Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği



sayfa1/14
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Araştırma
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

hastanelogo1


T.C.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği




Sayı

: B.30.2.BZK.0.H1.00.930/

09/06/2014

Konu

: Teklif





İLGİLİ MAKAMA
Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda listede yazılı malzeme/hizmet ihale yoluyla satın alınacaktır.
Bu malzemenin firmanızdan temini mümkün ise en geç 12/06/2014 tarihi mesai bitimine kadar yaklaşık maliyet teklifinizi göndermenizi rica ederim.
E- posta : dsim@bozok.edu.tr

Fax : 0354 212 37 39

Tel : 0354 217 71 33


Suna ŞİMŞEK

Döner Ser. İşlt. Müd.

Sıra No

İstenen Malzeme

Özellikleri

Miktar

Birim Fiyatı

Tutarı

1

Kan Sayım Cih. Ve Kitleri

Teknik şartname

120000







2

Dış Tetkik Kitleri

Teknik şartname

100000







3

Kan Gazı

Teknik şartname

6000








KAN SAYIM CİHAZI VE KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU: Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Klinik Biyokimya laboratuarının iki (2) yıllık ihtiyacını karşılamak üzere, aşağıda miktarı yazılı testler için kit alınacaktır, ihaleyi alan firma kitler tüketilinceye kadar kitlerin çalışması için 2 (iki) adet tam otomatik kan sayım cihazı kuracaklardır.


 1. Rutinde kullanılacak olan kan sayım reaktifinin cins ve miktarı aşağıda belirtilmiştir:




CİNSİ

Test Sayısı

Kan sayım reaktifi (Rutinde kullanılacak)

120.000 Test

Retikülosit

500 Test


2. Reaktiflere ilişkin özellikler:

2.1. Kanın dilüsyonunu sağlayan, osmotik olarak dengeli, partiküllerden arınmış, izotonik bir solüsyon olmalıdır.

  1. . Kanda kırmızı kan hücrelerini parçalayıp beyaz kan hücrelerinin sayılmasına ve açığa çıkan hemoglobinin ölçülmesini sağlayan bir solüsyon olmalıdır.

  2. . Lökosit diferansiasyonu için gerekli solüsyonlar olmalıdır.

  3. . Cihazlar en az 22 parametre çalışmalıdır. Sistemdeki tüplerde ve kaplarda kan proteinlerinin birikmesini, bakteri ve mantar üremesini engelleyen, cihazı temizleyen solüsyonlar olmalıdır.

  4. . Tüm reaktifler, kalibratörler ve kontrol materyali aynı marka ve verilecek olan sistem için tam uyumlu olmalıdır.

  5. . Reaktifler uluslararası klinik laboratuar standartlarına uygun gün içi ve günler arası tekrarlanabilirlik (CV) değerlerine sahip olmalıdır.

  6. . Reaktiflerin açıldıktan sonraki dayanıklılık süreleri en az 10 (on) gün olmalıdır.

  7. . Reaktifler ve raf ömrü olan sarf malzemeleri teslim tarihinde en az 6 ay kullanım süresine sahip olmalıdır. Raf ömrünü tamamlamasına 1 (bir) ay kalmış olan reaktifler, laboratuar sorumluları tarafından önceden haber verilmek kaydıyla ilgili firma tarafından daha uzun ömürlü olanlar ile tutanak karşılığında değiştirilmelidir.




 1. Testlerin çalışması için kurulacak olan kan sayım sisteminin özellikleri

  1. Bir kan örneğinden aynı anda eritrosit, lökosit, trombosit sayımı, hemoglobin, hematokrit ve eritrosit indeksleri (MCV, MCH, MCHC, RDW vb. ), trombosit indeksleri ( MPV, PDW ) , lenfosit, monosit, nötrofil , eosinofil, bazofil ayırımını otomatik olarak, hiçbir manuel işlem gerektirmeden yapabilmeli; hücre diferansiasyonunda lazer sistemi / direkt sayım / empedans/ Fluorescent flow cytometry /radyo dalgalarını içeren yöntemlerden biri ya da birkaçı kullanılmalıdır. Lökosit alt gruplarını lazer teknolojisi veya empedans yöntemleri ile ölçmelidir.

  2. Örneklerin cihaza yüklenmesinden önce hiçbir ön işleme gerek duyulmamalıdır.

  3. Örneklerin disk veya kasetlerine yerleştirilmesinden itibaren, sonuçlar alınıncaya kadar, tüm işlemler tam otomatik olarak yapılmalıdır.

  4. Bir defada en az 50 hasta örneği yüklenebilmeli ve çalışma sırasında örnek yüklemeye devam edilebilmelidir,

  5. En az 100 test/saat hızında bir cihaz ve acil tetkikler için ilave 60 test/saat hızında 2. bir cihaz (veya toplamda en az 160 test/saat hızında 2 (iki) eşdeğer cihaz kurulmalıdır) verilmelidir. Cihazlar otoloadırlı olmalıdır.

  6. Örnekler cihaza kapakları çıkarılmamış primer vakumlu tüpler ile yüklenebilmeli, cihaz tüp kapaklarını delerek örnekleri aspire edebilmelidir. Cihaz primer tüplerdeki cod 39, cod 128, codabar, Interleaved 2 of 5 gibi tüm barkod tiplerini okuyarak, örnek tanımlamasını yapabilmelidir.

  7. Cihazda kalite kontrol programları (Westgard kuralları ve Levey-Jennings grafikleri vs.) bulunmalı, gün içi ve günler arası kalite kontrol istatistiklerini yapabilmelidir.

  8. Firma laboratuar tarafından kabul edilen bir ‘Dış Kalite Kontrol Programı’ ile ilgili tüm işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştirilmelidir. Gerekli zamanlarda kontrollerin yapılması,sertifikaların ele geçmesi internal ve eksternal kalite kontrol ile ilgili olarak gerekli teknik ve bilimsel destek firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır.Cihazın laboratuarda kaldığı sürece eksternal ve internal kalite kontrol programına üyelik devam edecektir. İnternal kalite kontrol testleri her gün çalışılmak üzere hesap edilerek verilecektir.

  9. Acil örnekler sıra dışı ve öncelikli olarak çalışılabilmelidir.

  10. Cihaz dağılım grafiklerini de içeren hasta sonuçlarını saklayabilme kapasitesine sahip olmalı. İstenildiğinde geçmişe ait sonuçlar görülebilmeli ve yazıcıdan çıktısı alınabilmelidir.

  11. Cihaz her kan örneğinin sayımından sonra kendini otomatik olarak temizlemelidir.

  12. Cihazda reaktifler belirli bir seviyeye indiği zaman kullanıcıyı uyaran bir sistem bulunmalıdır.

  13. Cihaz 24 saat kesintisiz çalışma özelliğine sahip olmalıdır,

  14. Test sonuçları cihazdan hastaya verilebilecek rapor şeklinde de alınabilmelidir, bunun için yazıcı ve kâğıt verilmelidir.

  15. Cihazlar kullanıcının isteğine göre hem kapalı hem de açık tüpten çalışma yapabilmelidir.

  16. Cihazlar gerekli tüm dilüsyonları otomatik olarak yapabilmeli ayrıca ön dilüsyona ihtiyaç duymamalıdır.

  17. Cihazın LCD ekranı veya bilgisayar monitörlü olmalıdır. Bu ekranda aynı anda hasta sonuç raporu gözükmelidir. Hastaya ait tüm sonuçlar hem ekrandan görülebilmeli hem de yazıcıdan alınabilmelidir.

  18. Cihaz sık sık kalibrasyon gerektirmemelidir.

  19. Cihaz stand by konumunda ve prime konumları ile hasta çalışması dışında kit harcıyor ise harcanan kitler ihaleyi alan firma tarafından karşılanacaktır. Cihazın Stand-by konumunda ne kadar kit harcadığı belirtilecektir.


4.Ücret talep edilmeden verilecek olan sarf ve diğer malzemeler

  1. Cihazın çalışması için gerekli olan her türlü sarf malzemeleri ve ayrıca kalibratör ve kontrol materyalleri her güne göre gerekli miktarlarda, ücret talep edilmeden yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Kullanılacak sarf malzemelerinin cinsi ve miktarı aşağıdaki şekildedir.




CİNSİ

MİKTARI:

Printer

1 adet

Printer Kâğıdı

Talep edildiği kadar

Printer Şeridi

Talep edildiği kadar

Otomatik Pipet

1 Adet (ayarlanabilir 0–50 mikro litrelik)


4.2. Tüm sarf ve diğer malzemeler sistem laboratuvarda çalışır durumda kaldığı sürece yüklenici tarafından ücretsiz temin edilecektir.

4.6. Cihazın çalışması için gerekli olan her türlü sarf malzemeleri ve ayrıca cihazın tekrar ettiği veya cihaz kaynaklı hatalı numune kit sarfiyatı, kontrol ve kalibratör için kit ve materyalleri laboratuarın saptayacağı miktarlarda, reaktifler tüketilinceye kadar, ücret talep edilmeden karşılanmalıdır. Ayrıca, cihazın çalışması için gerekli olan saf su sarfiyatı firma yetkilileri tarafından ücretsiz karşılanacaktır.
5. CİHAZIN MONTAJI

Cihazın montajı firmasına aittir. Cihaz kurumun gösterdiği yere ücretsiz monte edilecektir. Cihazın çalışması için elektrik, su gibi alt yapı tesisatı kurum tarafından sağlanacaktır. Sistem için laboratuarda herhangi bir düzenleme veya altyapı değişikliği gerektiği takdirde firma tarafından karşılanmalıdır. Cihazın hastane otomasyonuna (LIS) bağlantısı firma tarafından cihaz kurulur kurulmaz ücretsiz olarak hemen yapılacaktır
6.EĞİTİM

Cihazı kullanacak personelin eğitimi firma tarafından sağlanacaktır. Eleman sayısını belirlemede ve verilen eğitimin yeterli olup olmadığına kurum idaresi karar verecektir. Firma ayrıca cihazın kullanım kılavuzu ile dikkat edilmesi gereken hususları içeren dokümanı TÜRKÇE olarak kuruma verecektir
7. GARANTİ VE TEKNİK SERVİS

Laboratuar hizmetlerinin aksatılmaması temel esastır. Cihaz; kullanılacak yedek parça dâhil sözleşme süresince ücretsiz olmak kaydıyla garantili olacaktır. Arıza ve yedek parça ihtiyacı durumunda, 6 saat içinde müdahale edilecek, 24 saat içinde hasta örnekleri çalıştırılarak, sonuçları teslim edilecektir. Cihazın onarılamadığı durumlarda ise hizmet aksatılmadan en geç 72 saat içinde yeni bir cihaz kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu yapılmazsa her aksayan test maliyeti kadar ceza ödenecektir. Ayrıca; 1 ayda 3 defadan fazla aynı arızanın tekrarlaması veya 5 farklı arızanın olması halinde cihaz yenisi ile değiştirilmelidir. Bu garanti, hem satıcı hem de distribütör firma tarafından verilmeli ve taahhüt edilmelidir.

Teknik servis hizmetleri hafta sonu ve bayram tatilleri dahil sürekli verilecektir.
9.KABUL VE MUAYENE

9.2 Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

9.3 Muayene sırasındaki intra ve inter assay çalışmaların tüm masrafları ve doğabilecek hasarların yükümlülüğü firmaya ait olacaktır.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ

LABORATUVAR HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ.

Konu: Hastanemizin 2 yıllık (2014-2015) ihtiyacı olan testlerle ilgili aşağıda belirtilen gruplarda toplam 100.000 (yüz bin) puanlık dış laboratuvar hizmeti alımı yapılacaktır.


Grup

Cinsi

Miktarı

Birimi

1

Laboratuvar Hizmeti Alımı (Biyokimya-Hematoloji-Mikrobiyoloji-Seroloji Grubu Testler)(Test listesinde 9.1-9.2-9.3-9.4-9.5 alt başlıklarındaki testler)

50.000

Puan

2

Laboratuvar Hizmeti Alımı (Genetik-Tıbbi Genetik Grubu Testler) (Test listesinde 9.6 ve Moleküler alt başlıklarındaki testler)

50.000

Puan
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

sosyal ağlarda paylaşma



Benzer:

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconAraştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconT. C. Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconHarran Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği icon2 İdarenin adresi : Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi...

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconAraştirma hastanesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconİÜ Dericilik Uygulama ve Araştırma Merkezi dericilik uygulama ve araştirmamerkezi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconAnkara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconAnkara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconAnkara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği iconAnkara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi


kullanım kılavuzu





© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev