TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesisayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4


TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.

KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. ( “Banka” olarak anılacaktır ) ile diğer tarafta, KART HAMİLİ/EK KART HAMİLİ arasında, aşağıdaki şartlarla işbu Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi imzalanmıştır.

MADDE 1. TANIMLAR :

KART HAMİLİ : Banka tarafından adına Kredi Kartı Hesabı açılan ve bu hesaba bağlı olarak kendisine veya kendisinin belirlediği Ek Kart Hamillerine Kredi Kartı/Kartları verilen, bu kredi kartlarıyla yapılan harcamalardan ve işlemlerden işbu sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirtilen şartlarla sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

KART : Kart hamilinin talebi üzerine Bankanın tahsis ettiği azami limit dahilinde, Kart Hamiline ve Ek Kart Hamiline Üye İşyerlerinde yapacakları alışverişlerde veya yararlanacakları hizmetlerde bir ödeme aracı olarak kullanılmak yahut kendilerine tanınan/tanınacak diğer tasarruflarda bulunmak üzere; Kredi Kartı Sistemi dahilinde çıkartılan/çıkartılacak olan özel plastik kredi kartlarıdır.

KART HESABI : Banka nezdinde Kart Hamili adına açılan ve Kart Hamili ile Ek Kart Hamilinin Kart, Kart Numarası ve/veya Kartı Şifresi (PIN) ile yapacakları işlemler neticesi oluşacak borç ve alacaklar ile sair kalemlerin kaydedileceği hesaptır.

EK KART HAMİLİ : Kart Hamilinin, işbu sözleşme ile veya ayrı bir talimatla kendi Kart Hesabına bağlı olarak kullanılmak üzere, Kart Hamilinin talebi ve Bankanın uygun gördüğü limitle Ek Kart verilen, bu limitle harcama yetkisine sahip olan kişidir.

EK KART : Kart Hamilinin işbu sözleşme veya ayrı bir talimatla Kart Hamiline tanınan Azami Harcama Limiti dahilinde, Ek Kart Hamilinin üye işyerlerinde yapacağı alışverişlerde veya yararlanacağı hizmetlerde bir ödeme aracı olarak veya Banka tarafından sağlanan ve ilerde sağlanacak olan sair hizmetlerde kullanılmak üzere Ek Kart Hamiline verilen, harcamalarından Kart Hamili’nin sorumlu olduğu özel plastik kartlardır.

ÜYE İŞYERİ : KREDİ KARTI SİSTEMİNE bağlı herhangi bir banka veya mali kuruluş ile Üye İşyeri Sözleşmesi imzalamış olan ve Kart/Ek Kart hamillerine her türlü mal ve hizmeti sunan gerçek veya tüzel kişilerdir.

KREDİ KARTI SİSTEMİ : MASTERCARD INTERNATIONAL, VISA INTERNATIONAL gibi uluslararası Kredi Kartı sistemleridir.BKM : Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’yi,
AZAMİ HARCAMA LİMİTİ : Kart Hamilinin talebi üzerine, Ek Kartlar dahil tüm Kartlarla yapılabilecek harcamalar için, mevzuatın izin verdiği sınırlar dahilinde Bankaca tahsis edilen toplam kart limitidir.

SATIŞ BELGESİ (Sales Draft) : Üye işyeri tarafından düzenlenen, Kart Hamilinin/Ek Kart Hamilinin Kartı ile satın aldığı mal, yararlandığı hizmet veya yapmış olduğu işleme ilişkin bedeli gösteren ve Kart Hamilinin/Ek Kart Hamilinin kimliğinin bir kod numarası, şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında Kart Hamilinin/Ek Kart Hamilinin imzasını içeren belgedir.

ALACAK BELGESİ (Credit Voucher) : Kredi Kartı kullanılarak alınmış bir mal veya hizmetin iadesinde veya yapılmış bir işlemin iptalinde ya da sehven yapılan fazla tahsilat halinde kart hamilinin hesabına alacak kaydedilmek üzere Üye İşyeri tarafından düzenlenerek imzalanan belgedir.

HESAP ÖZETİ (EKSTRE) : Banka tarafından belirlenen dönemlerde Kart Hamiline gönderilen, Kart ve Ek Kart ile yapılan harcamaları, borç ve alacak kayıtlarını, ödeme tutarları ile son ödeme tarihini, Kart Hamiline ilişkin Azami Harcama Limitlerini ve müteakip dönemlerde uygulanmaya başlanacak kar payı, ücret vb. değişiklikleri gösteren hesap dökümüdür.

HESAP KESİM TARİHİ : Bankanın; Kart ve Ek Kartla yapılan harcamaları, borç ve alacak kayıtlarını ekstreye dökerek, Kart Hamilinin borcunun saptadığı tarihtir.

SON ÖDEME TARİHİ : Kart ve Ek Kartla yapılan harcamalardan doğan dönem borcunun gecikmeye düşmeden ödenebileceği son gün olarak Ekstrede bildirilen tarihtir.

ATM : Kart Hamilinin/Ek Kart Hamilinin yurtiçinde veya yurtdışında PIN numaralarını kullanmak suretiyle otomatik olarak, kendi hesaplarından nakit para çekebilecekleri, Ekstre özet bilgilerini görüntüleyebilecekleri ve Banka tarafından sunulan sair bankacılık hizmetlerini alabilecekleri elektronik makinelerdir.

PIN (Şifre) : Kart/Ek Kart Hamillerinin ATM makineleri vasıtası ile Kart Hamilinin hesabından nakit çekmeleri, Kartla/Ek Kartla ödeme yaparken veya diğer Kart ve bankacılık hizmetlerini almaları sırasında kullanacakları, Banka tarafından kendilerine bildirilen, Kart/Ek Kart Hamillerince sonradan değiştirilen kişiye özel numaradır.MAİL ORDER : Kart / Ek Kart Hamilinin talimatına istinaden, kart ibraz edilmeksizin kart numarası ile talimatta belirtilen meblağın Kart Hesabından alınması, böylece Kart Hesabına borç kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilen işlemidir.
TELEFON ORDER : Kart/Ek Kart Hamilinin, kartını ibraz etmeksizin telefonda vereceği talimata istinaden kart numarası ile belirtilen meblağın Kart Hesabına borç kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilen işlemidir.
DÖNEM BORCU : Hesap Kesim tarihinde tespit edilen, bu dönem içerisinde yapılan harcamalardan kaynaklanan ve önceki dönemlerde yapılmış olsalar da ödemesi bu döneme devreden, Son Ödeme Tarihine kadar ödenmesi gereken borcun tamamıdır.

ASGARİ ÖDEME TUTARI : Yasal sınırlar çerçevesinde Banka tarafından tek taraflı belirlenerek, Ekstre ile Kart Hamiline bildirilen ve son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari ödeme tutarıdır.AKDÎ KAR PAYI : Asgari Ödeme Tutarı ve üzerinde ödeme yapılması halinde, Dönem Borcunun ödenmeyen kısmına ödeme yapılan güne kadar uygulanan kar payı oranı ile Kartın nakit kullanım olarak değerlendirilen harcamalarda kullanılması halinde yapılan işlem bedeline işlem tarihinden ödeme tarihine kadar işletilen kar payı oranıdır.
GECİKME CEZASI : Asgari Ödeme Tutarı’nın Son Ödeme Tarihinde ödenmemesi üzerine, Banka’nın Dönem Borcunun ödenmeyen kısmına işleteceği mahrum kalınan kar kaybıdır.
KREDİ KARTI PAKET UYGULAMALARI : Kart’a ilişkin çeşitli hizmet, avantaj, sigorta, asistans, kampanya, ödeme şekli vb. hizmetlerin bir araya getirilmesi suretiyle oluşturulan parametrelerin Bankaca tanınan imkânlar çerçevesinde Kart Hamili tarafından belirlenebildiği ve değiştirilebildiği kredi kartı uygulamalarıdır.
3D SECURE : İnternet ortamında banka kartı veya kredi kartı ile gerçekleştirilen işlemlerde ek güvenlik katmanı getiren, Kredi Kartı Sistemleri tarafından onaylı protokoldür.
KEP : Kayıtlı Elektronik Posta sistemidir.
KREDİ KARTI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME İLE TALEP VE BİLGİ FORMU : Bakanlık tarafından kapsam ve standartları belirlenen, Kart/Ek Kart ürünü ve bunlara bağlı olarak verilen hizmetlere, Sözleşme hükümlerine ve Müşterinin ödeyeceği ücretlere ilişkin bilgilendirmelerin yer aldığı, Sözleşmenin imzasından makul süre önce Müşteriye verilen, işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan, formu ifade eder.
BANKA ALACAĞI : Bankanın, Kart Hamilinin, sözleşmeden kaynaklanan işbu sözleşmenin akdine kadar doğmuş ve işbu sözleşmenin akdinden sonra doğacak anapara, Akdi Kâr Payı, Gecikme Cezası, avukatlık ücreti, prim, temerrüt halinde yasa ve sözleşme gereği ödenmesi gereken sair fer’iler ile Banka alacaklarıdır. (Bu alacaklar, bundan böyle “Alacaklar” olarak anılacaktır.)
ALTERNATİF DAĞITIM KANALLARI : Banka’nın telefon, internet, WAP, ATM, kiosk gibi şube dışı hizmet kanalları ile Müşteri’lerine sunduğu/sunacağı bankacılık hizmetlerine ve ürünlerine ilişkin sistemin tümüdür.
POS (Point Of Sale/Satış Terminali) : Üye İşyerlerinde, Kredi Kartlı ödeme işlemleri sırasında, Kredi Kartı üzerinde manyetik olarak kaydedilmiş bilgileri okuyarak, işyerinin üyesi olduğu Banka’nın veya mali kuruluşun bilgisayar sistemi ile bağlantısı sayesinde elektronik olarak provizyon alan, şifre girişlerini sağlayan, satış veya alacak belgelerini üreten, ödeme alan makinedir.
TEMASSIZ KART OKUYUCUSU : POS’lara ya da Kredi Kartı ile ödeme yapılabilen otomat, validatör, turnike vb. tüm cihazlara dışarıdan bağlanabilen ya da bu cihazlara entegre edilmiş olan, temassız işlem de yapabilen kartları okuyan makinedir.
TEMASSIZ ÖZELLİKLİ KART : Üzerindeki anten vasıtası ile Temassız Kart Okuyucuları tarafından okunabilen, kart hamilinin isteği doğrultusunda, yetkili kurumlarca belirlenen limitin altındaki işlemleri uzaktan okutularak yapabilen kartlardır.
KREDİ KARTI ARACISI: Ticari veya mesleki amaçlarla müşterilere kredi kartı sözleşmesi sunan veya teklif eden, kredi kartı sözleşmeleri için hazırlık çalışmaları yaparak müşterilere yardım eden ya da Banka adına müşterilerle kredi kartı sözleşmesi kuran gerçek ya da tüzel kişilerdir.

MADDE 2. KONU VE AMAÇ :

2.1. Bu sözleşme; KREDİ KARTI SİSTEMLERİ’ne dahil yurtiçi ve yurtdışı banka ve mali kuruluşların, yurtiçinde ve yurtdışındaki anlaşmalı Üye İşyerlerinde mal ve hizmet alımı karşılığı ödeme aracı olarak kullanmak ve kendilerine tanınan/tanınacak sair tasarruflarda bulunmak üzere Kart Hamiline ve/veya Kart Hamilinin belirlediği Ek Kart Hamillerine verilen Kartların verilme ve kullanılma şartlarının belirlenmesine ve Banka ile Kart ve Ek Kart hamili/hamilleri arasındaki ilişkilere ilişkin usul ve esasların ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. İşbu sözleşmede düzenlenen hizmetler, Banka’nın sistemi uygun hale geldiğinde ve Bankaca uygun görüldüğünde verilecektir.MADDE 3. KREDİNİN TÜRÜ:

3.1. İşbu sözleşme konusu işlemlerden, kâr payı karşılığı ödemenin üç aydan uzun süre ertelendiği veya taksitlendirildiği işlemler, “belirsiz süreli tüketici kredisi” dir.
MADDE 4. AKDÎ KAR PAYI VE GECİKME CEZASI

Aylık Akdî Kâr Oranı ( Net Basit ) : %2,02

Gecikme Cezası Oranı : %2,02

Taksitle İşlemi Kar Payı Oranı : %2,02
4.1. Akdî Kâr Oranı; Asgari Ödeme Tutarı ve üzerinde ödeme yapılması halinde, Dönem Borcunun ödenmeyen kısmına ödeme yapılan güne kadar uygulanan kar payı oranı ile Kartın nakit kullanım olarak değerlendirilen harcamalarda kullanılması halinde yapılan işlem bedeline işlem tarihinden ödeme tarihine kadar işletilen kar payı oranıdır.
4.2. Banka, Akdî Kar Payını ve Gecikme Cezasını, T.C. Merkez Bankasınca bildirilen azami oranları geçmemek şartıyla arttırmaya ya da azaltmaya yetkilidir.
MADDE 5. ÜCRETLER:

ÜYELİK VE YENİLEME ÜCRETLERİ :

Kart Adı

Üyelik Ücreti

Ek Kart Ücreti (ilk yıl ve takip eden yıllarda)

İlk Kart Gönderim Ücreti

Yenileme Ücreti¹

Geçerlilik Süresi

Happy Card Classic

38.5 TL

18.5 TL

0 TL

5.5 TL
Happy Card Gold

49.5 TL

24.5 TL

0 TL

5.5 TL
Happy Card Platinum

60.5 TL

30 TL

0 TL

5.5 TL
Haremeyn Card

38.5 TL

18.5 TL

0 TL

5.5 TL
Happy Anne

38.5 TL

18.5 TL

0 TL

5.5 TL
Happy Zero

0 TL

0 TL

0 TL

11 TL
Türkiye Finans Kart Classic

11 TL

5.5 TL

0 TL

5.5 TL
Türkiye Finans Kart Gold

16.5 TL

8 TL

0 TL

5.5 TL
Haremeyn Şua Kart

88 TL

44 TL

0 TL

66 TL
Happy Kahramanmaraşspor Kart

77 TL

38.5 TL

0 TL

11 TL
Happy Card Classic Temassız

49.5 TL

24.5 TL

0 TL

22TL
Happy Card Gold Temassız

60.5 TL

30 TL

0 TL

22 TL
Happy Card Platinum Temassız

71.5 TL

35.5 TL

0 TL

22 TL
Happy Zero Temassız

0 TL

0 TL

0 TL

22 TL
¹Kayıp, çalıntı, kartın deforme olması gibi nedenlerle kartınızın değişmesi durumunda alınan ücrettir. Ek kartlar da uygulamaya dahildir. Bir takvim yılındaki ilk 2 yenilemeden ücret alınmaz.
ÖDEME İŞLEM ÜCRETLERİ:

Adı

Oranı/ TUTARI

Tahsilat Periyodu

Geçerlilik Süresi

Karttan yapılan her bir 0-100 TL Fatura Ödeme² işlemi

1,15 TL

İşlem Başına
Karttan yapılan her bir 100.01-500 TL Fatura Ödeme² işlemi

Ödenen tutarın %1,50’si kadar.

İşlem Başına
Karttan yapılan her bir 500 TL Üzeri Fatura Ödeme² işlemi

Ödenen tutarın %1,65’i kadar.

İşlem Başına
Kredi Kartından Yapılan her bir SGK Ödeme işlemi

Ödenen Tutarın %1,5’u kadar. Asgari 1 TL

İşlem Başına
²Kredi kartından tek seferlik yapılacak işlemlerden ücret alınacak olup, kredi kartına otomatik ödeme talimatıyla yapılan fatura ödemelerinden ücret alınmayacaktır.
TAKSİTLE” KÂR PAYI:

Adı

Kar Oranı (Aylık)

Tahsilat Periyodu

Geçerlilik Süresi

“Taksitle” Kar Oranı

2-9 ay arası taksitli

%2,02
PTT BORÇ TAHSİLAT ÜCRETİ

Adı

Oranı/ TUTARI

Tahsilat Periyodu

Geçerlilik Süresi

PTT Üzerinden Kredi Kartı Borcunu Yatırma Hizmet Bedeli

4,04 TL

İşlem Başına

NAKİT AVANS HİZMET ÜCRETİ

Adı

Oranı/ TUTARI

Tahsilat Periyodu

Geçerlilik Süresi

Kredi Kartı Nakit Avans Hizmet Ücreti

3 TL

İşlem Başına


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconTÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconKredi karti üyelik sözleşmesi genel iŞlem şartlari biLGİlendirme formu

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconS Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconTÜRKİye ihracat kredi bankasi a.Ş

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconKredi karti ödeme talimat

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconKredi karti ile sipariŞ formu örneğİ

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconTalimatı Kredi kartı sahibi tarafından doldurulması gerekmektedir!

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconKredi karti ile ödeme talimati (mail order formu)

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconKatilim bankaciliğI ve TÜRKİye uygulamalari

TÜRKİye finans katilim bankasi a.Ş. Kredi karti üyelik sözleşmesi iconTÜRKİye-avrupa biRLİĞİ katilim öncesi yardim araci (ipa)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev