1. konusayfa1/7
  1   2   3   4   5   6   7

TEİAŞ

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş.

VE

____________________________________


ARASINDAKİ

/…/…. TARİHLİ


KONVANSİYONEL ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN REAKTİF GÜÇ DESTEĞİ SAĞLANMASINA DAİR

YAN HİZMET ANLAŞMASI
ANKARA

………

İÇİNDEKİLER

1.KONU 3

2.TANIMLAR 3

3.TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4

4.HİZMETİN TANIMI, ÖZELLİKLERİ VE SAĞLANMASI SÜRECİ 6

5.REAKTİF GÜÇ DESTEK HİZMETİ SERTİFİKALARI 11

6.KAYIT, İZLEME VE KONTROL 12

7.ANLAŞMA’NIN SÜRESİ 13

8.ANLAŞMA’NIN SONA ERMESİ 13

9.ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 13

10.DEVİR, TEMLİK VE REHİN 14

11.GİZLİLİK 14

12.FİKRİ HAKLAR 14

13.MÜCBİR SEBEPLER 14

14.ANLAŞMA’NIN TADİLİ 14

15.FERAGAT 14

16.BİLDİRİMLER 15

17.KISMİ HÜKÜMSÜZLÜKTE ANLAŞMA’NIN GEÇERLİLİĞİ 15

18.MEVZUATA UYUM 15

19.CEZAİ YAPTIRIMLAR 15

20.ANLAŞMA’NIN BÜTÜNLÜĞÜ 16

21.ANLAŞMA MASRAFLARI 16

22.GEÇERLİ HUKUK 16

23.YÜRÜRLÜĞE GİRME KOŞULLARI 16

1.KONU


Anlaşma’nın konusu, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği kapsamında Üreticinin, Reaktif Güç Desteği Sağlanmasına Dair Yan Hizmet Anlaşması kapsamında yer alan her bir üretim tesisinde, ilgili tesisin bağlı olduğu baranın gerilimini TEİAŞ tarafından belirlenen değerde regüle etmek amacıyla, reaktif güç desteği sağlama hizmetini bu Anlaşmanın sona ermesine kadar hangi koşullarda sağlayacağıdır.

2.TANIMLAR


Bu Anlaşma’da ;

 1. Kanun: Elektrik Piyasası Kanunu’nu,

 2. Bölgesel Yük Tevzi Merkezi (BYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan Türkiye elektrik enterkonnekte sisteminin sınırları belirlenmiş bir bölgesinin üretim, iletim ve tüketim yönünden güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak işletmesini yapan, işletme manevralarının koordinasyonunu MYTM ile koordineli olarak yapan/yaptıran kontrol merkezini,

 3. Devre Dışı Olma: Tesis ve/veya teçhizatın bir parçasının bakım, onarım veya bir arıza nedeniyle otomatik veya elle şebekeden ayrılmasını,

 4. Gerilim regülatörü: Jeneratörlerin çıkış gerilimini regüle eden sistemi,

 5. İlgili Mevzuat: Elektrik piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge, Kurul kararları ile ilgili tüzel kişilerin sahip olduğu lisans veya lisansları,

 6. Kurulu Güç: Birden fazla ünite olduğu durumda, o santralin tüm ünitelerinin toplam nominal gücünü,

 7. Mevzuat: Taraflar üzerinde bağlayıcı etkisi bulunan her türlü Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Hükümet, Bakanlık veya Üst Kurul Kararları, idari işlem ve eylemler, tarafların sahip olduğu lisanslar da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Türkiye Cumhuriyeti mevzuatını,

 8. Milli Yük Tevzi Merkezi (MYTM): TEİAŞ bünyesinde yer alan Türkiye elektrik enterkonnekte sisteminin sınırları belirlenmiş bir bölgesinin üretim, iletim ve tüketim yönünden güvenli, kaliteli ve ekonomik olarak işletmesini yapan, işletme manevralarının koordinasyonunu MYTM ile koordineli olarak yapan/yaptıran kontrol merkezini,

 9. Nominal Güç: Üretim lisansında ya da santral kabul tutanaklarında belirtilen, her bir ünitenin ISO ve dizayn şartlarında (1 atm basınç, 15 derece Celcius sıcaklık, %60 bağıl nem, dizayn giriş buhar basınç ve sıcaklığı ile kondenser vakum değeri, dizayn net düşü miktarı) ulaşabildiği aktif güç değerini,

 10. Sistem İşletmecisi: TEİAŞ’ı,

 11. Taraf: TEİAŞ veya Üretici’yi,

 12. Taraflar: TEİAŞ ve Üretici’nin her ikisini,

 13. TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,

 14. ENTSO-E: Avrupa Şebekeleri Elektrik İletim Sistemi İşletmecileri’ni,

 15. Üretici: Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişileri ve TETAŞ’ı,

 16. Yüklenme eğrisi: Bir ünitenin aktif ve reaktif güç olarak yüklenebilme kapasitesini gösteren grafiği,

17- Jeneratör Nominal Güç Faktörü: İlgili ünitenin jeneratörünün nominal MVA değerini sağlayabildiği en düşük güç faktörü, jeneratör dizayn değerini,

18- Bara: İlgili üretim tesisin bağlı olduğu yüksek gerilim barasını,

19- MVAR: Mega Volt Amper Reaktif Güç’ü,

20- Yüksüz Kademe Değiştirici: Trafoda yükseltme/düşürme kademesini ayarlayan ve ancak trafo yüksüzken kullanılabilen kademe değiştiriciyi,

21- Yükte Kademe Değiştirici: Trafoda yükseltme/düşürme kademesini ayarlayan ve trafo yüklü iken de kullanılabilen kademe değiştiriciyi,

22- MKÜD: Minimum Kararlı Üretim Düzeyi’ni

ifade eder.

Anlaşma’nın bu maddesinde tanımlananlar dışında kalan tüm terimler, ilgili Mevzuat kapsamında tanımlanan anlamlara sahiptir.
  1   2   3   4   5   6   7

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

1. konu iconKonu : Doğrudan Temin alımı hk. (22/F)

1. konu iconKonu : Yaz Kur’an Kursları

1. konu iconKonu : Doğrudan Temin alımı hk. (22/F)

1. konu iconKonu : Doğrudan Temin alımı hk. (22/F)

1. konu iconSayı : B. 23 Ogm 73. 01. 840 10/01/2013 Konu

1. konu iconKonu: Biyolojik Materyal Transfer Formu

1. konu iconKonu : 24 Saat Süreli Devamlı Çalışma Planı

1. konu iconDoğrudan Temin İhalesine Konu Olan Malın

1. konu iconDEĞerli kağitlar daire başkanliği konu başliklari

1. konu iconBby 305 belge yönetiMİ konu anlatimlari


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev