Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ)EK-7

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (ÖRNEĞİ)

Tarih :

No :

ZİLE BELEDİYESİ 12 ADET ASMA KATLI DÜKKAN SATIŞ

İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Belediyenizce ihaleye çıkarılan Tokat İli, Zile İlçesi, ...................................... Mahallesinde bulunan, tapunun (................) pafta, (....................... ) ada, (......................) parselde kayıtlı toplam ...............................................m² yüzölçümlü taşınmaz ....................................................’nın bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan ...........................TL (.................) lirayı Bankamız (*) garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme yapmadığı ve ilgili kanun ile işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibare alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın (*) imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka (*) ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.

  İş bu teminat mektubu limit içi ve süresiz olup,  

-Bu mektup tutarı da dahil olmak üzere Şubemizce verilmiş ve halen geçerli olan geçici, kesin ve avans teminat mektupları toplamı :...........................TL ..................Şubesi

Şubemiz limiti -:...........................TL Banka (*) Yetkililerinin /Yetkilisinin İsim, ünvan ve İmzası

-Genel Md.lük ihtiyat fonun dan alınan limit :........................... TL 

-Şubemiz toplam limiti :............................TL

 NOT:

Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda ise, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve “TL” ve “lira” yerine ise ilgili yabancı para birimi yazılacak, limit miktarlarıyla ilgili kısma herhangi bir rakam yazılmayacaktır. Ancak teminatın kontrgarantili olduğu ayrıca belirtilecektir.

(*) Özel finans kurumları, Banka ifadeleri yerine kurum ifadesini kullanacaklardır.

EK:Teyit yazısı olacak.

sosyal ağlarda paylaşmaBenzer:

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconGEÇİCİ teminat mektubu

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconGEÇİCİ teminat mektubu biLGİleri

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconTeminat mektubu örneğİ

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconEk-xii – Teminat Mektubu Örneği

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconKesin Teminat Mektubu Örneği

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconKesin teminat mektubu

Ek-7 geçİCİ teminat mektubu (Örneğİ) iconEk 5 kesin teminat mektubu


kullanım kılavuzu

© 2000-2018
kişileri
kilavuzu.com
.. Ev