DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönemsayfa1/5
  1   2   3   4   5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ

DERSLERİN İÇERİĞİ
1. Sınıf 1. Dönem
BOT103 Botanik (3-0) 3 AKTS: 5
Botanik biliminin sınıflandırılması, Sitoloji (hücre bilimi), Hücre organelleri, Nukleus, Kromozomlar, Ergastik maddeler, Hücre çeperi, kimyasal yapısı ve farklılaşması, Geçitler, Plasmodesma, Hücre şekli ve büyüklüğü, Hücre bölünmesi, Histoloji (doku bilimi), Hücre arası boşlukları, Dokuların sınıflandırılması, Meristemler, Sürekli doku, Koruyucu doku, Periderm, Parankima, Destek doku, İletim dokusu, Salgı doku, Organografi (organ bilimi), Kök, Gövde, Yaprak, Çiçek, Meyve ve tohum.
Ders Kitabı:

 • Kadıoğlu, A. ve Y. Kaya, 2005. Genel Botanik, Kültür Eğitim Vakfı Yayınevi, Erzurum, 410s.

 • Bozcuk, S., 1998. Genel Botanik, Hatiboğlu Yayınları: 82 Yükseköğretim Dizisi: 22, Ankara, 190s.

 • Algan, G. ve C. Toker, 1995. Bitki Hücresi ve Bitki Morfolojisi Laboratuvar Kitabı, Ankara Üniv. Fen Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Yayınları No: 21, Ankara, 144.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


FİZ105Fizik (3-0) 3 AKTS: 5
Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket, hareket kanunları, dairesel hareket, iş ve kinetik enerji, potansiyel enerji ve enerji korunumu, doğrusal momentum ve çarpışmalar, katı cisimlerin sabit bir eksen etrafında dönmesi, açısal momentum.
Ders Kitabı :

 • Surway – Beichner Çeviri Editörü Kemal Çolakoğlu Fizik- I Mekanik (Fen ve Mühendislik İçin)


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


KİM107 Kimya (3-0) 3 AKTS: 6
Bir dönemlik bir derstir ve iki kısımdan oluşmaktadır: teorik kısım ve uygulama kısmı. Teorik kısım; kimyaya giriş, kimyasal hesaplamalar, reaksiyon denklemleri ve yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, atomun yapısı, periyotlu dizge, atom çekirdeğinin yapısı, kimyasal bağlar, kimyasal kinetik, kimyasal denge, karışımlar, asitler ve bazlar ve sulu çözelti dengeleri üzerinde durur. Uygulama kısmı bir laboratuvar çalışmasıdır ve, anyonların, I-V grup katyonlarının ve bilinmeyen numunelerin analizini içerir.
Ders Kitabı :

 • Mortimer, C.E 1993 Modern Üniversite Kimyası

 • Uyar, T., 1994 Çeviri Genel Kimya


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplarMAT109 Matematik (3-0) 3 AKTS: 5
Önbilgiler: Reel sayılar, Eşitsizlikler, Mutlak değer, doğru ve çember. Fonksiyonlar: Fonksiyonlar, Trigonometrik fonksiyonlar, Ters trigonometrik fonksiyonlar, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar, Hiperbolik fonksiyonlar. Limit ve Süreklilik: Fonksiyonların limitleri, tek taraflı limitler, Trigonometrik limitler, Süreklilik, Soldan ve sağdan süreklilik. Türev: Türev, Türev almada genel kurallar, Trigonometrik fonksiyonların türevi, Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevi, Logaritmik türev, Hiperbolik fonksiyonların türevi, Parametrik denklemli fonksiyonların Türevi, Kapalı fonksiyonun türevi, Yüksek mertebeden türevler.
Ders Kitabı :

 • Balcı M, Matematik Analiz Kitabı Cilt I, Ankara Ün. Fen Fakültesi Yayınları 142


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


TRD111 Tarım Deontolojisi (2-0) 2 AKTS: 3
Topraktan yararlanma şekillerinin geçirdiği evreler, eski uygarlıklarda tarım, Selçuklular’da tarım, Osmanlı İmparatorluğu’nda tarım, Sanayi Devrimi’nin tarıma etkileri, 1929-1930 Dünya Ekonomik Krizinin Türkiye tarımı üzerine etkileri, Atatürk ve Tarım, Türkiye’de Cumhuriyet döneminde tarım sektörü, Ziraat Mühendisliği’nin tanımı, kapsamı ve ilgili mevzuat, Ziraat Mühendislerinin mesleki örgütleri, etik kavramı, etiğin sınıflandırılması ve etik kuramları, sürdürülebilir tarım ve girdi kullanımı, gıda güvenliği ve gıda güvenirliği, toprak ve su kirliliği, biyoteknolojinin etik yönü, tarım çalışanlarının durumu, hayvan hakları, tarımda bilimsel çalışma etiği.
Ders Kitabı :

 • Özçelik,A., 2005. Tarım Tarihi ve Deontolojisi, A.Ü. Ziraat Fak. Eğitim, Araştırma ve Güçlendirme Vakfı Yayınları No:8, Ankara.

 • Anonim, 2001. Ethical Issues in Food And Agriculture, FAO Ethics Series, Rome.

 • Arslan, M., 2001. İş Ve Meslek Ahlakı, Nobel Yayın-Dağıtım, Ankara.

 • Aydın, İ.P., 2002. Yönetsel Mesleki Ve Örgütsel Etik, Pegem Yayıncılık, Ankara.

 • Duran, B., 1991. Türkiye Tarım Tarihi (1870-1914), Kırkambar Yayın no:1, Malatya.

 • Eriş, A., 2002. Tarım Deontolojisi, U.Ü. Ziraat Fak. Ders Notları, No:88, Bursa.

 • Rittler, K., 1962. Dünya Ziraat Tarihi (Çeviren: Kazım Köylü), A.Ü. Ziraat Fak.

Yay.No:205, Ankara.

 • Zimdahl, R.L., 2000. “Teaching Agricultural Ethics”, Jorunal of Agriculturaland Envlironmental Ethics, Kulwer Academic Publisher, Netherlands.

 • Yüksel, C., 2005. Devlette Etikten Etik Devlete: Kanun Yönetiminde Etik, Cilt:1, TÜSİAD Etik Altyapı Dizisi No:1, İstanbul.

 • Anonim, 1982. Türk Ziraat Tarihine Bakış, 1. Köy ve Ziraat Kalkınma Kongresi Yayını, İstanbul.


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar

ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2-0) 2AKTS: 2
Politik, ekonomik, kültürel ve sosyo-psikolojik problemler karşısında çözülmeye başlayan Osmanlı Devleti’nde yapılan reform hareketleri ve ulus devlete geçiş sürecinde yaşanan siyasi olaylar ile Atatürk’ün liderliğinde verilen Ulusal Bağımsızlık Savaşı sonucu Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu.

Ders Kitabı :


TUR101 Türk Dili-I (2-0) 2 AKTS: 2
Dil nedir ?

Dil - toplum ilişkisi, dil - kültür ilişkisi. Dillerin sınıflandırılması, Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri. Türkçenin ses özellikleri, sesbilgisi. Türkçenin yapısal özellikleri, türetme gücü.(Yapım ve çekim ekleri. Özellikle öğrencilerin alanlarıyla ilgili terimlerden örnekler verilerek, Türkçeyi zenginleştirme çabaları ele alınacak.) Günümüz Türkçesine hangi dönemlerden geçerek geldik ? Yazı ve dil devrimi, Neler okuyalım ? Nasıl okuyalım ? Yazım kuralları (Uygulamalarla) Anlatım yanlışları. (Bazı dilbilgisi kuralları bu konuyla birlikte verilecektir.)
Cümle, cümlenin öğeleri, özne - yüklem ilişkisi. Günlük ilişkiler içinde başvurulan yazılar: Dilekçe, mektup...Kompozisyon Bilgileri: Konu, ana düşünce, yan düşünceler, gözlem, kitaplıktan yararlanma, plan vb. Anlatım biçimleri (Tasvir, açıklama, öyküleme vb.) Mesleki yazılar : Rapor... Edebiyat Türleri: (Metin incelemeleri) Günlük, anı, deneme, eleştiri, makale... Roman, Öykü, Röportaj.
Ders Kitabı :


Yardımcı Ders Kitabı :

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


ING101İngilizce-I (2-0) 2AKTS: 2
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste ilgi çekici bağlamlar yaratılarak, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar verilerek, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanımı gösterilerek öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri geliştirilecek ve yabancı dil yeterlikleri artırılacaktır.

1. Sınıf 2. Dönem
TUR102 TÜRK DİLİ-II (2+0) 2 AKTS: 2
Sözlü dilin ve sözlü iletişimin temel özellikleri. Sözlü anlatım; konuşma becerisinin temel özellikleri (doğal dili ve beden dilini kullanma); iyi bir konuşmanın temel ilkeleri; iyi bir konuşmacının temel özellikleri (vurgu, tonlama, duraklama; diksiyon vb.). Hazırlıksız ve hazırlıklı konuşma; hazırlıklı konuşmanın aşamaları(konunun seçimi ve sınırlandırılması; amaç, bakış açısı, ana ve yan düşüncelerin belirlenmesi, planlama, metni yazma; konuşmanın sunuluşu). Konuşma türleri:(karşılıklı konuşmalar, söyleşi, kendini tanıtma, soruları yanıtlama, yılbaşı, doğum, bayram v.b. önemli bir olayı kutlama, yol tarif etme, telefonla konuşma, iş isteme, biriyle görüşme/röportaj yapma, radyo ve televizyon konuşmaları, değişik kültür, sanat programlarına konuşmacı olarak katılma v.b.). Değişik konularda hazırlıksız konuşma yapma, konuşma örnekleri üzerinde çalışmalar ve sözlü anlatım uygulamaları, konuşmalardaki dil ve anlatım yanlışlarını düzeltme.
Ders Kitabı:

Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplar


ATA102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II (2+0) 2 AKTS: 2
Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna paralel olarak Türk modernleşmesinin radikal bir dönüşümü olan Türk Devrimi çerçevesinde, devletin ve toplumun yeniden nasıl yapılandığı, bu yıllarda yaşanan gelişmeler ve bunların günümüz problemlerine de ışık tutacak şekilde değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kitabı:


Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplarING102 İNGİLİZCE-II (2+0) 2 AKTS: 2
Bu ders, üniversite öğrencilerinin kendi alanlarında yürüttükleri her türlü akademik faaliyette okuma, konuşma, dinleme ve yazma becerilerini belirli bir etkinlikte kullanabilmelerini sağlayacak biçimde tasarlanmıştır. Bu derste öğrencilerin “Yabancı Dil I” dersinde kazandıkları bilgi ve becerilerin bir üst seviyeye çıkartılması hedeflenmelidir. Bu yapılırken ilgi çekici bağlamlar yaratılmasına, dilin işlekliğini artırıcı alıştırmalar yapılmasına, dilin gerçek iletişim becerilerinde kullanılmasına ve bu yolla öğrencilerin dilsel ve iletişimsel yetileri ile yabancı dil yeterliklerinin artırılmasına özen gösterilmelidir.

TRD104 GENEL EKONOMİ (2+0) 2 AKTS: 3
Ekonominin ve Ekonomik Düşüncenin Gelişimi, Ekonomide Temel Kavramlar, Üretim Faktörleri, Fiyat Teorisi, Tüketim Teorisi, Üretim Teorisi, Maliyet Teorisi, Para ve Bankacılık, Dış Ticaret, Milli Gelir, Teşebbüsler ve Ekonomik Birleşmeler konularını içermektedir.
Ders Kitabı:

 • Zeytinoğlu, E., 1980. Genel Ekonomi, İ.İ.T.İ.A. Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı Yayınları No:322-555/566, İstanbul.

 • Pekin T., 1982. Ekonomiye Giriş, Ege Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları No.8, İzmir, 203s.

 • Karagölge, C., 1987. Tarım Ekonomisi, Atatürk Üniversitesi Yayınları; No.642. Ziraat Fakültesi Yayınları;No.290.Ders Kitapları Serisi No.48, Erzurum, 173s.


Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplarTEK108 TARIMSAL EKOLOJİ (2+0) 2 AKTS: 4
Ekoloji hakkında genel bilgiler, ekolojik kavramlar, ekosistemin öğeleri, besin dengesi, enerji akımı, biyokimyasal dolaşımlar, ekosistem kavramı, agroekosistem kavramı ve evrimi, hayvan ve bitki kültür formlarının ortaya çıkışı, iklim ve toprak faktörleri ve bunların bitki ve hayvan yetiştiriciliği ile olan ilişkileri hakkında genel bilgiler.
Ders Kitabı:

 • Eser, D. 1997. Tarımsal Ekoloji (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1473, 176 s., Ankara.

 • Eser, D., Geçit H.H. ve Emeklier, H.Y. 2000. Tarımsal Ekoloji Terim ve Tanımlar Sözlüğü (2. baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak. Yayın No.1474, 95 s., Ankara.


Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplarBTK110 HAYVAN SİSTEMATİĞİNİN ESASLARI (3+1) 4 AKTS: 4
Hayvan sistematiğinin esasları, taksonomi, sistematik arasındaki farkları öğretme, hayvan türlerinin geçmişten günümüze yapılan sınıflandırmalarını tanımak, tür ve tür gruplarının taksonomik isimlendirmelerinin nasıl yapılacağını öğrenmektir.
Ders Kitabı:

 • Yalçın Şahin, Hayvan Sistematiği, Bilim Teknik ders kitapları.


Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplarTPB112 TOPRAK BİLGİSİ (3+2) 4 AKTS: 5
Toprakların esas yapı maddeleri; ana materyalin orijin, oluşum ve sınıflandırılması; mekanik ve kimyasal ayrışma olayları; toprak oluşumunu etkileyen etmenler; toprak profili; toprak sınıflandırılması; mineral toprakların bazı önemli fiziksel özellikleri; mineral topraklarda bitki besin maddelerinin arzı ve kullanılabilirliği; toprak kolloidlerinin doğası ve pratik önemi; toprak reaksiyonu; toprak suyu; mineral toprakların organik maddesi; toprak havası; toprak sıcaklığı; organik topraklar.
Ders Kitabı:

 • Akalan, İ. 1983. Toprak Bilgisi, Ank. Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Ders Kitabı No: 243

 • Sağlam, T., Bahtiyar, M, Cangir, C. ve Tok, H. 1993. Toprak Bilimi, Tekirdağ Üniv. Zir. Fak. Yayınları, Tekirdağ.

 • Altınbaş, Ü. Çengel , M. Uysal, H., Okur, B., Okur, N., Delibacak, S. Toprak Bilimi. 2004, Ege Üniv. Zir. Fak. Yayınları, İzmir.


Yardımcı Ders Kitabı:

 • Dersi veren öğretim üyesinin ders notları, önerilen kaynak kitaplarGEN114 GENETİK (3+0) 3 AKTS: 4
Genetik bilimi ve terminoloji; Mendel genetiği ve prensipleri; Mendel kurallarından sapma; Generasyonlar arası fiziksel bağlantı; Gen interaksiyonları; Eşeyin belirlenmesi; Eşeye bağlı kalıtım; Bağlantı ve crossing-over; Rekombinasyon; Kantitatif genetik; Populasyon genetiği; Kalıtımın kromozomal temeli; Ökaryotik kromozomlar; Gen kavramı; Gen ifadesi; Değişimin genetik mekanizması; Mutasyonlar; Kromozom dışı kalıtım; Evrim.
  1   2   3   4   5

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve ders kitaplari

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar

DersleriN İÇERİĞİ Sınıf Dönem iconDersleriN İÇERİĞİ ve yararlanilacak kitaplar (zorunlu dersler)


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev