Ders İçeriklisayfa7/20
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20
Ders Kodu

ILH106

Ders Adı

Tefsir Usulü ve Tarihi II (Methodology and History of Tafsir II)

Kredi/AKTS

2/3

Durum

Zorunlu

İçerik

Tefsir, te’vil, terceme kavramları. Tefsir tarihi kaynakları. Kur’an’ın tefsir edilmesini gerektiren sebepler. Tefsirin doğuşu. Tefsir ilminin geçirdiği tarihî süreç; Peygamber, Ashab ve Tâbiun (Tefsir okulları) dönemleri. Tefsirin tedvini; Hadis mecmualarında ve müstakil olarak. Tefsir çeşitleri; rivayet ve dirayet tefsirleri; Tefsir akımları: Mezhebi tefsirler, Ahkâm tefsirleri, İctimaî Tefsirler, İşarî tefsirler, İlmî tefsirler, Felsefî tefsirler.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

İsmail Cerrahoğlu, Tefsir Tarihi, Ankara 1998; Muhsin Demirci, Tefsir Tarihi, İstanbul 2015; Arif Güneş, Kur’ân-ı Kerîm’in Ortaya Çıkış Süreci, Ankara 2000; Osman Keskioğlu, Kur’an Tarihi, İstanbul 1953; W. Montgomery Watt, Kur’an’a Giriş, çev.. Süleyman Kalkan, Ankara 2000. Belirtilen ana kaynakların yanı sıra her konu için yardımcı kaynak önerilecektir. J. M. S. Baljon, Kur’an Yorumunda Çağdaş Yönelimler, çev.. Ş. Ali Düzgün, Ankara 1994.
Ders Kodu

ILH108

Ders Adı

Hadis Usulü ve Tarihi II (Methodology and History of Hadith II )

Kredi/AKTS

2/3

Durum

Zorunlu

İçerik

Hadisin önemi ve temel kavramları, Hadis Usûlü’nün tanımı ve kaynakları, rivayet, hadis öğrenim ve öğretim metodları, hadis okuma usûlleri, râvi, tanımı ve önemi, kimliği, vasıfları, kusurları, tenkidi, tabakaları, kaynakları; kaynağı, ifade ettiği bilgi değeri ve sıhhati açısından mervî,Hadis İlimleri: Cerh ve Ta‘dil, İlelu’l-hadîs, Garîbu’l-hadîs, Muhtelifu’l-hadîs, Nâsih ve Mensûh, Esbâbu vurûdi’l-hadîs.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Yücel, Ahmet, Hadis Usûlü, İFAV, İstanbul 2013; Koçyiğit, Talât, Hadis Usûlü, T.D.V. Yay., Ankara 2006; Çakan, İsmail Lütfi, Hadis Usûlü, İFAV, İstanbul 2015; Karaman, Hayreddin, Hadis Usûlü, Ensar Neşriyat, İstanbul 2014; Tahhân, Mahmud, Yeni Hadis Usûlü, Rağbet Yay., İstanbul 2013; Özafşar, Mehmet Emin, Hadis İlmine Giriş, Ensar Neşriyat, İstanbul 2015;Çakan, İsmail Lütfi, Anahatlarıyla Hadis, Ensar Neşriyat, İstanbul 2012
Ders Kodu

ILH110

Ders Adı

Arapça Dil Bilgisi II (Arabic II)

Kredi/AKTS

4/6

Durum

Zorunlu

İçerik

Soru edatları, işaret zamirleri, ism-i mevsul; isim cümlesinin çeşitleri: esmâ-i hamse, temyiz; mu'tel fiillerin zamirlerle ilişkisi; nâib-i fail, zaman ve mekan zarfları, hâl çeşitleri, müstesna, atıf, nefy

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Soru edatları, işaret zamirleri, ism-i mevsul; isim cümlesinin çeşitleri: esmâ-i hamse, temyiz; mu'tel fiillerin zamirlerle ilişkisi; nâib-i fail, zaman ve mekan zarfları, hâl çeşitleri, müstesna, atıf, nefy
Ders Kodu

ILH112

Ders Adı

Arapça Metin II (Arabic II)

Kredi/AKTS

2/3

Durum

Zorunlu

İçerik

Şart cümleleri, istisna, Taaccüp fiilleri, Nida, Nudbe, İstigase, İhtisas, İstigal, Tahzir, İğra, Zamiru’l-fasl, Zamiru’l-kissa, Zamiru’s-san, İrab Türleri, Zahiri, Mahalli, Takdiri İrab, İrab Türleri, Zahiri, Mahalli, Takdiri İrab, İrabdan Mahalli Olmayan Cümleler, İrabdan Mahalli Olmayan Cümleler. Arapça metin çözümlemeleri. Örnek metin okumaları. el-mesâcidu, Hubbu’l-umm, el-Endelus, el-Hadarâtu’l-İslamiyye.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Heyetçe hazırlanan el-Belâğatül Vazıha., Kahire 1412, Hikmet Akdemir, Belagat terimleri ansiklopedisi, İzmir 1999. Mehmet Talû, Nahiv İlmi, Kayseri, 1987. M. Meral Çörtü, Sarf-Nahiv, İstanbul, 2004. İ. Güler, H. Günday, S. Sahin, Arapça Dilbilgisi, Alfa Yayınları,
Ders Kodu

ILH114

Ders Adı

Arapça Mükaleme II (Arabic II)

Kredi/AKTS

2/2

Durum

Zorunlu

İçerik

Basit cümlelerle günlük hayatla ilgili konuşma alıştırmaları

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Cüneyt Eren, Arapça Pratik Konuşma = el-muhadesetu’l arabiyyetu’l hayye, Erzurum 2000; Muhammed Adil Şaban, Muhammed İsmail Sini, el-Kıraatu’l-Muyessere, İstanbul 2001; Serdar Mutçalı, Arapça Türkçe Sözlük, İstanbul 1995Ders Kodu

ILH116

Ders Adı

Siyer-i Nebi I

Kredi/AKTS

2/2

Durum

Zorunlu

İçerik

Hz. Muhammed'in hayatı, şahsiyeti ve tarihi bir kişilik olarak hicret sonrası faaliyetleri işlenecektir.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Hamidullah, Muhammed, İslam Peygamberi Beyan Yayınları, İstanbul, 2004; İbrahim Sarıçam, Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007.Ders Kodu

AIB102

Ders Adı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (History of Turkish Republic II)

Kredi/AKTS

2/2

Durum

Zorunlu

İçerik

Türk inkılabının hazırlık dönemi ve Türk İstiklâl Savaşı, Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanması, işgaller karşısında memleketin durumu, TBMM'nin açılması, Büyük Taarruz, eğitim ve kültür alanında millî mücadele, Türk inkılabının stratejisi, çok partili döneme geçiş, Atatürk ilke ve inkılapları.

Ders Kitabı ve Kaynaklar


Ders Kodu

TDB122

Ders Adı

Türk Dili II (Turkish II)

Kredi/AKTS

2/2

Durum

Zorunlu

İçerik

Ana dilinin yapı ve işleyiş özelliklerini gereğince kavratabilmek; dil-düşünce bağlantısı açısından, yazılı ve sözlü ifade aracı olarak, Türk dilini doğru ve güzel kullanabilme yeteneği kazandırabilmektir.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Türk Dili Kitabı. Editör: Gülden Sağol Yüksekkaya. Duyap Yayıncılık. İstanbul, 2006. (Yazarlar: Emine Gürsoy Naskali, Timur Kocaoğlu, Ceval Kaya, Mesut Şen, Demir, Nurettin ve Emine Yılmaz (2003). Türk Dili El Kitabı. Ankara: Grafiker yayıncılık: 15. Yükseköğretim Öğrencileri İçin Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri. Zeynep Korkmaz, Mehmet Akalın, Ahmet B. Ercilasun, Hamza Zülfikar, Tuncer Gülensoy,

Ders Kodu

ING102

Ders Adı

İngilizce II

Kredi/AKTS

2/2

Durum

Zorunlu

İçerik

Temel İslam Bilimlerinde Klasik ve Çağdaş Batılı literatür dair bilgiler. İlgili alanlarda terminoloji ve kavramlar.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Michael Vince(1998) Intermediate Language Practice,Macmillan Heinemann. Raymond Murphy (1994). English Grammar In Use,Cambridge University Press.


ÜÇÜNCÜ YARIYIL


Ders Kodu

ILH201

Ders Adı

Kur'an Okuma ve Tecvid III (Qur'anic Recitation and Tajwid III)

Kredi/AKTS

2/3

Durum

Zorunlu

İçerik

Tecvid uygulamalı yüzünden okuma. Fetih suresinin yüzünden okunması nebe ve mülk sürelerinin ezberi, Ezberleme teknikleri ve ezber dinleme yöntemi. Rahman suresinin yüzünden okunması ve tecvid uygulamaları. Tecvid, hükmü'r-râ ve özellikleri, yüzüne okuma uygulamalı. Aşr-ı şerif uygulamalı. Çeşitli meclislerde okunacak aşr-ı şerifler. Vakf ve ibtida bilgileri ve uygulama. Kur'an'da musiki uygulamaları. Namazda kıraat ve uygulama. Namaz surelerinin tekrarı. Kıraat imamları ve farklılıklar hakkında bilgi. Hataların gözden geçirilmesi.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Abdurrahman Çetin, Kuran Okuma Esasları, Bursa 2015; Hüseyin Atay, Kur’an. Türkçe Çeviri Ankara 1973; Süleyman Ateş, Kur’ân-ı Kerim ve Yüce Meâl, Ankara, t.y.; Şeyh Abdurrahmân Karabâşî, Karabâş Tecvîdi, İstanbul, t.y.; İsmail Karaçam, Kur’ân-ı Kerîm’in Fazîletleri ve Okunma Kâideleri, İstanbul 1981; Mehmed Nûrî, Suâlli ve Cevâblı Tecvîd, Ankara 1982; İstanbul 1957; Demirhan Ünlü, Kur’ân-ı Kerîm’in Tecvîdi, Ankara 1993.
Ders Kodu

ILH203

Ders Adı

Tefsir I (Tafsir I)

Kredi/AKTS

2/3

Durum

Zorunlu

İçerik

Namaz sureleri (105/Fîl suresi – 114/Nâs suresi). Âyete’l-kürsî (Bakara 2/255). Âmene’r-rasûlü (Bakara 2/285-286). Huva’llahü’llezî (59/22-24) ve 78/Amme suresi tefsiri yapılacak.

Ders Kitabı ve Kaynaklar

Tefsir kitaplarının yanı sıra her konu için yardımcı kaynak önerilecektir. Kur’an-ı Kerim Mealleri, Sâbûnî, Safvetu’t-Tefâsîr, Beyrut 1986; Suyûtî, Mahallî, Tefsîru’l-Celâleyn, Mısır 1308.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   20

Benzer:

Ders İçerikli iconGerçek Yaşam İçerikli Öğretim Uygulamalarının İlköğretim Matematik...

Ders İçerikli iconDers iÇERİkleri ve programda izlenecek ders kitaplari ile yardimci kitaplar

Ders İçerikli iconDers modülü, İnternet, Bilgisayar, Ders notları, Yardımcı kitaplar

Ders İçerikli iconDers kitapları, yardımcı kaynaklar ve ders araçları konusunda görüşme ve karar alma

Ders İçerikli iconDers, etüt, ders dışı faaliyetlerin akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmayınız

Ders İçerikli iconDok. Kodu YÖN. Tl. 81 Ders programlama ve ders

Ders İçerikli iconDers plani ve ders dağilim çİzelgesi

Ders İçerikli iconDers Kitabı: Taslak ders kitaplarından Kurulca okullarda okutulması uygun bulunan kitabı

Ders İçerikli iconDers Planları ve Ders İçerikleri

Ders İçerikli iconDers Planları ve Ders İçerikleri


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev