Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktırsayfa1/3
  1   2   3

x:\nercivan\2017 projeler\marka test\yeni logo\onaylanan ve kullanılacak son logolar\word_logo_186x45 16082017.jpg SZ-035 / 06

6502 SAYILI YASA KAPSAMINDA AÇILAN SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMAN KREDİSİ VE TEMİNAT SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TANIMLAR
Bu sözleşmede ALTERNATİFBANK A.Ş. (BANKA), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (BORÇLU) olarak anılacaktır.
MADDE 2. AMAÇ VE KAPSAM
Bu sözleşme, BORÇLU’ya BANKA’ca BORÇLU’nun konut edinmesi amacıyla kredi kullandırılması , BORÇLU’nun sahip olduğu konutun teminatı altında kredi kullandırılması veya bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan kredileri amacıyla açılan ve kullandırılan konut finansman kredisi ile bu kredinin güvencesini oluşturan İpotek koşullarının düzenlenmesi amacıyla akdedilmiştir.
Borçlu, açılacak kredinin kullandırılmaya başlamasından, tamamen tasfiyesi tarihine kadar işbu sözleşme, kanun, kararname ve yetkili mercilerce verilmiş ve verilecek talimat hükümlerinin uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.
Kredinin tamamının veya bir kısmının 6502 Sayılı Yasaya aykırı kullanıldığının yahut krediye konu olan ve/veya kredinin teminatını teşkil eden taşınmazın 3. kişilere devredildiğinin Banka tarafından tespit edilmesi durumunda Borçlu, işbu kredi işlemi nedeni ile doğabilecek olan her türlü faiz, vergi, fon ve buna benzer mükellefiyetleri gecikme faizi ve cezaları ile birlikte Banka’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
MADDE 3 – KREDİ, FAİZİ VE VADESİ :
3.1. Kredi Tutarı, Faizi, Vade ve Oranları: Madde 27.1.1’de belirtilmiştir.
3.2. Düşük Faizli Konut Finansman Kredisi Uygulamasında Geçerli Faiz Oranları: Madde 27.1.2’de belirtilmiştir.
3.3 Banka, işbu sözleşmede yazılı koşullara göre, tesis ve tescil edilecek ipotek karşılığında Borçluya bu maddede belirtilen anapara, vade ve faiz oranı ile kredi açmış, Borçlu da aynı koşullarla krediyi almayı kabul etmiş ve kullanmıştır. Borçlu, Bankaya anapara olarak yukarıda belirtilen tutarda borçlu olduğunu ve bu borçlarını bu Sözleşme koşullarında belirtilen faiz ve sair fer’ileriyle birlikte ekli Geri Ödeme Planında belirtilen vade ve tutarlarda nakden ve def’aten ödeyeceğini kayıtsız şartsız kabul ve ikrar etmiştir.
3.4. İşbu kredinin geri ödenmesine ait ödeme planı işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Geri Ödeme Planında yer almakta olup, Borçlu bu geri ödemenin bir karz akdi olduğunu ve her taksitte öngörülen faiz oranı üzerinden belirlenen her taksit miktarını, ödeme gününde nakten ve def’aten ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmiştir.
3.5 Borçlu, kredinin açılması, devamı ve tasfiyesi sırasında kredi uygulama prosedürleri gereği Bankanın isteyeceği her türlü belge, bilgi ve yazılı dokümanları vermekle yükümlü olduğunu kabul ve beyan eder. Ayrıca BORÇLU, Başvuru Formu’nda belirttiği mali (Hesap) durumunun doğru olduğunu ve kredi ilişkisi devam ettiği süre boyunca her yıl hesap dönemini izleyen altı ay içinde yeni döneme ait hesap durumunu gösterir, yasal mercilerin uygun göreceği formda Bankacılık Yasası’nın ilgili maddesi/maddelerinde söz edilen nitelikte bir belgeyi/belgeleri BANKA’ya vereceğini beyan ve taahhüt eder.
BORÇLU, ayrıca BANKA’nın gerekli göreceği kuruluş ve merciler ile BDDK, TCMB, Bankalararası Kart Merkezi, Merkezi Kayıt Kuruluşu’na hakkında gerekli her türlü bilgi ve veriyi vermesine ve bilgi istemesine peşinen muvafakat ettiğini, Banka’nın kendisine sunduğu seçenekler çerçevesinde beyan ve kabul eder.
MADDE 4 – KREDİNİN KULLANILMASI :

Banka; krediyi tamamen veya kısmen kullandırıp kullandırmama, kullandırma şartlarını tespit, krediyi durdurma, kredi limitlerini azaltma yetkisine kayıtsız şartsız sahiptir. Ayrıca, işbu kredi sözleşmesi imzalanmış, istenilen teminatlar verilmiş olsa dahi, Banka krediyi kullandırmayabilir. Banka, limiti aşan miktarda kredi kullandırdığı taktirde, Borçlu, limiti aşan kısım için de bu sözleşme hükümlerinin uygulanacağını

kabul eder. Banka uygun gördüğü taktirde kredinin tamamını veya bir kısmını, bu sözleşme hükümleri dairesinde, bu kredinin açılmış olduğu şubeden başka bir veya birden ziyade şubesine nakledebilir. Borçlu, kredinin veya riskin nakli halinde, verilmiş ve verilecek teminatların, aynı şartlarla diğer şubeler için de geçerli olacağını kabul eder.

MADDE 5 – BORÇLUNUN BAŞVURU FORMUNDAN SORUMLULUĞU VE KREDİYİ KULLANIŞ ŞEKLİ :
Borçlu, Kredi Başvuru Formu’ nda belirttiği kişisel bilgilerinin ve mali (hesap) durumunun doğru olduğunu beyan eder.
İşbu kredi, hesaba geçirilmek veya kredi hesabının ya da başka bir hesap üzerine keşide edilecek çek ile de kullanılabilir. Bankanın kabul etmesi halinde, çek keşide ettiği takdirde çeke Bankaca bloke kaydı konulmasına ve bu andan itibaren çek meblağının Borçlu hesabından çıkartılarak hamil adına muvakkat hesabına alınmasına ve bloke kaydının konulmasından itibaren MADDE 3’ de belirtilen oranda faiz (yasal kesintiler dahil) ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder. Borçlu, konut alımının gerçekleşmemesi sebebi ile veya herhangi bir nedenle yukarıda bahsedilen bloke çekleri kullanmaktan vazgeçtiği takdirde bu çekleri Banka'ya iade etmeyi taahüt eder.
MADDE 6 – GERİ ÖDEMEYE İLİŞKİN ESASLAR :
Borçlu, kredi hesabının cari hesap usulüyle değil, işbu sözleşmeye ekli bulunan anapara, faiz, ve diğer fer’ileriyle birlikte oluşan taksitleri gösteren Geri Ödeme Planına göre işleyeceğini ve bu geri ödeme işleyişinin belirlenmiş kesin bir borç olduğunu kabul ve beyan eder.
BORÇLU, vadesinde kısmen veya tamamen ödenmeyen taksit tutarlarına herhangi bir ihtar veya ihbara gerek olmaksızın vade tarihinden taksit tutarının tamamen ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için işbu sözleşmenin temerrüde ilişkin maddesi uyarınca temerrüt faizi işletilmesini ve taksit tutarı ile bu şekilde hesaplanacak temerrüt faizi tamamen ödenmedikçe yapacağı herhangi bir ödemeyi, izleyen taksit tutarlarına mahsup talebinde bulunamayacağını kabul ve beyan eder.
Herhangi bir taksite tekabül eden her bir tutarın vadesinde Banka nezdinde Borçlu adına TL veya yabancı para cinsinden açılmış bir hesabın bulunması halinde, TL ve/veya yabancı para hesaplarındaki bu tutarları Banka kredi hesabının taksitlerine mahsup etmek suretiyle tahsile yetkilidir. Borçlunun başkaca borcu da olması halinde ve ödemenin hangi borcuna yapıldığı belirtmediği takdirde, Banka yatan parayı dilediği borca mahsup etmeye yetkilidir. Bankanın bunun için ayrıca bir ihbar göndermesine gerek yoktur.
Borçlu ve Kefil(ler), işbu sözleşme gereği tahsis edilen krediyi, sözleşmenin ekindeki itfa planında bulunan vade ve meblağlarla, belirtilen taksitlerle ödemeyi, ödeme gününün resmi tatile veya hafta sonu tatiline denk gelmesi halinde resmi tatili veya hafta sonu tatilini takip eden ilk iş günü ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.
MADDE 7 – VERGİ VE MASRAFLARIN BORÇLUYA AİT OLACAĞI :
Mevzuat gereği ödenecek faizler üzerinden tahakkuku söz konusu olan her türlü vergi ve fer’iler, öngörülen şekilde Borçlu tarafından Bankaya ödenecektir.
Aylık taksit tutarı, geri ödeme planında öngörülen şekilde Borçlu tarafından anapara, kredi faizi, ve fer’ilerini içerir.
Borçlu, ödenmeyen taksit, hesabın kat’ı veya kredi ya da teminat ilişkisinden dolayı Bankanın göndereceği ihtarname ve/veya ihbarnameler veya belgeler için yapacağı her türlü masrafları, noter masraflarını ve benzeri giderleri de Bankaya nakden ve def’aten ödemeyi kabul eder.

Müşteri işbu kredi sözleşmesinin ve bu nedenle verilen veya verilecek her türlü teminatlarla ilgili işlemlerin (teminatların tesis edilmesi ve kaldırılması da dahil olmak üzere) gerektirdiği veya gerektireceği Banka’nın belirleyeceği her türlü ücret ve halen mevcut ya da ilerde konulacak her türlü vergi, resim ve harçlarla tarh edilebilecek cezaları, sigorta prim, primin vadesinde ödenmemesinden doğan faiz ve masraflarını vb. gibi ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri ödenmeyen taksitleri olursa bundan dolayı Banka’nın kendisine göndereceği ihbar ve ihtarnameler için yapacağı her türlü masrafları, temerrüde düştüğü borçları nedeniyle Banka’nın göndereceği bildirim yazısına ilişkin olarak güncel iadeli-taahhütlü posta bedeli ile aylık olarak Banka’nın göndereceği dekontlara ilişkin yine güncel taahhütlü posta bedelinden az olmamak kaydıyla kendisine yansıtılacak olan ücret vb. giderleri de nakden ve defaten ödemeyi ,nakden ödeme yapılmaması durumunda Banka tarafından açılacak olan kredili mevduat hesabından yahut mevcut bakiyeden karşılanmasını; hesabın borç bakiye verdiği günler için ise Banka’ya o günkü cari faiz oranı üzerinden faiz ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, aylık olarak gönderilecek dekontlara ilişkin ücretin piyasa koşullarına bağlı olarak Banka tarafından serbestçe arttırılabileceğini kabul eder. Müşteri’nin dekont istememesi yahut farklı bir gönderim şekli talep etmesi halinde Banka, koşulları elverdiği ölçüde bu türden talepleri karşılayabilecektir


MADDE 8 – ERKEN ÖDEME :
BORÇLU, aldığı kredinin bakiye borcunu veya bazı taksitlerini vadelerinden önce ödemek istediği takdirde, bu talebi mevzuat gereğince yapılacak hesaplama doğrultusunda geçerli olacaktır. BORÇLU, sabit faizli konut kredilerinde bir ya da birden fazla ödemeyi vadesinden önce yapması durumunda veya krediyi erken kapatması durumunda, BANKA tarafından, belirlenecek erken ödeme/kapama ücretini ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Sözkonusu ücret, erken ödenen tutarın kalan vadesi 36 ayı aşmayan kredilerde % 1, kalan vadesi 36 ayı aşan kredilerde ise % 2’dir.

Erken ödeme iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle erken kapama işleminin gerçekleştiği tarih arasında anaparaya işleyen faiz tutarı, en son ödenmiş taksit tarihi itibariyla geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcu ve varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükler tahsil edilir.
Ara Ödeme işlemleri Müşteri talimatına istinaden yapılacaktır. Borçlu, talimatı olmaksızın Banka nezdinde yer alan hesaplarında bulunan tutarlar için Banka’nın ara ödeme işlemini gerçekleştirmeye yönelik bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ara ödeme, taksit tarihinde yapılıyorsa; öncelikle vadesi gelen taksit ödemeleri varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükleri ile birlikte tahsil edilir. Ardından ara ödeme tutarı geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcundan mahsup edilir ve Müşteri’nin talep ettiği şekilde ödeme planı yeniden düzenlenir.
Ara ödeme, iki taksit tarihi arasında yapılıyorsa; öncelikle vadesi gelen taksit ödemeleri varsa o tarihe kadar tahsil edilmemiş faiz ve kamusal yükümlülükleri ile birlikte tahsil edilir. Ödeme planında yer alan en son ödenmiş taksit tarihiyle, ara ödeme işleminin gerçekleştiği tarih arasında, anaparaya işleyen faiz tutarı ve kamusal yükümlülükleri tahsil edilir. Kalan ara ödeme tutarı geriye kalan taksit tutarları içerisindeki anapara borcundan mahsup edilir ve Müşteri’nin talep ettiği şekilde ödeme planı yeniden düzenlenir.

Müşteri’nin söz konusu krediye ilişkin olarak vade değişikliği (uzatılması ve kısaltılması), ara ödeme talebi Banka’ca uygun görüldüğü takdirde Banka, mevcut geri ödeme planını değiştirmeye yetkilidir.
Müşteri vade değişikliği, ara ödeme nedeniyle yapılacak işlemlerle ilgili olarak Banka tarafından ihtiyar edilecek olan geri ödeme planı değişiklik ücreti ve diğer bütün ücretleri ve bunların gider vergilerini Banka’ya derhal ödemeyi gayri kabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder
MADDE 9 – KREDİ BORCUNUN MUACCELİYETİ :

BORÇLU, vadesinden sonra ödenecek taksitlerin, geciken günler için işlemiş temerrüt faizi ile birlikte ödeneceğini kabul ve beyan eder.
BORÇLU, birbirini izleyen en az iki taksidi kısmen veya tamamen vadesinde ödemediği takdirde, kalan borcun tümünün ifasını BANKA’nın talep etme hakkı saklıdır. BANKA, BORÇLU’ya en az 30 gün süre vermek suretiyle, kalan borcun tümünü muaccel kılmaya ve tümünün ödenmesini talep etmeye yetkilidir. Bu durumda BORÇLU, anapara ile faizleri ve mevzuat uyarınca ödenmesi gereken fer’ileri ile diğer her türlü vergi ve yasal yükümlülük ile birlikte derhal ve nakden tediye ile yükümlü olacaktır. Aksi takdirde BANKA’nın, alacağın tahsili için yasal yollara müracaat edeceğini ve teminatlara rücu edeceğini, bu durumda yargılama giderleriyle Avukatlık Ücretini de ödemek zorunda kalacağını BORÇLU kabul, beyan ve taahhüt eder.
Borçlu’nun vadesi gelmiş taksitleri için kısmi ödeme yapmak istemesi halinde, bu ödemenin kabulü Banka’nın işbu maddede belirtilen haklarını kullanmasına engel teşkil etmeyecektir. Banka’nın temerrüt halinin gerçekleşmesinden sonra kısmi ödemeyi kabul etmesinin borcun yenilenmesi veya ertelenmesi anlamına gelmeyeceğini, Banka’nın kısmi ödemeyi kabul etmesinin sadece muaccel hale gelmiş alacağına mahsuben ödeme anlamına geleceğini, Banka’nın muaccel hale gelen alacağı için yasal yollara müracaat hakkının saklı olduğunu kabul ve taahhüt eder.
MADDE 10 – TEMERRÜT FAİZİ VE ORANI :
İşbu sözleşmeden doğan borçların geri ödeme planında öngörülen tarihlerde ödenmemesi suretiyle temerrüde düşülmesi halinde, taksit tarihlerinden itibaren ilgili taksit tutarı üzerinden, vadesi gelmemiş taksitler için muacceliyet halinin oluşması halinde muacceliyet tarihinden itibaren bakiye kredi tutarı üzerinden, borcun tamamının Bankaya ödeneceği tarihe kadar geçecek günler için, akdi faiz oranına Tüketiciyi Koruma Kanununun izin verdiği en yüksek oran eklenerek bulunacak oranda temerrüt faizi işletileceğini ve temerrüt tarihindeki borcunu bu maddede açıklanan şekilde hesaplanacak temerrüt faizi ve bunun mevzuat uyarınca ödenmesi gereken her türlü vergi ve yasal yükümlülük ile birlikte BANKA’ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Sözleşmenin imza edildiği tarih itibariyle temerrüt faizi, kredi faiz oranının % 30 fazlası olarak hesaplanır. Temerrüt faizinin ileride artırılması halinde Banka’nın, mevzuatın kabul ettiği en yüksek temerrüt faizini uygulama hakkı saklıdır.
MADDE 11 – BANKANIN REHİN VE HAPİS HAKKI :
Borçlunun ve bu sözleşmeye Kefil sıfatıyla imzalamış kişi/lerin, işbu sözleşme kapsamında bankaya karşı doğmuş ve doğacak tüm borçları için Bankanın tüm şubelerinde mevcut olan ve olabilecek her türlü hak ve alacakları, mevduat hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları üzerinde Banka lehine rehin hakkı tesis etmişlerdir. Herhangi bir zamanda ve şekilde Banka nezdinde bulunabilecek her türlü kıymetli evrak, senetler, çekler, nama veya hamile yazılı hisse senetleri, tahviller üzerinde Bankanın hapis hakkı vardır.
İşbu hüküm, BORÇLU’nun taksit/lerin ödenmemesinde veya işbu sözleşmenin Muacceliyet maddesi hükmüne göre temerrüdün (Muacceliyetin) gerçekleşmesi halinde uygulanma alanı bulacaktır.
MADDE 12 – SİGORTA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER :
12.1- Hayat ve Konut Sigortası yaptırılması isteğe bağlı olmakla birlikte Borçlunun banka ile mutabık kalarak hayat ve konut sigortası yaptırması durumunda Borçlu, önceden aynı şartlarda düzenlenmiş başkaca bir Hayat Sigortası olmadığı takdirde, açılacak kredi sebebiyle Bankanın bildireceği tutar, süre ve riskler için Bankanın dain-i mürtehin (Rehin sahibi ve alacaklı) sıfatına haiz olduğu Hayat Sigortası yaptırmayı ve/veya daha önceden yapılmış ise o sigortayı BANKA’nın lehine dain-i mürtehin sıfatına haiz duruma getirmeye,
Borçlu, ayrıca gerek sigorta mevzuatına ve gerekse yasalarca, zorunlu olarak yapılması gereken tüm sigortaları da (Özellikle DASK) yaptırmayı ve/veya daha önceden yapılmış ise yine aynı şekilde Banka’nın dain-i mürtehin sıfatına haiz duruma getirmeye; Borçlu’nun zorunlu olarak yapılması gereken sigorta/ları yaptırmaması halinde, tüm masrafları Borçlu tarafından karşılanmak ve/veya hesabından re’sen tahsil edilmek kaydı ile Banka’nın bu sigortaları yaptırmaya münhasıran yetkili kılındığını,
  1   2   3

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconBu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconBir taraftan aşağıda (Banka) olarak adlandırılacak Alternatifbank...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconİhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconİhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen nitelikleri...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconBu ihale şartnamesinde taraflar: Orman İşletme Müdürlüğü “İdare”,...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi’nin 10 Kasım 2014...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır icon*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya kdv dahil tl olarak yazacaktır

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconEğitimde fatih projesi kapsamında aşağıda adı ve miktarı yazılı malzemeleri...

Bu sözleşmede alternatifbank a.Ş. (Banka), aşağıda imzası bulunan kredi lehtarı da (borçLU) olarak anılacaktır iconProjemizde kullanılmak üzere alınması istenen fotoğraf makinası ve...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev