T. C. ÜSKÜdar üNİversitesiT.C.

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM PROGRAMLARI

TEZ ÇALIŞMASI BENZERLİK RAPORU ALINMASI VE

KULLANILMASI UYGULAMA ESASLARI VE ETİK KURALLAR
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü̈ Eğitim Program’larına bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarında yazılan tezler için Tez Çalışması Benzerlik Raporunun alınmasına ve kullanılmasına ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu Uygulama Esasları; Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü̈ Eğitim Program’larına bağlı anabilim dallarında yürütülen tüm tezli lisansüstü̈ programlara ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esasları, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine;

(2) 20/04/2016 tarihli ve 29690 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü̈ Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine,

(3) 25/12/2014 tarihli YÖK Genel Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanmış olan Lisansüstü̈ Programların Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkelere dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - Bu Uygulama Esaslarında geçen;

 1. Anabilim/Bilim Dalı; Üsküdar Üniversitesi Lisansüstü̈ Eğitim Programlarına bağlı Bölüm/Anabilim/Bilim dallarını,

 2. Tez çalışması: tezli Yüksek Lisans ve Doktora eğitiminin amacına yönelik olarak hazırlanan bilimsel bir çalışmayı,

 3. Yüksek Lisans Tezi: öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama yeteneğini kazanma ve geliştirmeyi amaçlayan bilimsel çalışmayı,

 4. Doktora Tezi: bilime yenilik getirme, yeni bilimsel yöntem geliştirme ve bilinen yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birinin yerine getirildiği bilimsel çalışmayı ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Tez Çalışması Benzerlik Raporu Alınmasına ve Kullanılmasına İlişkin Esaslar

Tez Çalışması Benzerlik Raporunun Alınması

MADDE 5- (1) Tez Çalışması benzerlik Raporunun alınması işlemleri, tez danışmanları tarafından yürütülür.

(2) Tez Çalışması Benzerlik Raporu, tez danışmanı tarafından, tezin yalnızca Kapak Sayfası, Özet, Abstract, Gereç (Materyal) ve Yöntem, Bulgular, Tartışma, Sonuç ve Öneriler bölümlerinden oluşan kısmının tek bir dosya olarak intihal tespit programına yüklenmesi ile alınır.

Programa yükleme yapılırken Dosya Başlığı (document title) olarak tez başlığının tamamı, Yazar Adı (author’s first name) olarak öğrencinin adı, Yazar Soyadı (author’s last name) olarak öğrencinin soyadı bilgisi yazılır.

(3) TURNITIN İntihal tespit programına yüklenen dosyanın süreçlenmesinde, ilgili programdaki filtreleme seçenekleri aşağıdaki şekilde ayarlanır:

 • Onay Sayfası hariç,

 • Önsöz hariç,

 • İçindekiler hariç,

 • Simgeler ve Kısaltmalar hariç,

 • Kaynaklar hariç,

 • Özgeçmiş hariç,

 • Tezden çıkan yayın/yayınlar hariç,

 • Alıntılar dâhil

 • 5 kelimeden daha az örtüşme içeren metin kısımları hariç (Limit match size to 5 words) Program menüsünde bulunan diğer filtreleme seçenekleri raporlamaya dâhil edilmez.

(4) Raporlama işlemi tamamlandıktan sonra, tezin tam başlığını ve öğrencinin adı-soyadı bilgisini ve dosyanın toplam sayfa sayısını gösterecek ekran görüntüsü̈ danışmanı tarafından elektronik olarak kaydedilerek çıktısı alınır.

Benzerlik raporu kutucuğunda değerlendirme sonucu yüzde (%) olarak görüntülenir. Tez ile ilgili İntihal Programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranının, değerlendirilmesinde alıntılar hariç yapılıyorsa en fazla %10, alıntılar dâhil yapılıyorsa % 30'u geçmemelidir.

Tez Çalışması Benzerlik Raporunun Tez Savunma Sınavı Öncesinde Kullanılması

MADDE 6- (1) TURNITIN intihal engelleme programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında kaydedilmiş olan ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde yüzdelik sayı olarak belirtilen benzerlik oranı, raporlamaya tabi tutulmuş olan dosyanın toplam sayfa sayısı ve raporlama işleminin yapıldığı tarih bilgisi, Enstitü̈ web sitesindeki Formlar bölümünde bulunan Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik Raporu formuna işlenir.

(2) Tezin danışman ve jüri üyeleri tarafından intihal kapsamı dışında değerlendirilmesi için TURNITIN intihal engelleme programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda belirtilen benzerlik oranı %30 ve altı olması gerekir. Benzerlik oranında tüm sorumluluk öğrenci ve danışmanına aittir.

(3) Tez savunma sınavına girecek öğrencilerin, tezlerinin jüri üyelerine dağıtacakları nüshalarının ekinde, danışmanları tarafından onaylanmış ve imzalanmış Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik Raporu formunu da teslim etmeleri zorunludur.

Tez Çalışması Benzerlik Raporunun Mezuniyet İşlemlerinde Kullanılması

MADDE 7- (1) Tez savunma sınavı sonrasında başarılı bulunan öğrenci, tezinin mezuniyet işlemleri için Enstitüye teslim edeceği basılı ve elektronik nüshalarının ekinde, tez savunma sınavı tarihi sonrasında tezde yapılmış muhtemel değişiklikleri içeren dosya kullanılarak alınmış ikinci bir intihal raporundaki bilgiler kullanılarak hazırlanmış, bu Uygulama Esaslarında belirtilen azami benzerlik oranlarının altındaki oranları sağlayan ve tez danışmanı tarafından onaylanarak imzalanmış ikinci bir Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik Raporunu sağlamakla yükümlüdür.

(2) TURNITIN intihal engelleme programı tarafından yapılan raporlama işlemi sonrasında alınan raporda benzerlik oranının yer aldığı sayfanın çıktısı öğrencinin dosyasında saklanmak üzere Enstitüye teslim edilir. Yüksek Lisans/Doktora Tez Çalışması Benzerlik Raporu formu tezin ekler kısmında yer alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tez Çalışmasında Etik Dışı Olan Davranış Şekilleri

Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Etiği Komitesi (2002) ve TÜBİTAK’ın (2006) hazırlamış olduğu raporlarda etik dışı davranışlar şu şekilde listelemektedir;

 • İntihalAşırma (plagiarism): Başkalarına ait olan araştırma verilerini, yazılarını ve şekillerini kaynak bildirmeden kullanmaktır.

 • Yinelenen Yayın (duplication): Aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayımlamak. “Salam dilimleme” olarak ta adlandırılan bu durum çok sayıda yayın yapma isteğiyle aynı araştırmanın sonuçlarını gereksiz bölerek yayımlamak veya küçük değişikliklerle aynı araştırmayı birden fazla dergide yayımlamak durumudur.

 • Uydurmacılık (fabrication): “Masa başı araştırma” da denilen bu durumda olmayan bir araştırma varmış gibi gösterilmekte veya eksik, araştırmada bulunmayan veriler yayımlanmaktadır.

 • Sahtecilik, Aldatmaca, Çarpıtma (falsification): Araştırma sonucu elde edilen verilerin kasıtlı olarak değiştirilmesi, araştırma hipotezini destekleyecek şekilde araştırmaya müdahale edilmesidir.

 • Dilimleme (Least Publishable Units): Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde ayırarak çok sayıda yayın yapmak.

 • Yazar adlarında değişiklik yapma: Araştırma ve makalede ortak araştırıcı ve yazarların yazılı görüş birliği olmadan, araştırmada aktif katkısı bulunanların isimlerini çıkartmak veya yazarlıkla bağdaşmayacak katkı nedeniyle yeni yazarlar eklemek veya yazar sıralamasını değiştirmek.

 • Hayali veya Hediye Yazarlık: Araştırmada aktif katkısı bulunanların isimlerinin çıkartılması; araştırmaya hiçbir şekilde katkısı olmayan kişilerin konumları nedeniyle çalışmaya dâhil edilmesi; yazar adlarının değiştirilmesi; eksik yazılması; katkısı oranında sıralamanın yapılmamasıdır (Evcik, 2009).

 • Disiplinsiz (Dikkatsiz ve Özensiz) Araştırma: Genelde araştırmacının kasıtlı olmadan, bilmeden yaptığı hataları içerir. Editörün ve hakemin inceleme sürecinde en aza indirilebilir.

 • Destek belirtmeme: Desteklenerek yürütülen araştırmaların sonuçlarını içeren sunum ve yayınlarda destek veren kurum veya kuruluş desteğinin belirtilmemesidir (Türkiye Bilimler Akademisi, 2002; TÜBİTAK 2006).

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Geçerlilik Tarihi ve Yürütme

Geçerlilik Tarihi

MADDE 8- (1) Bu Uygulama Esasları, Enstitü Yönetim Kurulu’nda kabul edildiği tarih itibariyle yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9- (1) Bu Uygulama Esaslarını Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü yürütür.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi iconÜsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi icon2 1Gazi Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi...

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi icon2 1Mustafa Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Su Ürünleri...

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi icon2 1 Kırklareli Üniversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Kırklareli...

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi icon2 1 Boğaziçi Üniversitesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, İstanbul...

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi iconAdnan Menderes Üniversitesi, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri...

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi iconUŞak üNİversitesi

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi iconT. C. Pamukkale üNİversitesi

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi iconGaziantep üNİversitesi

T. C. ÜSKÜdar üNİversitesi iconİstanbul üNİversitesi


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev