Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzenikilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Evraklar
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM KILAVUZU

1. AMAÇ

Bu kılavuzun amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin yazımında uyulacak kuralların tanıtılması ve bilimsel sunuş standartlarına uygunluğun sağlanmasıdır. Yüksek lisans veya doktora tezi hazırlayan öğrencilerin, bu kılavuzda verilen biçim ve içerik ile ilgili kurallara uymaları zorunludur. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nde bünyesinde yer alan lisansüstü programlarda Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği uygulanmaktadır.

2. KÂĞIT CİNSİ

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb. için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır.

3. SAYFA DÜZENİ

Tezde, sayfanın sol kenarından 4 cm, diğer kenarlarından 2.5 cm boşluk bırakılır. Dipnotlar da bu sınırlar içinde kalır. Tüm ilk sayfalarda (içindekiler, kısaltmalar, tablo, şekil ve sembol listeleri, önsöz, özetler, bölümler, kaynaklar, ekler vb. gibi) başlık için sayfa üst kenarından 5 cm aşağıdan başlanır. Tez metninde cümle sonunda yer alan kelime tire ile ayrılmaz; metin sol ve sağ sınırlara göre hizalanır. Satırlar “iki yana yasla” biçiminde yazılır. Alt başlıklar sayfanın son satırı olarak yazılamaz, en azından 2 satır daha sığdırılamıyorsa başlık da sonraki sayfada yer alır. Metin içinde yer alacak olan uzun alıntı paragraflar sağdan soldan birer cm. daraltılır ve metnin normal puntosundan bir küçük puntoyla, tek aralık şeklinde yazılır.

4. NUMARALAMA

Sayfa numaraları sayfa altında sağ kısma yazılır,  iç kapak dışında tüm sayfalar numaralandırılır. Özet, Abstract, Önsöz (ve/veya Teşekkür), İçindekiler, ve Kısaltmalar gibi tez ön sayfaları, “I, II, III, IV, V, VI” şeklinde Romen rakamları ile; giriş bölümü ile başlayan tez metni ise “1, 2, 3,...” şeklinde numaralandırılır. Tezde kullanılan tablo, şekil, grafik, resim, plan, harita ve benzerlerin numaralanmasında “1, 2, 3 …” rakamları kullanılır.

5. YAZI BİÇİMİ VE PUNTO

Tez metnindeki yazı biçimi Times New Roman olup, 12 puntoyla; dipnotlar için yazı biçimi Times New Roman olup 10 punto ile yazılır.

6. BÖLÜM DÜZENİ

Birinci derece bölüm başlıkları Times New Roman 14 puntoyla ve her bir harfi büyük olarak; ikinci derece alt bölüm başlıkların Times New Roman 12 puntoyla ve her kelimenin sadece ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Birinci ve ikinci dereceden başlıklarda eğer “ve/veya/ile” vb bağlaçlar varsa, bunlar küçük harflerle yazılmalıdır. Birinci derece bölüm başlıkları 1., 2., 3., … şeklinde numaralandırılırken, alt başlıklar 1.1., 1.2., 1.2.1., 1.2.2., 1.1.1.1., 1.1.1.2. … şeklinde devam eder.

7. SATIR ARALIKLARI

Tez metni 1,5 satır aralığıyla yazılır. Dipnotlar tek satır aralığıyla yazılır. Tablo, şekil, şema, resim vb görsellerin bilgi notları tek satır aralığıyla, alt kısımlara yazılır. Başlıklara ve satır başlarına paragraf yapmak için tek TAB tuşu kullanılır.

8. ÖZ/ABSTRACT

Öz/abstract olarak adlandırılan sayfa, tezin kapsamını en özlü biçimde açıklayan özettir. Öz sayfasında, tezde araştırılan sorun, araştırmada kullanılan işlem, yöntem ve teknikler ile sonuçlar sayfa başında tezin başlığı ve yazar adı belirtilerek Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde 350’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

9. İÇİNDEKİLER

İçindekiler kısmında, 6. Numaralı başlıkta belirtilene uygun olarak Öz (Abstract)'den başlayarak, tezin tüm kısımları, Ek'ler ve doktora tezi için tezi hazırlayanın özgeçmişi de dâhil olmak üzere, başlıklar halinde belirtilmelidir.

a. ‘İçindekiler’ ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalıdır.

b. Bölüm ve altbölümlerin düzenlenmesinde tercih edilen usule uygun olarak, her aşlığın karşısında, o başlığın tezdeki başlangıç sayfasının numarası yer alır.

10. ÖNSÖZ

Önsöz, tezin amacı, önemi, kısaca kapsamı, gerekiyorsa tezin hazırlanmasında karşılaşılan güçlükler konusunda bilgilerin yanı sıra, tezin hazırlanmasında maddi, manevi katkısı olan kişi ve/veya kuruluşlara teşekkür gibi açıklamaları içerir. 'Önsöz' ibaresi, büyük harflerle ve sayfanın her iki tarafında bırakılan boşlukların içinde kalan kısmın üst ortasına gelecek şekilde yazılmalı ve önsöz metni iki sayfayı geçmemelidir.

11. DİPNOTLAR

 • Kaynak ilk defa verilirken yazarın adı ve soyadı tam olarak yazılır. Kaynak eserin adı Bold olarak yazılır. Kaynak eserin baskı sayısı, yayınevi, basım yeri, yılı ve sayfa numarası verilir.

Ör:

Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, 3. b., Doğan Kitap, İstanbul, 2014, s. 15.

 • Bir makale dipnot olarak gösterilirken, makale adı “tırnak içerisinde” verilir ve makalenin yer aldığı yayın adı Bold olarak yazılır.

Ör:

Halil İnalcık, “Atatürk ve Türkiye’nin Modernleşmesi”, Belleten, C. 27, S. 108 (1963), s. 625.

 • Lisansüstü tezlerin kaynak olarak kullanılmasında tezin adı tırnak içinde kullanılır, tezin yapıldığı kurum bold olarak belirtildikten sonra yayınlanmamış bir tez ise parantez içinde bu durum belirtilir.

Ör:

Gürcan Bozkır, “Türk siyasal hayatında Güven Partisi, Milli Güven Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi: 1967 – 1980”, Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi), İzmir, 1996, s. 30. • Aynı eser arka arkaya tekrar kaynak olarak gösterilecekse şöyle yazılır:

Adı geçen arşiv: A.g.a.

Adı geçen bilgi notu: A.g.b.

Adı geçen dergi: A.g.d.

Adı geçen eser: A.g.e.

Adı geçen kararname: A.g.k.

Adı geçen makale: A.g.m.

Adı geçen rapor: A.g.r.

Adı geçen tez: A.g.t.

Adı geçen yayın: A.g.y.

 • Dipnotta yer alan kaynak tekrar gösterileceği zaman arada başka bir kaynak kullanılmışsa şöyle yazılır:

Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005, s. 35.

Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Doğan Kitap, İstanbul, 2014, s. 40.

Özbaran, a.g.e., s. 20.

 • Dipnotta birden fazla sayının gösterilmesi halinde sayfa numarası “s.s.” şeklinde verilir:

Ör:

A.g.e., s.s. 35-50.

 • Aynı yazara ait farklı eserlere atıf yapılacağı zaman, dipnot aşağıdaki gibi verilir:

Ör:

Ergün Aybars, İstiklal Mahkemeleri, Doğan Kitap, İstanbul, 2014, s. 40.

Ergün Aybars, Cumhuriyet Tarihi 1, Zeus Kitabevi, İzmir, 2012, s. 50.

Aybars, İstiklal Mah…, s. 45.

 • İnternet kaynakları, varsa sitenin bağlı olduğu kurum, kuruluş adı, adres satırı ve parantez içinde siteye erişim tarihi verilmelidir:

Ör:

Zeki Arıkan, “Mütareke Döneminde İzmir”, Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, http://web.deu.edu.tr/ataturkilkeleri/pdf/cilt1sayi1/zekiarikan.pdf (Erişim: 01.12.2012).

 • Sözlü tarih kaynaklarına dipnotta yer verilirken, görüşme yapılan kişinin adı soyadı ve görüşme tarihi belirtilmelidir.

Ör:

Ahmet Öztürk’le yapılan görüşme (Görüşme Tarihi: 15.05.2015)

 • Bazı Kısaltmalar:

Cilt: C.

Sayı: S.

Basım: b.

Editör: Ed.

Bakınız: Bkz.:

Çeviren: Çev.:

Hazırlayan: Haz.:

Basım Yeri Yok: b.y.y.

Basım Tarihi Yok: b.t.y.

12. KAYNAKÇA

 • Kaynakçaya eklenecek olan eser türlerinin sırası aşağıdaki gibidir:

I. Arşiv Kaynakları

II. Resmi Yayınlar

III. Süreli Yayınlar

IV. Kitaplar

V. Makaleler

VI. İnternet Kaynakları

VII. Sözlü Tarih Görüşmeleri

 • Dipnotlarda kullanılan kaynaklar, tezin sonunda, alfabetik sıraya (A-Z) göre Kaynakça listesinde verilir. Yazar soyadları baş tarafta ve büyük harfle verilir.

AYBARS, Ergün, İstiklal Mahkemeleri, 3. b., Doğan Kitap, İstanbul, 2014.

ÖZBARAN, Salih, Tarih, Tarihçi ve Toplum, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2005.

 • Eğer aynı yazara ait birden farklı eser varsa, kaynakçada şu şekilde yer alır:

AYBARS, Ergün, İstiklal Mahkemeleri, 3. b., Doğan Kitap, İstanbul, 2014.

______________, Cumhuriyet Tarihi 1, Zeus Kitabevi, İzmir, 2012.

 • Gazete ve dergiler alfabetik sırayla (A-Z) ve Bold olarak belirtilir:

Akşam

Cumhuriyet

Hürriyet

Tarih ve Toplum

13. ÇOĞALTMA, CİLTLEME VE TESLİM

Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’ne teslim edilen tezlerin hiç bir kopyasında silinti, kazıntı vb. olmamalı; el yazısıyla veya başka biçimde düzeltme, ekleme, çıkarma yapılmamalıdır. Her tez için “Tez Veri Giriş Formu” tez yazarı tarafından doldurulduktan sonra imzalanacaktır. “Tez Veri Giriş Formu” http://tez2.yok.gov.tr/tez.htm  adresinde bulunmaktadır.

 1. Doktora programında, adayın tez savunma sınavına alınabilmesi için doktora tez konusu veya anabilim dalı programıyla ilgili özgün bir makalenin, uluslararası indekslere giren veya ULAKBİM tarafından kabul edilen hakemli dergilerden birinde yayınlanması veya yayına kabul edilmesi şarttır. Yayınlarda doktora öğrencisinin birinci isim olması şart değildir.

 2. Tez savunmasından önce, tezin kopyaları, jüri üyelerine karton kapaklı cilt yapılarak dağıtılır. Doktora tezi savunması öncesi, jüri üyelerine verilmek üzere 7 (Yedi) adet; Yüksek Lisans tez savunması öncesi jüri üyelerine verilmek üzere 5 (Beş) adet tez çoğaltılarak, enstitüye teslim edilmelidir.

 3. Tez savunması sonrasında jüri tarafından onaylanan tezin, arşiv ve kütüphanede uzun süre iyi korunabilmesi için 2 (iki) adet kopyası karton kapaklı ciltli olarak; tezin tam metni, Enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olmak üzere, tek bir pdf dosyası olarak hazırlanarak (bir adedi YÖK’e gönderilmek üzere) 2 adet kompakt disk (CD) ortamında dijital olarak; bunlardan ayrı olarak 1 adet CD’de ise tezin hem pdf hem de Word dokümanı olarak yer alan kopyası Enstitü’ye teslim edilir. Word dosyalarının pdf dosyalarına dönüştürülmesi için ilgili bağlantılar http://tez2.yok.gov.tr/tezhtml/pdfhazirlama.html adresli internet sayfasında bulunmaktadır.

 4. Enstitü’ye teslim edilen onaylı nüsha üzerinde hiçbir değişiklik yapılmayacağından tez, bilgisayar ekranında görüntülendiğinde veya yazıcı çıktısı alındığında, asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir.

 5. Enstitü’ye teslim edilen tezle ilgili dosyalar sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır; dosyalar isimlendirilirken Türkçe karakter kullanılmamalıdır, çünkü bu durum farklı bilgisayarlarda sorun çıkartabilmektedir.

 6. Veri tabanı için hazırlanan dosyalara isim verirken yazar adı ve soyadının sonuna hangi bilgiyi içerdiği eklenmelidir.

Örnek:

Adı_Soyadı_tez.pdf

 1. Metin formatındaki tez ekleri tam metnin bulunduğu pdf dosyası içinde yer almalıdır. Bunlar tez metninde olduğu gibi, pdf formatına dönüştürülmelidir.


EK-1 Dış Kapak

 

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

   

TEZ ADI

Yüksek Lisans/Doktora Tezi

 

 

Öğrencinin Adı

İzmir-Yıl

EK-2 Tez Sırtı

ÖĞRENCİNİN

ADI SOYADI
TEZİN ADI


Yüksek Lisans/Doktora

Tezi

İzmir / Yıl

EK-3 İç Kapak 

 

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

TEZ ADI

Yüksek Lisans/Doktora Tezi

Öğrencinin Adı

…………………………………,

Tez Danışmanı

……………………….……..

İzmir-Yıl

 

 

EK-4 Tez Onay Sayfası

T.C.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ ENSTİTÜSÜ

MÜDÜRLÜĞÜ

TEZ ONAYI


................................................................... isimli adayın hazırladığı ...................................... ....................................................................................başlıklı YÜKSEK LİSANS / DOKTORA tezi ile ilgili Tez Savunma Sınavı, Dokuz Eylül Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin ilgili maddesi uyarınca .... / .... / 20..... tarihte ve saat ..........’de yapılmıştır. Yönetmelik gereğince adaya tezi ile ilgili sorular yöneltilmiş, sorulan sorulara alınan cevaplar sonunda, adayın tezi hakkında aşağıdaki karar verilmiştir.

KABUL edilmesine Oy Birliği

RED edilmesine Salt Çoğunlukla

Tez Sınav Jürisi

Unvanı, Adı Soyadı

İmza

Tez DanışmanıÜyeÜye
ÜyeÜyeEK-5 Yemin Metni

Doktora/Yüksek Lisans tezi olarak sunduğum …………………. adlı çalışmanın, tarafımdan bilimsel ahlak ve geleneklere aykırı düşecek bir yardıma başvurulmaksızın yazıldığını ve yararlandığım eserlerin kaynakça da gösterilenlerden oluştuğundan, bunlara atıf yapılarak yararlanılmış olduğunu belirtir ve bunu onurumla doğrularım.

Tarih

Ad-Soyad

 

EK-5 Tez Planı
Sayfa No
Dış Kapak

İç Kapak

Tez Onay Sayfası

Yemin Metni

Tez Veri Giriş Formu

Türkçe Özet

İngilizce Özet

İçindekiler

Önsöz

Tablo Listesi

Şekil Listesi

Sembol Listesi

Kısaltmalar

Giriş Bölümü

Diğer Bölümler

Sonuçlar ve Tartışma

Kaynaklar

Ekler

Özgeçmiş

-

-

I +

….

….

….

….

….

….

….

….

….

….

1 +

….

….

....

....

….


NumaralanmazRomen rakamı (sayfanın sağ altına konur)“ (YÖK’ün sayfasından edinilir)

Rakamla (sayfanın sağ altına konur)
EK-6. Bibliyografik Bilgiler

Bibliyografik Bilgiler

Uluslararası

Türkçe

Bakınız

V.

Bkz.:

Aynı eser/yer

Ibid.

a.e.

Adı geçen eser

op.cit

a.g.e.

Yazara ait son zikredilen yer

loc.cit

a.y.

Eserin kendi içinde yukarıya atıf

supra

bkz.: yuk.

Eserin kendi içinde aşağıya atıf

infra

bkz.: aş.

Eserin bütününe atıf

passim

b.a.

Basım yeri yok

w.place

y.y.

Basım tarihi yok

w.date

t.y.

Çok yazarlı eserlerde ilk yazardan sonrakiler

et. al.

v.d.

Sayfa/sayfalar

p. / pp.

s.

Editör/yayına hazırlayan

Ed. by

Ed.: veya Haz.:

Çeviren

Trans. by

Çev.:

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconTez yazım kılavuzunun bu sayfası ve bir önceki kapak sayfası silinerek...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni icon2. Tezlerde Kullanılacak Kağıt Cinsi ve Tezin Sayfa Düzeni

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni icon2. Tezlerde Kullanılacak Kağıt Cinsi ve Tezin Sayfa Düzeni

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconTaşıması için uygun optimum ölçülerde, ergonomik bir forma sahip,...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconA) Tez: Yüksek lisans/ doktora tezi, seminer veya dönem projesini...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...

Tez, A4 boyutunda birinci hamur kâğıdın tek yüzüne yazılır. Ancak, tezde çeşitli tablo, grafik, şekil vb için, gerekirse ciltlemede uygun şekilde katlanacak şekilde A4 boyutundan farklı kâğıt kullanılabilir. Tez kapağı ve sırtı beyaz renkli karton olmalıdır. Sayfa düzeni iconKontrol listesi doğru bir şekilde uygulanıp, uygun olmadığını değerlendirdiğiniz...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev