2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesisayfa1/21
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
T.C

ELEŞKİRT KAYMAKAMLIĞI

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi

İDARENİN:

 • Adı : Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 • Adresi : Cumhuriyet Cad. Hükümet Konağı 4.Kat ELEŞKİRT

 • Telefon numarası : (0 424) 71140 40

 • Fax Numarası : (0 472) 711 27 09

 • Elektronik posta adresi : eleskirt04@meb.gov.tr


İŞİN KONUSU: 2018-2019 eğitim öğretim yılında Eleşkirt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Tablo-1’de belirtilen taşıma merkezi okullardaki taşımalı öğrencilere verilecek öğle yemeği, her türlü malzeme dâhil Tablo-2’de verilen menüye göre yüklenici kendi mutfağında pişirerek taşıma merkezi okullara taşıyacak, taşıma merkezi okullarda öğrencilere dağıtımı ve dağıtım sonrası hizmetleri (Bulaşık yıkama, yemekhane veya sınıfın temizliği vb. ile yemek bulaşık artıklarının okuldan götürülmesi) işi.
İŞİN SÜRESİ:

 • İşe başlama tarihi : 17/09/2018

 • İşin bitim tarihi : 14/06/2019


TANIMLAR:

 • İşyeri: İşin meydana getirildiği taşıma merkezli okul (işyeri) olarak Tablo-1’de belirtilen yerler.

 • Kontrol Teşkilatı (Kontrollük): Taşıma Merkezli Okul Müdürlükleri tarafından, işlerin denetimi için idare içinden görevlendirilmiş bir kişi veya bir komisyonu ve/veya idare dışından bu işleri yapmak üzere görevlendirilen gerçek veya tüzel kişi veya kişileri,

 • Yüklenicinin Ekipmanı: Hizmetlerin gerçekleştirilip tamamlanması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araç ve gereçleri,

 • Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri: Sözleşmede belirlenen ve hizmetlerin tamamının yahut herhangi bir kısmının idarece teslim alındıktan sonra yürütülmesi gereken işlemleri,

 • Yüklenici Vekili: Sözleşme konusu işle ilgili olarak yükleniciyi temsil eden, o iş için idarenin kabulünden sonra yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekâletname ile tam yetki almış gerçek kişiyi ya da yüklenici firma tarafından yemek dağıtımı için okulda bulunan firma elemanı

 • Gün: İş gününü,

 • Uygulama Ayı: İdarece onaylanmış iş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirildiği ayı,

 • Yıl: Takvim yılını,

 • İşe Başlama Tarihi: Yüklenicinin idareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,

 • Kabul Belgesi: İşlerin tamamlanıp Kabul Komisyonunun incelemesi sonucu verilen Hizmet İşleri Kabul Tutanağı belgeyi,

TABLO-1 ÖĞRENCİ – GÜN VE ÖĞÜN SAYILARI


Sıra No

TAŞIMA MERKEZİ OKULUN ADI

Taşıma Merkezi Okulun İlçe Merkezine Uzaklığı(km)

Öğrenci Sayısı

Gün Sayısı

1

ELEŞKİRT İLKOKULU

Merkez

84

176

2

ELEŞKİRT ORTAOKULU

Merkez

468

176

3

ELEŞKİRT İMAM HATİP ORTAOKULU

Merkez

171

176

4

ELEŞKİRT CESİM BAYRAM ORTAOKULU

Merkez

163

176

5

KARŞIYAKA ORTAOKULU

Merkez

70

176

6

TAHİR İLKOKULU

30

9

176

7

TAHİR ORTAOKULU

30

56

176

8

CEMALLEDİN ÖZTÜRK ORTAOKULU

42

84

176

TOPLAM:

1104

176 1. KAPSAM

Bu teknik şartname Eleşkirt İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ile Yüklenici firma mutfağında yemeklerin pişirilmesi, taşıma merkezi okullara taşıma, dağıtım ve sonrası hizmetlerinin nasıl yürütüleceğini kapsar.

 1. GENEL HÜKÜMLER

 1. Yüklenici Firma tarafından yemek taşıyıcı araç ve içindeki kaplar, gıda dışında başka bir maddenin taşınmasında kullanılmayacaktır.

 2. Taşıma sırasında kullanılan araçlar, gıda maddelerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilmesine ve söz konusu sıcaklıkların izlenmesine imkân verecek nitelikte olacak, kapların üzerinde açıkça görülebilecek ve silinmeyecek bir şekilde “yalnız gıda maddesi için” ibaresinin bulunması sağlanmalıdır.

 3. Hazırlanan yemekler ısıyı muhafaza eden, dökülmeyi önleyen kapalı paslanmaz çelik gastronomlar içinde termoboxlarla yüklenici personeli tarafından taşınacaktır. Bu malzemeler yüklenici tarafından temin edilecektir. Taşımanın yapıldığı araç sadece bu amaç için kullanılacaktır.

 4. Gıdalar ile temas edecek araç ve gereçler ilgili yönetmeliklere ve standartlar uygun olmak zorundadır.

 5. Yüklenici tarafından kendi mutfağında hazırlanacak yemekler hijyen kurallarına, Türk Gıda Tüzük ve Nizamnamelerine uygun, lezzet ve görünüm anlamında kaliteli ve miktar itibariyle yeterli olmalıdır. İDARE gerektiğinde ihtiyaç duyulan tahlilleri yaptırabilecektir. Tahlil yaptırılması ile ilgili masraflar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 6. Servisi yapılacak yemek miktarının tespitinde İDARE’nin verdiği/vereceği sipariş sayıları dikkate alınacaktır. Günlük ve aylık raporlar yenilen yemek sayılarına göre hazırlanacaktır. Hak ediş ödemeleri öncesindeki muayene ve kabul işlemleri bu raporlar dikkate alınarak yapılacaktır.

 7. Yüklenici belirtilen gramajlara uygun bir şekilde yemek çıkarmak zorundadır. Eksik gramajlı yemek kesinlikle vermeyecektir.

 8. Yüklenici elinde kalan yemeklerin bedellerinin ödenmesi hususunda İDARE’ den herhangi bir talepte bulunmayacaktır.

 9. Yüklenicinin hak edişleri ödenmeden önce hizmetin yeterli olup olmadığı konusunda kontrol teşkilatı tarafından bir rapor (Hizmet İşleri Kabul Tutanağı) hazırlanacaktır.

 10. Yüklenici işi kısmen de olsa başka kişi veya kuruluşlara devredemez.

 11. Yemek esnasında kullanılacak pul biber, karabiber, tuz, kürdan, kâğıt peçete, zeytinyağı, sirke, vb. ile bulaşık ve temizlikte kullanılacak tüm malzemeleri yüklenici karşılamakla yükümlüdür.

 12. Yemekler, yemek dağıtım saatinden en az 15 dakika önce servise hazır bulundurulacaktır.

 13. Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen ustalık belgesine sahip aşçı çalıştırıldığına dair belgeleri ihale yeterlilik belgeleri ile birlikte ihale komisyonuna verilecektir.

 14. Günlük yemek menüsü, Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik gereği;

En az ((bir Ziraat Mühendisi (Gıda + Süt), Gıda Mühendisi, Veteriner Hekim, Kimya Mühendisi, Kimyager, Diyetisyen, Ev Ekonomisi  Yüksek  Okulu Beslenme Bölümü Mezunu (4 Yıllık))) yetkili nezaretinde yüklenici mutfağında pişirilerek hazırlanacak ve yüklenici kendi imkânlarıyla kurumumuz taşıma merkezli okul müdürlüklerine naklini ve dağıtımını sağlayacaktır.

 1. Yemek pişirme ve dağıtım hizmeti miktarı belirlenen tarihler arasında (17 Eylül 2018 Pazartesi - 14 Haziran 2019 Cuma–176 Gün) toplam 194304 Öğün olarak dikkate alınmıştır. Hizmet alımında öngörülen yemek saatleri haricinde, çalıştırılacak personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamı idare için kullanılmayacaktır.

 2. Yüklenici gıda zehirlenmelerine karşı koruyucu önlemleri almak zorundadır. Gıda zehirlenmelerinde öğrencilerin uğradığı maddi manevi bütün zararlar ve tazminatlar yasal faizleri ile birlikte ilgili firma tarafından karşılanacaktır. Bu bağlamda öğrencilerin yedikleri yemekten zehirlenmeleri halinde tüm sorumluluk ve tedavi masrafları yükleniciye aittir. Sorumluluk İdareye ait olmayacaktır.

 3. İhaleye katılacak olan istekli firmanın yemek fabrikasında olağan dışı bir gelişme sonucu herhangi bir nedenle (Tadilat, onarım, yangın vb) kullanılmaz durama gelmesinden dolayı ihale miktarı kadar yemeği, Ağrı ili sınırları içerisinde bulunan şartnamede belirtilen kalite ve standartlara uygun belgelere haiz başka bir yemek fabrikasıyla yapmış olduğu noter sözleşmesine ilişkin belgeleri sözleşme aşamasında ibraz edecektir. 1. Yüklenici firma Sözleşme imzalanma aşamasında;

 • Çalıştırılacak personellerin isim listesini SGK’ na giriş belgesi ile birlikte sunacaklardır. “Yüklenici firma tarafından sunulan isim listesi ile çalıştırılan kişilere ait isim listesi karşılaştırılacaktır. Farklılık olması durumunda Kayıt Dışı İstihdam kapsamında fiilen çalışan kişilerin isim listesi SGK’ na bildirilecektir.

 • Gıda zehirlenmesine karşı sözleşme bedelinin %5 değerindeki sigortayı birlikte sunacaklardır.

 • Öğrencilere günlük verilecek sıcak yemekler her gün okul müdürlüklerince belirlenecek saatte, ulaşım esnasında dökülmeyecek krom kazan ve tepsilere konularak, ısıyı muhafaza eden Yeteri Kadar Termobaxlarla (En az 12Adet) TSE’li ve standartlara uygun yeteri kadar frigolu araçlarla ve numunelerin saklaması için her taşıma merkezine 1er adet toplam 8 adet mini buzdolabı alınacak ve teslim edilecektir. sağlıklı şartlarda ve tekniğe uygun olarak yemekler götürüleceğinden, frigolu araçlara ait ruhsatlar ile termobaxlara ait faturaları idareye sunacaktır.

2.19 Gıda maddelerinin konulduğu kap ve malzemeler de yine Gıda Maddeleri Tüzüğü ve TSE'nin standartlarına uygun olacaktır. TSE’nin kalite belgesini taşımayan hiçbir gıda maddesi yemekhanelerde kullanılmayacaktır.

2.20 Günlük yemek yiyecek öğrenci sayısı idare tarafından (öğrenciler için günlük olarak) Yükleniciye değişiklik olduğunda bildirilecektir. Bildirilmediği durumda şartnamede belirtilen öğrenci sayısı baz alınacaktır. Yüklenici buna göre yemek hazırlığı yapacak ve yemeğin yetmemesi gibi bir durumda kalmamak için gerekli bütün önlemleri alacaktır. İdare, Yükleniciye bir gün önceden bildirerek yemek çeşidinde ve yemek saatlerinde (çalışma saatlerinde değişiklik olması durumunda vb.) değişiklik yapabilecektir. Yüklenici değişikliği aynen uygulamakla mükelleftir.

2.21 Hazırlanan yemekler servis alanlarına Yüklenici tarafından kapalı yemek arabalarıyla, üstü kapalı olarak temiz bir şekilde götürülecektir. Sıcak yemekler sıcak (benmari), soğuk yemekler uygun ağız sıcaklığında dağıtılacaktır. Bunu sağlamak için Yüklenici gerekli tedbiri alacaktır.

2.22 Yüklenici firmanın mutfağında hazırlanacak yemeklerin pişirilmesi ve servisi idare tarafından haber vermeksizin denetlenebilecektir. Gerek görürse idare tarafsız laboratuvara veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı laboratuvarına analiz edilmek üzere numune gönderebilecektir. Yemeklerin renk, koku, tat, görünüş, sıcaklık ve gramaj vb. gibi kriterleri servise uygun olmadığı takdirde eşdeğer yemek o öğüne yetişecek şekilde yüklenici firma tarafından temin edilecektir.

2.23 Yüklenici, taahhüdü bittiği dönemler sonu hariç olmak üzere sözleşme süresi içerisinde ilgililere verilmek üzere idareden referans mektubu talep edemez. Ayrıca İdarenin iznini almadan Taşıma Merkezli okulları tanıtmak amacıyla dışarıdan kişi veya kişiler getiremez.

2.24 İdare yükleniciden resmi tatil, dini, milli ve özel günlerde ihale fiyatından öğrenci yararına düzenlenecek kültürel faaliyetler kapsamında özel toplu yemek talebinde bulunabilecektir.

 1. PERSONEL VE ARAÇLAR İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

 1. Sözleşmenin imzalanmasından sonra yüklenici, üstlenmiş olduğu işin önemine ve iş programına uygun olarak, işlerin yapılması için gerekli her türlü yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi, ekipmanı ve personeli sağlamak ve ihzaratla ilgili önlemleri almak zorundadır.

 2. Yüklenici, her taşıma merkezi okulda yemek dağıtımı ve sonrası işlere yapmak için 1 (bir) işçi bulundurmak zorundadır.

 3. Yüklenici firma yemek dağıtımını kendi personeli ile yapacaktır. Kesinlikle okul idaresi çalışanı yemek servis hizmetinde görev almayacaktır. Yemek servisi için kendi personeli dışında bir kişi ile anlaşma sağlandığı takdirde bu kişinin, sağlık raporunu, adli savcılık belgesini, kimlik fotokopisini, iletişim numarasını ve yüklenici firma ile kişi arasında yapılan sözleşmeyi idareye okullar açılmadan sunmak zorundadır.

 4. Yemeğin servisinin ve yemek sonrası temizlik hizmetlerinin yapılmasında görevlendirilecek personel Yüklenici tarafından temin edilecek, bu hususta yapılacak tüm giderler (maaş, SGK pirimi, vergi vb.) yine Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

 5. Yüklenici çalıştıracağı elemanlara ait “yemek dağıtan personel ve aşçıların” tam teşekküllü hastaneden alınmış bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu ve çalıştıracağı eleman listesini işe başlamadan önce idareye sunacaktır.

 6. Yüklenici herhangi bir sebeple idareye sunmuş olduğu eleman listesinde bir değişiklik yaptığı zaman değiştirdiği elemana ait isim listesi ile birlikte tam teşekküllü hastaneden alınmış bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporunu idareye aynı gün sunacaktır.

 7. Bu personellerin sabıka kaydı, sağlık raporları, kimlik bilgileri, yerleşim yeri bilgileri hijyen eğitimi belgesi vb. Yüklenici tarafından sözleşme aşamasında kuruma ibraz edilecektir. Yemeğin hazırlanması servis edilmesi ve dağıtımında çalışan personel görev başında iken kişisel bakımına öze gösterecek, tırnaklar kesilmiş, eller temiz ve açıkta yara olmayacaktır. Çalışırken bone, maske ve eldiven takacaklardır.

 8. Yüklenicinin çalıştıracağı personel; öğrenci, öğretmen ve idari personele karşı davranışlarında nezaket ve ciddiyet kurallarına uygun bir şekilde hareket edecektir. İdare; hal ve davranışları itibariyle kurallara uymadığını saptadığı işçilerin değiştirilmesini yükleniciden isteyebilecek ve istek yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

 9. Okullarda yüklenici tarafından görevlendirilecek personellerin hatasından kaynaklanacak her türlü kaza ve yangın vb. durumlarda zarar ve ziyan Yüklenici tarafından karşılanır.

 10. Öğrencilere günlük verilecek sıcak yemekler her gün okul müdürlüklerince belirlenecek saatte, ulaşım esnasında dökülmeyecek krom kazan ve tepsilere konularak, ısıyı muhafaza eden Yeteri Kadar Termobaxlarla (En az 12 Adet) TSE’li ve standartlara uygun yeteri kadar frigolu araçlarla sağlıklı şartlarda ve tekniğe uygun olarak adı geçen okullara götürülecektir.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili sene başi resmi/Özel ilkokul-ortaokul-imam...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2018-2019 yılı 12 aylık DİŞ sarf malzemeleri tekniK Şartnamesi

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi iconT. C. Doğu akdeniz kalkinma ajansi 2018-2020 yillari özel güvenlik...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi iconMsb nam ve hesabina 2018-2019 EĞİTİM ÖĞretim yili iÇİn sağlik biLİmleri...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi iconMsb nam ve hesabina 2018-2019 EĞİTİM ÖĞretim yili iÇİn sağlik biLİmleri...

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM – ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017/2018 EĞİTİM-ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞretim yili

2018–2019 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı İlkokul/Ortaokul Öğrencileri Yemek Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi icon2017-2018 EĞİTİM ÖĞretim yili


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev