Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığısayfa1/4
  1   2   3   4
T C D D TAŞIMACILIK A.Ş.

MAL ALIM İHALELERİNE AİT TİP SÖZLEŞME

(YERLİ İSTEKLİLER İÇİN)

SÖZLEŞME TARİHİ : …./…../2017

SÖZLEŞME NO : 10000030/…..

Madde 1- Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, bir tarafta TCDD Taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı (bundan sonra“İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………… (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasına aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2- Taraflara İlişkin Bilgiler

2.1. İdarenin Adresi : TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Ek Hizmet Binası Talatpaşa Bulvarı

06330 Gar-ANKARA/TÜRKİYE

Tel No : 90.312.309 05 15/71941-71791

Faks No : 90.312.311 13 06

Elektronik Posta Adresi yolcutasimaciligidairesi@tcddtasimacilik.gov.tr
2.2. Yüklenicinin Tebligat Adresi: ………...................

Tel No : ………………………

Faks No : ………………..

Elektronik Posta Adresi : …………………………

2.3. Her iki taraf madde 2.1. ve 2.2. de belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilir.
Madde 3- Sözleşmenin Dili

Sözleşme Türkçe hazırlanmıştır.
Madde 4- Tanımlar ve Kısaltmalar

4.1. Bu Sözleşmede yer alan;

Mal”; Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve hakları,

Sair Yükümlülükler”; Taşıma, montaj, testler, eğitim, bakım ve onarım gibi malın teslimi dışında yerine getirilmesi gerekli ve bu sözleşme ile eklerinde belirtilen tüm yükümlülükleri,

İş”; Sözleşme konusu mal alımı işi ile ilgili olarak bu sözleşme ve eklerinde belirtilen tedarik, taşıma, teslim, montaj, testler, işletmeye alma, eğitim ve bakım ve onarım işlerinin tümünü,

İşyeri”; Malın teslim veya montaj edildiği yerler ile sözleşme süresince geçici veya sürekli olarak kullanılan diğer yerleri

Denetim, Muayene ve Kabul Komisyonu”; (bundan sonra “komisyon” olarak ifade edilecektir.) İdare tarafından, malların kontrolü, denetimi ve kabul işlemleri için görevlendirilmiş en az 3 kişiden oluşan komisyonu,

Muayene ve Kabul İşlemleri”; İdare ile Yüklenici arasında esasları kabul edilen ve sözleşmede belirlenen, malın tamamının veya bir kısmının İdarece teslim alınabilmesi için (Komisyonca yapılacak işlemler dahil) gereken işlemleri,

Yüklenicinin Ekipmanı”; Malların teslimi, montajı, taşınması, işletmeye alınması ve kusurlarının giderilmesi için gerekli olan tüm araçlar ve mahiyeti ne olursa olsun tüm gereçleri,

Yüklenici Vekili”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak Yükleniciden noterce düzenlenmiş bir vekaletname ile tam yetki almış, Yükleniciyi temsil eden ve İdarece kabul edilmiş olan kişiyi,

Üçüncü Kişi”; İdare ve Yüklenici dışındaki üçüncü kişi veya kişileri,

Gün, Ay, Yıl”; Gün, takvim gününü; Ay, Türkiye’de uygulanan takvimde yer alan aylardan biriyle izleyen ayın aynı sayılı günü, izleyen ayda aynı sayılı gün yok ise bu ayın son günü arasındaki süreyi; Yıl ise 365 günlük süreyi,

Sözleşme Bedeli”; Ödemeye esas para birimi üzerinden sözleşmede belirtilen esaslar dahilinde idarelerce alınacak mallara ilişkin ödenecek toplam parasal bedeli,

Alt Yüklenici”; İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle Yüklenici adına , yüklenici ile arasındaki ticari veya hukuki ilişkiye bağlı olarak çalışan gerçek veya tüzel kişiyi,

Teknik Doküman”; Sözleşme uyarınca İdare tarafından Yükleniciye verilen bütün proje, hesaplamalar, know-how, üretim/imalat bilgileri ve belgeleri ile Yüklenici tarafından sunulan ve İdare tarafından onaylanan proje ve benzeri teknik bilgi ve belgeleri,

İşe Başlama Tarihi”; Yüklenicinin İdareden işe başlama talimatını aldığı; işyeri teslimi gereken işlerde ise, işyerinin yükleniciye teslim edildiği tarihi,

İşin Süresi”; İşe başlama tarihinden itibaren hesaplanacak olan ve Sözleşmede belirtilen işlerin veya kısmi kabulün öngörüldüğü hallerde bir bölümünün bitirilmesi veya teslimi için olan zaman aralığını,

Muayene ve Kabul Formu”; Komisyonun incelemesi sonucu verilen, kabul ya da redde ilişkin değerlendirmeyi içeren belgeyi,

Yazılı Bildirim (yazı)”; Sözleşme konusu işle ilgili olarak taahhütlü mektup, telgraf, faks ile veya elden teslim şeklindeki haberleşme biçimini,

Yüklenici”; Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

Ödemeye Esas Para Birimi”; İdarece bu sözleşmede belirlenen ödemeye esas para birimini,

Kurum”; Kamu İhale Kurumunu,

Taraf/Taraflar”; İşbu Sözleşme metnindeki anlama göre İdare veya Yükleniciyi,

Teklif”; Yüklenicinin şartnamesine uygun olarak İdareye sunduğu teklifi,

Teslim”; Malın, yüklenici tarafından teslim programına uygun olarak idareye teslimini,

Kabul” ; İşlerin tamamlanıp komisyonun incelemesi sonucu verilen belgeyi,

ifade eder.

Madde 5- Sözleşmenin Konusu

5.1. İdarenin ihtiyacı olan ve ekli listede miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan 10.000.000 Adet 3101 Form Anahat ve YHT Yolcu Bileti Basımının; ihale dokümanı, şartname ve bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından sağlanması işidir.

5.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal, Sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü ayrıntıya uygun ve teknik şartnamesinde belirtildiği şekilde teslim edilecektir.
Madde 6- Sözleşme Bedeli

Bu sözleşmenin toplam bedeli ………… TL (……………..)
Madde 7- Sözleşme Bedeline Dahil Olan Giderler

Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin;

7.1. Yükleme, taşıma, boşaltma ve istifleme ile vergi, resim ve harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp idare tarafından yükleniciye veya ilgili idareye ödenecektir.

Madde 8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler

8.1. Malzemenin teslim yerine getirilmesine kadar nakliyesi, boşaltılması, istiflenmesi dahil bütün masrafları ve bu sözleşmede kime ait olacağı belirlenmemiş olan vergi ve resimleri, teslim alma belgesi vb. evraka ve bu sözleşme ve ihale kararına ait damga vergisi (Sözleşme bedelinin ‰ 5,69’u oranında pul bedeli ve ‰ 9,48’i oranında damga vergisi), ödemeden doğan her türlü banka komisyon ve masrafları yükleniciye aittir.
Madde 9- Sözleşmenin Ekleri

9.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

9.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir.

1) İdari şartname

2) Teknik şartname

3) Evsaf listesi
4) Sözleşme tasarısı

5) İhtiyaç listesi
9.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde10- Sözleşmenin Süresi:

Sözleşmenin süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 5 (beş) takvim günü içerisinde örnek numunenin basım onayı alınacak, örnek numunenin TCDD Taşımacılık A.Ş.’ce onaylanmasını müteakip;
ilk 3.000.000 adedi 45(kırkbeş) takvim günü içerisinde, ikinci 3.000.000 adedi 90(Doksan) takvim günü içerisinde, bakiye 4.000.000 adedi ise 135(Yüzotuzbeş) takvim günü içerisinde teslim edilecek olup, teslim edilen biletler 1(bir) yıl garantilidir.
Madde 11- Malın Teslim Alma Şekil ve Şartları ile Teslim Programı :
11.1. Malın Teslim Edilme Yeri: Teknik Şartname’de belirtilmiştir.

Sözleşme konusu mal alımının tamamı nakliye, boşaltma ve istifleme dahil yukarıdaki adreslere teslim edilecek, burada İdare elemanlarınca bir tutanakla teslim alınacak, ancak malzemenin muayene ve kabulü tamamlanıncaya kadar yüklenicinin sorumluluğu devam edecektir.

11.2. İşe Başlama Tarihi:

Sözleşmenin imza tarihinden itibaren malzemenin teslim süresi yürürlüğe girecek ve işe başlanacaktır.

11.3. Teslim Şekli:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben örnek numunenin 5 (beş) takvim gününde basım onayı alınacak, örnek numunenin TCDD Taşımacılık A.Ş.’ce onaylanmasını müteakip;
-3101 Form Biletin ilk 3.000.000 adedi 45(kırkbeş) takvim günü içerisinde, ikinci 3.000.000 adedi 90(doksan) takvim günü içerisinde, bakiye 4.000.000 adedi ise 135(yüzotuzbeş) takvim günü içerisinde , teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir.

11.4. Süresi içinde malzemenin bir bölümü teslim edilmişse ve bu bölümünden bağımsız olarak yararlanma olanağı olsa bile İdare getirilen malzemeyi teslim alıp almamakta ve bedelini ödeyip ödememekte serbesttir.

11.5. Teslim Programında Değişiklik: Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına aynen uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, Yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere 10 (on) gün içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 12- Teminata İlişkin Hükümler
  1   2   3   4

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı icon1 Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel...

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı icon1 Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel...

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı icon1 Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel...

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı icon1 Bu Sözleşme, bir tarafta Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı icon1 Bu sözleşme, bir tarafta eti maden iŞletmeleri genel müDÜRLÜĞÜ

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı iconTcdd taşimacilik a.Ş

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı iconYolcu taşimaciliğI İŞleri İÇİn kontrol listesi

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı iconDeniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı iconTcdd taşimacilik a.Ş. Genel müDÜRLÜĞÜ Sİvas bölge koordinatöRLÜĞÜne...

Bu sözleşme, bir tarafta tcdd taşımacılık A.Ş. Yolcu Taşımacılığı Dairesi Başkanlığı iconTcdd taşımacılık A.Ş Sivas Lokomotif Bakım Atölye Müdürlüğüne ait...


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev