2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesisayfa2/21
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

NUMUNE ALMA ve MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ

  1. Sözleşmeye bağlanan her türlü iş, idare tarafından görevlendirilen kontrol teşkilatının denetimi altında, yüklenici veya vekili tarafından yönetilir ve gerçekleştirilir. Yüklenici, bütün işleri kontrol teşkilatının sözleşme ve eklerindeki hükümlere aykırı olmamak şartı ile vereceği talimata göre yapmak zorundadır.

  2. Kontrol teşkilatı; işlerin yürütülmesiyle ilgili olarak her türlü denetim, malzeme, işlerin ve sözleşmesinde onaya sunulması gerektiği belirtilen yüklenici personelinin onay veya reddi, ödeme miktarlarının tespiti, işlerin düzeltilmesi ve sözleşmenin gereklerinin yerine getirilmesi konusunda talimat vermeye ve uygulamaya yetkilidir.

  3. Yüklenici tarafından eksik veya kusurlu yapıldıkları kesin olarak anlaşılan iş kısımlarını yeniden yaptırmak hususunda kontrol teşkilatı yetkilidir. Yüklenici, bu konuda kendisine yazılı olarak verilen talimat üzerine, belirlenen süre içinde söz konusu iş kısımlarını ayrıca bir bedel istemeksizin kaldırıp yeniden yapmak zorundadır. Bu hususta bir gecikme olursa sorumluluğu yükleniciye aittir.

  4. Okul yemekhanesine teslim edilen yemek mönüsünün içinde rasyoya göre bulunması gereken malzemelerin gramajında eksiklik olduğu kontrol teşkilatı tarafından tespit edildiğinde yüklenici firma bu eksikliği tamamlamak zorundadır. Yüklenici firmanın, kontrol teşkilatının bildirdiği eksikliğe itiraz etmesi halinde yemek dağıtılmadan AĞRI ili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü laboratuvarına analiz edilmek üzere numune gönderebilecektir. Bu durumda eşdeğer yemek o öğüne yetişecek şekilde yüklenici firma tarafından idarenin de onayını alarak temin edecektir.

  5. Her gün hazırlanan yemeklerden her bir taşıma merkezine birer numune verilecek. Taşıma Merkezi Okul Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce bu numune “idarece görevlendirilen kişi tarafından yemek içinden rastgele seçilecektir.48 saat buzdolabında saklanacak, gerektiğinde kontrol ve tahlil yapılacaktır. (Numuneler ve tahlil için yapılacak masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.)

  6. Kontrol teşkilatı tarafından sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümlere uymayan mönüyü iade etmekle yetkilidir. İade edilen mönüyü değiştirmek yüklenici firmaya aittir. Bu değişim için hiçbir hak ve ücret talep edemez. Yemek dağıtım saatleri içinde değiştirilmeyen mönünün ücreti ödenmez. Bu işlemler yüklenici veya vekili ile birlikte yapılır. Yüklenici veya vekili bu konuda yapılacak çağrıya uymazsa incelemeler kontrol teşkilatı tarafından tek taraflı olarak yapılıp durum bir tutanakla tespit edilir.

  7. Hak ediş ödemelerinde bu kayıtlar da dikkate alınır ve sözleşme ve eklerine aykırı olarak gerçekleştirildiği tutanağa yazılan işler için sözleşmesinde belirtilen kesinti ve cezalar okul müdürlüğünce uygulanır.

  8. İDARE tarafından yapılan inceleme esnasında görülen eksiklikler, yüklenici firmaya üst yazı ile bildirilir. Yüklenici Firma bu eksiklikleri ivedi bir şekilde tamamlamakla mükelleftir. İkinci bir denetim ya da incelemede yüklenici firmaya bildirilen eksikliklerin tamamlanmadığının görülmesi halinde sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen müeyyideler uygulanır.

 1. HAKEDİŞİN ÖDENMESİ VE ÖDEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
  1. Yemek verilmesi gereken günlerde, herhangi bir nedenle öğretime ara verilmesi gerektiğinde, bu durum bir gün öncesi mesai saati bitimine kadar yükleniciye bildirildiğinde, o gün için yemek çıkmaz ve para ödenmez.

  2. Yüklenici firmanın hizmet verdiği ayın hak edişi, takip eden ay içinde Milli Eğitim Bakanlığınca ödenek İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü hesabına direkt gönderilmesi halinde ödeneğin hesaba aktarılmasının ardından 5 iş günü içerisinde ödenir. Eleşkirt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünce hesaplara aktarılması halinde ise ödeneğin aktarıldığına dair dekontun gönderilmesinin ardından 7 iş günü içerisinde ödeme yapılacaktır.

  3. Yüklenici firma, ödeneğin gecikmesinden dolayı idare ve bağlı bulunduğu bakanlıktan hiçbir hak ve fiyat farkı talebinde bulunamaz.

Ödeme esnasında Yüklenici

 1. Fatura,

 2. SGK prim borcu yoktur yazısı.

 3. Vergi borcu yoktur yazısı

ve kanun, yönetmelik vb. dâhilinde istenecek diğer belgeleri ibraz etmek zorundadır.

  1. Taşıma merkezi okul müdürlüklerince günlük olarak düzenlenen puantajlar ve/veya raporlar dikkate alınarak ödeme yapılır.

 1. İŞİN YÜRÜTÜLMESİ

  1. Taşımalı eğitim uygulaması kapsamında yemek verilen öğrenci sayısında % 20 artış ve eksiliş olabileceğini Yüklenici peşinen kabul eder. Artış ve eksilişlerde öğrencilere aynı fiyat üzerinden yemek verilecektir.

  2. Taşıma merkezi okulun herhangi bir nedenle taşımadan kaldırılması durumunda o merkezde bulunan öğrencilere yemek verilmez Yüklenici bu durumda herhangi bir şekilde hak talebinde bulunamaz.

  3. Taşıma merkezi okullarda yapılan/yapılacak olan onarım, açma/kapama vb. nedenlerle eğitim-öğretim sürdürülemez ise öğrenci taşıma işi ikinci en yakın ve uygun taşıma merkezi okula yapılacaktır. Yüklenici yemek teslim ve dağıtımına yeni merkez okulda devam edecektir. Bundan dolayı ayrıca ücret talep etmeyecektir.

  4. Geçerli sebebe dayalı olarak (yangın, deprem, kar yağışı, su baskını, sel ve genel salgın hastalık vb. nedenlerden dolayı) Yüklenicinin yemekhanesinde yemek hazırlanmasının olanaksız olduğu zamanlarda öğrenciler için kahvaltı veya pide gibi çabuk hazırlanıp sunulabilecek yiyecek ve içecekler verilmesi sağlanacaktır. Yemek verememe durumunun uzun süreceğinin anlaşılması durumunda Yüklenici başka bir yemek fabrikasıyla noter onaylı bir sözleşme yapıp yapılan sözleşmenin bir örneğini İdareye vermek ve yemek hizmetinin aksamadan devamını sağlamakla yükümlüdür.

  5. Yüklenici İdarenin bilgisi haricinde yemek menüsünde kesinlikle değişiklik yapmayacaktır. Ancak günlük menüde belirlenen yemeğin çıkarılamayacağı durumlarda (et ve et ürünlerinde salgın hastalık meydana gelmesi, mevsiminde sebze ve meyve bulunamaması hallerinde vb.) konu önceden İdareye yazılı olarak bildirilecek, İdare de aynı kaloride başka bir yemeğin, başka bir günün yemeğinin ya da Yüklenici tarafından menüde olmayan ama önerilen bir yemeğin hazırlanıp dağıtılması için olur verecektir.

  6. İş bu Şartnamede atıfta bulunulan Kanun, Yönetmelik, Genelge ve Tüzükler vb. mevzuatta İdarece öngörülmeyen, değişen veya kaldırılan hükümlerin bulunması durumunda bahse konu atıflar yürürlükte bulunan ama iş bu şartnamede yer verilmeyen, güncellenen, değişen ya da ilk defa yürürlük kazanmış mevzuata yapılmış sayılır. Yüklenici böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda İdareye karşı herhangi bir hak iddia edemez.

 2. CEZALAR

  1. Yemek gününde ve saatinde sunulmaması halinde; Sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir.

  2. Kontrol Teşkilatınca menüye uyulmadığı ya da gramaj eksikliği halinde; Sözleşme bedelinin %0,2’si (binde ikisi) tutarında ceza hak edişinden kesilir.

  3. Kontrol Teşkilatınca menüye uyulmadığı nedeni ile yüklenici firmaya yemek iadesi halinde; Sözleşme bedelinin %0,2’si (binde ikisi) tutarında ceza hak edişinden kesilir. İade edilen yemek yenmemiş sayılacağından o günkü yemek ücreti ödenmez.

  4. Her gün hazırlanan yemeklerden her bir taşıma merkezine ve idareye birer numune verilmemesi halinde; Sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir.

  5. İdare tarafından yükleniciden sunması istenen evrakları teslim etmemesi durumunda ve idare tarafından yükleniciye verilen süre içerisinde de sunması gereken ya da idare tarafından istenen evrakları tamamlanmaması halinde; Geciken her gün için sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir.

  6. İdareye yemek dağıtımı için bildirilen ve SGK’ na girişi yapılan personel haricinde farklı bir personel çalıştırıldığının tespiti halinde; Sözleşme bedelinin %0,2’si (binde ikisi) tutarında ceza hak edişinden kesilir. İşlem yapılmak üzere bu durum bir yazı ile SGK Sigorta Müdürlüğüne bildirilir

  7. Yüklenici firma tarafından öğrencilere yemeklerin yanında 75 Gr ekmek vermek zorundadır. Bu gramajdan az ekmek verildiğinin tespiti halinde; Sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir.

  8. Yüklenici firma her bir okula yemek dağıtımı yapılması için en az bir personel bırakmak zorundadır. Eksik personel çalıştırmasının tespiti halinde; Sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir. Eksik personelin tamamlatılması amacı ile yükleniciye 2 (iki) günlük süre tanınır. Tanınan süre sonunda da eksik işçi çalıştırılmasının devamı halinde; Her gün için sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir.

  9. İdare tarafından yapılan denetim ve inceleme de ya da Eğitim Müfettişlerince yapılan denetim ve inceleme esnasında eksikliklerin tespiti halinde; Yüklenici firmaya bir yazı ile eksikliklerin giderilmesi istenir. Eksikliklerin giderilmediğinin tespiti halinde sözleşme bedelinin %0,1’i (binde biri) tutarında ceza hak edişinden kesilir.


 1. DİĞER HÜKÜMLER

  1. Yüklenici firmanın mutfağında hazırlanan yemeklerin, taşıma merkezli okullara gönderilmesi esnasında dökülmeler ve kepçe ayarlanmasından kaynaklanan firelere karşı her taşıma merkezli okullara yenen yemeğin % 2’si kadar opsiyon gönderecektir.

  2. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden alınan Gıda Üretim İzin Belgesi veya İşletme Belgesi

  3. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan En az 1104 (binyüzdört) kişilik kapasite raporu

  4. Sorumlu Yönetici belgesi Sorumlu Yönetici noter onaylı sözleşmesini, Mezuniyet Belgesini, Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi, imza sirküsünü birlikte sözleşme aşamasında sunacaklardır.

  5. İşyerleri Yemek Fabrikaları-Toplu Yemek Mutfakları ve Yemek Servisleri-Genel Kurallarına” uygun TSE 8985 Hizmet Yeterlilik Belgesi

  6. İSO:9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi

  7. Ağrı İl Sınırları içerisinde Yüklenici firmaya ait yemek fabrikası bulunacaktır. Yüklenici firmanın Ağrı İl Sınırları içerisinde yemek fabrikası bulunmaması durumunda teknik şartnamenin genel hükümler ve diğer hükümler başlıklı alt maddelerinde belirtilen 2.13-2.17-2.18-8.2-8.3-8.4-8.5-8.6-8.7-8.8’de belirtilen kalite ve standartlara uygun yine Ağrı İl Sınırları içerisinde bir yemek fabrikası kiralayacaktır. Bu durumda ihale uhdesinde kalan firma kiraladığı yerin İşletme Kayıt Belgesi ile Noter Kira Sözleşmesini sözleşme aşamasında idareye sunmak zorundadır.

  8. İdare Gıda maddelerinin pişirilmeden önce ve pişirildikten sonra yüklenici firmanın mutfağını istediği an kontrol edebilir ya da ilgili resmi kuruma denetlenmesini talep edebilir.

  9. Yemeklerde iç yağı, kuyruk yağı, donyağı vb. kesinlikle kullanılmayacaktır. Yüklenici Firmanın sorumlu yöneticisi tarafından verilecek karar doğrultusunda tereyağı, margarin, zeytinyağı ve bitkisel sıvı yağlar kullanılacaktır.

  10. Yiyeceklerin hazırlanması aşamasında besin hijyenine, protein, vitamin ve mineral kayıplarının olmamasına özenle dikkat edilecektir. Her yiyeceğin hazırlanması yöntemi farklılık göstereceğinden yiyeceklerin hazırlanması aşamalarında hijyen ve sanitasyon kuralları uygulanacaktır. Yüklenici idarenin bu konudaki isteklerini en ince ayrıntısına kadar yerine getirecektir.

  11. Öğrencisi taşınan köy, mahalle ve köy altı yerleşim birimlerinde okul yapılması durumunda veya belediye tarafından toplu taşıma hizmeti götürülmesi durumunda bu yerlerinin öğrencileri taşımalı eğitim kapsamından çıkarılacak ve bu yerlerdeki öğrencilere verilen Sıcak Yemek sayıları eksiltilecektir. Ayrıca taşıma merkezi olduğu halde ikili eğitime geçen okulların taşımalı öğrencilerine Sıcak yemek verilmesine son verilecektir. Yüklenici Firma bu konuda hak iddia edemeyecektir.

  12. Yüklenici araçlarının her türlü masrafları (akaryakıt, yağ, yedek parça, vergi, kaza ve hasarlardan husule gelen zarar ziyan trafik kazaları vb.) yüklenici firmaya aittir.
   Araçların arızalanması halinde, yüklenici arıza giderilinceye kadar işi aksatmayacak şekilde aynı özelliklere sahip başka bir araç temin ederek hizmeti devam ettirmekle yükümlüdür.

  13. Şartnamede belirtilen okullardan birinin taşımalı öğrencilerinin bir başka okulla nakledilmesi durumunda şartnamede belirtilen okulun öğrenci sayısı nakledilen okula dahil edilecektir. Öğrencilerin yemek hizmeti yeni okullarında devam edecektir. 1. YEMEK ÇEŞİTLERİ:


Yemekler T.C Milli Eğitim Bakanlığının ilköğretim öğrencileri için belirlemiş olduğu gıda ve gramajlara göre Yüklenicinin hazırlayacağı yemekler ve içeceklerde İdare tarafından hazırlanan teknik şartnameye uygun olarak 1. sınıf kaliteli, TSE standartlarına uygun Tarım Bakanlığınca izinli üretilmiş malzemeler kullanacaktır.

 1. YEMEK MENÜSÜ:


2018–2019 eğitim-öğretim yılı 17/09/2018-14/06/2019 tarihleri arası ELEŞKİRT İlçesi Tablo-1’de belirtilen taşıma merkezi okullarda toplam öğrenciye verilecek günlük, haftalık ve aylık öğle yemeği menü tablosu.

Tablo-2

EYLÜL AYI YEMEK MENÜSÜ

17.09.2018

18.09.2018

19.09.2018

20.09.2018

21.09.2018

Etli Taze Fasulye

Patlıcan Musakka

Sebzeli Köfte

Etli Kuru Fasulye

Sebzeli Tavuk Sote

Bulgur Pilavı

Makarna

Bulgur Pilavı

Pirinç Pilavı

Domates Çorbası

Cacık

Yoğurtlu Çorba

Ayran

Elma

Şam Tatlısı

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

24.09.2018

25.09.2018

26.09.2018

27.09.2018

28.09.2018

Kıymalı Bezelye

Etli Nohut

Orman Kebabı

Zeytinyağlı Barbunya

Etli Patates

Bulgur Pilavı

Pirinç Pilavı

Kırmızı Mercimek Çorbası

Bulgur Pilavı

Pirinç Pilavı

Yayla Çorbası

Revani Tatlısı

Komposto

Tulumba Tatlısı

Yoğ. Döğme Çorbası

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

EKİM AYI YEMEK MENÜSÜ
01.10.2018

02.10.2018

03.10.2018

04.10.2018

05.10.2018

Kıymalı Bezelye

Sebzeli Köfte

Etli Taze Fasulye

Etli Nohut

Orman kebabı

Bulgur Pilavı

Makarna

Pirinç Pilavı

Bulgur Pilavı

Pirinç pilavı

Kayısı Komposto

Elma

Ayran

Lokma Tatlısı

Tulumba tatlısı

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

08.10.2018

09.10.2018

10.10.2018

11.10.2018

12.10.2018

Patlıcan Musakka

Etli Türlü

Kıymalı Patates

Etli Kuru Fasulye

Zeytinyağlı Barbunya

Makarna

Bulgur Pilavı

Şehriye Çorbası

Pirinç Pilavı

Bezelyeli Bulgur Pilavı

Ayran

Karışık Komposto

Şam Tatlısı

Elma

Sarelle

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek(75 gr)

15.10.2018

16.10.2018

17.10.2018

18.10.2018

19.10.2018

Sebzeli Tavuk

K. Mercimek Çorbası

Etli Yaz Türlüsü

Etli Nohut

Kıymalı Bezelye

Pirinç Pilavı

Yoğurtlu Mantı

Bulgur Pilavı

Pirinç Pilavı

Bulgur Pilavı

Yayla Çorbası

Karışık Komposto

Domates Çorbası

Tulumba Tatlısı

Karışık Komposto

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek(75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

22.10.2018

23.10.2018

24.10.2018

25.10.2018

26.10.2018

Kıymalı Ispanak

Etli Kuru Fasulye

Sebzeli Tavuk

Patlıcan Musakka

Etli Patates

Soslu Makarna

Bulgur Pilavı

Pirinç Pilavı

Bulgur Pilavı

Pirinç Pilavı

Mercimek Çorbası

Şam Tatlısı

Domates Çorbası

Yayla Çorbası

Komposto

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

Ekmek (75 gr)

29.10.2018

30.10.2018

31.10.2018RESMİ TATİL

Sebzeli Köfte

Etli NohutPeynirli Makarna

Pirinç PilavıElma

Tulumba TatlısıEkmek (75 gr)

Ekmek(75 gr)KASIM AYI YEMEK MENÜSÜ


01.11.2018

02.11.2018


Etli Kuru Fasulye

Etli Kış Türlüsü


Pirinç Pilavı

Bulgur Pilavı


Mandalina

Revani Tatlısı


Ekmek(75 gr)

Ekmek(75 gr)

05.11.2018

06.11.2018

07.11.2018

08.11.2018

09.11.2018
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Benzer:

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili sene başi resmi/Özel ilkokul-ortaokul-imam...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2018-2019 yılı 12 aylık DİŞ sarf malzemeleri tekniK Şartnamesi

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi iconT. C. Doğu akdeniz kalkinma ajansi 2018-2020 yillari özel güvenlik...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi iconMsb nam ve hesabina 2018-2019 EĞİTİM ÖĞretim yili iÇİn sağlik biLİmleri...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi iconMsb nam ve hesabina 2018-2019 EĞİTİM ÖĞretim yili iÇİn sağlik biLİmleri...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM – ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017/2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev