HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulusayfa1/8
  1   2   3   4   5   6   7   8

18496-meb-doguya-gidene-daha-cok-hizmet-puani-verecekHASAKÖY ŞEHİT CEMAL ÖZCAN İLK/ORTAOKULU

2015- 2019

STRATEJİK PLAN
bayrak ve istiklal marsi


ataturk1

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni, bu hazineden, mahrum etmek isteyecek, dâhilî ve haricî, bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asîl kanda, mevcuttur!

                                                 ataimza           
                                                 Mustafa Kemal ATATÜRK
T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

HASAKÖY ŞEHİT CEMAL ÖZCAN İLKOKULU/ORTAOKULU

20150105_13484520150520_104458

ÖNSÖZ

Bu günün toplumunun ahlaki değerlerinin yüksekliği, gelişmişlik düzeyi, dünya medeniyetleri arasındaki yeri yirmi- otuz yıl önceki eğitim camiasının gayretleri, emekleri ve alın terinde yatmaktadır. Ya da bu günün toplumunun geri kalmışlığı, ahlaki çöküntüsü, yirmi- otuz yıl önceki eğitim camiasının ihmalleri ve boş vermişliklerinde gizlidir. Yirmi-otuz yıl sonrasını da bu günün eğitim camiası belirleyecektir.

Gelişmek; eski durumdan daha iyi bir duruma gelmek demekse, içinde bulunduğumuz anı ve varmak istediğimiz noktayı görebilmemiz gerekmektedir. İşte tam bu noktada Stratejik Planlama yapmayı ihtiyaç hissediyoruz.

Etrafımıza baktığımızda 144 öğrenci, 288 veli potansiyeli ile bulunduğumuz bölgede gündemi biz oluşturuyoruz. Her gün akşamları eksilerimiz ya da artılarımız konuşuluyor evlerde. Yanlış yapma lüksümüzün olmadığı bir konumdayız. Kurumumuzun içinden ve dışından bizi etkileyen ve bizden etkilenen insanların şimdiki durumlarını, beklentilerini ve gelecekle ilgili fikirlerini öğrenerek elimizdekilerle daha iyi noktalara ulaşma gayretindeyiz.

Gelecekte kendi hayatlarını idame edecek yeteneklere sahip, bedenen ve ruhen iyi yetişmiş nesiller yetiştirilmesine verimli şekilde hizmet ederek katkı sağlamak için bu bilgilere ve stratejik plana ihtiyacımız var. Böylece geleceğe daha emin yürüyeceğiz

Üstat Necip Fazıl’ın hedeflediği;

‘’ Kim var? ' diye seslenilince, sağına ve soluna bakmadan fert fert 'ben varım! ' cevabını verici, her ferdi 'benim olmadığım yerde kimse yoktur! ' fikrini besleyici bir dâva ahlâkına sahip bir gençlik...

Can taşıma liyakatini, canların canı uğrunda can vermeyi cana minnet sayacak kadar gözü kara ve o nispetle usûle, stratejiye uygun bir gençlik...’’ yetiştirme gayretindeyiz.

Biz de etrafımızı gözlemledik, çevremizle diyaloga geçtik, fikirlerini aldık. Paydaşlarımızın ve nerede olduğumuz ve nerede olmak istediğimizle ilgili verileri gereği gibi tasnif ettik. Şimdi sırada ciddi manada planlama yaparak 2015/2019 yılları arasındaki Hasaköy Şehit Cemal Özcan İlk/Orta Okulunu oluşturmak.

Devletimizin olduğu kadar insanlığın da küçük bir parçası olan kurumumuz ve kurumuzu oluşturan yapı kendi gelişimini planlı bir şekilde gerçekleştirecektir. İnsanları ihtiyaç duydukları mutluluğa kavuşturma gayretine devam edeceğiz.

İbrahim AYDIN

Okul Müdürü

İÇİNDEKİLER
1.STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ 8
1.1 Stratejik Plan Hazırlık Süreci ve kullanılan Yöntem 8

1.2. Stratejik Planlama Ekibi 9

1.3. Planın Dayanağı 10
2.MEVCUT DURUM 10

2.1. Tarihi Gelişim 10

2.2. Mevcut Durum 11

2.2.1 Okulu İlişkin Genel Bilgiler 113

2.2.2.Okulun Öğretmen Yapısı 14

2.2.3.Mevcut Örgüt Yapısı 15

2.2.4. Öğrenci ve Derslik 16

2.2.5 Disiplin Durumu 17

2.2.6. Ödül Durumu 17

2.2.7. Merkezi Sınavlardaki Başarı Durumu 18

2.2.8.Sosyal Etkinlik Durumu 18

2.2.9.Okulun Fiziki Durumu 19

2.2.10. Teknolojik Altyapı 19

2.2.11 Tesisleşme Durumu 20

2.3.Kurumun Yasal Yükümlülükleri 20

2.3.1.Yasal Görev ve Sorumluluk 20

2.3.2.Okulun Kuruluş Amacı 20

2.4. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 21

2.4.1. Mevzuat Analizi 21

2.5. faaliyet Alanları ile Ürün Hizmetlerinin Belirlenmesi 22

2.6. Paydaş Analizi 23

2.6.1.Paydaş Listesi 23

2.6.2.Paydaş Önem Matrisi 24

2.6.3. Kurum /Hizmet Çalışması 24

2.7. Kurum İçi Analiz ve Çevre Analizi 25

2.8.Okulun Sorunlarını Belirleme 27
3. GELECEĞİN YÖNELİM 28

Tema1 29

Tema 2 37

Tema3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….41
4.MALİYETLENDİRME 43
5.İZLEME VE DEĞERLENDİRME 44
6. SONUÇ 49

1. BÖLÜM
STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK SÜRECİ    1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK SÜRECİ VE KULLANILAN YÖNTEM

Hasaköy Şehit Cemal Özcan İlk/Orta Okulu 2015-2019 Yılı Stratejik Plan Yürütme Ekibi 23/01/2014 tarihinde oluşturulmuş, çalışmalarına başlamıştır.

2015-2019 Yılı Stratejik Plan Yürütme Ekibi

Sıra

Adı soyadı

Ünvanı

1

İbrahim AYDIN

Okul Müdürü

2

İbrahim KARPINAR

Müdür Yardımcısı

3

Zeynel Ersin Özcan

Sınıf Öğretmeni

4

Saffet TARTAN

Matematik Öğretmeni

5

İsmail ÖZTÜRKLER

Okul Aile Birliği Bşk.17-25 Şubat 2014 tarihleri arasında, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen ilk ve ortaokul, stratejik planlama eğitimine Hasaköy Şehit Cemal Özcan İlk/Orta Okulu Stratejik Planlama Ekibi olarak 2’şer defa iştirak etmiştir. Böylece 2015-2019 Stratejik Planlama süreci kurumumuz için başlatılmıştır.

Strateji Geliştirme Okul Müdürü İbrahim AYDIN başkanlığında planlama süreci yapılmış ve Hasaköy Şehit Cemal Özcan İlk/Orta Okulu 2015-2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı Stratejik Plan Çalışma Takvimi 2 Şubat 2015 tarihine kadar tamamlanmıştır.

Hasaköy Şehit Cemal Özcan İlk/Orta Okulu Stratejik Planlama Ekibi tarafından, tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün ve hizmetler, paydaş analizi, kurum içi-kurum dışı analiz, örgütsel yapı, insan kaynakları, teknolojik düzey, mali kaynaklar, istatistikî veriler, GZFT analizi içeriklerinden oluşan Durum Analizi ile üst politika belgeler 20 Şubat 2015 tarihine kadar tamamlanmıştır.

Mevcut durum analizi bölümünde paydaş analizi aşamasında, Okul Müdürlüğümüzün faaliyetlerini içeriden ya da dışarıdan olumlu ya da olumsuz etkileyen 20 dış, 11 iç paydaşımızdan örneklem seçilerek özellikle dış paydaşlarımızla birebir görüşülerek alan tarama çalışmaları yapılmış, Okulumuzda çalışan 14 Personel ve okul/kurum yöneticilerimiz ve öğrencilerimizden 44 kişiye anketler uygulanmış, veriler toplanmış ve analizler yapılmıştır.

Stratejik planlamanın başarısı ancak okulumuzun tüm çalışanlarının planı sahiplenmesi ile mümkün olacağı düşüncesiyle tüm yetkililerin, idarecilerin ve her düzeydeki personelin katkısı, ortak çabası ve desteği alınarak stratejik planlama tamamlanmıştır.


1.2. STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ


OKUL

MÜDÜRÜ

MÜDÜR

YARDIMCISI

SINIF ÖĞRETMENİ

SINIF ÖĞRETMENİ

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

İbrahim AYDIN

İbrahim KARPINAR

Zeynel Ersin ÖZCAN

İbrahim BOZOKLU

Meltem BALABAN

SINIF ÖĞRETMENİ

DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENİ

MATEMATİK ÖĞRETMENİ

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENİ

Selma ALİBAZOĞLU

Gülsüm GÜÇLÜ

Saffet TARTAN

Azmiye SELEK

Sibel ARSLAN

İNGİLİZCE

ÖĞRETMENİ

SINIF ÖĞRETMENİ

FEN VE TEKNOLOJİ

ÖĞRETMENİ

SOSYAL BİL. ÖĞRETMENİ
Çiğdem ÇAĞLAYAN

Korhan

TOSUN

Nazan

DEMİREL

Gülcan K.SOYDAN  1   2   3   4   5   6   7   8

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconAzapbaşli şEHİt hasan basri kayaalti ilkokulu-ortaokulu

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconŞEHİt timur aktemur ortaokulu

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconPinaralti ilkokulu/ortaokulu

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconİlkokulu/ortaokulu/Lİsesi

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconİlkokulu/ortaokulu/Lİsesi

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconIŞiklar ortamahalle ilkokulu/ortaokulu

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconMamak kaymakamliği büyükşehir Anfa İlkokulu-Ortaokulu

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconSİLİfke canbazli ilkokulu / ortaokulu stratejik plani 2015/2019

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconTez Danışmanı: Doç. Dr. Özgür Cemal Özerdem

HasaköY ŞEHİt cemal özcan ilkokulu/ortaokulu iconŞEHİt mansur cansiz anadolu imam hatip lisesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev