Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktırsayfa1/3
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
  1   2   3
EK:16
......................................... ........... TİPİ MESİRE YERİ

………………………………………………. İŞLETMECİLİĞİ

İHALE ŞARTNAMESİ(*)1
A. TARAFLAR

Bu ihale şartnamesinde taraflar:............... Orman İşletme Müdürlüğü “İDARE”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞLETMECİ” olarak anılacaktır.

İdarenin;

a) Adresi : …………………………………………

b) Telefon numarası : …………………

c) Faks numarası : ……………….

d) Elektronik posta adresi: …………….@ogm.gov.tr

İlgili personelinin adı, soyadı / unvanı: …………………………………………………

İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.

B. İŞİN NİTELİĞİ

............... Orman İşletme Müdürlüğü ........................ ....... Tipi Mesire Yeri sınırları dahilinde bulunan .................................. işletmeciliği (Örnek: A tipi ise geceleme üniteleri, kır kahvesi, kır lokantası, büfe, saha temizliği gibi, B, C ve D tipi ise kır kahvesi, kır lokantası, büfe işletmeciliği, saha temizliği gibi)

C. İHALENİN ŞEKLİ

İhale; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabii olup Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesine göre " KAPALI TEKLİF USULÜ" ile yapılacaktır.

D. İHALE KONUSU YERİN

İli-İlçesi : .................../...................

Mevkii : .................................

Adı : .......................... .......... Tipi Mesire Yeri

Alanı : ................. Ha.

Sınırları ve koordinatları: ( ekli listededir )

İl/İlçe merkezine uzaklığı: …………………………………

İmar Durumu :

Toplu taşıma, elektrik, su ve kanalizasyon hizmetleri :

Tabi olduğu koruma statüsü ve turizm alanına girip girmediği:

(Alan büyüklüğü, temizliğe konu olan alan miktarının işletmeci tarafından bilinmesini sağlamak, ayrıca mesire yeri sahasının yangına karşı güvenliğinin sağlanması amacıyla işletmecinin gerekli tedbirleri alması için belirtilmiştir.)

E. İHALENİN KONUSU

............... İli .............. İlçesi ...................... Mevkiinde bulunan .................................................................................. ..... Tipi Mesire Yerindeki …………………………………………………………………………………………………………………….. işletmeciliğidir.

F. İHALE BİLGİLERİ:

1-Yıllık Tahmin Edilen Bedeli . :................................... TL+KDV

2-Tarihi/Saati :........../....../20.. Saat: ..........

3-Yeri :............................................

4-Geçici Teminatı (Tahmin edilen bedelin % 3-30 arası): .................. TL (yazı ile ) olup nakit yatıracak olanlar İDARE’ye hitaben ve işin adına olmak kaydıyla, .................... Orman İşletme Müdürlüğünün .................. Bankasının ................. Şubesindeki IBAN................. no’lu hesabına veya .................... Orman İşletme Müdürlüğü Döner Sermaye Veznesine yatırılacak olup, üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilecektir.

5- Kesin Teminatı : İhale bedelinin % 6’sıdır. Üzerlerine ihale yapılanların geçici teminat mektuplarının ihaleden sonra kesin teminata çevrilmesi gereklidir.

6- Güvence Teminatı : İşletme bedelinin %30 una tekabül eden bedeldir. İŞLETMECİ tarafından İDARE’ye verilecek bu teminat, yılda bir defaya mahsus olmak üzere, İŞLETMECİ’nin ödeyemediği taksitine karşılık İDARE tarafından tahsil edilebilir.

7-Depozito Miktarı :İhale bedelinin % 20’i dir. (Mevcut tesislerin durumu ve işletme bedeline göre tespit edilecektir).

8- Sözleşme süresi : Sözleşmenin noterlikçe onaylandıktan sonra, İŞLETMECİ’ye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren …… yıldır. İŞLETMECİ, mesire yerinde gelişme planı ile yapılması ön görülen tüm yatırımları idarenin uygun gereceği ve sözleşme süresi içinde tamamlayacaktır.

Sözleşme ve şartnamelerde süre uzatımı söz konusu değildir. Bu nedenle 5 yıldan uzun süre ile kiraya verilen mesire yerleri için sözleşme ve şartnamelerinde her 5 yılın sonunda belirlenen taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği işletme müdürlüğünce kurulacak işletme müdür yardımcısı, ilgili işletme şefi ve saymandan oluşan komisyonca belirlenecek, taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti halinde, sözleşmenin devamına; taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti halinde ise sözleşmenin tek taraflı feshine İşletme Müdürlüğünce karar verilecektir. Verilen karar Genel Müdürlüğü bildirilecektir.

Mesire yerindeki yapı ve tesislerin ruhsat işlemleri ile işletme faaliyetlerinin; İDARE’den kaynaklanan gerekçelerle ve/veya mücbir sebeplerle yapılamaması durumunda, mesire yerindeki yatırımların 2/3’sini verilen sözleşme süresi içerisinde tamamlayan İŞLETMECİ’ye ilave süre verilir.

29 yıl süre ile kiraya verilen mesire yerlerinde engelli vatandaşlarımıza yönelik dinlenme ve eğlenme tesislerinin yapılması zorunludur.

G. İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

I- İhaleye katılabilmek için yeterlik komisyonunca istenen belgeler:

1- İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. vatandaşı olmak, tüzel kişi olması halinde ise T.C. kanunlarına göre Türkiye’de kurulmuş tüzel kişiliğe haiz olmak.

2- Kanuni ikametgah sahibi olmak.

3- Türkiye'de tebligat için adres göstermek.

4- Mali durum bildirimi ve belgelerini vermek (Bankadan alınan belgelerin, işin adına alınmış ve banka genel müdürlüğü teyidinin alınmış olması şarttır). Ek-1

5- Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğuna dair belge vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde ilgisine göre, ticaret ve sanayi odası veya esnaf sanatkar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge getirmek.

b) Tüzel kişi olması halinde; ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek.

c) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b)'deki esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli şirket ise: Şirket ortaklarının hisse durumlarını ve görevlerini belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi) herhangi birini vermek.

d) İhaleye katılmak isteyen anonim şirketler için Türk Ticaret Kanunu’nun 329. Maddesi, limited şirketler için 573. Maddesi kapsamında olma şartı aranır.

6- İmza sirküleri vermek:

a) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek.

b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği temsilen ihaleye katılan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek.

7- İstekliler adına vekaleten ihaleye iştirak ediliyorsa; istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek.

8- İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir). Ayrıca grubun bütün ortakları İDARE ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalarlar.(Ek-2)

9- Vergi dairesinden vergi mükellefi olduğuna dair belge getirmek.

10- İhale tarihinden en fazla 1 ay önceki tarih esas alınmak kaydı ile bağlı olduğu vergi dairesine borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

11- İhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alınmak kaydıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcunun bulunmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneğini vermek.

12- İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak (dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir).

13- İhaleye katılmaya yeterlik almak için yukarıdaki belgelerin eksiksiz getirilmesi şart olup, şartname ekinde bulunan “İhaleye Katılacak Olanlarda Yeterlik İçin Puanlamaya Esas Kriterler” tablosundaki puanlamaya göre değerlendirme yapılacaktır. İhale yeterlik komisyonundan öngörülen asgari yeterlik puanı almak şarttır.

14- İstekliler, ihale ilanında belirtilen belgeleri ................20.. tarihi, saat:……’e kadar ....................................................adresine teslim etmek zorundadırlar.

II-İhaleye katılmak için ihale komisyonunca aranan şartlar ve istenen belgeler

Aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale şartnamesinin ekindeki örneğine uygun hazırlayacakları tekliflerini içeren iç zarfın da yer aldığı dış zarflarını …/…/20… …….. günü saat ……’e kadar Orman İşletme Müdürlüğü ……………….adresindeki ihale komisyon başkanlığına sıra numaralı alındı karşılığında vereceklerdir.

Dış Zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir:

a-İç Zarf (Sadece şartname ekindeki örneğine uygun teklif mektubu yer alacaktır),

b-Noter tasdikli imza sirküleri,

c-İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

d-İDARE adına alınmış ...................... TL (rakam yazı ile de yazılacak) tutarında geçici teminata ait alındı makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu düzenlenmesi şarttır.

H. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR:

1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun değişik 6. maddesinde yazılı kimseler,

2- İhale ilanında bahsedilen evrakları belirtilen süreye kadar teslim etmeyenler ya da eksik teslim edenler,

3- idare’yle mahkemelik olanlardan haksız oldukları mahkeme kararıyla kesinleşmiş olanlar ile geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaları yasaklanmış olanlar, doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Yasaklı olmasına rağmen, yasaklı kişinin ihaleye girmesi ve üzerine ihale yapılmış olması halinde ihale bozularak geçici teminatı gelir kaydedilir. Sözleşme yapılmışsa sözleşmesi iptal edilerek yatırmış olduğu bütün taksit ve teminatları nakde çevrilip gelir kaydedilir.

4- Yeterlik için belirtilen yeterlilik puanını alamayanlar,

5- Mesire yerlerindeki işletmecilik ihalelerine 06.10.1981 tarih ve 17480 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2531 sayılı “Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun” kapsamına giren şahıslar katılamazlar.

I. TEMİNAT, DEPOZİTO VE GÜVENCEYE İLİŞKİN ESASLAR

1- Geçici ve kesin teminat, depozito, güvenceye ilişkin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:

a) Tedavüldeki Türk Parası,

b) Bankalar tarafından verilen süresiz limit içi teminat mektupları (Bu teminat mektupları 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 27. maddesine uygun olacaktır).

c) Devlet tahvilleri ve hazine kefaletini haiz tahvillerdir,

2-Depozito; ihale konusu tesislerde, çevrede, demirbaşlarda ve benzeri müştemilatta meydana gelebilecek muhtemel kayıplara ve tahribatlara, elektrik, telefon, su vb. ödenmesi gerektiği halde ödenmeyen giderlerden yatırılmamış ücretlerine karşı garanti olarak tedavüldeki Türk parası veya limit içi süresiz banka teminat mektubu olarak alınır. Depozito, teminat ile aynı emanet hesapta tutulur.

3-Tedavüldeki Türk parası ve nakit olarak ödenmek istenen geçici teminatın istekliler tarafından, ........................ Orman İşletme Müdürlüğü’nün ............................ Bankası .............. Şubesindeki IBAN TR…………………….. numaralı hesabına veya .......................... Orman İşletme Müdürlüğü’nün Döner Sermaye Veznesine yatırılması,

Üzerlerine ihale yapılanların, sözleşme yapılmadan önce, geçici teminat mektupları kesin teminata çevrilir ve depozito ile işletme bedelinin %30 una tekabül eden güvence teminatı alınır. Üzerlerine ihale yapılmayan isteklilerin geçici teminatları ise ihaleden sonra geri verilir.

4-Her ne suretle olursa olsun, idare’ce alınan teminatlar ve depozitolar 3. şahıs ya da kurumlarca haczedilemez ve üzerlerine ihtiyati tedbir konulamaz.
J. İŞLETMEYE BAŞLAMA TARİHİ

İşletmeye başlama tarihi: İhale sözleşmesinin noterlikçe onayından sonra, karşılıklı olarak imzalanan tutanakla, İDARE’nin İŞLETMECİ’ye yer ve tesislerin teslimini yaptığı tarihtir.

K. İŞLETME BEDELİ

Muhammen bedel yıllık olup ihaleye bu rakam üzerinden çıkılacaktır.

İlk yıl işletme bedeli; ihale sözleşmesinin noterce onaylandığı ve İŞLETMECİ’ye yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren ihale bedelinin, yılın kalan bölümüne oranlanarak bulunan bedeldir.

İzleyen yıla ait işletme bedeli ise; ihalede oluşan yıllık ihale bedeli üzerine Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen “ Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)” (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında arttırılarak bulunacaktır. Daha sonraki yıllara ait işletme bedeli ise bir önceki yılın işletme bedeli üzerinde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)” (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artış uygulanarak bulunacaktır. ÜFE oranının geç belli olması halinde peşinat+KDV bir önceki yılın işletme bedeli üzerinden tahsil edilir, artış oranı bilahare tahsil edilir.

İŞLETMECİ, sözleşme süresince kira işletme bedelinin haricinde ilave olarak her yıl, yıllık işletme bedelinin %5’i (yüzde beşi) tutarında bir ödemeyi, ağaçlandırma bedeli olarak sözleşme süresince işletme bedeli ödeme dönemlerinde Orman Genel Müdürlüğünün ilgili hesabına yatırır. Ağaçlandırma bedelinden KDV tahsilatı yapılmaz.

L. ÖDEMELER, ÖDEME PLANI ve MÜEYYİDELER

1-İlk yıl işletme bedelinin %25‘i ile KDV’si peşin olarak tahsil edilecektir. İşletme bedelinin geri kalan %75+KDV’si ise ;

1. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/…/20.. tarihine kadar,

2. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/…/20.. tarihine kadar,

3. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/…/20.. tarihine kadar,

üç eşit taksitte İŞLETMECİ tarafından nakit olarak ödenir. Bu taksit süreleri için ayrıca faiz alınmaz. %25 peşinat, KDV, kesin teminat, depozito ve güvence alınmadan iş yeri teslimi yapılmaz.

2-İzleyen yılların ödemeleri aşağıda gün ve ayları belirtilen ödeme takvimine göre dört eşit miktarda ödenecektir.

1. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/.../20..tarihine kadar,

2. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/…/20..tarihine kadar,

3. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/…/20..tarihine kadar,

4. TAKSİT+KDV............................................TL olup …/…/20..tarihine kadar ödenecektir. Bu taksit süreleri için ayrıca faiz alınmaz.

Güvence olarak, ödenecek toplam işletme bedelinin %30 oranında limit dahili süresiz banka teminat mektubu alınır, her yıl başında bu teminat mektubu işletme bedelindeki artış oranında yenilenir. Bu teminat İŞLETMECİ’nin ödeyemediği taksitine karşılık yılda bir defaya mahsus olmak üzere İDARE’nin alacağının tahsilinde kullanılır. Güvencenin kullanılması halinde teminat mektubu İŞLETMECİ ‘den yeniden alınacaktır.

3- Taksitlerden birinin gününde ödenmemesi durumunda; güvence olarak alınan toplam işletme bedelinin %30 oranında limit dahili süresiz banka teminat mektubu, ödeme gününü takip eden 2 gün içinde nakde çevrilir ve bu iki günlük süre için gecikme faizi uygulanmaz. Bu durum yılda bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır. Güvencenin İDARE tarafından taksite karşılık kullanılması halinde, bu durum İDARE tarafından İŞLETMECİ’ye bildirilir ve İŞLETMECİ tebliğ tarihinden itibaren 10 işgünü içinde güvenceye karşılık gelen teminat mektubunu yeniler. Taksit ödemelerinde yıl içinde 2. defa ödememe durumu olması halinde, İŞLETMECİ’ye verilen yasal süreler sonunda sözleşme feshedilir ve güvence teminatı ile kesin teminatı gelir kaydedilir.

4- İşletmeci tarafından işbu sözleşmede öngörülen normal taksit ödeme tarihinden 10 (on) iş günü öncesinden idare’ye yazılı başvuruda bulunulması ve ihaleyi onaylayan ita amirince de uygun görülmesi halinde, 6183 Sayılı Kanunun 51. Maddesi hükümlerine göre belirlenen aylık gecikme zammı peşin ödenmek ve her taksit için bir defa olmak kaydı ile en fazla 30 (otuz) gün ek süre uzatımı verilebilir.

5- İşletmeci tarafından verilen kesin teminat, depozito ve güvence; teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

6- Depozitonun şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde idare’ce nakde çevrilmesi ve harcanması halinde yeniden depozito alınır.

7- İŞLETMECİ tarafından depozito ve güvenceye karşılık İDARE’ye verilen teminatlar, ihale yılını izleyen yıl işletme bedelinin birinci taksitinin ödeme süresi içinde her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen “Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)” (bir önceki yılın aynı ayına göre % Değişim Oranı) oranından az olmamak üzere günün koşullarına göre her yıl yeniden belirlenen işletme bedeli esas alınarak aynı oranlarda yenilenir.

8- İhale ve sözleşmesi ile ilgili her türlü vergi, harç, resim, damga pulları, KDV, noter masrafları vb. giderler ihaleyi kazanan işletmeci’ye aittir.

Her yıl işletme bedelinin artışına göre KDV yeniden hesaplanır ve buna göre alınır. Yıllık işletme bedeli artışları sırasında meydana gelen her türlü vergi ve benzeri giderler işletmeci’ye aittir.

9- İŞLETMECİ’nin İDARE’ye ödemekle yükümlü olduğu işletme bedeli taksitlerini ödememesi veya ödeyemediği taksitine karşılık 3. maddede belirtildiği şekilde güvence teminatının kullanılmasından sonra, yıl içinde ikinci kez taksitlerden birinin kendisine verilen yasal süreler sonunda gününde ödenmemesine bağlı olarak sözleşmenin feshi halinde, borcun tamamı muacceliyet kazanır. Süresinde ödenmeyen işletme bedeli ve diğer ödemeler için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesinde belirtilen oranlarda gecikme zammı alınır.
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconKullanıcı: Hizmet sağlayıcıları tarafından verilen hizmetlerden gönderici...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconAraştırmaları, klinik araştırma yerlerini ve bu araştırmaları gerçekleştirecek...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconİhale neticesinde sözleşme imzalamış ve İdare’ye karşı yükümlülük...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconİhale neticesinde sözleşme imzalamış ve İdare’ye karşı yükümlülük...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconYönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen yetki belgesine...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconYönetmeliğin 16 ve 17 nci maddelerinde belirtilen yetki belgesine...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconBu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconBu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan...

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır iconOrman ve su iŞleri bakanliği orman Genel Müdürlüğü

Bu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”, ihaleye katılan gerçek veya tüzel kişi “İŞletmeci” olarak anılacaktır icon1 a Yabancı uyruklu gerçek kişi, tarım arazisi niteliğindeki parselde...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev