Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslariZONGULDAK İLİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASI -AİLE HEKİMİ-

EK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ MÜRACAATLARIN KABULU VE YERLEŞTİRME USUL VE ESASLARI


BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

Madde 1- Bu talimatın amacı, Zonguldak İlinde Aile Hekimliği Uygulaması sürecinde Aile Hekimliği Birimlerinin ek yerleştirme işlemleri sonucunda tercih edilmemeleri, istifa, sözleşmenin iptal edilmesi ve diğer sebeplerle boşalması sonucu “Aile Hekimi” olarak çalışma müracaatların kabulü, ek yerleştirme usul ve esaslarını belirlemektir.

Kapsam:

Madde 2- Kadrosu veya pozisyonu Zonguldak İlinde bulunan Memur ( 657sy DMK 4/a) ve Sözleşmeli Personel ( 657 sy DMK 4/b, 4924 Sayılı Kanun, 5258 Sayılı Kanun) olarak çalışan Uzman Tabip ve Tabipleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3- “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin “Atamalarda ve Görevlendirmelerde Öncelik Sıralaması, Ölçütler ile Atama ve Nakillere İlişkin Esaslar” kısmı dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar:

Madde 4- Bu talimatta geçen;

Bakanlık : T.C. Sağlık Bakanlığı’nı,

Valilik : Zonguldak Valiliği’ni,

Kanun : 5258 Sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Kanunu’nu,

Yönetmelik : 25.01.2013 tarihli Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’ni,

Müdürlük : Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’nü

Komisyon : Aile Hekimliği Yerleştirme Komisyonu’nu,

Sözleşme : Aile Hekimi veya Aile Sağlığı Elemanı Hizmet Sözleşmesini,

Aday : Aile Hekimi olarak çalışmak üzere başvuruda bulunan ve başvurusu

geçerli kabul edilen Uzman Tabip ve Tabip’leri ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

BAŞVURU VE MÜRACAATLARIN KABULÜ

25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğine göre Yerleştirme İşleminde Uyulacak Olan Sıralama ve Başvuru Belgeleri:
Madde 15- (1) İl genelinde aile hekimliği pozisyonunun boşalması veya yeni pozisyon açılması durumunda en geç bir ay içinde, sözleşme ile çalıştırılacak aile hekimleri aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.
a) (Değişik: RG-11/3/2015-29292) Fiilen en az altı ay aile hekimliği yaparak akabinde askerlik veya doğum nedeniyle sözleşmesini feshederek bir defalık tercih hakkına sahip olan aile hekimleri; bu grupta bulunan aile hekimlerine askerlik veya doğum sonrası kamu görevine başlama tarihine göre öncelik verilir. Kamu görevlisi olmayan hekimler için ise müdürlüğe başvuru tarihine göre öncelik verilir.(Kadrosu veya pozisyonu Zonguldak ilinde olan)
1. LİSTE: “a” Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler; 1. Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

 2. Aile Hekimi Bilgi Formu

 3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

 4. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

 5. Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/20…” yazılacak ve imzalanacaktır. )

 6. Aile hekimliği sözleşmesinin askerlik veya doğum nedeniyle fesih edildiğini gösterir belge,

 7. Göreve başlama belgesi(askerlik dönüşü veya doğum sonrası).

 8. İl Sağlık Müdürlüğünden Alınacak Muvafakat Belgesi

 9. İl Sağlık Müdürlüğü kadrosu dışındaki hekimlerin kendi kurumlarından alacakları Muvafakat Belgesi.b) Yerleştirme sırasında aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; o pozisyonu önce o ilde aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları, daha sonra ildeki diğer aile hekimliği uzmanları.
2. LİSTE: “b” Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;


 1. Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

 2. Aile Hekimi Bilgi Formu

 3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

 4. Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/20…” yazılacak ve imzalanacaktır. )

 5. Örneklere uygun Muvafakat Belgesi (Sadece Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için)

 6. Sadece Sağlık Bakanlığı dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görevli aile hekimi uzmanları için detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

 7. İl Sağlık Müdürlüğü kadrosu dışındaki hekimlerin kendi kurumlarından alacakları muvafakat belgesi.


c) (Değişik: RG-11/3/2015-29292) Sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar, aynı yerleştirme işleminde kullanılmak üzere (a) bendindeki bir defalık tercih hakkını kullanmayan aile hekimleri, görevlerinden ayrıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde kullanılmak üzere il sağlık müdürü, kamu hastaneleri birliği genel sekreteri, halk sağlığı müdürü, Bakanlık merkez veya bağlı kuruluşlarının daire başkanı ve üstü görevlerinde fiilen bir yıl görev yapmış olan tabip ve uzman tabipler, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere yargı kararının uygulanması bakımından başka birinin göreve başlatılması zarureti nedeniyle sözleşmesi feshedilen aile hekimleri, takip eden ilk yerleştirmede kullanılmak üzere 25/1/2013 tarihinden sonra mazeret nedeniyle naklen tayin olanlardan atama kararından önceki son bir yıl boyunca aile hekimliği yapmış olan tabip ve uzman tabipler,
İdari görevden ayrılması uygun görülmeyenler

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik: RG-19/7/2013-28712) (1) İdari görevlerinin son bulmasına müteakiben ilk yerleştirmede kullanılmak şartı ile ilin aile hekimliği uygulamasına geçtiği tarihte il sağlık müdürü, müdür yardımcısı ve şube müdürü olarak görev yapan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimliğine başvurmaları ve yerleştirilme hakkı elde etmesine rağmen idari görevlerinden ayrılmaları Bakanlıkça uygun görülmeyenler, ilde pozisyon boşalması veya yeni pozisyon açılması halinde 15 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendine göre yerleştirilirler.

3. LİSTE: “c” Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler; 1. Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

 2. Aile Hekimi Bilgi Formu

 3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

 4. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

 5. Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/20…” yazılacak ve imzalanacaktır. )

 6. İdareciler için idari görevinden ayrılmasının uygun olmadığını gösterir yazılı belge

 7. İl Sağlık Müdürlüğünden Alınacak Muvafakat Belgesi (Aile Hekimi olarak görev yapan hekimler için geçerli değildir.)

 8. İl Sağlık Müdürlüğü kadrosu dışındaki hekimlerin kendi kurumlarından alacakları muvafakat belgesi.


d) İl içindeki tabip ve uzman tabipler.

4. LİSTE: “d” Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
***Kadrosu veya pozisyonu Zonguldak ilinde olan (Sağlık Bakanlığı Kadrolarında çalışan ) tabip/uzman tabipler 1. Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

 2. Aile Hekimi Bilgi Formu

 3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

 4. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

 5. Sağlık Bakanlığı PBS hizmet puan çıktısı ( Bakanlık Personeli için; Belgenin altına el yazısı ile “Hizmet puanına itirazım yoktur. …/…/20…” yazılacak ve imzalanacaktır. )

 6. İl Sağlık Müdürlüğünden Alınacak Muvafakat Belgesi


4. LİSTE: “d” Bendine göre müracaat edecek hekimlerden istenen belgeler;
***Kadrosu ve pozisyonu Zonguldak İlinde bulunan Sağlık Bakanlığı kadroları dışında çalışan tabip/uzman tabipler


 1. Aile Hekimliği Uygulaması için Başvuru Formu (Ek:1)

 2. Aile Hekimi Bilgi Formu

 3. Geçerli Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı veya Ehliyet / “Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter )

 4. Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi Sertifikası (“Aslı Gibidir” şeklinde Onaylı Fotokopi - Kurum Yetkilisi veya Noter)

 5. Sağlık Bakanlığı dışı kamu kurum ve kuruluşlarda görevli hekimlerin detaylı hizmet cetveli dökümü (Kurumdan onaylı)

 6. İl Sağlık Müdürlüğü kadrosu dışındaki hekimlerin kendi kurumlarından alacakları Muvafakat Belgesi.(2) Aile hekimliği yerleştirmeleri il bazında yapılır. İldeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan aile hekimliği uzmanları, tabipler ve diğer uzman tabiplerden muvafakati verilenler başvuru yaparlar. Yerleştirmeler bentlere göre ve bentler içerisinde de (a) bendi hariç en yüksek hizmet puanından başlamak üzere tercihlere göre yapılır.

(3) Aile hekimliği uzmanlarının, grup çalışmasının sağlanması, uzmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve kişilerin hizmet unsurlarından dengeli bir şekilde yararlanabilmeleri için her aile sağlığı merkezinden bir pozisyonu tercih ederek yerleşme hakları vardır. Bu hak birinci fıkranın (b) bendindeki yerleştirmeler için uygulanır. Bununla birlikte dört (dahil) - altı (dahil) birim planlanmış aile sağlığı merkezlerinde ikinci bir aile hekimliği uzmanı, yedi ve üzerinde birim bulunan aile sağlığı merkezlerinde ise her üç birim için bir aile hekimliği uzmanı daha o pozisyonlardan birini tercih ederek yerleşebilir. Aile hekimliği uzmanı, aile hekimliği uzmanı kontenjanı dolan bir aile sağlığı merkezine ancak durumuna uygun birinci fıkranın (c) veya (d) bentlerinden ve hizmet puanları sıralamasına göre yerleşebilir.

(4) Yerleştirme yapılırken, Kurumun ve müdürlüğün internet sayfası üzerinden en az beş gün süreyle boş pozisyonun ilanı yapılır ve başvuranların belirlenen yer, gün ve saatte yerleştirme toplantısında hazır bulunmaları duyurulur. Yerleştirmenin yapılacağı ilde halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte bütün yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Bu işlemler ilanda duyurulan gün ve saatte elektronik ortamda da yapılabilir.

(5) Aile hekimliği pozisyonunda göreve başlayan sözleşmeli aile hekimi, bu pozisyonda fiilen bir yıl çalışmadan başka bir aile hekimliği pozisyonuna nakil talebinde bulunamaz. Bir yıllık fiilen çalışma süresinin hesaplanmasında, hafta sonu, resmi tatil günleri ve yıllık izin kullanılan günler fiili çalışmadan sayılır. Ancak mazeret ve hastalık izinli geçirilen günler ise fiili çalışmadan sayılmaz.

(6) (Değişik: RG-16/5/2017-30068) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, birinci fıkra çerçevesinde bir yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde çalışan hekimler arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılır. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunur. Kurum tercih sırasına bakmaksızın aşağıdaki öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlar. Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması hâlinde tercih sıralamasına bakılır. Yerleştirme işlemini müteakip 15 gün içerisinde yeni pozisyonlarda başlayış yapılır. İl dışından yerleştirmeye açılan aile hekimliği pozisyonlarında sözleşme ile çalıştırılacak hekimler aşağıdaki sıralamaya göre yerleştirilir.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

c) Diğer hekimler.

a) İl dışından yerleştirmeye açılan aile sağlığı merkezinde uzman aile hekimliği kontenjanı var ise; pozisyonun bulunduğu il dışında aile hekimliği yapan aile hekimliği uzmanları.

b) Münhal pozisyonun bulunduğu ilin dışında sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapanlar.

c) Diğer hekimler.
(7) (Ek: RG-16/5/2017-30068) Münhal aile hekimliği pozisyonlarından, altıncı fıkra çerçevesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilir. Bu şekilde ilan edilecek pozisyonlara yerleşen hekimler, aile hekimliği biriminin bulunduğu yerdeki toplum sağlığı merkezine atanarak başlayış yapmalarına müteakiben en geç ertesi günün mesai bitimine kadar aile hekimliği sözleşmesi imzalayarak aile hekimliği biriminde göreve başlar.

(8) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen aile hekimliği pozisyonlarının doldurulamaması halinde valilik kamu görevlisi olmayan tabip ve uzman tabiplerden aile hekimi olarak çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan sayıyı belirleyerek Kurumdan talepte bulunur. Bakanlığın önerisi ve Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile pozisyon adedi belirlenir. Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasındaki şartları taşıyıp kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin başvuruları alınır ve prim ödenmek suretiyle kamu sektörü dışında çalıştıkları süreler de dâhil edilerek hizmet puanları hesaplanır. Bu hizmet puanı sadece aile hekimliği yerleştirme ve nakillerinde geçerlidir. Kamu görevlisi olmayan uzman tabip ve tabiplerin öncelik ve yerleştirilmeleri birinci fıkranın (b) ve (d) bendine göre yapılır.

(9) (Değişik: RG-11/3/2015-29292) Bu madde çerçevesinde yerleştirme işlemi yapılmasına rağmen yerleştirildiği yeni birimde başlamayan aile hekiminin eski birimine iadesi yapılmaz ve hekim 1 yıl süre ile yeniden yerleştirme başvurusunda bulunamaz. Bu maddedeki yerleştirmeye ilişkin diğer usul ve esaslar Kurum tarafından belirlenir.
Komisyon, Yer, Zaman ve Kayıt
Komisyon
Madde 7- İl Sağlık Müdürü veya Vekili Başkanlığında, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkanı, Personel ve Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı veya vekillerinden oluşan “Aile Hekimliği Ek Yerleştirme Komisyonu” kurulur. Aile Hekimleri ek yerleştirme işlemleri Valilik tarafından onaylanmış bu komisyon huzurunda yürütülür.

Yer ve Zaman
Madde 8- Zonguldak Aile Hekimliği Uygulaması Ek Yerleştirme Başvuru tarihleri ve ek yerleştirme tarihi ile nerede yapılacağı Valilik Makamından alınacak onayla ilgili yönetmeliğe göre belirlenir.

Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleriyle aynı gün, göreve başlayacakları tarihten geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır. Komisyon adayların değerlendirme yapmaları için kısa aralar ve zorunlu ihtiyaç için hazır bulunanlara duyurmak kaydı ile süre belirtilerek işlemlere bir kez ara verebilir.

Kayıt
Madde 9- Yerleştirme işlemleri için, adayın geçerli bir kimlik belgesiyle (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport vb.) birlikte bizzat kendisinin gelmesi esas olmakla birlikte, hastalık raporu, acil durum, yakının vefatı vb. geçerli bir mazereti nedeniyle noterden yer belirleme ve sözleşme yapma yetkisi dahil vekaletname alan vekilleri de katılabilirler. Yerleştirme işlemine kendisi veya vekili katılamayan aday yerleştirme işlemlerinde hakkında “gelmedi” tutanağı tutularak hakkını kaybeder. Aday ek yerleştirme gününde her ihtimali göze alarak noterden vekil tayin edebilir. Yerleştirme günü herhangi bir şekilde yerleştirme işlemleri bitene kadar tercih hakkını kullanmaya gelmeyen aday sonradan her ne sebeple olursa olsun hak talebinde bulunamaz.

Salon
Madde 10- Salonda komisyon, adaylar ve görevliler kendilerine ayrılan bölümlerde oturacaklardır. Adayların hepsinin salona sığmaması nedeniyle listelerdeki gruplar halinde alınabilecektir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yerleştirme
a) Komisyonun belirtilen saatte kendisi için ayrılan yerde hazır bulunması ve hazır bulunan adayların salonda kendilerine ayrılan bölüme alınmasından sonra yerleştirme sürecine başlanır. Komisyon, Adaylar ve Görevliler dışındaki şahıslar salona alınmayacaktır
b) Adaylar kendisinin katılması esas olmakla birlikte acil ve önceden öngörülemeyen bir mazeret nedeniyle (Ailesinden birinin vefatı, kaza, hastalık vs.) bizzat salona gelemeyecek olan adaylar, noter veya yurtdışı temsilciliklerinden onaylı …………………. günü… ek yerleştirme işlemlerinde sıram geldiğinde şahsım adına yer belirleme ve sözleşme imzalama yetkisini …………………..T.C. Kimlik Nolu ………………………….…. ‘na veriyorum” ibaresini içeren vekaletname ile vekil kıldıkları kişi vasıtasıyla yerleştirme işlemine katılabilir. Ancak sözleşme imzalamak için adayın kendisi tercih ve yerleştirme işleminden sonra en geç iş başlayışından 1 gün önce İl Sağlık Müdürlüğüne müracaat edecektir.
c) Aile Hekimliği bölge tercih ve yerleştirme işlemleri, Yönetmeliğin 15. Maddesi ve Geçici Madde 2 de yer alan usul ve esaslara göre yapılacaktır. Hizmet puanlarında adayların 6 aylık periyotlar halinde yayınladığı en son döneme ait güncellenmiş hizmet puanları esas alınacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü esas alınarak işlem yapılacaktır.

Aile Hekimliği tercih ve yerleştirme işlemleri, 25.01.2013 tarih ve 28539 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 15. Maddesinin 1. Fıkrasında belirtilen sıralamaya ve hizmet puanına göre yapılacaktır. Hizmet puanlarının eşit olması durumunda göreve başlama günü dikkate alınacaktır.
d) Hizmet puanlarına itirazı olanlar, uygulama takviminde belirtilen zamanda itiraz edebileceklerdir.

e) Tercih sırası gelen adaya salonda üç defa çağrı yapılmasına rağmen kendisinin veya vekilinin hazır bulunmadığının tespiti halinde "gelmedi” tutanağı tutularak tercih hakkı tehir edilmiş sayılır. Tercih hakkı bir sonraki hekime geçer.
f) Tercih etme sırası kendisine gelmiş olan aday, dilerse tercih hakkını daha sonra kullanmak üzere erteleyerek “Bekleyeceğim” diyebilir. Beklemeyi tercih eden bir aday daha sonra bölge seçme sırasını kendisi belirleme hakkına sahiptir. Ancak işlemi devam eden bir aday varsa, işlem tamamlandıktan sonra tercih kullanacaktır. Örneğin 3. sırada bölge seçme hakkına sahip olan bir aday beklemeye geçip 8. sırada tercih yapma hakkına sahip bir adayın sırası geldiğinde, "ben bölge seçme hakkımı şimdi kullanmak istiyorum" diyerek 8. sıradaki adaydan önce tercih yapabilecektir. Beklemeyi tercih eden adaylardan 2 veya daha fazlasının aynı sırada bölge seçme hakkını kullanmak istemesi durumunda, hizmet puanı yüksek olana öncelik tanınacaktır. Bekleyeceğim diyen aday yerleştirme işlemi sonuna kadar tekrar başvuruda bulunup tercih hakkını kullanmaz ise tercih hakkından vazgeçmiş sayılarak bekleyeceği pozisyon kalmayacağı için yerleştirme işlemleri dışında kalır ve hiçbir hak iddia edemez.
g) Yer seçiminde sırası geçtikten sonra gelen aday (tercih sırası tehir edilmiş sayılan aday) veya vekili, komisyona yer seçimine katılmak istediğini bildirdiği takdirde yerleştirme işlemine dâhil edilecektir. Bu kişiler, devam eden işlemde yer sorulan adaydan sonra tercih hakkını kullanacaktır.
h) Geç gelen ve bekleyen adaylar aynı anda tercih hakkını kullanmak isterlerse, tercih hakkı hizmet puanı yüksek olana verilecektir.
ı) Yerleştirme esnasında sıra kendisine gelmiş olan aday, dilerse yerleştirme işleminden çekildiğini ve bu hakkını kullanmayacağını ifade etmek üzere “Yerleştirilmek istemiyorum” diyebilir. Böylece aday tercih hakkını kullanmaktan vazgeçmiş olacaktır. Yerleştirilmek istemiyorum diyen adaylar daha sonra vazgeçerek bu yerleştirmede yeniden aile hekimliği birimi tercih etme hakkı kullanamazlar.
i) Aile Hekimliği Birimini seçmiş olan hekim, Aile Sağlığı Merkezi binasında bulunan daha önceden bu birim için tahsis ve ilan edilmiş olan Aile Hekimi Odasını aynı anda seçmiş olacaktır. Ayrıca oda seçimi yapılmayacaktır.
j) Müdürlük tarafından aile sağlığı merkezi binası planlanmamış Aile Hekimliği Birimini tercih eden hekimler Müdürlükçe belirlenmiş ve yerleştirme işlemlerinde yayımlanmış olan Aile Sağlığı Merkezi ile Aile Hekimliği Birimine ait bina mülkiyeti (kamu, kiralık vb), binasız, geçici yer verilmesi ısınma durumu, metrekare özellikleri gibi özelliklerini kabul etmiş sayılacaklardır.
k) Tercih sırası gelen aday tercih söyleme bölümüne gelerek tercih ettiği aile hekimliği biriminin kodunu söyleyecek ve tercihinin komisyonca kayda geçirilmesinden sonra sözleşme imzalamak üzere ayrılan bölüme geçecek ve sözleşme imzalayacaktır. Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü’nün 16/04/2010 tarih ve 116671 sayılı yazıları gereğince; Tabip ve Uzman Tabiplerden idari görevleri bulunanlar ile (asaleten atananlar ile 657 Sayılı DMK’nun 86. ve 88. maddelerine göre görevlendirilenler - vekalet veya 2. görev - ) 4924 Sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli çalışanların bu statülerinden ayrılmalarını müteakip sözleşme imzalamaları gerekmektedir.
l) Yerleştirilmesi gerçekleşen aile hekimleri ile aynı gün, iş başlama tarihinden geçerli olmak üzere sözleşme imzalanacaktır.
m) Halen sözleşmeli aile hekimi olarak görev yapan personelin boş pozisyonları tercih etmesi halinde bu personelin boşalttığı pozisyonlar ile birlikte tüm yerleştirme işlemleri tek oturumda tamamlanır. Tercih ettiği Aile Hekimliği pozisyonu için sözleşme imzalayan Aile Hekimi daha önceki pozisyonu hakkında tasarrufta bulunamaz, sözleşme imzaladıktan sonra sözleşmesinin iptal edilerek eski pozisyonunda (boş dahi olsa) devam etmesi hususunda hak iddiasında bulunamaz.
n) Sözleşme imzalamaya Vali adına İl Sağlık Müdürü veya Vekili yetkilidir.

Diğer Hükümler
Madde 11– a) İlimizde ek yerleştirme işlemlerinde boşalan veya yeni açılan Aile Hekimliği Birimlerine, Aile Hekimi yerleştirilecektir. Aile Hekimliği Birimleri http://zonguldakism.saglik.gov.tr/ web adresinden yayınlanacaktır. Aile Hekimliği Biriminin yerleştirme işlemleri öncesinde bulunduğu yer aday tarafından yerinde incelenmelidir.
b) Adayların yerleştirme işlemleri sadece hizmet puanlarına 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları (ilk yerleştirmede Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimleri Eğiticisi puanları da eklenmek kaydı ile yapıldığından) eklenmeyecektir. Başvurularda mazeret durumları (eş durumu vb.) dikkate alınmaz. Yerleştirme işlemi sırasında veya sonrasında Aile Hekimliği Birimleri arasında becayiş yapılamaz.
c) Belirtilmeyen durumlarda, 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

d) Yerleştirme tarihinden önce Aile Hekimliği Uygulaması ile ilgili mevzuatta değişiklik yapılması halinde ve ihtiyaç duyulduğunda yayınlanan usul ve esaslar çerçevesinde değişiklikler yapılır.
Yürürlük
Madde 13 - Bu hükümler Valilik Makamı’nın onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14- Bu hükümleri İl Sağlık Müdürlüğü yürütür.

Uzm. Dr. Ertuğrul GÜNER

İl Sağlık Müdürü

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconEk yerleşTİrme sonuçlarina göre kayit hakki kazanan adaylarin kayit iŞlemleri

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconSınav ve sınav sonrası işlemlere ilişkin kurallar bu kılavuzda yer...

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconÖLÇME, seçme ve yerleşTİrme merkezi başkanliğinin

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconT. C. ÖLÇME, seçme ve yerleşTİrme merkezi UŞak sinav koordinatöRLÜĞÜ

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconTablo-3A. Merkezi yerleşTİrme ile öĞrenci alan yükseköĞretiM ÖNLİsans programlari

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari icon2018 – 2019 akademik yili güz yariyili merkezi yerleşTİrme sinavi ile yatay geçİŞ kilavuzu

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconOlağanüstü hal döneminde; memur olarak çalışmaktayken merkezi yerleştirme...

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconÖn Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconValiligi Çalışma Usul Ve Esasları Genelgesi

Ek yerleşTİrme iŞlemleri MÜracaatlarin kabulu ve yerleşTİrme usul ve esaslari iconÖN Ödeme usul ve esaslari hakkinda genel tebliĞ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev