T. C. Yusufeli belediye başkanliğIT.C.
YUSUFELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MEVCUT MEZARLIKLARIN MEZARLIK BİLGİ SİSTEMLERİNİN OLUŞTURULMASI HAKKINDA YÖNERGE

AMAÇ

MADDE 1-)

Bu Yönergenin amacı, Yusufeli Belediyesi tarafından belediye sınırları içinde bulunan mezarlıkların inşası devam eden Yusufeli barajı altında kalacak olmasından dolayı ,mevcut mezarlıkların tespitlerinin yapılarak mezarlık bilgi sistemlerinin oluşturulması ve yeni ilçe yerine yapılacak cenaze nakillerinde herhangi bir kargaşa ve düzensizlik yaşanmamasının sağlanması için yapılacak iş ve işlemlerin yönetim işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

DAYANAK: Yusufeli Belediyesi Meclisinin 04.07.2017 tarih ve 33 sayılı kararı gereği

KAPSAM VE YÖNETİM ORGANLARI

MADDE 2-)

Bu yönerge, Yusufeli Belediyesi Mezarlık bilgi sistemi ve mevcut mezarların tespit edilmesi ile ilgili yönetim organları, bunların görevleri ile kurulacak komisyonların çalışma kural ve esaslarını kapsar.

Bilgi sistemi ve Komisyonların yönetim organları aşağıdaki gibidir.

a) Zabıta Amirliği

b) Mahalle mezarlık Tespit Komisyonu

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİ İÇİN OLUŞTURULACAK KOMİSYON ÜYELERİ;

Belediye Meclisi tarafından dönem içinde seçilen encümen üyeleri ile Zabıta Amiri , Zabıta amirliğinden bir üye, Mahalle ihtiyar heyetinden bir üye ve mahallelerden belirlenecek üç bilirkişiden oluşur.

MEZARLIK TESPİT KOMİSYONUNDAN SORUMLU KİŞİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 3-)Tespit Komisyonu Sorumlusu genel hükümlere göre Belediye Başkanı tarafından atanır ve denetlenir.

a) Görevli olduğu komisyonu kanun, tüzük, yönetmelik, genelge ve kararlara uygun olarak yönetmek.

b) Tespitlerin doğru ve anlaşılır bir şekilde yapılmasını organize etmek..

c) Tespit komisyonunun görev dağılımı yapmak, denetlemek, iletilen sorunları gidermek bu konuda gerekli önlemleri almak.

ç) Tespit komisyonunun işleyişine ilişkin talimatları hazırlamak ve Belediye Başkanının onayını alarak uygulamak.

d) Komisyonun uyumlu şekilde çalışmasını sağlayarak komisyondan gelen taleplere cevap vermek.

e) Komisyonun tespitleri sonrası yapılan tespitleri kayıt altına alarak onların arşivlenmesi için basılı matbu evrakları temin etmek ve arşivlemek.Bu bilgileri Mezarlık bilgi sistemine işlemek.

f) Tespit sonrası tespit edilen mezarlıkların kimlere ait olduklarını belirten plan ve plakalama işlerini organize etmek.

g) Bu yönerge içinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.

KOMİSYONUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

MADDE 4-)

a)Mezarlık tespit komisyonunu oluşturan kişilerce yönergede belirtlilen iş ve işlemleri yürütmek

b)Her mahalle için ayrı ayrı belirlenen komisyon üyelerinin sorumlu oldukları mahallelerin mezarlıklarını tespit etmek

c) Sorumlu oldukları mahalledeki tespitlerde vatandaşların uyarı ve isteklerini dikkate almak ve kişileri ikna etmek.

d)Gerektiğinde mezarlıkların açılması ve cenaze nakli konusunda bilirkişi olarak görev almak.

e)

İŞ VE İŞLEMLERDE KULLANILACAK MATBU EVRAKLAR:

MADDE -5)

a)Mezarlıkların açılması ve cenazelerin nakil işlemleri için aşağıda belirtilen matbu evraklar tanzim edilecektir.

-Mezar Tespit tutanağı

-Defin İzin Belgesi

-Gömü ve nakil izin dilekçesi

-Mezarlık kayıt defteri

-Mezar onarım ve yapım izin belgesi

-Başka bir ile nakil yapılacaksa yol izin belgesi

MEZARLIK BİLGİ SİSTEMİNİN OLUŞTURULMASI VE TESPİT İŞLEMLERİNDE TAKİP EDİLECEK YOL:

MADDE-6 )

Mezarlık bilgi sistemi oluşturulması esnasında aşağıda belirlenen yol ve yöntem izlenir:

-Yusufeli Belediye sınırlarında mevcut olan mezarlıkların tespiti yapılarak kaç adet mezarlık olduğu belirlenir.

-Belirlenen mezarlıklarla ilgili o mahalli iyi bilen kişiler tespit edilerek en az üç kişinin bilirkişi olarak mezarlık tespit komisyonuna alınması sağlanır.

-Her mahalle için;Belediyeden bir görevli Mahalle ihtiyar heyetinden bir temsilci,mahallelerden belirlenecek en az üç bilirkişi ve Belediye meclisinde komisyon için belirlenen encümenlerden her komisyon için en az bir tane üyeden oluşan bir Tespit komisyonu kurulur.

-Tespit komisyonları yaptıkları çalışmalar sonucunda belirledikleri mezarların kimlere ait olduğunu tutanakla kayıt altına alarak numaralandırırlar.

- Numaralandırılan mezarlar mezarlık kayıt defterine kaydedilerek komisyon tarafından imzalanır.

-Tespit işlemleri sonucunda belirlenen mezarlara belediye tarafından yaptırılacak olan plakalar çakılarak işlem sonlandırılır.

-Tespit işlemlerinden sonra mezarlık bilgi sistemi belediye arşivine konarak gerektiğinde bu dosyaya göre işlemler takip edilir.

KOMİSYON ÜYELERİNE ÖDENECEK ÜCRETLER :

MADDE 7-)Komisyon üyelerine Belediye encümeni tarafından belirlenecek bir ücret ödenir.

YÜRÜRLÜLÜK

MADDE 8-) Bu yönerge Belediye başkanı tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconErenler belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. C. Pamukkale belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. C. Karpuzlu belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. C. Kandira belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconSİverek belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. c kadiköy belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. C. Arnavutköy belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconT. C. Gebze belediye başkanliğI

T. C. Yusufeli belediye başkanliğI iconTc alaca belediye başkanliğI


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev