İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ
yenibakanliklogo

TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

SÜREÇ TANITIM FORMU

Dokuman Kodu

GTHB.59.İLM.KYS.067

Süreç Adı

Tarımsal Altyapı Değerlendirme Süreci

Süreç No: 067

Süreç Tipi

Operasyonel

Süreç Sahibi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü (Kalite Yönetim Sistemi Lideri)

Süreç Sorumlusu /

Sorumluları

İl Müdür Yardımcısı

Şube Müdürü

GTH İlçe Müdürü

Süreç Uygulayıcıları

Şube Personeli

Süreç Sınırları

Başlangıç Noktası

İlgili işletmelere ait ödeme evraklarının Müdürlüğe gelmesi.

Bitiş Noktası

Verilerin MERBİS’ e işlenmesi
GİRDİLER

GİRDİ SAĞLAYANLAR

4342 SAYILI MERA KANUNU

MALİ UYGULAMALAR

Üreticilerden satın alınan sütün satın alma bedelinin binde biri oranında, süt işleyen kuruluşlarca yapılacak kesinti, kesintinin yapıldığı tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne gönderilir. Dekont kayıtları MERBİS’ e aynı ayın sonuna kadar yapılır.

Yurt içinde yetiştirilen ve satışı yapılan büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvanların satış bedellerinin binde biri oranında satıcıdan alınacak pay;

Bakanlık il ve ilçe müdürlüklerince görevlendirilecek muhasebe yetkilisi mutemetlerince tahsil edilerek, tahsilatın yapıldığı gün veya en geç takip eden iş günü içerisinde bankaya yatırılır.

Özel ve kamuya ait kesimhane ve mezbahalarda yapılacak kesintiler komisyonların belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

Hayvan satışı yapılan pazarlarda satışı yapılan hayvanlardan, yapılacak kesintiler, belediyelerce tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne gönderilir.

Borsada satışı yapılan canlı hayvanlardan yapılacak kesintiler, borsa görevlileri tarafından kendi usulüne uygun tahsil edilerek, tahsil edildikleri tarihi izleyen ayın on beşine kadar bankaya yatırılır ve dekontun bir örneği Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Dekont kayıtları MERBİS’ e aynı ayın sonuna kadar yapılır.

Tahsis amacının değiştirilmesi için başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişilerden, tahsis amacı değiştirilen meradan elde olunacak yirmi yıllık ot geliri esas alınarak, Komisyonca tespit edilecek ücret doğrudan bankaya yatırılarak dekontu komisyona ibraz edilir. Dekontun bir örneği Komisyonca Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğüne bildirilir. Dekont kayıtları MERBİS’ e aynı ayın sonuna kadar yapılır.

Gelirlerin tahsilatında, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

Hayvancılık işletmesi sahipleri

Tahsis Amacı Değişikliği Talebinde bulunan Resmi Kuruluşlar

Mera Kiralaması Yapan Kişiler

Bağış Sahipleri
ÇIKTILAR

ÇIKTI ALICILARI

İlgili ödeme kayıtları MERBİS’ e işlenir.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
KAYNAKLAR

• İnsan kaynağı

• Bütçe

• Kontrol Araç, Ekipman, taşıtlar vb.

• 4342 sayılı Mera Kanunu

• Mera Yönetmeliği

• Uygulama Talimatları

• Bakanlık görüş yazısı

• Hayvancılık Bilgi Sistemi (HBS)

• Tarım Bilgi Sistemi (TBS)

• EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi)

• Mera Bilgi Sistemi (MERBİS)

• Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)

• Tebliğler ve Genelgeler

• İlgili tüm mevzuat.
BAĞLAM

İÇ HUSUSLAR

DIŞ HUSUSLAR

İLGİLİ TARAFLAR

• Organizasyonel yapı

• Personel yeterliliği ve yetkinliği

• Alt yapının yeterliliği

• Teknolojik kapasitenin yeterliliği, güncelliği

• Kurum kültürü (aidiyet, alışkanlıklar, bilgi alışverişi vb.)

• Yasal Düzenlemeler

• Süreç performansı

• Hükümet programı

• Ekonomik durum (ulusal ve uluslararası)

• Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının düzenlemeleri

• Politik faktörler

• Pazar payı

• Uluslararası düzenlemeler ve Regülasyonlar

• İklim ve çevre şartları

• İlgili tarafların (sivil toplum kuruluşları vb.) beklentileri

• Teknolojik gelişmeler

• Uluslararası rekabet

• Hızlı nüfus artışı, göçler,

• Doğal afetler

• Savaş, terör, güvenlik

• Kırsal Turizm

• Yerli Gerçek Kişiler

• Yerli Tüzel Kişiler

• Sivil toplum kuruluşları

• Mahalli idareler

• Kamu kurum ve kuruluşları

• İl Müdürlüğü birimleri

• İl Müdürlük personeli

• TSE
SÜREÇ İZLEME TABLOSU

Hedef İzleme No

İzleme Kriteri

İzleme Metodu

İzleme Periyodu

Sorumlu

Kayıt

1

Gerçekleşme

MERBİS kayıtlarının incelenmesi

1 Yıl

Şube Personeli

Yıllık İcmal
SÜREÇ HEDEFLERİ ve PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Hedef No

Hedef

Performans No

Performans Göstergesi

1

Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmesi

-

Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmiş olması

açıklama: yenibakanliklogo

TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

PROSES İZLEME ÖLÇME FORMU

Dokuman Kodu

GTHB.59.İLM.KYS.067

Sayfa Sayısı

Sayfa 4 / 5
Proses Adı

Hedef

Performans Göstergesi

İzleme Periyodu

Gerçekleşme

Açıklama

Mali uygulamalar

Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmesi

Kuruma ulaşan dekont örneklerinin ay sonuna kadar MERBİS’ e işlenmiş olması

1 Yıl

açıklama: yenibakanliklogo

TEKİRDAĞ

İL GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

RİSK KAYIT TABLOSU

Dokuman

Kodu

GTHB.59.İLM.KYS.067


Tespit edilen risk

Tespit edilen risklerin olumsuz etkileri

Mevcut kontroller

Risklere verilen cevaplar

Etki

Olasılık

Risk skoru (puanı)

Riskin değişim yönü (önem düzeyi)

Riske verilecek cevaplar yeni / ek / kaldırılan kontroller

Riskin türü

Riskin sahibi

Açıklamalar (izleme raporlama)

Risk: Mera gelirlerinin zamanında tahsil edilememesi

Mera fonuna daha az gelir girişi

İlçe Müdürlüklerince kontrol

-

1

1

1

DÜŞÜK RİSK

Yerinde ve düzenli kontrol

Operasyonel

G.T.H. İl Müdürlüğü
Sebep: Parayı değerlendirme, af beklentisi, kötü niyet,

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconİl gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBartin gida tarim ve hayvancilik IL müDÜRLÜĞÜ/koordinasyon ve tarimsal veriler şube müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconIsparta IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconBurdur IL gida,tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ

İl gida, tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ iconZonguldak IL gida tarim ve hayvancilik müDÜRLÜĞÜ


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev