 100.000 ABD Dolarını aşan satış ve teslimler (gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarında yapılan satışlar dahil),

j) İmalatçı firmaların, dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalara üreterek yapacakları kütük ve blum satış ve teslimleri.

Belge Alma Zorunluluğu

Madde 6- İhracat sayılan satış ve teslimler çerçevesinde gümrük muafiyetli ithalattan yararlanmak isteyen imalatçı firmaların (müteahhit firmalar dahil), ek-1’de belirtilen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat ederek, dahilde işleme izin belgesi almaları zorunludur. Müracaat tarihi ile belge tarihi arasında yapılan işlemlere muafiyet veya istisna uygulanmaz.

Belge Süresi

Madde 7- İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerinin süreleri sektörüne göre azami 12 (oniki) aya kadar tespit edilebilir. Ancak, proje süresi 12 (oniki) ayı aşan hallerde, belgelerin süresi proje süresi kadar tespit edilebilir.

Belge süresinin başlangıcı, dahilde işleme izin belgesinin tarihidir. Süre sonu ise, belge süresi bitiminin rastladığı ayın son günüdür.

Ek Süre

Madde 8- [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222(4. Mükerrer)] Belge kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarihe kadar azami 3 (üç) ay olmak üzere dahilde işleme izin belgelerine ek süre verilebilir. Firmaların, ek süre almak için elektronik ortamda Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine proje sürecine göre ek süre verilebilir. Bu durumda firmaların ek süre almak için Bakanlığa müracaat etmeleri gerekmektedir.

[Değişik: R.G. - 31/12/2014-29222 (4. Mükerrer)] Belge kapsamında gerçekleştirilen ihracat sayılan satış ve teslim değerinin belge ihracat taahhüdü değerine oranının en az %10 olması ve en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde elektronik ortamda Bakanlığa müracaat edilmesi halinde, dahilde işleme izin belgelerine toplam 6 (altı) ayı geçmemek kaydıyla belge orijinal süresinin yarısı kadar ek süre verilebilir.

Gümrük Muafiyeti

Madde 9- Dahilde işleme izin belgesi kapsamında bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a) ve (b) bentleri çerçevesinde azami %60; (c), (d), (e), (i) ve (j) bentleri çerçevesinde azami %50; (d/2) bendinde yer alan ve İthalat Rejimi Kararı’nda gümrük vergisinden muaf olan yatırım malları için azami %80; (f), (g) ve (h) bentleri çerçevesinde ise azami %25 döviz kullanım oranında satış ve teslimatı yapılacak işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılacak ithalat esnasında katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti tahsil edilir.

Ayrıca, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (a), (b), (d/2), (d/3), (e), (g), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen ihracat sayılan satış ve teslimlerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun değişik 13 üncü maddesinin (f) bendi kapsamına da girmesi durumunda, işlem görmüş ürünün üretiminde gerekli olan hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin (işletme malzemesi ve gıda maddeleri ithalatı hariç) gümrük muafiyetli olarak ithaline, bu ithalattan doğan vergi (özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti hariç) kadar teminat alınarak gümrük idarelerince müsaade edilir.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat, indirimli teminat uygulamasından yararlandırılır. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında yapılan ithalat için kısmi teminat iadesi yapılmaz.

(Ek:R.G.-07/01/2013-28521) İhracat sayılan satış ve teslimlere konu mamullerin üretiminde kullanılan ithali geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisine tabi eşyanın ithalatında, geçici veya kati anti-damping vergisi veya sübvansiyon vergisi tahsil edilir.

İhracat Taahhüdünün Kapatılması

Madde 10- Bu Tebliğ çerçevesinde düzenlenen dahilde işleme izin belgelerine ilişkin taahhütlerin kapatılması için belge sahibi firmaların, en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde, ek-4’te belirtilen bilgi ve belgelerle birlikte, ilgili bölge müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir. Ancak, bu Tebliğin 5 inci maddesinin (f) bendi çerçevesinde düzenlenen belgelerde bu süre, belge süresi +6 (altı) ay +3 (üç) aydır. Yapılan kapatma müracaatı geri alınmaz.

Yukarıda belirtilen süreler içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalara 10 (on) iş günü içerisinde ilgili bölge müdürlüğünce, 1 (bir) ay içerisinde ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunulması bildirilir. Belirtilen süre içerisinde kapatma müracaatında bulunmayan firmalar adına düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri, ilgili bölge müdürlüklerince müeyyide uygulanarak resen kapatılır.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütleri; belge şartlarına göre ithal edilen hammadde, yardımcı madde, yarı mamul ile ambalaj malzemelerinin, belgede kayıtlı ihracat sayılan satış ve teslime konu mamulün üretiminde kullanıldığının tespiti ve döviz kullanım oranının aşılmamış olması kaydıyla kapatılır. Belge ihracat taahhütlerinin kapatılmasında, ihracat sayılan satış ve teslim yerine belge kapsamında yapılan ihracata ilişkin gümrük beyannameleri de kullanılabilir. Ancak, ihracat sayılan satış ve teslimlerde (aynı holding bünyesinde yer alan pazarlama şirketleri vasıtasıyla yapılan satışlar hariç) aracı ihracatçı kabul edilmez.

İhracat sayılan satış ve teslimler ile ilgili dahilde işleme izin belgeleri ihracat taahhütlerinin kapatılmasında katma değer vergisi hariç satış fiyatı esas alınır.

Belge ihracat taahhütleri kapatılırken;

a) Bu Tebliğin 5 inci maddesinin (g), (h) ve (i) bentleri çerçevesinde yapılan ihracat sayılan satış ve teslimlerde satış ve/veya teslimat belgesi ile döviz alım belgesinin ibrazı aranır.

b) Bu Tebliğ ile belirlenen diğer ihracat sayılan satış ve teslimlerde ise satış ve/veya teslimat belgesinin ibrazı aranır ve dahilde işleme izin belgesinin düzenlendiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınır.

İhraç kaydıyla gümrük muafiyetli ithalata yönelik olarak düzenlenen dahilde işleme izin belgesi, satış ve teslimin bu Tebliğin 5 inci maddesinde belirtilmiş olması kaydıyla ihracat sayılan satış ve teslimler kapsamında düzenlenen dahilde işleme izin belgesine dönüştürülebilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmamış olması kaydıyla ithalat yapılmışsa, belge kapsamında yapılan ithalat esnasında teminata bağlanan katma değer vergisi ve varsa özel tüketim vergisi ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun değişik 44 üncü maddesine istinaden yapılan kesinti (bu Tebliğin 5 inci maddesinin (c), (d/1), (f) ve (j) bentleri hariç), 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir. Bu Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen döviz kullanım oranlarının aşılmış olması halinde ise, ayrıca bu oranı aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Uygulama

Madde 11- Bu Tebliğde yer almayan hususlarda Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri uygulanır.

Yetki

Madde 12- Bakanlık bu Tebliğ hükümlerine istinaden, genelgeler çıkarmaya, izin ve talimat vermeye, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları idari yoldan çözümlemeye yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

Madde 13- 2/1/2002 tarihli ve 24628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat 2001/8 sayılı İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ ek ve değişiklikleri ile birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- [Değişik: R.G.- 31/12/2014-29222(4. Mükerrer)] Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER

Ek 1- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Dahilde İşleme İzin Belgesi Almak İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek 2- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Proje Formu

Ek 3- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Hammadde Sarfiyat Tablosu

Ek 4- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler İle İlgili Taahhütlerin Kapatılması İçin Gerekli Bilgi ve Belgeler

Ek 5- Tebliğin 5/D-2 Maddesi Kapsamındaki Yatırım Malları Listesi

Ek 6- Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Listesi

Ek 7- Dahilde İşleme İzin Belgesi İle İlgili İthalat Listesi

Ek 8- İhracat Taahhütnamesi
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconİhracat, transit ticaret, İhracat sayilan satiş ve teslimler ile...

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconDahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme...

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconİhracat Rejimi Kararı

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconTÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconRekabet Gücünün Ve İhracat Kapasitesinin Artırılması

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconTÜRKİye ihracatçilar mecliSİ İhracat haftasi

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) iconDahilde işleme rejimi tebliği (ihracat: 2006/12)’nde değişiklik

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) icon2023, hedef 500 Mİlyar dolar kobi İhracat seferberliĞİ İŞBİRLİĞİ protokolü

İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2) icon2023 Türkiye İhracat Stratejisi, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev