Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİsayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3   4
ULUSAL MESLEK STANDARDI

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ

SEVİYE 3

REFERANS KODU /

RESMİ GAZETE TARİH-SAYI /

Meslek:

ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKESİ İŞLETME BAKIM GÖREVLİSİ

Seviye:

SEVİYE 31

Referans Kodu:
Standardı Hazırlayan Kuruluş(lar):

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER)

Standardı Doğrulayan Sektör Komitesi:

MYK Enerji Sektör Komitesi

MYK Yönetim Kurulu Onay Tarih/ Sayı:
Resmi Gazete Tarih/Sayı:
Revizyon No:

00

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR

AKIM TRAFOSU: Üzerinden geçen akımı sargı sayısı oranlarına göre düşürerek, ölçü ve koruma sistemleri tarafından kullanılabilir seviyeye getiren elektromanyetik devre elemanını,

ALÇAK GERİLİM (AG): Etkin şiddeti 1000 Volt ve altındaki gerilim seviyesini,

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOSU: Bir elektrik dağıtım şebekesinde, dağıtım trafosundan doğrudan enerjilenerek bir çok alçak gerilim noktasına dağıtımını sağlayan panoları,

AYIRICI: Yüksüz elektrik devrelerini açıp kapayan cihazı,

BARA: Aynı gerilimdeki fiderlerin bağlandığı iletkeni,

BECERİ: Belli bir işe ilişkin görev ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğini,

ÇEVRE KORUMA: Çalışmalarda, çevreye zarar vermeyen malzemeleri veya süreçleri kullanmayı veya zararlı atıkların uygun şekilde bertaraf edilmesini,

DAĞITIM MERKEZİ: Herhangi bir yüksek gerilim seviyesini baralar aracılığıyla çoklayarak başka noktalara aynı gerilim seviyesinde dağıtımının yapılmasını sağlayan merkezleri,

DAĞITIM SİSTEMİ: Bir dağıtım şirketinin, lisansında belirlenmiş dağıtım bölgesinde işlettiği elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

DEVRE DIŞI OLMA: Tesis ve/veya teçhizatın bir parçasının bakım, onarım veya bir arıza nedeniyle otomatik veya el ile devre dışı olmasını,

DEVRE ŞEMASI: Bir ya da birçok elektrik devresini içeren elektrik düzeneğinin teknik çizimini,

ELEKTRİK KESME: Tesis ve/veya teçhizatın elektriğinin kesici ve ayırıcılar yardımı ile her yönden kesilmesini,

GERİLİM TRAFOSU: Yüksek gerilimi sargı sayısı oranına göre düşürerek, ölçü ve koruma sistemleri tarafından kullanılabilir seviyeye getiren elektromanyetik devre elemanını,

ISCO: Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması´nı,

İKİLİ ANLAŞMA: Gerçek ve tüzel kişiler arasında özel hukuk hükümlerine tabi olarak, elektrik enerjisi ve/veya kapasitesinin alınıp satılmasına dair yapılan ve Kurul onayına tabi olmayan ticari anlaşmaları,

İNDİRİCİ MERKEZ: İki veya daha fazla yüksek gerilim seviyesi kullanılan şebekelerde enerjiyi bir yüksek gerilim seviyesinden diğerine dönüştüren transformatör merkezleri,

İSG: İş Sağlığı ve Güvenliğini,

İŞLETME VEYA EDAŞ: Elektrik Dağıtım Şirketi'ni,

İZOLATÖR: Havai hatlarda kullanılan iletkenlerin, direklere irtibatını sağlayan ve iletkenleri hem taşımaya hem de toprak ile diğer iletkenlere karşı izole etmeye yarayan şebeke malzemelerini,

KALİBRASYON: Doğruluğundan emin olunan referans ölçüm cihazı ile doğruluğundan emin olunamayan bir ölçüm cihazını mukayese ederek ölçüm sonuçlarını raporlama işlemini,

KESİCİ: Yük altında ya da yüksüz durumda olan elektrik devrelerini açıp kapamaya yarayan cihazları,

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM (KKD): Bir veya birden fazla sağlık ve güvenlik tehlikesine karşı korunmak için kişilerce giyilmek veya taşınmak amacıyla tasarlanmış herhangi bir cihaz veya malzemeleri,

KLEMENS: İletkenleri birbirine tutturmaya yarayan gereci,

KONTROL MERKEZİ (SCADA): Denetimsel kontrol ve veri toplama merkezini,

KROKİLENDİRME: Çalışmalar sırasında yapılan işlemlerin gerektiğinde çalışmanın yapıldığı bölgeyi de içerecek şekilde çizilmesini,

KURUL: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

KV: Kilovolt´u,

MANEVRA: Sistemin çeşitli kısımlarını devreye almak veya çıkarmak için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işlemleri,

MÜŞTERİ: Perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar yoluyla hizmet alan tüketicileri,

RİSK DEĞERLENDİRMESİ: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gereken çalışmaları,

RİSK: Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimini,

SAHA DAĞITIM PANOSU/KUTUSU (SDP/SDK): Bir elektrik dağıtım şebekesinde alçak gerilim şebekesinin birçok noktaya dağıtımının yapılmasını sağlayan panoları,

TEHLİKE: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

TOPRAKLAMA ÇUBUĞU: Toprak ile iletkenler arası irtibatı sağlayan iletken bir malzemeyi,

TOPRAKLAMA: Elektrik tesislerinde aktif olmayan bölümler ile sıfır iletkenleri ve bunlara bağlı bölümlerin, bir elektrot yardımı ile toprakla iletken bir şekilde birleştirilmesi,

TRANSFORMATÖR VEYA TRAFO: Yüksek gerilim hattından aldığı elektrik enerjisini işletme içerisinde kullanılabilecek gerilim seviyesine uygun hale getiren veya elektrik santrallerindeki alçak gerilimi yükselten gerilim ayarlayıcıyı,

TRAVERS: Enerji nakil hatlarındaki iletkenlerin direkler üzerinde emniyetli geçişini ve taşınmasını sağlayan malzemeyi,

YÜK AKTARIMI: Elektriksel yükün tamamının ya da bir kısmının bir iletkenden bir başka iletkene aktarılması işlemini,

YÜK: Bir elektrik şebekesinden çekilen elektrik akımını,

YÜKSEK GERİLİM (YG): Etkin şiddeti 1000 Volt üzeri gerilim seviyesini,

YÜKSEK GERİLİM KABLOSU BAŞLIĞI: Yüksek gerilimde kullanılan kabloların uçlarının emniyet açısından uygun şekilde irtibatlandırmaya yarayan elektrik teçhizatını

ifade eder.

İÇİNDEKİLER

1. GİRİŞ 7

2. MESLEK TANITIMI 8

2.1. Meslek Tanımı 8

Ulusal mesleki standardı onaylanan “Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi”4.Seviye görev tanımlarında yer alan trafo, hat bakım, YG teçhizatı montaj-demontaj işleri (kesici, trafo vb) gibi uzmanlık isteyen işlerde çalışan uzmanların yanında görev yapar. 8

Sistemde oluşan arızalarda temel elektrik ölçme, şema ve teçhizat bilgileriyle ekip çalışanı olarak arıza teşhis, müdahale ve açma-kesme işlemlerini yapar. 8

Verilen talimatları İş Sağlığı ve Güvenliği prosedürleri, emniyet kuralları, görev ve iş tanımlarına uygun olarak kişisel koruyucu ve koruyucu ekipman kullanarak gerek atölyelerde, gerekse sistem içerisinde yerine getirir. 8

2.2. Mesleğin Uluslararası Sınıflandırma Sistemlerindeki Yeri 8

2.3. Sağlık, Güvenlik ve Çevre ile İlgili Düzenlemeler 8

4857 sayılı İş Kanunu 8

2.4. Meslek ile İlgili Diğer Mevzuat 9

2.5. Çalışma Ortamı ve Koşulları 9

2.6. Mesleğe İlişkin Diğer Gereklilikler 9

3. MESLEK PROFİLİ 11

3.1. Görevler, İşlemler ve Başarım Ölçütleri 11

3.2. Kullanılan Araç, Gereç ve Ekipman 23

3.3. Bilgi ve Beceriler 24

3.4. Tutum ve Davranışlar 24

4. ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME 26


  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ icon00 ek-6 elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ (seviye 4) ulusal meslek standardi

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconElektrik dağitim şebekesi hat bakim görevliSİ

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconElektrik dağitim şebekesi kayip-kaçak ve öLÇÜ kontrol görevliSİ

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconElektrik dağitim şebekesi saha koordinatöRÜ

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconDOĞalgaz dağitim şebekesi altyapi yapim iŞİ

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconEnerjisi Tedarik Zinciri Yönetimi, Elektrik Enerjisi, Elektrik Enerjisi...

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconKazan daireleri İŞletme ve bakim

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconAsansör bakim ve iŞletme yönetmeliĞİ

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconAsansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ

Elektrik dağitim şebekesi İŞletme bakim görevliSİ iconAsansöR İŞletme, bakim ve periyodik kontrol yönetmeliĞİ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev