1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyetisayfa1/4
kilavuzu.com > kullanım kılavuzu > Rekabet
  1   2   3   4

21 Ocak 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29243

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/3)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 (1) 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Tayland, Malezya ve Çin Tayvanı (Tayvan) menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)” ithalinde dampinge karşı kesin önlemler yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu önlemler, 1/8/2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2008/25 sayılı Tebliğ ile tamamlanan nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) sonucunda Malezya dışındaki ülkeler için değiştirilmeden uygulanmaya devam etmiştir. Malezya’da yerleşik Hualon firmasının soruşturmaya konu ürünün üreticisi olma vasfını kaybettiği anlaşıldığından, söz konusu firmaya Malezya’daki diğer üretici/ihracatçılar için hâlihazırda uygulanan önlem teşmil edilmiştir. Daha sonra, tamamlanan yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda 19/12/2009 tarihli ve 27437 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2009/39 sayılı Tebliğ ile Malezya'da yerleşik Recron (Malaysia) Sdn. Bhd. Firmasına CIF bedelin % 7,76’sı oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(3) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce, 31/1/2013 tarihli ve 28545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/2 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemlerin yürürlükte kalma sürelerinin sona ereceği ve bu kapsamda önlemlerin aynen veya değiştirilerek devamı için ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile nihai gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Dampinge karşı önlemlerin sona ermesinin damping ve zararın devamına veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla RB Karesi İth. İhr. Teks. San. ve Tic. A.Ş. (RB Karesi Tekstil) tarafından yapılan ve Kimtex Teks. İnş. Tic. ve San. A.Ş., Akbaşlar Tekstil Enerji San. ve Tic. A.Ş., Altınsu Tekstil Enerji San. ve Tic. Ltd. Şti., Asya Dokuma San. Tic. Ltd. Şti., Barutçu Tekstil San. Tic. Ltd. Şti., Işıksoy Tekstil İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş., İpekler Tekstil Tic. ve San. A.Ş. ve Saydam Tekstil San. ve Dış Tic. A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Tayvan menşeli “sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat (giyim için olanlar)”a yönelik olarak 24/7/2013 tarihli ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2013/15 sayılı Tebliğ ile başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması, T.C. Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi ve bulguları içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 (1) Soruşturma açılışında yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı adına yapılmış olduğu ve söz konusu üreticilerin yerli üretim dalını temsil ettiği anlaşılmış olup soruşturma sırasında bu tespiti değiştirecek bir bulguya ulaşılmamıştır.

(2) Yerli üretim dalının temsil niteliğine ilişkin olarak Tayland Ticaret Bakanlığı başvuru sahibinin yerli sanayinin tamamını mı yoksa önemli bir kısmını mı temsil ettiğinin tam olarak anlaşılamadığını ifade ederek temsil hesaplamasının nasıl yapıldığına dair bilgi talep etmiştir.

(3) Başvuru sahibi RB Karesi Tekstil firması ve şikayeti destekleyen üreticiler Türkiye toplam benzer mal üretiminin %89,5’ini temsil etmektedir.

(4) Diğer taraftan Güney Kore Tekstil Ticareti Birliği (KTTA) başvuru sahibi RB Karesi Tekstil firmasının da düzenli olarak ithalat gerçekleştirmekte olduğu gerekçesiyle anılan firmanın yerli üretim dalını temsil edemeyeceğini ifade etmiştir. Söz konusu iddiaya ilişkin olarak verdiği yanıtta yerli üretici RB Karesi Tekstil firması ürün gamını zenginleştirmek ve Türkiye’de maliyet açısından üretimi cazip olmayan ürünlerin teminini sağlamak için soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığını ifade etmiştir. Bu açıdan başvuru sahibinin soruşturma konusu eşyayı ithal etmesinin başvuru sahibinin yerli üretim dalını temsil niteliğine zarar vermediği değerlendirilmektedir. Güney Kore Hükümeti ve KTTA, Nihai Bildirim’e ilişkin sunmuş oldukları görüşlerinde RB Karesi Tekstil firmasının gerek ithalat miktarı gerek düzenli ithalatçı olma vasfının firmanın “ürün gamını zenginleştirmek” açıklamasını yetersiz kıldığını ifade etmektedir. Tüm görüşler değerlendirildiğinde şikayetçi yerli üreticinin ürünü üretmek için önemli bir yatırım yaptığı, ithalat miktarının üretim miktarından düşük olduğu ve asıl vasfının üretici olduğu göz önüne alındığında, şikayetçi yerli üretici RB Karesi Tekstil firmasının yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu değerlendirilmektedir.

(5) KTTA ayrıca, nihai gözden geçirme başvurusunun temel başvuru ölçütlerini karşılamadığını, damping ve zarar arasındaki illiyet bağı için basit ilişkilendirmelerin yeterli olamayacağını, başvuru sahibinin yeterli delil sunamadığını ifade etmiş; ayrıca başvurudaki birçok önemli bilginin paylaşılmadığını vurgulamıştır. Başvurudaki yetersizlik hususu Tayland Ticaret Bakanlığı tarafından da ifade edilmiştir.

(6) Yapılan inceleme neticesinde, yerli üreticinin tam ve eksiksiz bir başvuru dosyası sunduğu tespit edilmiştir. Öte yandan, soruşturmanın açılışını müteakip, firma tarafından hazırlanan başvurunun gizli olmayan özeti ilgili taraflarla paylaşılmıştır. Başvurunun gizli olmayan özetinde, ticari sır niteliğindeki bilgiler firma tarafından gizli tutulmuştur.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC, Güney Kore, Tayland, Malezya ve Tayvan’da yerleşik bilinen üreticilerine/ihracatçılarına, ayrıca anılan ülkelerde yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini sağlamak amacıyla Güney Kore, Tayland, ÇHC ve Malezya’nın Ankara Büyükelçilikleri ile Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonuna soruşturmanın açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Bildirimde, soruşturma açılış Tebliğine, başvurunun gizli olmayan metnine ve soru formlarına nereden erişilebileceğine ilişkin bilgi verilmiştir.

(3) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmış olup, tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(4) Yerli üretim dalı, soruşturma süresince Genel Müdürlük ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgi ve belgeleri temin etmiştir. Ayrıca, soruşturma döneminde ithalat gerçekleştirdiği tespit edilen yüz otuz beş ithalatçı firma ile yurt dışında yerleşik kırk üretici-ihracatçı firmaya bildirim gönderilmiş, ithalatçı firmaların otuz birinden, ihracatçı firmaların yedisinden cevap alınmıştır.

(5) “Üretici-ihracatçı soru formuna” cevap veren ve soruşturmaya taraf olan üretici-ihracatçı firmalar, Güney Kore’de yerleşik ULHWA Corporation, Sung Kwang Co. Ltd., Hyun Ma Co. Ltd., Duck Dong Co. Ltd., Seo Kwang Ltd./Seo Kwang Trading Co. Ltd., Dong Heung Trading ve Malezya’da yerleşik Recron Sdn Bhd’dir. Tayland, Tayvan ve ÇHC’deki firmalardan soru formuna yanıt veren firma olmamıştır.

(6) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren Nihai Bildirim yukarıda adı geçen üretici/ihracatçı firmalar ile soruşturma konusu ülkelerin resmi temsilciliklerine, yerli üretim dalına ve soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan ithalatçılara 16/4/2014 tarihinde iletilmiş ve yapılan tespit ve değerlendirmelere ilişkin görüşlerini Bakanlık ile paylaşmaları istenmiştir. Nihai Bildirim sonrası, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), Osmanbey Tekstilci İşadamları Derneği (OTİAD), Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), Adana Sanayi Odası (ADASO), Sakarya Sanayicileri ve İşadamları Derneği (SASİAD), Akdeniz Tekstil Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (ATHİB) ve Birleşmiş Markalar Derneği söz konusu soruşturmada ilgili taraf olarak yer almak istediklerini ifade etmişler ve söz konusu bildirime ilişkin görüşlerini Genel Müdürlüğümüze iletmişlerdir.

(7) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğ’in ilgili bölümlerinde cevap verilmiştir.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üreticilerden RB Karesi Tekstil firmasının Bursa’da bulunan üretim tesislerinde yerinde doğrulama soruşturması gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının belirlenmesi için 1/1/2010-31/12/2012 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Önlem konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 (1) Önlem konusu ürün Güney Kore, ÇHC, Tayland, Malezya ve Tayvan menşeli 5407 gümrük tarife pozisyonu (GTP) altında yer alan ve tam listesi EK’te verilen ‘sentetik filament iplikten dokunmuş mensucatın giyim için kullanılanları’dır.

(2) Yerli üretim dalı tarafından üretilen sentetik filamentten mensucat ile soruşturma konusu ülkeler menşeli sentetik filamentten mensucatın benzer ürün olduğu tespiti, mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan soruşturmada (esas soruşturma) yapılmıştır. Buna göre, gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen gerekse soruşturma konusu ülkelerden Türkiye’ye ihraç edilen sentetik filamentten mensucatın işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından benzer ürün olduğu değerlendirilmiştir.

(3) Soruşturmada Güney Kore Hükümeti ile KTTA tarafından iletilen görüşler çerçevesinde Güney Kore’den Türkiye’ye ihraç edilen ürünler ile Türkiye’de yerli üreticiler tarafından üretilen ürünlerin ikame edilebilir ve benzer ürünler olmadıkları iddia edilmiştir. Buna göre Güney Kore’de üretilen ürünlerin üretim teknikleri ve fiziksel farklılığı sebebiyle tüketici algısı bakımından farklı ürünler olduğu ifade edilmiştir. Teknik özellik açısından Türkiye’de büküm teknolojisi bulunmadığı dolayısıyla bükümlü iplikten kumaş üretilmediği; ayrıca dokuma sonrası inceltme teknolojisinin de Türkiye’de mevcut olmadığı ifade edilmiştir. Bu sebeplerden dolayı da ithal ürünler ile yerli ürünlerin benzer ürün olarak değerlendirilemeyeceği iddia edilmiştir. Nihai Bildirim’e ilişkin sunmuş olduğu görüşte Güney Kore tarafı inceltme teknolojisindeki farklılıkları vurgulayarak Güney Kore menşeli ürün ile yerli üretici tarafından üretilen ürünün benzer olmadığını bir kez daha vurgulamıştır.

(4) Yapılan incelemeler neticesinde TÜİK istatistiklerine göre ülkemizce 2000-2011 yılları arasında 312 milyon ABD Doları tutarında 4.603 adet büküm makinesi ithalatının gerçekleştirildiği, sadece 2012 ve 2013 yıllarında ise 93 milyon ABD Doları tutarında 914 adet büküm ve katlama makinesinin ithal edildiği tespit edilmiştir. Diğer taraftan yerli üretici RB Karesi Tekstil’in Makine Mühendisleri Odası (TMMOB)’ndan aldığı bilirkişi raporuna göre sadece RB Karesi Tekstil bünyesinde yıllık 34,5 milyon metre (6,9 milyon kg) kumaş inceltme kapasitesi bulunmaktadır. Yerinde doğrulama esnasında bahse konu inceltme kapasitesi yerinde tespit edilmiştir. Ayrıca dokuma tezgahları açısından da Türkiye’de mekikli dokuma tezgahları ile hava ve su jetli tezgahlarda üretim yapılmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de de Güney Kore’dekine benzer bir üretim teknolojisinin bulunduğu ve benzer teknoloji ile benzer ürünlerin üretildiği değerlendirilmektedir.

(5) Sonuç olarak, esas soruşturmada tespiti yapılan Güney Kore, ÇHC, Malezya, Tayland ve Tayvan menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından üretilen sentetik filamentten mensucatın benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

Önleme tabi ürüne ilişkin diğer mevzuat

MADDE 8 (1) Hâlihazırda, önleme tabi ülkelere yönelik gümrük vergileri ve ilave gümrük vergileri (İGV) sırasıyla G. Kore için %4 ve %0 iken, ÇHC, Malezya ve Tayland için %6,4 ve %18, Tayvan için ise %8 ve %20 seviyesindedir. İGV 22 Temmuz 2011 itibariyle yürürlüğe konulmuştur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dampingin Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 9 (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjı ve fiyat kırılması oranı

MADDE 10 (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjları incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, esas soruşturma sırasında ÇHC’de yerleşik üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjı %70,44 ile önemli düzeydedir. Tayvanlı üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjları %13,91 ila %30,84 arasında değişen düzeylerdedir. Taylandlı üretici-ihracatçı firmalar için tespit edilen damping marjları %8,67 ila %30,93 arasında değişen düzeylerdedir. Öte yandan, Malezyalı üretici-ihracatçı firmalar için esas soruşturma sırasında tespit edilen damping marjı %15,93 iken 2009 yılındaki yeni ihracatçı gözden geçirme soruşturması sonucunda Recron firması için damping marjı %7,76 olarak belirlenmiştir. Güney Koreli üretici-ihracatçı firmalar için ise tespit edilen damping marjları %14,64 ila %40 arasında değişmektedir.

(3) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın gümrük vergisi ve masrafları dahil Türkiye piyasasına giriş fiyatı yerli üretim dalının satış fiyatları ile mukayese edildiğinde, dampingli ithalatın fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı esas soruşturma esnasında tespit edilmiştir. Buna göre, esas soruşturma döneminde fiyat kırılması oranları CIF bedelin yüzdesi olarak ÇHC için %209, Güney Kore için %40, Malezya için %351, Tayland için %106 ve Tayvan için %56 olarak hesaplanmıştır.

(4) Güney Kore hükümeti ve KTTA Nihai Bildirim’e karşı sunmuş oldukları görüşlerinde, DTÖ çerçevesindeki çeşitli kararlara da atıfta bulunarak nihai gözden geçirme soruşturmalarında damping marjı hesabının soruşturmacı otorite tarafından yapılmasının zorunlu olduğunu vurgulamıştır. Ancak, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Anti-Damping Anlaşması (ADA) ve ulusal mevzuat kapsamında NGGS’lerde damping marjı hesaplama zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla soruşturma esnasında yeniden bir damping marjı hesabı yapılmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları dikkate alınmıştır.
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti iconBu Tebliğin amacı, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 4...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon18/06/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon28/10/2017 Tarihli ve 30224 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 11/10/2017...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon25 Ekim 2013 Tarihli ve 28802 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik...

1 13/2/2002 tarihli ve 24670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/2 sayılı Tebliğ ile Kore Cumhuriyeti icon30/4/2011 tarihli ve 27920 sayılı R. G.’de yayımlanan Yönetmelik...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev